DERECE PROGRAMLARI

: Fizyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Fizyoloji Doktora programı 1995 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizyoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizyoloji AD 1995 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Fizyoloji Doktora programının amacı; temel fizyoloji ve tıbbi fizyoloji bilgi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, hücre fizyolojisi, homeostasis ve sistemlerin fonksiyonel özelliklerinin mekanizmaları hakkında genel bilgiye sahip olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme, araştırma alanında detaylı bilgi ve beceriye sahip olma ve öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmaktır.
Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte fizyolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dallarından da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan vücudunu sistemler halinde inceleyerek normal fonksiyonları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olarak tanımlar.
2   Vücudun normal fonksiyonlarının sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin nasıl meydana geldiğini tanımlar.
3   Vücudun normal işleyiş sürecinde sistemlerin karşılıklı etkileşimlerini kaydeder.
4   Sağlıklı bir insana ait yaşamsal değişkenleri detaylı olarak tanımlar.
5   Vücudun normal fonksiyonlarına ait yaşamsal değişkenleri (kan basıncı, nabız, EKG, sinir ileti hızı, temel solunum fonksiyon testleri) laboratuarda ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6   Normal vücut işleyişini bozan (patolojik) süreçler hakkında ileri seviyede bilgi sahibidir.
7   Bilimsel araştırmanın hazırlanıp uygulama ve araştırma raporlarının yazımı süreçlerine katılarak uygular.
8   Araştırma sonuçlarını yorumlama ve yayın haline getirme konularını uyarlar.
9   İleri düzey araştırma ve akademik kariyer için altyapı oluşturur.
10   Disiplinler arası alanlarda çalışma becerisine sahiptir.
11   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
12   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir.
13   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir.
14   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FİZ 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 FİZ 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 FİZ 6059 YÜKSEK KORTIKAL İŞLEMLER SEÇMELİ 3 2 0 12
G 12 FİZ 6053 DUYU VE ALGI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 14 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 15 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 17 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 18 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 19 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 21 FİZ 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 22 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 23 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 24 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 26 FİZ 6054 HAREKET VE DÜZENLENMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 FİZ 6055 HOMEOSTATIK DÜZENLEME MEKANIZMALARI I SEÇMELİ 4 0 0 12
B 28 FİZ 6056 HOMEOSTATIK DÜZENLEME MEKANIZMALARI II SEÇMELİ 3 2 0 12
B 29 FİZ 6057 BIYOELEKTRIK POTANSIYELLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 30 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 31 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 32 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 33 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 35 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 36 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 37 FİZ 6060 TIPTA SERBEST RADIKALLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 39 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 41 FİZ 6058 EGZERSIZ FIZYOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 42 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 43 FİZ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve
Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak
DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abdullah Arslan
e-mail:abdullah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124450