DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelik Esasları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hemşirelik Esasları AD Doktora programı 2015 yılında YÖk onayı ile eğitime başlamıştır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi nöroloji ve anestezi reanimasyon yoğun bakım ünitesinden Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 2 yıl ders ve 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Doktora derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü düzey

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans diploması, ALES sınavından en az 60 almış olmak YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini AD önerisi ile ve SBE onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı; Hemşirelik Esaslarının iyileştirilmesine katkıda bulmak için orijinal araştırmalar yapabilmek, yeni fikir, yöntem ve uygulamalar geliştirebilmek ve hasta tercihlerini göz önünde bulundurarak kanıta dayalı uygulamaları izleyebilmek ve kullanabilmektir. Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte cerrahi hastalıkları hemşireliğinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik Esasları alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme.
2   Hemşirelik Esasları alanının ilişkili olduğu yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme.
3   Hemşirelik Esasları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4   Hemşirelik Esasları alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.
5   Hemşirelik Esasları alanına özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme.
6   Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7   Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili çalışmalarda, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
8   Hemşirelik Esasları alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
9   Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili en az iki bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10   Hemşirelik Esasları alanına özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak
11   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili yeni bir fikir ve yöntemler geliştirebilme.
12   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
13   Uzman kişiler ile Hemşirelik Esasları alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme .
14   Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme ve tartışabilme.
15   Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16   Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 2 HEH 6004 HEMŞIRELIK BAKIM UYGULAMALARINDA ETIK KARAR VERME SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEH 6003 HEMŞIRELIKTE SISTEMATIK YAKLAŞIM VE SINIFLAMA SISTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 HEH 6002 HEMŞIRELIK BAKIMI VE SÜRDÜRÜLMESINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 HEH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
G 9 HEH 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 12
G 10 HEH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
G 11 HEH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 12 HEH 6008 HEMŞIRELIK ESASLARINDA İLERI UYGULAMALAR II SEÇMELİ 0 6 0 9
G 13 HEH 6007 HEMŞIRELIK ESASLARINDA İLERI UYGULAMALAR I SEÇMELİ 0 6 0 9
G 14 HEH 6006 HEMŞIRELIK ESASLARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 15 HEH 6005 HEMŞIRELIK BAKIMINDA HASTA GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 SBE 6067 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 19 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 21 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 24 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 25 HEM 6063 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 26 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 27 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 28 HEH 6001 HEMŞIRELIĞIN TARIHSEL GELIŞIMI VE SOSYOLOJIK YAPISI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 30 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 32 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 33 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 34 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 35 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 36 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 38 HEM 6062 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 39 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve sunumlardaki başarısı, derse katılım ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Dilek Özden
Tel: 90.232.4124778
e-mail:dozden2002@yahoo.com