DERECE PROGRAMLARI

: İşletme Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 20.07.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulmuştur. Halen anabilim dalına bağlı İşletme Doktora Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. İşletme çalışmalarının disiplinler arası yapısına uygun olarak, Anabilim Dalının öğretim kadrosu çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Programın amacı, öğrencinin kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmesi, alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmesi ve öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmek olup; özel ve kamu sektörü için, çağdaş işletmeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip, işletme yapısı içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek bir alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İşletme Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora Programında farklı disiplinlerden 48 öğretim üyesi ve 19 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanabileceği üç bilgisayar laboratuarı ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Ulusal ve uluslararası işletmeciliği çevreleyen konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı ileri düzey bilgilere sahiptir.
2   Bilimsel bir projeyi tasarlayıp yürütebilir ve projeye dayalı bilimsel bir makale/rapor hazırlar.
3   Temel işletmecilik fonksiyonlarına ilişkin iş süreçlerini analiz eder ve sorunların çözümü için alternatifler geliştirir.
4   Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirir veya yeni bir alana uygular.
5   Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirir ve firma değerini maksimize etmek için öneriler geliştirir.
6   Alanıyla ilgili teoriye katkı sağlayacak yeni bilgiler üretir ve yabancı dilde rapor hazırlar.
7   Ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet çevresini analiz eder.
8   Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyip küresel bir bakış açısıyla bu bilgilerin eleştirisel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
9   Disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik eder.
10   Alanıyla ilgili veri toplamak ve analiz etmek için gereken yöntem ve teknikleri seçip etkin şekilde kullanır ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Doktora programından mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı gibi A grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İşletme Doktora Programında öğrenciler dönemde en az 30 AKTS ders almak zorundadır. Ön koşullu ders bulunmamaktır. Tüm dersler dönemlik ve seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İŞL 6003 TÜRK FİNANS SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 İŞL 6009 ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 İŞL 6013 YÖNETİM MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İŞL 6015 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MARKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İŞL 6027 PORTFÖY TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İŞL 6065 SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İŞL 6031 TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İŞL 6033 ÜRETİM SİSTEMLERİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İŞL 6035 STRATEJİK HİZMET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 İŞL 6037 İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 İŞL 6061 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARINDA YENİ YÖNELİMLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 İŞL 6029 SOSYAL BİLİMLERDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İŞL 6008 REKABET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 İŞL 6016 İLERİ DENETİM UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 İŞL 6018 STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 İŞL 6022 KÜRESEL REKABET SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 İŞL 6036 DAVRANIŞSAL FİNANS SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 İŞL 6052 SEKTÖREL MUHASEBE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 İŞL 6042 İLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 İŞL 6044 YALIN/ALTI SİGMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 İŞL 6046 KÜRESEL PAZARLAMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 İŞL 6048 İLERİ PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 İŞL 6050 MUHASEBE TARİH VE KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 İŞL 6040 ULUSLARARASI YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 İŞL 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 İŞL 6298 UZMANLIK ALAN ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 İŞL 6039 KÜRESEL İŞLEMLER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 İŞL 6041 ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 İŞL 6043 NİCEL KARAR VERME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 İŞL 6045 YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 İŞL 6047 ÖRGÜT VE YÖNETİM GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 İŞL 6059 VARLIK DEĞERLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 İŞL 6051 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 İŞL 6053 KURUMSAL YÖNETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 İŞL 6055 MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 İŞL 6057 BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLERE DAYALI MUHASEBE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 İŞL 6063 PAZARLAMA PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 İŞL 6049 LOJİSTİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İŞL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İŞL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İŞL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İŞL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İŞL 6199 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTSden oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Öcal USTA
E-posta Adresi: ocal.usta@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Doç. Dr. Pınar Süral Özer Prof. Dr. G.Cenk AKKAYA
E-posta Adresi: pinar.ozer@deu.edu.tr cenk.akkaya@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 301 06 55