DERECE PROGRAMLARI

: Şehir ve Bölge Planlama

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmirde mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Bucada kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992 de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancaktaki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. Fakülte Eylül 2004de Buca Tınaztepe Kaynaklar yerleşkesindeki yeni binasına taşınmış bulunmaktadır.
1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. 1971 yılında başladığı mimarlık lisans eğitimini 1979 yılında şehir planlama lisans eğitimi ile geliştiren Fakültenin, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri zaman içinde farklı fakültelerin oluşumunda da yer almışlardır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir. Bölüm kurulduğu günden bugüne değin örgün eğitim programını uygulamıştır. Lisans programının eğitim dili Türkçedir. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programının eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Şehir ve Bölge Planlama, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite düzeyinde uygulanan genel kuralların dışında programa özel koşul bulunmamaktadır. Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması, toplam 240 AKTSyi tamamlaması, tüm derslerden başarılı olması, kentsel araştırma stajı (20 işgünü - 4 hafta) ve büro stajını (20 iş günü 4 hafta) başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bölümümüzde bağıl not sistemine göre değerlendirme yapılmaktadır. (İlgili yönetmelik maddeleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Madde- 33e 3, Madde 17)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, insana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve şehir plancıları yetiştirmek ve bir yandan da mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel pratiklerin kavranmasını sağlayarak potansiyellerden hareketle yeni seçeneklerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, programda kentsel tasarım, şehir planlama, matematik, ekonomi, sosyoloji, istatistik, bilgisayar, hukuk, ekoloji, şehir coğrafyası, yerleşmeler tarihi, ulaşım, şehir yönetimi, mimarlık bilgisi, altyapı, kentsel koruma ve yenilemeye ilişkin dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölümümüzde tam zamanlı ve gündüz eğitimi verilmekte olup öğretim dili Türkçedir. Proje ağırlıklı bir ders programına sahiptir ve eğitim programı stajlarla desteklenir. Proje derslerinde üretilen çalışmalar derinlemesine araştırma sürecini kapsar, elde edilen veriler doğrultusunda ders kapsamında öğrenciler tarafından üretilen bilgi proje çalışmalarında doğrudan kullanılır. Proje dersleri stüdyo çalışması şeklinde yürütülmekte ve dönem sonu projeler jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Bölümde, eğitimin niteliği gereği proje derslerinde öğrenci ile birebir ilişki kurulabilmekte ve böylece pratik oluşturma aşamasında her öğrenciyle tartışarak bireysel bazda farklı seçenekler üretilebilmektedir. Döner Sermaye ve Araştırma Projeleri yoluyla bir yandan kuram-pratik bütünleşmesi sağlanabilmekte, öte yandan oluşturulan bilgi birikimi deneyime dönüştürülebilmektedir. Meslek alanı itibarı ile disiplinler arası bir yapıya sahiptir ve bu da bölüm eğitim programına yansımaktadır. Hızlı kentleşmenin yarattığı mekânsal çevrelerin yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekânsal işleyiş karşısına alternatif çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlar. Mevcut, ekonomik, sosyal ve kültürel pratiklerin kavranması, öte yandan potansiyellerden hareketle yeni seçeneklerin geliştirilmesi yönünde bir eğitim sunar. İnsana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve şehir plancıları yetiştirir. Kentsel sistemin işleyişini ortaya çıkarmaya, sorunların hangi süreçlerle ilgili olduğunu anlamaya ve incinebilir toplum kesimlerinin daha adil yaşam koşullarına kavuşabilmesinde mekâna dair ipuçlarının ortaya konulmasına yönelik araştırmalar yapar. Kente ilişkin bilgi üretmekte ve bu bilgiyi ilgili kurum, kuruluşlara ve topluma ulaştırabilmektedir.
