En

DOÇ.DR. GÜLŞAH GÜROL ARSLAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ve Yönetimi  2019
 • NO AD YIL
  1  Missed nursing care and its relationship with perceived ethical leadership...  2021
  2  Intensive Care Nurses Evidence Based Knowledge and Experiences regarding Closed Suctioning System...  2021
  3  Examination of Nursing Drug Administration Practices via Central Venous Catheter: An Observational S...  2020
  4  Fonsiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve Hemşirelik Sınıflama Sistemlerinin Kullanıldığı Hemodiyaliz T...  2020
  5  TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ...  2020
  6  The Effect of Vibration on Pain and Anxiety During Intravenous Blood Sampling in Adults...  2020
  7  Ethical values of academic nurses: A pilot study...  2019
  8  Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik...  2019
  9  The effect of nurses ethical leadership and ethical climate perceptions on job satisfaction...  2019
  10  Creating a Change in The Use of Ventrogluteal Site for İntramuscular İnjection...  2018
  11  The feelings and experiences of hospitalized patients regarding informal caregivers: a qualitative s...  2018
  12  Hemsirelerin Periferal Intravenöz Kateter Girisimlerine Iliskin Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi...  2018
  13  Hemşirelik Öğrencilerinin Refakatçilik Uygulamasına İlişkin Düşünceleri: Kalitatif Bir Çalışma...  2018
  14  Trakeostomisi Olan Bir Yoğun Bakım Hastasının Omaha Sınıflama Sistemine Göre İncelenmesi...  2018
  15  Kolorektal Kanserli Stoma Açılan Bireyin NANDA'ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri...  2018
  16  A Study on the Satisfaction of Students for the Time Spent Watching Video-based Learning during thei...  2018
  17  Thesis survey results in the field of nursing regarding the use of complementary and alternative med...  2017
  18  Trakeostomi ve Aspirasyonun Zaman İçindeki Yolculuğu...  2017
  19  FACTORS AFFECTING SELF-REGULATED LEARNING IN NURSING STUDENTS IN TURKEY...  2017
  20  Cultural Validation of the Turkish Version of Evidence-Based Practice Questionnaire...  2017
  21  The Level of Professionalism of Nurses Working in a Hospital in Turkey...  2016
  22  PREVALENCE OF COMPASSION FATIGUE IN EMERGENCY AND INTENSIVE CARE NURSES IN TURKEY...  2016
  23  Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi...  2016
  24  Change in students' perception of profession during nursing education in Turkey: A longitudinal stud...  2016
  25  El Hijyeni...  2013
  26  Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda depresyon yaygınlığının karşılaştırılması...  2013
  27  Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim alanında temel yetkinliklerinin değerlendirilmesi...  2012
  28  Impact of pregnancy-related back pain on quality of life and physical ability during the third trime...  2011
  29  Analysis of the effect of lying on the ear on body temperature measurement using a tympanic thermome...  2011
  30  Turkısh nurses perceptıons of spırıtualıty and spırıtual care...  2011
  31  Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları...  2011
  32  An Examination of The Effect of Castor Oil Packs on Constipation in The Elderly...  2011
  33  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi...  2011
  34  Sağlık Çalışanı Olmaya Aday Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi...  2009
  35  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...  2009
  36  Sigara İçme Durumunun Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  2008
  37  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İncelenmesi...  2008
  38  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmes...  2008
  39  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması...  2007
  40  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi...  2007
  41  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri...  2007
  42  Hemşirelik Ve Spritüel Bakım...  2007
  43  Yaşlıların Kendi Kendine İlaç Kullanımına Uyumu ve Hemşirenin Rolü...  2006
  44  Hemşirelik ve Sosyal Desteğin Önemi...  2006
  45  Yaşlılara Verilen Eğitimin İlaç Kullanım Uyumuna Etkisinin İncelenmesi...  2005
  46  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi...  2004
  47  Soru Türü Öğrencilerin Başarı Düzeyini Etkiler mi?...  2004
  48  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ve Belirt...  2002
  49  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Motivasyonu...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Marfan sendromlu yoğun bakım hastasının fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşi... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  YOĞUN BAKIMDA HASTASI OLAN BİREYLERİN ÖLÜM ANKSİYETESİ VE SPRİTÜEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİN... 19/12/2019 - 21/12/2019
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Etik Laboratuvarın Ahlaki Duyarlılık ve Profesyon... 06/12/2019 - 08/12/2019
  4  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Uygulamalarında Kullanılan E-Öğrenme Yöntemine Ha... 15/11/2018 - 17/11/2018
  5  KRONİK HASTALIKLARDA BAKIMVEREN YÜKÜ:SİSTEMATİK DERLEME... 02/05/2018 - 05/05/2018
  6  The effect of nurses ethical leardership and ethical climate perceptions on their job satisfaction... 15/09/2017 - 16/09/2017
