DERECE PROGRAMLARI

: Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sinema, TV ve Fotoğraf Bölümü 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olarak 1975 yılında İzmir de, Prof. Dr. Alim Şerif Onaran tarafından kuruldu. Okulun ilk mezunları Yeni Türk Sineması geleneğini şekillendirenler arasında yer alırken 1980 lerden sonra Bölüm Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alacak olan kişileri yetiştirdi. Bu kişiler arasında Semih Kaplanoğlu (Bal isimli filmiyle 2010 yılında Berlin Uluslararası Film Festivalinde Altın Ayı ödülüne layık görülmüştür), Ömer Uğur, Ünit Ünal, Oğuzhan Tercan, Kudret Sabancı, Raşit Çelikezer, Yüksel Aksu gibi film yönetmenleri ve Sadullah Celen, Taner Akvardar ve Türkan Derya gibi Televizyon dizisi yönetmenleri sayılabilir. 2009 yılında Film Tasarım Bölümü olarak adını değiştiren Bölüm 2010 yılında Theodoros Angelopoulos a, kendi katılımıyla, Onursal Doktora ünvanı verilmiştir. Ekim 2011 tarihinde, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde mezunlarımız en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo da dahil olmak üzere toplam 5 ödül kazanmıştır.

Kazanılan Derece

Film Tasarımı,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Canlandırma Film Tasarımı ve Yönetimi Anasanat Dalı özelde film endüstrisi, genelde ise medya sektörü için hem kuramsal hem uygulama bilgisine sahip, sanat ve sinema kültürü konularında donanımlı canlandırma sanatçıları ve canlandırma film yapımı konusunda uzman canlandırma ekipleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anasanat dalının bir diğer amacı ise mevcut teknolojik imkanlardan yararlanan yaratıcı tasarım çözümleri üreten ve yeni teknolojik gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen canlandırmacıların gerekli eğitimi almalarını sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Film (kurmaca/belgesel) projelerini nasıl planlayacaklarını, üreteceklerini, yazacaklarını ve nasıl yöneteceklerini bilme; profesyonel seviyede üretim becerilerine sahip olma ve video/televizyon, film ve ses teknolojilerini seçebilme ve kullanabilme.
2   Eğitim süresi boyunca yaratıcı film veya video üretimlerini tamamlayarak hikaye, kompozisyon, aydınlatma ve ses gibi estetik kavramlarla geliştirilmiş orijinal ve bireysel üretim çalışmalarında yer alabilme yeteneğini gösterebilme.
3   Önce yazılı sonra da görsel ve işitsel bir öykü oluşturma becerisi kazanabilme.
4   Görsel ve yazılı materyaller üzerinde bağımsız araştırmalar yürütebilme. Bir araştırma sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bir bilgi gerektiğine karar verebilme ve derin bilgi üretmek için bu bilgileri elde edebilme, değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilme. Çalışmalarını uygun yazılı bir formatta bir araştırma makalesi gibi sunabilme.
5   Sinema sanatının estetiği, tarihi ile ilgili gerekli bilgi birikimine sahip, özellikle sanat, felsefe ve tarih konularında kendini geliştirmiş biri olabilme.
6   Ulusal/uluslararası standartlara uygun düşecek bilgi beceri ve yetkinlik kazandırılmış, gerek Dünya Sineması gerekse Türkiye Sineması üzerine kapsamlı bir donanımı edinmiş olabilme.
7   Bir filmin/medya üretiminin (kendisinin ve arkadaşlarının) yaratıcı çalışmalarını estetik, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kendi bilgilerine ekleyerek eleştirel analizini yapabilme ve bunu kendi çalışmalarında (canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi alanlarında) hayata geçirebilme.
8   Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım zinciri hakkında belirli bir bilgiye sahip olabilme.
9   Teknik olarak donanımlı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mesleki kavramlara hâkim, güncel sinemaya katkıda bulunabilecek tekniklerini kullanma becerisine sahip, ana sanat dalına ait üst düzeyde mesleki bilgiye hâkim olabilme ve Piyasada kullanılan teknik ekipmanı tanıma, kullanma ve yenilikleri takip edebilme, sektörün gerektirdiği işbölümü ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olabilme.
10   Kolektif bir sanat olan sinema sanatı içinde çalışırken başarılı olabilmek için çalışma disiplini olan, takım çalışması ruhuna sahip, insan ilişkilerinde uyumlu olabilme, bir topluluğu yönetme becerisi, empati kurma yeteneği, gerilime neden olabilecek olayları yatıştırma becerisi, objektif olma yetkinliğine sahip olabilme.
11   Diğer sanat alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek düzeyde bilgiye ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim becerilerine sahip olabilme
12   Hangi alanda ilerlemek istediğini ve işin sınırlanırını bilebilme, bir çalışma düzen ve disiplinine sahip, kararlı ve sorumluluk sahibi olabilme ve rekabet ortamında farklılığıyla varlık gösterebilme.
13   Film üretimleri ile bilgi ve eğlence oluştururken ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal grupların konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı duyarlı olabilme ve öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür formasyonuna sahip olabilme.
14   Bir yabancı dile alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde hakim olma.
15   Hiçbir dogmaya boyun eğmeyen, her şeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan lisans düzeyinde mezun olan öğrenci sinema ve televizyon alanlarında (reklam, tv dizileri, tv şovları, vs. de dahil olmak üzere) ve ayrıca akademik alanda mesleğini icra edebilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 1101 FİLM YAPIM YÖNETİMİNE GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 4
2 FTB 1103 FİLM TASARIMINA GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 4
3 FTB 1105 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI I ZORUNLU 2 0 0 2
