Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Kardiyoloji  2021
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Modified myocardial performance index for evaluation of fetal heart function and perinatal outcomes ...  2023
  2  Closure of transcatheter ventricular septal defect using LifetechTM Konar-MF Occluder in children we...  2023
  3  Blood pressure parameters affecting ventricular repolarization in obese children...  2023
  4  Risk Assessment for Arrhythmia in Pediatric Renal Transplant Recipients...  2023
  5  Assessment of ventricular septal defects by real-time three-dimensional echocardiography and compari...  2022
  6  Epicardial adipose tissue and risk of arrhythmia in nephrotic syndrome...  2022
  7  Evaluation of left ventricular systolic functions in two-dimensional speckletracking echocardiograph...  2021
  8  Evaluation of left ventricular functions by speckle-tracking echocardiography in coarctation patient...  2021
  9  Cardiovascular risk assessment in children and adolescents with congenital solitary kidneys...  2021
  10  Evaluation of electrocardiographic markers of cardiac arrhythmic events and their correlation with c...  2020
  11  Tissue Doppler and speckle tracking echocardiography assessment of left ventricular function in chil...  2020
  12  The role of CT angiography in preoperative evaluation of aortic coarctatio...  2020
  13  Adolescents with unexplained chest pain reported depression and impaired emotional and social functi...  2020
  14  Impaired systolic and diastolic left ventricular function in children and adolescents with congenita...  2019
  15  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  16  Halsizlik ve iştahsızlık yakınması ile gelen restriktif kardiyomiyopatili bir olgu...  2018
  17  Familyal hiperkolesterolemi nedeni ile 10 yaşında koroner bypass yapılan çocuk olgu...  2018
  18  Can ambulatory blood pressure monitoring detect early diastolic dysfunction in children with type 1 ...  2016
  19  FETAL İNTRAKARDİYAK EKOJENİK ODAK; DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI VE ANÖPLOİDİ İLİŞKİSİ, TEK MERKEZD...  2016
  20  Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Cerrahiye Verilen Multiple İntrakardiyak Rabdomyoml...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Quality of Life in Children Who Applied to Hospital with Cardiac Complaints... 21/11/2019 - 23/11/2019
  2  Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilm... 05/10/2016 - 09/10/2016
  3  Kardiyak anjiografi sırasında saptanan vezikoüreteral reflü... 29/04/2015 - 03/05/2015
  4  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  5  Travmaya bağlı olduğu düşünülen abdominal aort anevrizmalı bir olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  6  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  7  Çocukluk Çağında nadir bir siyanoz nedeni ''platipne-ortodeoksi'' sendromu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  8  Fallot Tetrolojisinde sol pulmoner arter agenezisi ve multiple MAPKA birlikteliği... 15/04/2015 - 18/04/2015
  9  Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin PFO occluder cihazı ile kapatılması... 15/04/2015 - 18/04/2015
  10  Suprakardiyak tip total pulmoner venöz dönüş anomalisi operasyonu sonrası açık bırakılan ve... 15/04/2015 - 18/04/2015
  11  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  12  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  13  Doğumsal Kalp Hastalıkları Üzerine Etkili Epidemiyolojik Özelliklerin Tek merkez sonuçları... 15/04/2015 - 18/04/2015
  14  Aort koarktasyonlu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain ekokardiyografi ile değerlen... 15/04/2015 - 18/04/2015
  15  Nadir bir kardiyak anomali: Atriyal inversiyon ile c-TGA fizyolojisi... 15/04/2015 - 18/04/2015
  16  Yakın aralıklarla başvuran aortik atrezili iki olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  17  Duchenne muskuler distrofili hastada miyokardit... 22/10/2014 - 26/10/2014
  18  Ani kardiyak arrest sonrası ICD implantasyonu yapılan ve ICD'nin geç komplikasyonu gelişen bir o... 22/10/2014 - 26/10/2014
  19  Gastrointestinal semptomlarla başvuran resriktif kardiyomiyopatili bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  20  Yenidoğan döneminde kardiyak kitle tanısı alan ve hızlı ilerleyen kardiyak fibromalı bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  21  Vasküler plug deneyimlerimiz... 16/04/2014 - 19/04/2014
  22  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  23  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  24  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  25  Pulmonary Artery to Left Atrial Fistula Diagnosed Prenatally and Treated Percutaneously Following Bi... 13/03/2014 - 16/03/2014
  26  Atriyal Septal Defektlerin Gore Septal Occluder kullanılarak transkateter yolla kapatılması... 01/05/2013 - 05/05/2013
  27  AVSD ve Cor Triatriatum Sinistra Birlikteliği: Nadir görülen bir klinik durum... 01/05/2013 - 05/05/2013
  28  ASD ve modifiye B-T şantın tek seansta transkateter kapatıldığı bir hasta: Olgu sunumu... 01/05/2013 - 05/05/2013
  29  Nadir Bir Sistemik Venöz Dönüş Anomalisi.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  30  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  31  An Unusual Side Effect of Therapeutic hypothermia: Inferolateral Early Repolarisation.... 21/03/2013 - 24/03/2013
  32  A newborn with multiple intracardiac rhabdomyomas undergoing surgery due to the right ventricular ou... 27/05/2001 - 31/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ventriküler Septal Defektin Girişimsel Metodla Tedavisi PEDİATRİK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ...  2021
  2  MUSKÜLER DİSTROFİLERDE KARDİYAK BULGULAR VE TEDAVİ MUSKÜLER DİSTROFİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM...  2021
  3  Fetal Kardiyak Değerlendirme: Pediatrik Kardiyolog Gözüyle FETAL KARDİYAK TANI VE HASTA YÖNETİMİ...  2020
  4  İNFEKTİF ENDOKARDİT PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-1...  2020
  5  ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISINA YAKLAŞIM Göğüs Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım...  2019