2011 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2012 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 5; FARABİ programı kapsamında 3 ikili anlaşması bulunmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademik kadrosu 2012-2013 Eğitim Yılı itibariyle 4 Profesör, 5 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma görevlisi ve 2 Uzmandan oluşan toplam da 32 öğretim elemanlı geniş bir akademik kadro (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13419) ile eğitimini sürdürmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Araştırma yapabilmek için gerekli analitik düşünce yeteneğinin kazandırılması
2   Planlamada niceliksel ve niteliksel bilgileri kullanma becerisinin geliştirilmesi
3   Kentsel araştırmaları tasarlama, yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
4   Eleştirel düşünme becerisi (Açık ve net soru geliştirme, düşünceyi ifade için soyutlama tekniklerini kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme)
5   Somut veriler ve diğer kanıtlar ışığında mekânsal planlamada öngörü ve yaratıcılığın geliştirilmesi
6   Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi.
7   Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imarla ilgili mevzuat, kullanıcı hakları gibi konularda plancının yasal sorumluluklarını anlama.
8   Arazilerin doğal ve yapay özelliklerini ve fiziki kaynakların kullanım ilkelerini dikkate alarak planlama ve tasarlama becerisi.
9   Planlama ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama.
10   Çok disiplinli takım çalışması içerisinde katılımcı planlama sürecinde arabuluculuk, birleştiricilik, grup çalışması yapabilme becerisi.
11   Yaşam kalitesini artıracak ve kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak planlama ve temel tasarım ilkelerini yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi.
12   Farklı ölçek ve kapsamlardaki planlama çalışmalarını yerel ihtiyaçlara, uygun yapılaşma ve yoğunluk koşullarına, tasarım kriterlerine, ilgili yasa ve standartlara göre değerlendirebilme becerisi.
13   Sosyo-ekonomik, kültürel ve politik kapsamda mekânsal planlama pratiğinin kazandırılması ve değerlendirilmesi.
14   Farklı ölçeklerdeki kentsel ve kırsal alanları gereksinimler doğrultusunda planlama becerisi.
15   Planlama ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli alanların gözetilmesi, kaynakların korunması ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
16   Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama.
17   Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama yapabilme; analiz, sentez ve planlama/tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme).

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları kamu ve özel sektörde çalışmaktadır. Mezunların istihdam profili ile ilgili bilgiye ulaşılamamaktadır.
Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilebilirler. Başlıca kamu kuruluşları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların bir bölümü, bu bakanlıklara bağlı genel müdürlükler (DSİ gibi), bakanlıkların il müdürlükleri, Belediyeler ve Kalkınma Ajanslarıdır. Özel sektörde ise her türlü mimarlık, inşaat ve planlama özel büroları, gayrı-menkul değerleme şirketleri, bankalar vb kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, planlama, tasarım, inşaat, gibi hizmetleri gerçekleştiren kendi planlama büro veya firmalarını oluşturabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program kapsamında 41 adet zorunlu 45 adet ise seçmeli ders bulunmaktadır. Mezun olana kadar alması gereken toplam seçmeli ders sayısı ise 14tür. Programda toplam ders sayısı içerisinde %48 oranında zorunlu ders, %52 oranında da seçmeli ders yer almaktadır. Öğrencinin mezun olabilmek için program kapsamında tamamlaması gereken toplam ders içerisinde zorunlu ders oranı %75, seçmeli ders oranı ise %25tir. Programımızda yer alan üniversitenin zorunlu dersleri: ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, ATA 1002 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, TDL1001 Türk Dili I, TDL 1002 Türk Dili II, YDİ 1001 Yabancı Dil I, YDİ 1002 Yabancı Dil II. Fakülte seçmeli ders ortak havuzu bulunmamaktadır. Bölümümüzde 45 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler isterse diğer bölümlerden seçmeli ders alabilir. Bölümümüzde yer alan bütün dersler dönemliktir. Proje dersleri uygulama ağırlıklıdır. Bölüm ders programı içerisinde yer alan Proje dersleri ve stajlar ön koşulludur. Öğrenci devam edeceği döneme ait proje dersini alabilmesi için bir önceki dönemde aldığı proje dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bölüm program