En

DOÇ.DR. MURAT KANGALGİL NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON BÖLÜMÜ REKREASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  1994
  Yüksek Lisans  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Spor Bilimleri  2015
 • NO AD YIL
  1  Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması....  2021
  2  Göçmen Sporcu Üzerine Nitel Bir Araştırma: Halil Mutlu Örneği...  2021
  3  Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncele...  2020
  4  Examining the Self-Efficacy of Primary School Teachers and the Problems Encountered in Physical Educ...  2020
  5  Öğretmenlik Uygulaması Dersi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi...  2019
  6  Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Mezunla...  2019
  7  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Akran Desteklerinin Diğer Öğretmen Adaylarıyla Karşılaşt...  2019
  8  Comparison of Command and Inclusion Styles of Physical Education Lessons to Teach Volleyball in Midd...  2019
  9  The Effect of Sport on the Level of Positivity and Well-Being in Adolescents Engaged in Sport Regula...  2018
  10  Investigations on Participation and Ownership of Special Field Competences of Physical Education and...  2018
  11  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları ile İlgili Görüşleri....  2018
  12  Investigation of Physical Activity Report Card Applications by Physical Education and Sport Teachers...  2018
  13  Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenm...  2018
  14  Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi....  2018
  15  Use of Feedback in Physical education and Sports Lessons for Student Point of View....  2018
  16  Evaluation of the Constructivist Learning Environments of Physical Education Teacher Candidates....  2018
  17  Comparison of the Physical Education Teacher Candidates' Professional Anxieties with other Teacher C...  2017
  18  Beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri....  2014
  19  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Katılma ve Sahip Oluş Derecelerinin İncelenme...  2014
  20  Perception of Risk and Attractiveness of Extreme Sports Among Turkish University Students....  2014
  21  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri ve Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ile İlgili Gö...  2014
  22  Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi....  2013
  23  Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğretmen Boyutuyla Değerlendirilmesi....  2013
  24  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri....  2012
  25  Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel Nitelikleri....  2009
  26  Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinde Dönüt Kullanımı....  2009
  27  Beden Eğitimi Öğretim Programları ve Programların Yürütülmesine İlişkin Paydaş Görüşlerin Karşılaştı...  2008
  28  İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştı...  2006
  29  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri (Si...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalan Bireysel Sporcuların Yaşam Doyum, Umutsuzluk Ve Pandemi S... 07/11/2020 - 09/11/2020
  2  Altyapı Sporcularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi... 07/11/2020 - 09/11/2020
  3  Altyapı Sporcularının Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Tutumlarının İncelenmesi... 07/11/2020 - 09/11/2020
  4  Fiziksel Aktivite ile Bütünleştirilmiş Öğrenme Ortamları: Literatüre Bakış... 13/11/2019 - 16/11/2019
  5  Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Aka... 13/11/2019 - 16/11/2019
  6  Göçmen Sporcu Üzerine Nitel Bir Araştırma: Halil Mutlu Örneği... 13/11/2019 - 16/11/2019
  7  Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğitimi Ve Spor Dersi K... 29/10/2018 - 03/11/2018
  8  Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenler Aç... 29/10/2018 - 03/11/2018
  9  Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kariyer Kaygılarının İncelenmesi... 29/10/2018 - 03/11/2018
  10  Investıgation Of Physical Education and Sports Training Area Students In Lifelong Learning Trends... 29/10/2018 - 03/11/2018
  11  Values Education Scale Development of Physical Education and Sports Course... 26/09/2018 - 29/09/2018
  12  Öğrenci Algıları Çerçevesinde Eğitim Kalitesinin Beden Eğitimi ve Spor ile Diğer Bölüm Ö... 07/05/2018 - 09/05/2018
  13  Beden Eğitimi, Resim İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sosyal Özyeter... 07/05/2018 - 09/05/2018
  14  Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Akademik Akran Desteklerinin Diğer Öğre... 07/05/2018 - 09/05/2018
  15  Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Öğretme-Öğrenme Süreci Yeterliklerinin İncelenmesi... 07/05/2018 - 09/05/2018
  16  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörlerin ... 07/05/2018 - 09/05/2018
  17  Cumhuriyet Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi... 07/05/2018 - 09/05/2018
  18  Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Değerlendirme Ölçeği (Ön Çalışma)... 20/11/2017 - 22/11/2017
  19  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmes... 20/11/2017 - 22/11/2017
  20  Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamalarının Beden Eğitimi Öğretmenleri Açısından İncelenmesi... 20/11/2017 - 22/11/2017
  21  The Opinions of Teachers About Applying the Acquisitions of Teaching Programme of The Subject Game a... 15/11/2017 - 18/11/2017
  22  Determining of Teacher Views Related to Teaching Practise Course... 05/09/2017 - 08/09/2017
  23  Examining Opinions Of Prospective Teachers About School Experience Course... 05/09/2017 - 08/09/2017
  24  Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişki... 21/05/2017 - 23/05/2017
  25  Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profillerinin İncelenmesi... 21/05/2017 - 23/05/2017
  26  Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğrenci Boyutuyla Değerlendirilmesi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  27  Düzenli Olarak Spor Yapan Ortaöğretim Düzeyindeki Ergenlerde, Sporun Mental İyi Oluş ve Poziti... 11/05/2017 - 14/05/2017
