DERS ADI

: NEOLİBERAL POLİTİKALAR EKSENİNDE PLANLAMADA YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4436 NEOLİBERAL POLİTİKALAR EKSENİNDE PLANLAMADA YENİ YASAL DÜZENLEMELER SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT EYLEM BAL

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Türkiye de de 1980 yılı, neoliberal politikalar açısından köklü bir başlangıç niteliği taşımaktadır. Ancak 1990 ların sonu, 2000 lerin ilk çeyreğinde yaşanan ve birbirini bütünleyen ekonomik ve politik gelişmeler, 2000 li yılların yeni bir kırılma noktasına işaret ettiğini göstermektedir. 2000 li yıllar, Türkiye'de 1980 sonrası `erken neoliberal kentleşme evresi olarak adlandırdığımız dönemin tamamlayıcısı niteliğindeki yeni bir kentleşme evresi olan `neoliberal kentleşme evresine karşılık gelmektedir. Kentleşme sürecindeki bu ayrışmayı belirginleştiren en temel unsurlardan birisi, yapısal reformlar temelinde imar mevzuatında gündeme gelen ve neoliberal izler taşıyan çok sayıdaki yasal düzenleme olmaktadır. Bu ders Türkiye de ülkemizde 2000 sonrası şehir planlamaya ilişkin geliştirilen yasal mevzuatın neoliberal politikalar ekseninde tartışılmasını, bu düzenlemelerin arkasındaki ekonomik, politik ve mekansal süreçlerin çözümlenmesini ve planlama pratiğine yön veren yeni aktörlerin tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Neoliberal kentleşmenin arka planını ve bileşenlerini açıklayabilecek, Türkiye deki yansımalarını dönemler itibari ile tanımlayabilecek
2   Neoliberal yeniden yapılanma içinde planlama ve kamu yararı arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
3   Türkiye de planlama pratiğine yön veren yeni aktörleri betimleyebilecek,
4   Türkiye de 2000 sonrası şehir planlamaya ilişkin yeni yasal mevzuatı temel başlıklar altında açıklayabilecek
5   Türkiye de 2000 sonrası neoliberal yeniden yapılanma süreci ile bu dönemde şehir planlama alanında çıkarılan yeni yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi tartışabilecek
6   2000 li yıllarda neoliberal politikaların kenti planlamadaki yeni yasal düzenlemelerle ne biçimde dönüştürdüğünü yorumlayabilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye nin neoliberal dönem kentleşmesi
2 Türkiye de 1980 öncesi dönem ve 1980-2000 arası dönemde şehir planlama alanındaki yasal mevzuatın gelişimi
3 Türkiye de 2000 sonrası süreçte neoliberal politikalar ekseninde ve şehir planlama alanındaki yasal mevzuatın arka planı
4 2000 sonrası süreçte yeni bir imar mevzuatı geliştirilmesi yönündeki tartışmalar
5 Kamu yararının kavramsal açılımı. Mevzuattaki ilgili yasa ve maddeler temelinde planlama ve kamu yararı arasındaki ilişki
6 2000 sonrası süreçte devletin değişen rolü ve kent yönetimi. Kent yönetimi alanındaki ilgili yasal düzenlemeler
7 2000 sonrası süreçte planlamanın yeni aktörleri (TOKİ-ÖİB vb.)
8 Ara sınav
9 Neoliberal politikalar ekseninde 2000 sonrası süreçte kıyı alanındaki yasal düzenlemeler
10 Neoliberal politikalar ekseninde 2000 sonrası süreçte turizm alanındaki yasal düzenlemeler
11 Neoliberal politikalar ekseninde 2000 sonrası süreçte koruma alanındaki yasal düzenlemeler
12 Neoliberal politikalar ekseninde 2000 sonrası süreçte kentsel dönüşüm alanındaki yasal düzenlemeler
13 Neoliberal politikalar ekseninde 2000 sonrası süreçte bölge planlama alanındaki yasal düzenlemeler
14 Genel yorum ve değerlendirmeler
15 Final Haftası
16 Final Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Ataay, F. (2008a). Neoliberalizm ve muhafazakar demokrasi 2000 li yıllarda Türkiye de siyasal değişimin dinamikleri. Ankara: De ki Yayınları.
-Azrak, Ü. (2002). Kamu Yararı Kavramı ve Planlama, TMMOB Mimarlar Odası, Ulusal Fiziki Planlama Seminerleri (18-19 Ocak 2002).
-Bal, E. (2011). Türkiye de 2000 Sonrası Neoliberal Politikalar Çerçevesinde İmar Mevzuatındaki Değişimler ve Yeni Kentleşme Pratikleri: İstanbul Örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi.) Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
-Bal. E. (2008). Kıyı Kanunu nda değişiklik yapılmasını öngören yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi. Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. Cilt I. 86-94.
-Göksu, E. (2006). Yeni Yasal Düzenlemelerin Koruma Eylemleri Açısından Taşıdığı Riskler ve Fırsatlar,
-Yeni Bir İmar Kanununa Doğru Şehircilik, Planlama ve İmar Üzerine Yeni Yaklaşımlar. (2005). Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecek ve öğrencilere ilgili okumalar verilerek öğretilecektir. Öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek ve okumalar ile dersi öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve açıklayabilme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Tartışabilme ve yorumlama final sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar ve okumalar üzerinden tartışmalar biçiminde sürdürülecek.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

eylem.bal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 09.00-10.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61