DERS ADI

: ŞEHİR ULAŞIM PLANLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3313 ŞEHİR ULAŞIM PLANLAMASI ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HİLMİ EVREN ERDİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders şehirlerde yürütülen ulaşım planlaması çalışmalarının temel özellikleri, kullandığı yöntem ve teknikleri kavramsal yönleriyle aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla konunun disiplinler arası ele alış biçimleri, farklı uzmanlıkların katkıları üzerinde durulmaktadır. Planlama sürecinin kademeleri arasındaki ilişkiler açısından ulaşım kararlarının ve uygulama koşullarının özellikleri tüm boyutlarıyla dersin içeriğinde yer almaktadır. Anlatım ve bilgi paylaşımında konunun evrensel ve ulusal örnekleriyle ele alınması, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin planların yapımında şehir ulaşım sisteminin sorunlarının çözümlenmesi yönündeki düşünme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesinde yol gösterici olmak da amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   . Şehir ulaşım sisteminin tüm analitik unsurlarını ve ilişkilerini belirleme alışkanlığı kazanabilecek (Kavrama)
2   Ulaşım sistemleriyle ilgili sorunları şehirsel ve bölgesel yerleşmeler çerçevesinde tanımlayabilecek (Bilgi),
3   Şehirsel ulaşım ve trafik sorunların çözümünde kullanılmakta olan yöntem ve teknikleri yorumlayabilecek (Uygulama),
4   Şehirsel arazi kullanış ve ulaşım sistemlerinin birlikte ele alınmasında analitik çözümlemeler ve alternatif yaklaşımlar yaratabilecek (Analiz),
5   Ulaşım karar ve önerilerinin teknik, siyasi, ekonomik, mali, hukuksal ve yönetimsel tüm boyutlarıyla ele alınmasını planlayabilecektir (Sentez).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, amaç, içerik ve genel yaklaşım
2 Şehirsel yerleşmelerde ulaşım ve trafik sisteminin özellikleri.
3 Şehir ulaşım planlama sürecinin tanıtımı, genel yapısı.
4 Model kavramı, işlevi, şehir ulaşım planlamasında kullanımı.
5 Şehir planlama uygulamaları açısından ulaşım karar süreçleri ve imar planlarının hazırlanmasıyla ilişkileri.
6 Planlama ölçekleri ve kademelerine göre ulaşım kararları. Trafik planlaması yöntemleriyle bütünleşme. Ödev konusu seçimi
7 Ulaşım modeli, alt modelleri, iç ilişkileri, işleyişleri
8 Ara Sınav
9 Ulaşım modelinde kullanılan yaklaşımlar. Şehir ulaşım planlama süreci açısından anlam ve içeriği.
10 Analiz bölgeleri, sınırlandırma ölçütleri. Şehirlerde ulaşım hareketlerinin tipleri, grafiksel tanıtımı.
11 Ulaşım bilgi sistemi, çeşitleri. Analitik bilgi edinme yöntemleri. Ödevle ilgili saha çalışması
12 Amaçlarına göre bilgi sistemi kurma ve veri oluşturma.
13 Ulaşım alt modelleri ve işlevleri, uygulamaları.
14 Değerlendirme yöntemi. Fayda, maliyet analizleri. Ödev teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
- A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 1974
- Brian J.L. Berry, Frank E. Horton. Geographic Perspectives on Urban Systems, (with integrated readings)
- R. Lane, T.J. Powell, P.P. Smith. Analytical Transport Planning. Duckworth. London 1971.
- Hutchinson. Principles of Urban Transportation System Planning. Mc. Grawhill Book Co. Toronto 1974.
- Pignataro, L. J., Traffic Engineering: Theory and Practice, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1973.
- Tunç, A., Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Asıl Yayın, Dağıtım, Ankara, 2003.
- Yayla, N., Karayolu Mühendisliği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006.
Ana kaynak:
- R. Lane, T.J. Powell, P.P. Smith. Analytical Transport Planning. Duckworth. London 1971.
Yardımcı kaynaklar:
- Pignataro, L. J., Traffic Engineering: Theory and Practice, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1973.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunumlar, okumalar, kaynak gösterme, örnek uygulamaların tanıtımı ve yöntemlerin örneklerini sınamak biçiminde yürütülen bir yaklaşıma sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Genel bireysel bilgiyi ölçmeye yönelik Tanımlama (Bilgi) ve Anlatma (Bilgi), Ara Sınavı ile ölçülmektedir.
Tartışma (Analiz), Örneklerin ve Tekniklerin Yorumlanması (Uygulama) ve Planlama yaklaşımları (Sentez), Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin temelini uzmanlıklar arası çalışmalar, konuya ilişkin yaklaşım ve yöntemler, uygulamanın getirdiği deneyimler, örnek çalışmaların incelenmesi ve konuya ilişkin yönetimsel birikim ve mevzuata ilişkin özellikler oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yildirim.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 10.30-12.00; Cuma: 14.30-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 2 8
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 2 8 16
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.3111
ÖK.41
ÖK.511