DERECE PROGRAMLARI

: Avrupa Çalışmaları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında kurulan Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2002-2003 akademik yılı itibariyle Avrupa Çalışmaları Doktora Programı ile eğitim vermeye başlamıştır. Avrupa çalışmalarının disiplinler arası yapısına uygun olarak, Anabilim Dalının öğretim kadrosu çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, gerek yapısı gerekse işleyişi bakımından dinamik ve kendine özgü bir sistem olan Avrupa bütünleşmesi kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin geniş perspektifli bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Doktora programında üç yarıyıl süren temel eğitim sürecinin ardından öğrencinin tez aşamasında ilgi duyduğu bir konuda uzmanlaşması öngörülmektedir. Anabilim Dalı, lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası proje, atölye çalışmaları, konferans ve seminerler gibi çeşitli akademik etkinliklere de yer vermektedir. Eğitim dili Türkçe (%70) ve İngilizcedir (%30).

Kazanılan Derece

Avrupa Çalışmaları, Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programında farklı disiplinlerden 28 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı (Laboratuar), 40 adet olup hafta içi her gün saat 8.30 ile 17.00 arası kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi ile bilgisayar laboratuarı ve ayrıca kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   Avrupa Birliği alanında Birliğin ekonomik ve siyasi bütünleşme dinamikleri, genişleme stratejileri, Avrupa güvenliği gibi konularda güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2   Avrupa Birliği politikalarını derinlemesine inceleyerek, bu politikaların bütünleşme sürecine etkilerini irdeler, değerlendirir, yeni fikirler geliştirir.
3   Avrupa Birliği'nde araştırma, bilim ve teknoloji, proje yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4   Edindiği ve derinleştirdiği ileri düzey bilgilere dayanarak, alanında yenilik getirecek, özgün ve bilimsel katkılar sağlar.
5   Farklı disiplinlerden ve alanından edindiği ve/veya bütünleştirdiği yeni bilgileri kullanarak, analiz yapar ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
6   Avrupa Birliği alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyip küresel bir bakış açısıyla bu bilgilerin eleştirisel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
7   Bilimsel bir projeyi tasarlayıp yürütebilir ve projeye dayalı bilimsel bir makale/rapor hazırlar.
8   Alanıyla ilgili veri toplamak ve analiz etmek için gereken yöntem ve teknikleri seçip etkin şekilde kullanır ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapar.
9   Avrupa Birliği alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
10   Avrupa Birliği alanlarında akademik çalışma yapacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan kamu iktisadi teşebbüsleri, kalkınma ajansları, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve şirketlerde uzmanlık, meslek memurluğu, danışmanlık ya da proje koordinatörlüğü yapabilirler. Ayrıca Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ilgili pozisyonlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalşmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Avrupa Çalışmaları Doktora Programında öğrenciler toplam 10 zorunlu (uzmanlık alanı ve seminer dahil), 3 seçimlik ders almak durumundadır. Üç dönem içinde toplamda 8 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel, ekonomik, hukuki, kurumsal, siyasal, mali, bölgesel, ticari, sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AVB 6049 AB'DE SİYASAL BÜTÜNLEŞME DİNAMİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 AVB 6047 AB'DE PARASAL VE MALİ POLİTİKALAR ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 AVB 6021 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 5 AVB 6053 ORTADOĞU POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AVB 6051 GÖÇ VE ENTEGRASYON SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 6022 AB GENİŞLEME STRATEJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 10
B 2 AVB 6008 AB'DE İSTİHDAM POLİTİKALARI VE İŞGÜCÜNÜN SERBEST DOLAŞIMI ZORUNLU 3 0 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 AVB 6024 ULUSLARARASI TİCARET, YATIRIM HUKUKU VE AB SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 AVB 6030 AB'NİN KÜLTÜR VE KİMLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 AVB 6028 AB TARIM POLİTİKALARI VE ETKİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AVB 6398 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 AVB 6039 AB'DE İNOVASYON , BİLİM VE TEKNOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 AVB 6037 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK AKTÖR OLARAK AB ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 AVB 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 5 AVB 6041 AB'DE SİYASAL PARTİLER VE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 AVB 6045 AVRUPA'DA DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 AVB 6043 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TEMEL HAKLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AVB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AVB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Zeki ERDUT
Tel: +90 232 3018766 +90 232 3010352
Fax: +90 232 453 02 66
E-posta: zeki.erdut@deu.edu.tr
Web: http://abegitim.deu.edu.tr/tr/