DERS ADI

: YERLEŞİM PLANLAMASI İLKELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3381 YERLEŞİM PLANLAMASI İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NESLİHAN KARATAŞ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Planlamanın sosyal, ekonomik, hukuksal ve teknik boyutlarıyla çok yönlü değerlendirmeye tabii tutulması, planlamada sosyo-kültürel yapının, yaşam alanlarının, teknik donatılarının, analiz ve sentez çalışmalarının gerektirdiği yaklaşımların irdelenmesi ve geçmişten günümüze ve geleceğin planlama yöntemlerine, kavram ve anlayışlarına genel bir bakış yapılarak öğrencinin eğitim süreci içerisinde aldığı bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Geçmişten günümüze planlama tiplerini ve kademelerini listeleyebilecek.
2   Planlama sürecini sınıflandırarak, alt ve üst ölçekli planlarla ilişkilendirebilecek.
3   Kentsel mekânsal araştırma yöntemleri, analiz teknikleri ve tasarım ilkelerini tekrarlayacak.
4   Planlama ve uygulama sürecinde yer alan yasal ve yönetsel mevzuatı ezberleyecek.
5   Mekânsal planlama ve Türkiye kent planlama tarihini müzakere edebilecek
6   Kent planlama süreci içerisinde ortaya çıkan yeni kavram ve anlayışları, mekânsal gelişimleri ve geleceğin kentlerini yorumlayabilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Planlama tipolojileri ve iç ilişkileri
2 Planlama süreci, farklı planlama kademeleri ve birbirleriyle ilişkileri, plancının rolü
3 Planlama kuramları, mekânsal planlama ve stratejik mekânsal planlama kavramı Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
4 Türkiye'de kent planlama tarihi ve gelişimi
5 Sanayi sonrası kentler, küreselleşme ve değişen kent mekânı
6 Fiziksel, sosyal ve ekonomik yapı olarak kentler ve planlamanın rolü
7 Kentsel mekânsal yapının oluşumu ve özellikleri ile kentsel arazi kullanım tipleri ve yoğunluk türleri
8 Ara Sınav
9 Kentsel araştırma süreci, mekânsal analiz teknikleri ve sentez çalışmalarının bileşenleri ve yapımı Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri dersin ikinci yarısında birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
10 Yaşam alanı olarak kentler, konut ve konut alanları tasarımı ve ilkeleri Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri dersin ikinci yarısında birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
11 Çalışma alanları, donatı alanları ile sosyal ve teknik altyapı tasarımı ve ilkeleri Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri dersin ikinci yarısında birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
12 Planlama ve uygulama araçları, yasal ve yönetsel mevzuatlar ve uygulama sorunları Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri dersin ikinci yarısında birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
13 Gecekondu ve göç olgusunun kentsel mekânsal yapıda yarattığı değişimler (kent merkezleri değişimi, kentsel yenileme, soylulaştırma, kentsel sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm vb. kavramlar)
14 Şehir planlamada ortaya çıkan yeni kavramlar ve yeni anlayışlar, Ütopik şehir planları ve planlama sürecindeki yeri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Tekeli, İlhan (2009), "Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi olarak Planlamaya", İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Yardımcı kaynaklar: 1. Tekeli, İlhan (2009), "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
2. Reader, John (2007), "Şehirler", İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
3. Hatt P.K., Albert, J.Reiss ve diğerleri (Yazarlar), Duru, Bülent ve Alkan, Ayten (Derleme ve Çeviri), (2002), "20. Yüzyıl Kenti", Ankara, İmge Kıtabevi
4. Keleş, Ruşen (1996), "Kentleşme Politikaları", Ankara, İmge Kitabevi
5. Ersoy, Melih (2009), "Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları", Ankara, TMMOB, BRC Basım ve Matbaacılık
6. Ersoy, M. (2007), "Kentsel Planlama Kuramları", İmge, Ankara
Referanslar:
1. Benevolo, Leonardo (Yazar), Nirven, Nur (Çeviren) (2006), "Avrupa Tarihinde Kentler", İstanbul, Literatür Yayıncılık
2. Erginöz, Murat Aykaç (2010), "İlkçağdan Günümüze Mimarlık ve Şehircilik Tarihi", İstanbul, Arion Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere ödev konuları verilecek ve verilen konuda bir ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Listeleme, tekrarlama ara sınav değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
İlişkilendirme, ezberleme ödev ile ölçülmektedir.
Müzakere etme, yorumlama final sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, ders anlatımı, konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neslihan.karatas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Perşembe 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 9 2 18
Ders Anlatımı 4 1 4
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 4 1 4
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 16 16
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61