DERS ADI

: SOSYOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 1175 SOSYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NESLİHAN KARATAŞ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders bilimsel bir disiplin olarak sosyolojiyi tanıtmayı, alanda baskın olan kuramsal yaklaşımları, sosyal yapıyı, yapısal dönüşümler ve süreçlere sosyalleşmeyi, sosyal koşulları belirleyen kurumları, insan toplumlarının farklılaşmasının temeli olan kültürün farklı yönlerini ve kültür ve toplumsal yapı teorilerini değerlendirerek, temel insani kurumlara (aile, akrabalık, ekonomi, politika, din, eğitim, medya, iş, kentleşme, göç, küreselleşme vs.) kültürlerarası bir perspektifle bakmasını ve bu kurumların toplum yapısına, mekana ve kentlerin oluşumuna etkilerini anlayıp yorumlamasını amaçlar

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sosyolojinin temel konularını, toplum yapısının değişimi ve işleyişini, birey - toplum ve toplumlararasındaki ilişkileri ifade edebilecek.
2   Kültürün çeşitli boyutlarını (kültürlerarası etkileşim, kültür mekân ilişkisi, kültür değişimi, sosyalleşmeyle ilişkisi vb.) açıklayabilecek
3   Toplum ve birey üzerinde belirleyici rolleri bulunan temel kurumları, toplum ve kendi kişilikleri üzerinde belirleyici olan bu kurumsal ve yapısal değişkenlerin birey ve toplum üzerindeki etkilerini tartışabilecek
4   Sosyolojik araştırma projelerini planlama, uygulama, analiz etme ve raporlama yöntemlerini tarif edebilecek.,
5   Birey ve toplum yapısındaki değişimlerin mekân ve kentlerin oluşumu üzerindeki etkilerini ilişkilendirebilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyoloji biliminin insan yaşamındaki yeri, sosyolojik düşüncenin gelişimi ve sosyoloji teorileri, sosyolojik bilgiyi öteki bilgi yığınlarından ayıran temel özellikler.
2 Sosyoloji kuramları, modern kuramsal yaklaşımlar. Küreselleşme ve değişen dünya, toplum türleri ve birey üzerinde belirleyici bir olgu olarak farklı toplumsallaşma aşamaları.
3 Sosyolojik soru sorma ve cevaplama (araştırma süreci ve yöntemleri). Sosyolojide kuramsal düşünce - yeni sosyolojik kuramlar.
4 Toplumsal etkileşim ve günlük yaşam (etkileşimin toplumsal kuralları vb.), toplumsallaşma, yaşam akışı ve yaşlanma, kültür ve toplum, toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması, yaşam boyu toplumsallaşma. Kültürleme kültürlenme ilişkisi çerçevesinde sosyal bir varlık olarak bireyin benlik oluşumu. Toplumsal yaşamın yaratılması ve eylem ve anlam kuramları.
5 Kültür nedir Kültürün çeşitli boyutları, kültür değişmesi ve kültürlerarası etkileşim, kültür-toplum ilişkisi.
6 Aile kurumu ve mahrem ilişkiler, sağlık, hastalık ve engelliliğin sosyolojisi ve mekânsal yansımaları.
7 Tabakalaşma ve sınıf, sınıf ve tabakalaşma kuramları, bugünkü batı toplumunda toplumsal sınıf ayrımları ve toplumsal hareketlilik. Toplumsal sınıf. Yoksulluk, toplumsal dışlanma, refah ve küresel eşitsizlik.
8 Ara Sınav
9 Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitsizliği ile ilgili farklı kuramsal yaklaşımlar, ırk, etniklik ve göç (etnik bütünleşme ve çatışma, küreselleşme ve göç)
10 Modern toplumda din kurumu, gelişimi ve sosyolojik yaklaşımlar. Bilim ve bilgi üretimi ile bilimsel olan ve olmayan bilgi üzerine sosyolojik bakış açıları. Medya kurumu ve gelişimi, kitle iletişim araçlarının incelenmesi üzerine sosyolojik yaklaşımlar.
11 Örgütler ve ağların gelişimi, eğitim kurumu gelişimi ve sosyolojik bakış açılarından değerlendirilmesi.
12 Çalışma ve ekonomik yaşam (üretim yapılarının değişimi ve toplumsal yapıya etkisi, işin ve çalışmanın değişen doğası ve iş güvencesizliği, işsizlik), sapkınlık ve suç sosyolojisinin çıkışı ve toplumsal etkileşim sürecindeki etkileri, kuramsal yaklaşımlar.
13 Siyasa, hükümet ve terörizm. Siyaset sosyolojisindeki temel kavramların ele alınması, siyasa ve toplumsal değişme, ulusçuluk ve ulus kuramları, terörizm. İktidar, politika ve devlet, toplumdaki iktidar yapılarına dair klasik açıklamalar, modern devlet.
14 Şehirler ve kentsel alanlar. Kentliliğin kuramlaştırılması, şehirlerin gelişimi, kentler ve küreselleşme. Şehirler ve küresel yönetim. Sosyolojik bir konu olarak çevre ve riskler. Teknolojik gelişimler ve riskler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Giddens, Anthony (2008), Sosyoloji , İstanbul, Kırmızı Yayınları
Yardımcı kaynaklar:
1. Bauman, Zygmunt (2009), Sosyolojik Düşünmek , İstanbul, Ayrıntı,
2. Bilton, Tony ve diğerleri, (2009), Sosyoloji , Ankara, Desen Ofset
3. Aron, Raymond (2000), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Ankara, Bilgi Yayınevi,
4. Alptekin, M. Yavuz (2007), Medeniyet Havzalarından Küresel Trendlere Şehir ve Toplum , İstanbul, Beta Basım A.Ş.
Referanslar:
1. Ergun, Doğan (2010), 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı , Ankara, İmge Kitabevi
2. Habermas, Jürgen (2007), `Öteki Olmak, `Öteki yle Yaşamak , İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
3. Wallerstein, Immanuel (2005), Yeni Bir Sosyal Bilim İçin , İstanbul, Aram Yayıncılık
4. Gulbenkian Komisyonu (1998), Sosyal Bilimleri Açın , İstanbul, Metis yayınları
5. Giddens, Anthony (1999), Toplumun Kuruluşu: Yapılaşma Kuramının Ana Hatları , Ankara, Bilim ve Sanat.
6. Mills, C. Wright (2000), Toplumbilimsel Düşün , İstanbul, Der Yayınları.
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İfade edebilme, açıklayabilme, tartışabilme ara sınav değerlendirmesi ile ölçülmektedir. Tartışabilme, tarif edebilme, ilişkilendirebilme final sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neslihan.karatas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Perşembe 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 44

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51