DERECE PROGRAMLARI

: Okul Öncesi Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde okul öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında İlköğretim Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Okul Öncesi Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride okul öncesi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Hasan Ali Yücel Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Türk Eğitim Sistemi nin amaç, yapı ve işleyişini, sınıf yönetimi yaklaşımlarını ve eğitim ile ilgili kavramları açıklayabilme
2   Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavram, teori, uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
3   Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
4   İnsanın gelişim, öğrenme ve rehberlik süreçlerini tanıyabilme ve bu süreçlerin öğrenci gelişimi ile ilişkisini tanımlayabilme
5   Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilme
6   Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama, uygulama ve bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olma
7   Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanıyıp bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlama
8   Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilme ve bu alanlarda etkinlik tasarlayabilme
9   Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olabilme
10   Okul öncesi eğitim alanındaki uygulama süreçleriyle ilgili gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
11   Okul öncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olma
12   Öğretmenlik mesleği ile ilgili uygulamalarda olası karmaşık durumlarla karşılaşıldığında sorumluluk alarak çözüm yolları üretme
13   Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olma
14   Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyerek gerçekçi değerlendirmelerde bulunma ve sürekli gelişim için belirleyeceği kişisel hedefler doğrultusunda ilerleyebilme
15   Alanındaki yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla takip edebilme, kazanımlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşma
16   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumlara sahip olma

Mezunların İstihdam Profilleri

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 52 zorunlu ve 15 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
2 OKÖ 1001 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
3 OKÖ 1005 PSİKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 5
4 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 3
5 EGİ 1025 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
6 TRÖ 1011 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
7 OKÖ 1003 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 1002 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM ZORUNLU 3 0 0 12
2 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
3 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
4 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 3
5 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
6 EGİ 1004 EĞİTİM FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3
7 RPD 1016 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 2003 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I ZORUNLU 3 0 0 5
2 OKÖ 2007 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
3 OKÖ 2005 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ ZORUNLU 2 2 0 6
4 EPÖ 2013 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
5 OKÖ 2001 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ ZORUNLU 2 0 0 5
6 EPÖ 2007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 2010 DRAMA ZORUNLU 2 2 0 5
2 OKÖ 2012 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 6
3 OKÖ 2002 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II ZORUNLU 3 0 0 4
4 OKÖ 2008 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ZORUNLU 3 0 0 4
5 EPÖ 2034 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
6 OKÖ 2006 MATEMATİK EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
7 OKÖ 2004 ÇOCUK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 4
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 3011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
2 EYD 3003 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
3 OKÖ 3009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
4 OKÖ 3007 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 3
5 OKÖ 3003 MÜZİK EĞİTİMİ I ZORUNLU 1 2 0 3
6 OKÖ 3001 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 2 0 3
7 OKÖ 3013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
8 OKÖ 3005 FEN EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 3008 ETKİLİ İLETYİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
2 OKÖ 3002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
3 OKÖ 3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
4 ÖEB 3002 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
5 OKÖ 3006 MATERYAL GELİŞTİRME ZORUNLU 2 2 0 5
6 EPÖ 3010 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
7 OKÖ 3004 MÜZİK EĞİTİMİ II ZORUNLU 2 2 0 3
8 İST 3012 İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 3
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 4003 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 6 0 10
2 OKÖ 4005 ARAŞTIRMA PROJESİ I ZORUNLU 1 2 0 5
3 OKÖ 4001 ANNE-BABA EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
4 RPD 4013 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 4004 ARAŞTIRMA PROJESİ II ZORUNLU 1 2 0 6
2 OKÖ 4008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 6 0 10
3 OKÖ 4002 İLÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖ.PROG. ZORUNLU 2 0 0 4
4 EYD 4002 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 2011 SEÇMELİ I (ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
2 OKÖ 2013 SEÇMELİ I (OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROG.GELİŞTİRME) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 4009 SEÇ.II (ÖZL.GEREKSİNİMLİ ÇOC.İLK ÖĞRT. HAZIRLANMASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
2 SGK 4005 GK SEÇ.(ÇOCUK HUKUKU) SEÇMELİ 3 0 0 4
3 OKÖ 4013 SEÇ.II (ÇOCUKLAR İÇİN SANAT FAALİYETLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
4 OKÖ 4007 SEÇ.II (DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OK.ÖNC.EĞT.PROG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
5 OKÖ 4011 SEÇ.II (ÇOCUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME TEKNİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
6 SGK 4001 GK SEÇ.(DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKÖ 4014 SEÇ.III (OK.ÖNC.EĞT.YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
2 OKÖ 4016 SEÇ.IV (OK.ÖNC. DÖNEMDE SOSYAL BECERİ EĞT.) SEÇMELİ 2 0 0 3
3 OKÖ 4018 SEÇIV(EĞİTİM ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
4 OKÖ 4022 SEÇ.IV (OKULÖNCESİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
5 OKÖ 4012 SEÇ.III (OK.ÖNC.EĞT.MÜZİK ETKİNLİKLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
6 OKÖ 4020 SEÇ.IV(RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR) SEÇMELİ 2 0 0 3
7 OKÖ 4010 SEÇ.III (CİNSEL SAĞLIK BİLGİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
2 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
3 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
2 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
3 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
 
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80 den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. R. Günseli Girgin
E-posta: gunseli.girgin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 03