DERECE PROGRAMLARI

: İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İç Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ve Tıp Fakültesinin Nöroloji Anabilim dalına ve Geriatri Bilim Dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği DOKTORA programı 12 Şubat 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Ulusal Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) en az 50 puan, YDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya Enstitünün yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmak (en az 70 puan) ve Enstitünün ilgili alanda yapacağı bilim sınavından başarılı olmak (en az 65 puan).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İç Hastalıkları Hemşireliğinin temel kavramları ile ilgili derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2   İç Hastalıkları Hemşireliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3   İç Hastalıkları Hemşireliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4   İç Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili çalışmalarda, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7   İç Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
8   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9   İç Hastalıkları Hemşireliği alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni bir fikir ve yöntemler geliştirebilme.
11   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12   Uzman kişiler ile iç hastalıkları hemşireliği alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13   Dil ve teknoloji kullanımı yeterliliği ile ulusal ve uluslararası alanda meslektaşları ile işbirliği yapabilme ve tartışabilme.
14   İç Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme.
15   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16   İç Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 2 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 ERS 6020 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 4 ERS 6018 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 İHH 6021 İÇ HASTALIKLARINDA ACIL DURUMLAR VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 6 İHH 6020 İÇ HASTALIKLARI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 6
G 7 İHH 6018 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 8 İHH 6016 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 9 İHH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
G 10 İHH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 11 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 HEM 6063 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 15 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 19 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 21 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 23 SBE 6067 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 3
G 24 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 25 İHH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 26 ERS 6021 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 6
B 27 İHH 6019 KRONIK HASTALIKLAR HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 6
B 28 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 ERS 6019 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 30 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 33 İHH 6017 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 HEM 6062 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 35 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 36 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 38 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 İHH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 41 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 42 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
e-mail:ozlem.kguclu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4126966