DERECE PROGRAMLARI

: Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bu program uluslararası güvenlik alanında çalışan veya kendini yetiştirmeyi amaçlayan kişilerin gerekli bilgiye ulaşmasını, bilgiyi yorumlamasını, geliştirmesini ve uzmanlaşmasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için adayların güncel güvenlik sorunlarını analiz edebilmesi, bu sorunlar ile ilgili yaklaşımları öğrenmesi ve güvenlik sorunlarının siyasal, kültürel, sosyal, hukuki arka planını çözümleme yeteneklerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yüksek Lisans ders programı uluslararası güvenlik alanındaki kuramsal ve görgül yaklaşımları birleştirmektedir. Dersler öğrencilerin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi, sorgulayarak ve eleştirel düşünebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bölümde tam zamanlı istihdam edilen 23 akademik personel bulunmaktadır. Bunlardan 2si profesör, 3ü doçent, 5i yardımcı doçent, 3ü öğretim görevlisi ve 10u araştırma görevlisidir. Son bir kaç yılda, bölüm öğretim üyeleri Jean Monnet, British Academy, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı araştırma burslarını kazanmışlardır. Öğrencilerin proje çalışmalarına destek sağlayabilecek kütüphane, bilgisayar laboratuarı ve ayrıca kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   Güvenlik çalışmaları konusundaki temel teoriler, kavramlar ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak;
2   Savaşların sebepleri, devlet-altı şiddetin doğası ve caydırıcılık, mülakat ve sözleşmeler, güvenlik işbirlikleri, askeri strateji ve operasyonlar konularında analiz yeteneklerini geliştirmek
3   Gelişmiş araştırma, yazma ve analitik yeteneklerini kullanarak ulusal ve uluslararası güvenlik sorunlarını ortaya koymak, gündemdeki bu sorunlara yaklaşımlar geliştirmek;
4   Güvenlik politikalarının analizi için uygun kuramsal ve yöntemsel araçları seçmek, bu araçları güvenlik araştırmalarına kapsamlı bir biçimde uygulamak;
5   Güvenlik politikası alanında orijinal araştırmalar şekillendirip yürütecek araştırma planı ve analitik yöntemleri uygulamak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çok farklı iş olanaklarına sahiptir. Mezunlar Harp Akademilerinde, hukuk bürolarında ve danışmanlık şirketlerinde çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki zorunlu ve seçmeli derslerin tümü 1 yarıyıl boyunca devam etmektedir. 2. ve 3. Yarıyıldaki dersler ile daha ileri düzeydeki alan araştırmalarına ağırlık verilmektedir. a. Programın zorunlu-seçimlik ders oranları Birinci Yarıyıl: 7 seçimlik, 2 zorunlu ders İkinci Yarıyıl: 6 seçimlik, 2 zorunlu ders Üçüncü Yarıyıl: 4 seçimlik, 2 zorunlu ders d. Anabilim dalı ortak havuzundan alınan seçmeli dersler ve yüzdeleri (varsa) Tüm seçmeli dersler anabilim dalındaki öğretim üyeler tarafından verilmektedir. Bu dersler, İnsan Hakları Hukuku, Modernite, Şiddet ve Siyaset, Uluslararası Enerji Güvenliği, Uluslar arası Hukukta Kuvvet Kullanımı, Uluslararası Göç Hukuku, Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku, Türk Dış Politikası, Asker-Sivil İlişkileri, Uluslararası Güvenlik Sorunları, Transatlantik Güvenliği, Milliyetçilik ve Politik Şiddet, Modern Terörizm, Modern Siyasal İdeolojiler, Silahlanma ve Silahsızlanma, Türkiyenin İç ve Dış Güvenlik Siyaseti, Avrupa Birliği Güvenliği, Küreselleşme ve Güvenlik, Siyasal Aşırılıktır. c.Programın özelliklerini gösteren diğer maddeler; ca. Anabilim dalı içi/dışı seçmeli derslere ilişkin bilgi Anabilim dalı dışından önerilen seçmeli ders bulunmamaktadır. Seçmeli dersler haftada 3 saatten 1 yarıyıl boyunca devam etmektedir. cb. Ön koşullar 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mezunları ve Harp Akademilerinden mezun öğrenciler bu programa başvurabilirler.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISS 7001 GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 10
G 2 ISS 7003 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISS 7011 ULUSLARARASI ENERJİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 ISS 7013 ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 ISS 7015 ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 ISS 7009 MODERNİTE, ŞİDDET VE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 ISS 7019 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 ISS 7007 İNSAN HAKLARI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 ISS 7017 SİLAHLI ÇATIŞMA VE SAVAŞ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISS 7002 DEVRİMLER VE SAVAŞLAR TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 10
B 2 ISS 7018 ZORUNLU 3 0 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISS 7008 TRANSATLANTİK GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 ISS 7010 MİLLİYETÇİLİK VE POLİTİK ŞİDDET SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 ISS 7014 MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 ISS 7016 SİLAHLANMA VE SİLAHSIZLANMA SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 ISS 7012 MODERN TERÖRİZM SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 ISS 7004 ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISS 7005 ULUSLARARASI HUKUK ZORUNLU 3 0 0 10
G 2 ISS 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISS 7021 TÜRKİYE'NİN İÇ VE DIŞ GÜVENLİK SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 ISS 7025 KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 ISS 7023 AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 ISS 7027 SİYASAL AŞIRILIK SEÇMELİ 3 0 0 10
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (80 AKTS) ve Dönem Projesi (10 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Z. Karacasulu
Tel: 0 232 301 8110
Faks:0 232 4535062
e-posta: nilufer.karaca@deu.edu.tr