ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması

KREDİ HAREKETLİLİĞİ ve ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Yeni Kayıt: 

Dokuz Eylül Üniversitesinin lisans programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvurabilirler. Başvurular, ders dönemi başlangıcından önce yapılmalıdır.  Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet istekleri, ilgili yönetmelikler çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, programa hangi sınıf veya yarıyıldan başlayacağı belirlenir.
Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olmamak şartı ile önceki öğrenimleri sırasında aldıkları derslere muafiyet verilebilir.

Yatay Geçiş:

Yükseköğretim kurumlarının aynı diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında geçişler yapılmaktadır.  
Dokuz Eylül  Üniversitesi’nde programlar ve bölümler arası  ile kurumlar arası yatay geçişler  ilgili yönetmelik kapsamında, fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar ve ilgili kurullar  tarafından karara bağlanarak başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulmak kaydıyla gerçekleştirilir.
Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. 

Dikey Geçiş:

Dikey geçişlerde; lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Fakülte/Yüksekokullarınca, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilebilir. 
Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Çift Anadal/Yandal:

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde eğitim gördükleri lisans programı yanında ilgi duyduğu ikinci bir lisans programında da eğitim görerek çift diploma almalarına olanak sağlanmaktadır. Benzer şekilde öğrenciler, başka bir bölümde uzmanlık kazandıran yan dal programına katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler. Yan dal eğitimini alan öğrencilere anadal lisans diplomalarının yanı sıra yan dal programı sertifikası da verilmektedir.

Değişim Öğrencileri:

Değişim programlarına katılarak gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin dönem kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim kurumu arasında, değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden değişim programıyla yurt dışına gidecek öğrenciler için, bölüm koordinatörleri tarafından Öğrenim Anlaşması hazırlanır. Akademik tanınmayı garanti etmek için yurt dışında takip edilen ders programının hangi derslere karşılık sayılacağına ilişkin ilgili birim yönetim kurulunda karar alınması gerekir. Tanınma sağlanabilmesi için ders içeriklerinin birebir aynı olması beklenmez, öğrencisi olunan diploma programı için yurtdışındaki ortak üniversitede sunulan kazanımların elde edilmiş olduğu dikkate alınarak içerikle öğrenme kazanımları arasından en yakın derslerin eşleştirilmesine özen gösterilir.
Öğrencinin yurt dışındaki üniversitede eğitimini tamamlayıp dönmesinden sonra yurt dışından gelen transkriptindeki bilgiler dikkate alınarak bölüm koordinatörü tarafından Tanınma Belgesi hazırlanır. 
Değişim programıyla yurt dışından üniversitemize gelerek eğitimini tamamlayan öğrencilere ECTS kredilerini ve notlarını gösteren Transkript hazırlanıp verilir.

Informal (Sertifikaya Dayalı) ve Nonformal (Tecrübeye Dayalı) Öğrenmenin Tanınması:

Türk Yükseköğretim Kurumları bu konuda başlangıç aşamasındadır. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili olarak TOEFL, DALF, PNDS, IELTS, CPE, CAE, FCE, YDS, DELF, DSD, TELC, ZMP, ZOP  gibi ulusal ve uluslararası sınavların sonuç  belgeleri kabul edilmektedir. Bunun dışında gerek sertifikaya dayalı, gerek tecrübeye dayalı önceki öğrenim Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanınmamaktadır.