Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. GÜLŞAH GÜROL ARSLAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ve Yönetimi  2019
 • NO AD YIL
  1  The Effect on Clinical Stress Levels of the Readiness and Acceptance Nursing Students Regarding the ...  2024
  2  The Effect of Hand Reflexology Massage on Pain and Anxiety After Coronary Artery Bypass Graft Surger...  2023
  3  Investigation of Oral Mucositis Incidence and Risk Factors in Patients Receiving Chemotherapy...  2023
  4  Yoğun Bakımda Uygulanan Endotrakeal Aspirasyon İşlem Basamaklarının Aspirasyon Komplikasyonlarına Et...  2023
  5  Psychometric properties of the Turkish version of the attitudes toward massage (ATOM) scale...  2022
  6  The effects of an ethics laboratory program on moral sensitivity and professional values in nursing ...  2022
  7  Missed nursing care and its relationship with perceived ethical leadership...  2021
  8  Intensive Care Nurses Evidence Based Knowledge and Experiences regarding Closed Suctioning System...  2021
  9  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2020
  10  Fonsiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve Hemşirelik Sınıflama Sistemlerinin Kullanıldığı Hemodiyaliz T...  2020
  11  TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ...  2020
  12  The Effect of Vibration on Pain and Anxiety During Intravenous Blood Sampling in Adults...  2020
  13  Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik...  2019
  14  Ethical values of academic nurses: A pilot study...  2019
  15  The effect of nurses ethical leadership and ethical climate perceptions on job satisfaction...  2019
  16  Creating a Change in The Use of Ventrogluteal Site for İntramuscular İnjection...  2018
  17  The feelings and experiences of hospitalized patients regarding informal caregivers: a qualitative s...  2018
  18  Hemsirelerin Periferal Intravenöz Kateter Girisimlerine Iliskin Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi...  2018
  19  Hemşirelik Öğrencilerinin Refakatçilik Uygulamasına İlişkin Düşünceleri: Kalitatif Bir Çalışma...  2018
  20  Trakeostomisi Olan Bir Yoğun Bakım Hastasının Omaha Sınıflama Sistemine Göre İncelenmesi...  2018
  21  Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA'ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri...  2018
  22  A Study on the Satisfaction of Students for the Time Spent Watching Video-based Learning during thei...  2018
  23  Thesis survey results in the field of nursing regarding the use of complementary and alternative med...  2017
  24  Trakeostomi ve Aspirasyonun Zaman İçindeki Yolculuğu...  2017
  25  FACTORS AFFECTING SELF-REGULATED LEARNING IN NURSING STUDENTS IN TURKEY...  2017
  26  Cultural Validation of the Turkish Version of Evidence-Based Practice Questionnaire...  2017
  27  The Level of Professionalism of Nurses Working in a Hospital in Turkey...  2016
  28  PREVALENCE OF COMPASSION FATIGUE IN EMERGENCY AND INTENSIVE CARE NURSES IN TURKEY...  2016
  29  Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi...  2016
  30  Change in students' perception of profession during nursing education in Turkey: A longitudinal stud...  2016
  31  El Hijyeni...  2013
  32  Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda depresyon yaygınlığının karşılaştırılması...  2013
  33  Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim alanında temel yetkinliklerinin değerlendirilmesi...  2012
  34  Impact of pregnancy-related back pain on quality of life and physical ability during the third trime...  2011
  35  Analysis of the effect of lying on the ear on body temperature measurement using a tympanic thermome...  2011
  36  Turkısh nurses perceptıons of spırıtualıty and spırıtual care...  2011
  37  Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları...  2011
  38  An Examination of The Effect of Castor Oil Packs on Constipation in The Elderly...  2011
  39  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi...  2011
  40  Sağlık Çalışanı Olmaya Aday Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi...  2009
  41  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...  2009
  42  Sigara İçme Durumunun Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  2008
  43  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İncelenmesi...  2008
  44  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmes...  2008
  45  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması...  2007
  46  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi...  2007
  47  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri...  2007
  48  Hemşirelik Ve Spritüel Bakım...  2007
  49  Yaşlıların Kendi Kendine İlaç Kullanımına Uyumu ve Hemşirenin Rolü...  2006
  50  Hemşirelik ve Sosyal Desteğin Önemi...  2006
  51  Yaşlılara Verilen Eğitimin İlaç Kullanım Uyumuna Etkisinin İncelenmesi...  2005
  52  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi...  2004
  53  Soru Türü Öğrencilerin Başarı Düzeyini Etkiler mi?...  2004
  54  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ve Belirt...  2002
  55  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Motivasyonu...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Yoğun Bakımda Uygulanan Endotrakeal Aspirasyon İşlem Basamaklarının Aspirasyon Komplikasyonlar... 09/11/2022 - 12/11/2022
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Kullanmak Üzere Simüle Eğitim Materyali Flakonun ... 15/09/2022 - 17/09/2022
  3  Üriner Kateterizasyon Eğitiminde Kullanılan Simülasyon ve Geleneksel Yöntemin Hemşirelik Öğr... 15/09/2022 - 17/09/2022
  4  Kalp Cerrahisi Sonrası El Refleksoloji Masajının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Çift Kör,... 15/09/2022 - 17/09/2022
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin IV-tPA Tedavi Algoritmasını Değerlendirme ve Öz Etkililik Yeterlili... 15/09/2022 - 17/09/2022
  6  Marfan sendromlu yoğun bakım hastasının fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşi... 19/12/2019 - 21/12/2019
  7  YOĞUN BAKIMDA HASTASI OLAN BİREYLERİN ÖLÜM ANKSİYETESİ VE SPRİTÜEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİN... 19/12/2019 - 21/12/2019
  8  Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Etik Laboratuvarın Ahlaki Duyarlılık ve Profesyon... 06/12/2019 - 08/12/2019
  9  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  10  Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik... 19/09/2018 - 21/09/2018
  11  Perkutan Endoskopik Gastrostomisi (PEG) Olan Hastaya Kanıta Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı... 02/05/2018 - 05/05/2018
  12  KRONİK HASTALIKLARDA BAKIMVEREN YÜKÜ:SİSTEMATİK DERLEME... 02/05/2018 - 05/05/2018
  13  The effect of nurses ethical leardership and ethical climate perceptions on their job satisfaction... 15/09/2017 - 16/09/2017
  14  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  15  KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA ORAL MUKOZİT GELİŞME SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ... 29/06/2017 - 01/07/2017
  16  Investigation of Intensive Care Nurses? Knowledge and Attitudes Regarding Closed Suctioning System... 01/05/2017 - 04/05/2017
  17  Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü... 02/06/2016 - 04/06/2016
  18  Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci... 02/06/2016 - 04/06/2016
  19  Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Video Temelli İnteraktif Eğitim Yönteminin Etkinliğinin... 10/09/2015 - 12/09/2015
  20  Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrı Özellikleri ve En Sık Yapılan Hemşirelik Uygulamal... 10/09/2015 - 12/09/2015
  21  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Verilerin ve Belirledikleri Hemşirelik Tanılar... 19/11/2014 - 22/11/2014
  22  Gluteal İntramüsküler İlaç Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Apse: Bir Vaka Sunumu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  23  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Konusunda, Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır B... 18/06/2014 - 21/06/2014
  24  Nursing Care Management in Central Venous Catheter... 22/04/2014 - 25/04/2014
  25  Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Refakatçileri ile İlgili Algılarının Belirlenmesi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  26  Ziyaret Öncesi ve Sonrası Hastanın Kan Basıncı Değişimlerinin İncelenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  27  Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Konstipasyon Prevalans ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  28  Sağlıklı Bireylerde Pozisyonların Kan Basıncı Değerlerine Etkileri... 20/10/2009 - 24/10/2009
  29  Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı Projesi Deneyimimiz: ?Yaşlı Birey... 20/10/2009 - 24/10/2009