  28  Elit Voleybol Takımlarının Servis Karşılamalarının Değerlendirilmesi... 01/11/2016 - 04/11/2016
  29  Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Komut ve Katılım Yönteminin Voleybol Öğretimi Açısınd... 01/11/2016 - 04/11/2016
  30  Spor Lisesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Profillerinin İncelenmesi ve Tercih Sebepleri... 12/05/2016 - 14/05/2016
  31  Views of Prospective Physical Education and Sports Teachers Regarding Special Field Competencies... 22/10/2015 - 24/10/2015
  32  Investıgation of the Teaching Experience Course Effects on the Teacher Competences... 07/10/2014 - 09/10/2014
  33  The Measurement and Evaluation Tools Which Physical Education Teachers Use and Their Opinions About ... 07/10/2014 - 09/10/2014
  34  Student's Perspectives of Classroom Management on Physical Education Class (A Pilot Study)... 19/12/2013 - 21/12/2013
  35  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlikleri ile İlgili Görüşleri... 25/04/2013 - 27/04/2013
  36  İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Görüşlerinin İ... 25/04/2013 - 27/04/2013
  37  İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğre... 12/12/2012 - 14/12/2012
  38  Sivas İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders... 12/12/2012 - 14/12/2012
  39  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Aktivitelerinde Yarat... 10/11/2010 - 12/11/2010
  40  The Opinions of Physical Education Teachers About the Curriculum for PETE and Problems Faced by Teac... 01/02/2010 - 01/01/2010
  41  Physical Education (PE) Teachers' Opinions of PE Teacher Personal Qualities... 01/01/2010 - 02/01/2010
  42  Perception of Risk and Attractiveness of Outdoor-Adventure Sports With Regard to Gender... 05/01/2009 - 05/01/2009
  43  A Determination and Comparison of Critical Thinking Levels of Students in Physical Education Teacher... 06/08/2008 - 10/08/2008
  44  The Effects of Different Types of Feedback on Success in Physical Education Lessons... 06/08/2008 - 10/08/2008
  45  Ankara İli Sincan İlçesi Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ve Görev Yapan Beden Eğiti... 02/11/2007 - 03/11/2007
  46  Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmen... 02/11/2007 - 03/11/2007
  47  Self-Efficacy Belief Scale of Physical Education Teachers... 29/08/2007 - 31/08/2007
  48  Taktik Oyun Yaklaşımı... 13/01/2007 - 14/01/2007
  49  Öğretim Elemanları ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Kavramları ve Etki... 03/11/2006 - 05/11/2006
  50  Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities... 13/07/2005 - 15/07/2005
  51  İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Kavramları ve Etkinlikle... 11/06/2005 - 12/06/2005
  52  Attitude of Students, Who Are Engaged in Sports and Who Are Not, Towards Physical Education and Spor... 17/11/2004 - 21/11/2004
  53  Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerl... 23/05/2003 - 24/05/2003
  54  Aerobik Fiziksel Aktivitenin Bioelektriksel İmpedans Yöntemi İle Vücut Kompozisyonuna Etkisinin ... 27/10/2002 - 29/10/2002
  55  Elit Basketbolcularda Kreatin Monohidratın Anaerobik Performansa ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi... 02/11/2001 - 04/11/2001
  56  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin G... 03/11/2000 - 05/11/2000
 • NO AD YIL
  1  Spor Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve İyi Uygulama Örneği....  2017
  2  Basketbol El Kitabı. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN:...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri....  2019
  2  Spor Eğitimi Modeli. Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar...  2010
  3  Ölçme Değerlendirmede Sınıf Yönetimi. Ölçme ve Değerlendirme...  2010
  4  The Opinions of Students and Physical Education Teachers about which Activities should be Included in the Physical Education Curricula. The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues....  2007
 • NO AD TARIH
  1  Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği Geliştirme....  5/2018 - 5/2019
  2  İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Kazanımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Görüşleri...  4/2018 - 10/2019
  3  İlkokul, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri...  5/2017 - 5/2018
  4  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi...  5/2017 - 5/2018
  5  Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeterliklerinin İncelenmesi...  5/2017 - 5/2018
  6  2015-2016 Sezonu Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde Mücadele Eden Takımların Klasman-Play-Off Ve Baraj Etabı Maçlarındaki Sayı Öncesi Hareket Profillerinin Maç Analizi Yöntemiyle İncelenmesi...  4/2016 - 4/2017
  7  Düzenli Olarak Spor Yapan Ortaöğretim Düzeyindeki Ergenlerde Sporun Mental İyi Oluş ve Pozitiflik Düzeyine Etkisi...  6/2016 - 6/2017
  8  Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğrenci Boyutuyla Değerlendirilmesi...  11/2015 - 2/2017
  9  Öğretmen Yeterliklerinin Alanda Uygulanma Oranları ve Karşılaşılan Sorunların Tespit Edilmesi...  6/2011 - 6/2013
  10  Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Otomasyonu ve Öğrenci Profilindeki Değişikliğin İncelenmesi...  6/2011 - 12/2011
  11  İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Karşılaştıkları Sorunlar...  2/2011 - 8/2012
  12  Beden eğitimi ve spor derslerinde dönüt kullanımının öğretmen boyutuyla değerlendirilmesi...  5/2010 - 5/2012
  13  Eğitim Teknolojisi ve Materyal Destekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme....  1/2010 - 1/2011
  14  Beden Eğitimi Öğretmeni Nitelikleri, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri....  1/2008 - 1/2009
  15  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması....  1/2007 - 1/2008
  16  Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi, Kalıcılık ve Transfere Etkisi...  8/2006 - 8/2008
 • NO AD YIL
  1  Akademik Teşvik Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2019-Devam ediyor