ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Genel Kabul ve Kayıt Koşulları

GENEL KABUL KOŞULLARI

1-Türk Öğrenciler

Lisans

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerle ndirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=105  internet adresinde duyurulmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/DuyuruIcListe.php?duyuru_id=240&PAGE_ID=1 adresinden ulaşılabilir.
Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Dokuz Eylül Üniversitesinin Buca Eğitim Fakültesi Resim, Müzik Öğretmenlikleri,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı,Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna ön kayıt yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.
Bununla ilgili başvuru koşulları https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/DuyuruIcListe.php?duyuru_id=240&PAGE_ID=1 internet adresimizde duyurulmaktadır.

Lisanüstü

Yüksek Lisansa Başvuru ve Seçme Sınavları:
Yüksek lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan alan adaylar başvurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim / anasanat dallarına başvurularda ALES’ e girmiş olma koşulu aranmaz.

Doktora ve Sanatta Yeterliliğe Başvuru ve Seçme Sınavları:
Doktora ve sanatta yeterlik öğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinden başarılı olan adaylar başvurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim / anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tıp bilimlerinde yürütülen doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının ise; Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel veya klinik tıp puanı (Temel bilimlere başvuracak adaylar için temel tıp puanı, klinik bilimlere başvuracak adaylar için klinik tıp puanı) almaları gerekir.
Her öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Enstitülere alınacak öğrenci kontenjanları koşulları ve başvuru tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/DuyuruIcListe.php?duyuru_id=240&PAGE_ID=1 internet adresinde ilan edilmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi:

Dokuz Eylül Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilmektedir. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılmaktadır.
Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir. Bazı ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlar: TOEFL: ”Test of English as a Foreign Language”, IELTS, CPE, CAE, FCE, KPDS, ÜDS, DELF, DALF: “Diplome Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutcher Sprache”, DSA: “Deutche Sprach Ausreichend”, ZD: “’Zertifikat Deutch”, (C1)’ Geoethe Zertifikat: Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Zertifikat (B2), Zentrale Oberstufenprüfung(ZOP), Deutches Sprachdiplom (GROBES/KLEINES), Deutche Sprachfrügung Gür Den Hochzchulzeugang (DSH).

2-Yabancı Uyruklu Öğrenciler

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/DuyuruIcListe.php?duyuru_id=240&PAGE_ID=1 ilan edilir.
Dokuz Eylül Üniversitesine, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sınavı (DEYÖS) yapılır ve üniversiteye bu sınavın sonucuna göre yerleştirilir.
Her öğretim yılında, Dokuz Eylül Üniversitesinin lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kabul koşulları ve kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının https://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/DuyuruIcListe.php?duyuru_id=240&PAGE_ID=1 adresinde duyurulmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, eğer varsa diğer kişisel bilgileri ile birlikte dilekçe ekinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilebilirler.
Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’ dir. Adayların Türkçe dil seviyeleri tespiti için ülkemizde bulunan dil merkezleri ve dil enstitülerince düzenlenen Türkçe kurslarını
ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaf sayılırlar.
Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar Türkçelerini geliştirmek için bir yıl izinli sayılırlar.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Yabancı uyruklu adaylar, ALES’ e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde ALES’ e eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT gibi bir sınava girmek zorundadırlar.
Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları, YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programa yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

3-Değişim Öğrencileri

Yurt dışından Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesine gelen değişim öğrencileri ile ilgili işlemler  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından,  Akademik İşbirlikleri kapsamında gelen öğrencilerle ilgili işlemler ise ilgili fakülte/enstitüler tarafından yürütülür. 

Kayıt İşlemleri

Dokuz Eylül  Üniversitesine merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin özlük bilgileri ÖSYM‘ den alınır ve bu bilgiler Üniversitemiz Öğrenci  Otomasyon Sistemine  aktarılır. Kayıt için gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrencilerin , adreslerine  tanıtıcı broşür ve belgeler gönderilir . İnternet üzerinden şifre / parola girişini yaparak öğrenciler tarafından kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğrenciler, Rektörlükçe ilan edilen kayıt tarihlerinde istenen belgeleri kazandıkları birime teslim ederler.Ayrıca öğrenciler yukarıdaki kayıt işleminden farklı olarak e-devlet şifreleri ile https://turkiye.gov.tr adersine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabilirler.
Dokuz Eylül Üniversitesine ön-kayıt ve özel yetenek sınavı ile yerleşecek adayların kayıtları ise;  Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ilgili birimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yine Dokuz Eylül Üniversitesinin lisansüstü programlarında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri de ilan edilen tarihlerde Enstitüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Dokuz Eylül  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemektedirler