DERECE PROGRAMLARI

: Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

29 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 1999 dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı ilköğretim sınıf öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olabilme, geliştirebilme ve derinleşebilme.
2   Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
3   Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
4   Sınıf öğretmenliği alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme.
5   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili takım çalışmalarında etkin olarak yer alabilme.
6   Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme.
7   Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
8   Yaşam boyu öğrenme kapsamında kendini sürekli olarak geliştirebilme.
9   Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve yaptığı çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilme.
10   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, liderlik edebilme.
11   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili yapacağı araştırmalarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
12   Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
13   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilme.
14   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını, bilme, benimseme ve yerine getirebilme.
15   Sınıf öğretmenliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.
16   Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 30 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 16 tanesi Güz yarıyılında, 14 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 30 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/217 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İSÖ 5075 İNSAN İLİŞKİLERİNDE DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 İSÖ 5069 SPOR VE İDMAN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İSÖ 5067 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 İSÖ 5073 MOTOR GELİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İSÖ 5001 İLKÖĞRETİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İSÖ 5007 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK PROGRAMININ İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İSÖ 5053 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE SANAT VE MÜZİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 İSÖ 5003 SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YENİ KURAM VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 İSÖ 5083 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 İSÖ 5081 TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM PROGRAMININ FELSEFİ TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 İSÖ 5071 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 İSÖ 5087 TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI VE GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 İSÖ 5059 İLKÖĞRETİMDE UYGULAMALI METİN İNCELEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 İSÖ 5055 FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSÖ 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İSÖ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İSÖ 5024 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 İSÖ 5032 BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İSÖ 5012 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE ÇOCUK EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İSÖ 5034 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 İSÖ 5048 EĞİTİMDE DEĞERLER SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 İSÖ 5046 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 İSÖ 5054 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE YARATICI YAZIM ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 İSÖ 5038 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 İSÖ 5042 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 İSÖ 5040 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 İSÖ 5044 BECERİ EDİNİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 İSÖ 5050 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 İSÖ 5052 İLKÖĞRETİMDE EĞİTİCİ DRAMA VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSÖ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=1
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Ayfer Kocabaş
Tel:+90 232 301 23 11
ayfer.kocabas@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Ayfer Kocabaş
Tel:+90 232 301 23 11
ayfer.kocabas@deu.edu.tr