  30  Hemşirelik Birinci Sınıfta Verilen Eğitimin Mesleği Algılamaya Etkisi... 20/10/2009 - 24/10/2009
  31  Examination of the Effect of Castor Oil Pack on Constipation in the Elderly... 15/10/2009 - 17/10/2009
  32  Turkish Nurses? Perceptions of Spiritualıty and Spiritual Care... 15/10/2009 - 17/10/2009
  33  Aile Hekimliği Sisteminde Çalışan Hemşire-Ebelerin İş Doyumu, Benlik Saygısı ve Boyun Eğic... 04/06/2009 - 06/06/2009
  34  Öğrencilerin Klinik Uygulamada Cinsel Sağlığa Yönelik Veri Toplama Konusundaki Görüşlerinin... 22/10/2008 - 25/10/2008
  35  Öğrencilerin İletişim Alanında Temel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
  36  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  37  Hemşirelik Ve Tıp Öğrencilerinde Suçluluk-Utanç Duygusunun İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  38  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bak... 26/06/2007 - 29/06/2007
  39  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Özel Dal Hem... 26/06/2007 - 29/06/2007
  40  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmes... 26/06/2007 - 29/06/2009
  41  Üniversite Öğrencilerinin Menstruasyon Rahatsızlıklarında Kullandıkları Alternatif Yöntemle... 26/06/2007 - 29/06/2007
  42  A Survey Of Nursing Students Personal Values... 23/05/2007 - 26/05/2007
  43  The Relatıonship Between The Submıssıve Behavıors And Socıal Support Level Perceıved In Nursin... 23/05/2007 - 26/05/2007
  44  Erişkin Bireylerde Kolesterol Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi... 05/04/2007 - 07/04/2007
  45  Evde Bakım Hakkında Toplum Ne Düşünüyor... 06/11/2006 - 08/11/2006
  46  Kronik Hastalığı Olan Yaşlıların Hasatlıklarına Uyumda Fiziksel Ortamın Etkisi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  47  Yaşlılıkta İhmal, İstismar ve Etik... 16/11/2005 - 19/11/2005
  48  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İn... 07/09/2005 - 10/09/2005
  49  Hemşirelerde İş Stresi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  50  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  51  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması... 07/09/2005 - 10/09/2005
  52  Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Kar... 07/09/2005 - 10/09/2005
  53  Hastaların Bakım Aldıkları Öğrenci Hemşirelerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  54  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri... 07/09/2005 - 10/09/2005
  55  Hemşirelik Öğrencilerinin Ailevi Özelliklerini Mesleğe Bakış Açılarına Etkisinin İncelenm... 05/05/2005 - 06/05/2005
  56  Kadınlarda idrar Yolu Enfeksiyonunda Risk Faktörlerinin İncelenmesi... 05/05/2005 - 06/05/2005
  57  Diyabetik Yaraların Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Hiperbarik Oksijen Tedavisi... 13/04/2005 - 16/04/2005
  58  Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı... 08/04/2004 - 10/04/2004
  59  Studying The Life Behaviors That Set The Stage For Colon Cancer İn Healthy Individual... 14/10/2003 - 16/10/2003
  60  Studying The Health Behavıors Related To Protection From Skın Cancer In Healthy Individuals... 14/10/2003 - 16/10/2003
  61  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi... 30/10/2002 - 03/11/2002
  62  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Ve Motivasyonu... 27/09/2002 - 28/09/2002
  63  Nursing Job Satisfaction and Motivation... 22/10/2001 - 24/10/2001
  64  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ... 19/09/2001 - 22/09/2001
 • NO AD YIL
  1  Trakeostomi Bakımı Hasta ve Hasta Yakınları Eğitim Kitapçığı...  2020
  2  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - 1/2022
  2  Hemşirelik beceri eğitiminde kullanılmak üzere, simüle eğitim materyali olarak flakon geliştirilmesi ve öğrencilerin ilaç hazırlama eğitiminde etkinliğinin değerlendirilmesi...  10/2019 - 10/2022
  3  Yaşlı Bireylerin Yara Bakımında Farklı Uygulamalar...  11/2007 - 11/2008
 • NO AD YIL
  1  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri...  2018
  2  Leman Birol ve İnci Erefe Ataştırma Ödülleri...  2017
  3  Liman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri...  2017
  4  1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2020- Eylül 2023
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2015- Kasım 2018
  5 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2012- Ekim 2014