dâhilinde 2 adet staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu yapılması gereken stajlar: PLN2994 Kentsel Araştırma Stajı ve PLN 3994 Büro stajıdır. Kentsel araştırma stajı görevli bölüm öğretim üyesi yürütücülüğünde bölüm içerisinde yapılmaktadır. Büro stajı ise ilgili kamu, kurum ve kuruluşlar ile gerekli koşulları sağlayan özel planlama bürolarında ya da döner sermaye/araştırma projelerinde çalışmak üzere bölüm içinde yapılmaktadır. Öğrenci PLN2994 Kentsel Araştırma Stajını alabilmesi için PLN 2112 Şehir Planlama Projesi IIyi, PLN3994 Büro Stajını alabilmesi içinse PLN 3112 Şehir Planlama Projesi IV dersini ve PLN2994 Kentsel Araştırma Stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 PLN 1111 TEMEL TASARIM ZORUNLU 4 8 0 14
G 3 PLN 1123 ŞEHİR PLANLAMASINA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 PLN 1165 MATEMATİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 PLN 1173 GENEL EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 PLN 1175 SOSYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 PLN 1191 YERLEŞMELER TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 PLN 1112 MEKAN VE TASARIM ZORUNLU 4 8 0 14
B 3 PLN 1124 ŞEHİR COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 PLN 1154 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 PLN 1164 HARİTA BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 PLN 1254 PLANLAMADA İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 PLN 1322 ŞEHİR EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 PLN 1334 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 2111 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ I ZORUNLU 4 8 0 15
G 2 PLN 2213 TASARIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 PLN 2245 NİCELİKSEL PLANLAMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 PLN 2293 MİMARLIK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 PLN 2343 KENTSEL PEYZAJ VE TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 PLN 2421 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GIS) ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 2112 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II ZORUNLU 4 8 0 13
B 2 PLN 2216 ŞEHİR ALTYAPISI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 PLN 2254 PLANLAMADA MATEMATİKSEL MODELLER ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 PLN 2282 NÜFUS BİLİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 PLN 2994 KENTSEL ARAŞTIRMA STAJI STAJ 0 0 0 2
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 2218 TRAFİK PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 PLN 2222 YARATICILIK VE YARATICI ÇALIŞ. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 PLN 2226 ŞEHİRSEL ÇALIŞMA ALANLARI PL. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 PLN 2346 KENT MERKEZLERİ TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 PLN 2374 KENTSEL MEKANLARI DÜZ.İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 PLN 2394 KONUT VE YAKIN ÇEV.TAS.İLK. SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 3111 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ III ZORUNLU 4 8 0 15
G 2 PLN 3231 EKOLOJİ VE ŞEHİR PLANLAMA ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 PLN 3313 ŞEHİR ULAŞIM PLANLAMASI ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 PLN 3347 ŞEHİR YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 3309 ŞEHİRSEL BÜYÜME VE ARSA POLİTİKA. SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 PLN 3319 PLANLAMADA BİLGİSAYAR DES.TAS.UYG. SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 PLN 3327 ÇEVRE VE ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 PLN 3341 PEYZAJ PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 PLN 3349 KENTSEL TİCARET YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 PLN 3361 TARİHSEL ÇEVRE KORUMA PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 PLN 3381 YERLEŞİM PLANLAMASI İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 PLN 3385 PROJE SUNUŞ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 PLN 3391 KENTSEL TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 PLN 3393 MESLEKİ YABANCI DİL I SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 3112 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ IV ZORUNLU 4 8 0 13