4 FTC 1201 CANLANDIRMA SİNEMASINA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
6 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 1102 FİLM YAPIM YÖNETİMİNE GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 4
2 FTB 1104 FİLM TASARIMINA GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 4
3 FTB 1106 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI II ZORUNLU 2 0 0 2
4 FTC 1202 CANLANDIRMA SİNEMASINA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
6 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTB 2103 DÜNYA SİNEMA TARİHİ I ZORUNLU 4 0 0 4
3 FTB 2105 İLETİŞİM TOPLUMBİLİM I ZORUNLU 4 0 0 4
4 FTC 2201 CANLANDIRMA TEKNİKLERİ VE SİNEMA TARİHİ I ZORUNLU 2 2 0 4
5 FTC 2203 SAYISAL ORTAMA GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 3
6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTB 2104 DÜNYA SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 4 0 0 4
3 FTB 2106 İLETİŞİM TOPLUMBİLİM II ZORUNLU 4 0 0 4
4 FTC 2202 CANLANDIRMA TEKNİKLERİ VE SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 2 2 0 4
5 FTC 2204 SAYISAL ORTAMA GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 3
6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 3103 ÇAĞDAŞ SİNEMATARİHİ I ZORUNLU 4 0 0 4
2 FTB 3105 SİNEMA ESTETİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 FTB 3107 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA I ZORUNLU 2 0 0 4
4 FTC 3201 GELENEKSEL CANLANDIRMA TEKNİKLERİ I ZORUNLU 1 2 0 4
5 FTC 3203 CANLANDIRMA DESEN I ZORUNLU 2 2 0 4
6 FTC 3205 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI I ZORUNLU 2 2 0 4
7 FTC 3207 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI I ZORUNLU 3 2 0 5
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 3104 ÇAĞDAŞ SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 4 0 0 4
2 FTB 3106 SİNEMA ESTETİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
3 FTB 3108 SİMÜLASYON KURAMI VE SİNEMA II ZORUNLU 2 0 0 4
4 FTC 3202 GELENEKSEL CANLANDIRMA TEKNİKLERİ II ZORUNLU 1 2 0 4
5 FTC 3204 CANLANDIRMA DESEN II ZORUNLU 2 2 0 4
6 FTC 3206 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI II ZORUNLU 2 2 0 4
7 FTC 3208 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI II ZORUNLU 3 2 0 5
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 4101 STAJ VE PRATİK ÇALIŞMA ZORUNLU 0 6 0 6
2 FTB 4107 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA III ZORUNLU 4 0 0 4
3 FTC 4205 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI III ZORUNLU 2 2 0 5
4 FTC 4207 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI III ZORUNLU 3 2 0 5
0 SECGRUP7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTB 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 6
2 FTB 4108 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA IV ZORUNLU 4 0 0 4
3 FTC 4206 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI IV ZORUNLU 2 2 0 5
4 FTC 4208 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI IV ZORUNLU 3 2 0 5
0 SECGRUP8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FTB 1107 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ I SEÇMELİ 4 0 0 4
2 FTB 1109 FOTOĞRAF VE KAMERA TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FTB 1108 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ II SEÇMELİ 4 0 0 4
2 FTB 1110 FOTOĞRAF VE KAMERA UYGULAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
2 FBS 2123 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE KÜLTÜREL ETKİLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
3 FBS 2125 YAZIM DENEMELERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
4 FTB 2107 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ III SEÇMELİ 2 0 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
2 FBS 2124 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE KÜLTÜREL ETKİLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
3 FBS 2126 YAZIM DENEMELERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
4 FTB 2108 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ IV SEÇMELİ 2 0 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 3121 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
2 FBS 3123 DENEYSEL FİLM SEÇMELİ 1 1 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 3122 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 FBS 3124 VİDEO ART SEÇMELİ 1 1 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 7:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 4101 ÇAĞDAŞ SİNEMA YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
2 FCS 4203 CANLANDIRMA DESEN III SEÇMELİ 1 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 8:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER SEÇMELİ - - - -
1 FBS 4102 ÇAĞDAŞ SİNEMA YORUMU II SEÇMELİ 2 0 0 2
2 FCS 4204 CANLANDIRMA DESEN IV SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
3 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
4 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
5 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
6 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
7 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
8 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
9 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
10 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
11 GTS 3006 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
12 GÇS 3001 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
13 GÇS 3002 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
14 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
15 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
16 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ
E-mail: faik.kartelli@gmail.com
Tel: 532 277 96 15