B 2 PLN 3332 KORUMA VE YENİLEME ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 PLN 3356 PLANLAMA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 PLN 3436 KONUT ALANLARI PLANLAMASI ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 PLN 3994 PLANLAMA BÜRO STAJI STAJ 0 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 3316 ŞEHİR FORM ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 PLN 3318 PLANLAMADA KATILIMCI SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 PLN 3320 PLANLAMADA BİLG.DES.UYGU.MAT. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 PLN 3374 MESLEKİ YABANCI DİL II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 PLN 3376 CUMHURİYET DÖNEMİ PLANLAMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 PLN 3382 TARİH İÇİNDE KENT VE PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 PLN 3386 GECEKONDU YERLEŞMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 PLN 3468 MEKAN ALGISI VE SANAL MEKANLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 4111 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ V ZORUNLU 4 8 0 15
G 2 PLN 4311 BÖLGE VE METROPOLİTAN PLANLAMA ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 4325 PLANLAMA KURAM VE UYGULAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 PLN 4375 BÖLGESEL KALKINMA VE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 PLN 4383 KENTSEL KAPİTAL DOLAŞIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 PLN 4433 NEOLİBERAL KENTLEŞME SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 PLN 4443 PLANLAMA POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 PLN 4451 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 PLN 4461 KIRSAL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 PLN 4469 ULAŞIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 PLN 4471 KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE KENT SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 PLN 4473 DOĞAL AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ VE SAKINIM PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 PLN 4477 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 PLN 4487 GELİŞ.OLAN ÜLK. KENTLEŞME VE KONUT SORUNU SEÇMELİ 2 0 0 3
G 13 PLN 4491 KENTSEL PLANLAMADA YARGI DENETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 14 PLN 4497 TARİHİ KENT MERKEZLERİ MEKANSAL DEĞİŞİM SÜRECİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 4112 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ VI ZORUNLU 4 8 0 17
B 2 PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 4364 SOSYAL TEORİ VE MEKAN SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 PLN 4370 TURİZM PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 PLN 4384 YENİ YERLEŞMELER PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 PLN 4396 SU VE FİZİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 PLN 4434 BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT. VE YAZMA TEK. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 PLN 4436 NEOLİBERAL POLİTİKALAR EKSENİNDE PLANLAMADA YENİ YASAL DÜZENLEMELER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 PLN 4452 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 PLN 4456 PROJE YÖNETİMİ VE YAPILABİLİRLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 PLN 4474 PLANLAMADA MEKANSAL İST. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 PLN 4486 MODERNİZM DÖNEMİ KENTLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 PLN 4488 TÜRKİYE'DE KIR. ALAN VE TARIM POL. SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 PLN 4490 SANAT, MEKAN VE ŞEHİR SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Linki: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=11392
Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Linki: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması, toplam 240 AKTSyi tamamlaması, tüm derslerden başarılı olması, 20 iş günü süreli kentsel araştırma stajı ve 20 iş günü süreli büro stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bölümümüzde bağıl not sistemine göre değerlendirme yapılmaktadır. (İlgili yönetmelik maddeleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Madde- 33e 3, Madde 17)

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sezai GÖKSU
Tel: 0(232)3018357 0(232)3018479
Faks: 0(232)4532986
e-mail: sezai.goksu@deu.edu.tr
adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca İZMİR
Yrd. Doç. Dr. Tolga Çilingir
Tel: 0(232)3018479 - 0(232)3018467
Faks: 0(232)4532986
e-mail: tolga.cilingir@deu.edu.tr
adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca İZMİR
Bologna Lisans Koordinatörleri:
Doç.Dr. Sibel Ecemiş KILIÇ
Tel: 0(232)3018364 0(232)3018465
Faks: 0(232)4532986
e-mail: sibel.ecemis@deu.edu.tr
adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca İZMİR
Yrd.Doç.Dr. Neslihan KARATAŞ
Tel: 0(232)3018446
Faks: 0(232)4532986
e-mail: neslihan.karatas@deu.edu.tr
adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca İZMİR