  7  Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi... 30/06/2017 - 01/07/2017
  8  KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA ORAL MUKOZİT GELİŞME SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ... 29/06/2017 - 01/07/2017
  9  Investigation of Intensive Care Nurses? Knowledge and Attitudes Regarding Closed Suctioning System... 01/05/2017 - 04/05/2017
  10  Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü... 02/06/2016 - 04/06/2016
  11  Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci... 02/06/2016 - 04/06/2016
  12  Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Video Temelli İnteraktif Eğitim Yönteminin Etkinliğinin... 10/09/2015 - 12/09/2015
  13  Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrı Özellikleri Ve En Sık Yapılan Hemşirelik Uygulamal... 10/09/2015 - 12/09/2015
  14  Gluteal İntramüsküler İlaç Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Apse: Bir Vaka Sunumu... 19/11/2014 - 22/11/2014
  15  Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Verilerin ve Belirledikleri Hemşirelik Tanılar... 19/11/2014 - 22/11/2014
  16  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tarihi Konusunda, Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır B... 18/06/2014 - 21/06/2014
  17  Nursing Care Management in Central Venous Catheter... 22/04/2014 - 25/04/2014
  18  Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Refakatçileri ile İlgili Algılarının Belirlenmesi... 15/09/2011 - 17/09/2011
  19  Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Konstipasyon Prevalans ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  20  Ziyaret Öncesi ve Sonrası Hastanın Kan Basıncı Değişimlerinin İncelenmesi... 21/10/2010 - 23/10/2010
  21  Sağlıklı Bireylerde Pozisyonların Kan Basıncı Değerlerine Etkileri... 20/10/2009 - 24/10/2009
  22  Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı Projesi Deneyimimiz: ?Yaşlı Birey... 20/10/2009 - 24/10/2009
  23  Hemşirelik Birinci Sınıfta Verilen Eğitimin Mesleği Algılamaya Etkisi... 20/10/2009 - 24/10/2009
  24  Turkish Nurses? Perceptions of Spiritualıty and Spiritual Care... 15/10/2009 - 17/10/2009
  25  Examination of the Effect of Castor Oil Pack on Constipation in the Elderly... 15/10/2009 - 17/10/2009
  26  Aile Hekimliği Sisteminde Çalışan Hemşire-Ebelerin İş Doyumu, Benlik Saygısı ve Boyun Eğic... 04/06/2009 - 06/06/2009
  27  Öğrencilerin İletişim Alanında Temel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
  28  Öğrencilerin Klinik Uygulamada Cinsel Sağlığa Yönelik Veri Toplama Konusundaki Görüşlerinin... 22/10/2008 - 25/10/2008
  29  Hemşirelik Ve Tıp Öğrencilerinde Suçluluk-Utanç Duygusunun İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  30  Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  31  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Özel Dal Hem... 26/06/2007 - 29/06/2007
  32  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bak... 26/06/2007 - 29/06/2007
  33  Üniversite Öğrencilerinin Menstruasyon Rahatsızlıklarında Kullandıkları Alternatif Yöntemle... 26/06/2007 - 29/06/2007
  34  Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmes... 26/06/2007 - 29/06/2009
  35  A Survey Of Nursing Students Personal Values... 23/05/2007 - 26/05/2007
  36  The Relatıonship Between The Submıssıve Behavıors And Socıal Support Level Perceıved In Nursin... 23/05/2007 - 26/05/2007
  37  Erişkin Bireylerde Kolesterol Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi... 05/04/2007 - 07/04/2007
  38  Evde Bakım Hakkında Toplum Ne Düşünüyor... 06/11/2006 - 08/11/2006
  39  Yaşlılıkta İhmal, İstismar ve Etik... 16/11/2005 - 19/11/2005
  40  Kronik Hastalığı Olan Yaşlıların Hasatlıklarına Uyumda Fiziksel Ortamın Etkisi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  41  Hemşire ve Hekimlerin Ağrılı Hastaya Yaklaşımlarına İlişkin Hastaların Görüşlerinin İn... 07/09/2005 - 10/09/2005
  42  Hastaların Bakım Aldıkları Öğrenci Hemşirelerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  43  Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Kar... 07/09/2005 - 10/09/2005
  44  Hemşirelerde İş Stresi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  45  Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri... 07/09/2005 - 10/09/2005
  46  Değişik Pozisyonlarda Ölçülen Arterial Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması... 07/09/2005 - 10/09/2005
  47  Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  48  Kadınlarda idrar Yolu Enfeksiyonunda Risk Faktörlerinin İncelenmesi... 05/05/2005 - 06/05/2005
  49  Hemşirelik Öğrencilerinin Ailevi Özelliklerini Mesleğe Bakış Açılarına Etkisinin İncelenm... 05/05/2005 - 06/05/2005
  50  Diyabetik Yaraların Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Hiperbarik Oksijen Tedavisi... 13/04/2005 - 16/04/2005
  51  Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı... 08/04/2004 - 10/04/2004
  52  Studying The Health Behavıors Related To Protection From Skın Cancer In Healthy Individuals... 14/10/2003 - 16/10/2003
  53  Studying The Life Behaviors That Set The Stage For Colon Cancer İn Healthy Individual... 14/10/2003 - 16/10/2003
  54  Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi... 30/10/2002 - 03/11/2002
  55  Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Ve Motivasyonu... 27/09/2002 - 28/09/2002
  56  Nursing Job Satisfaction and Motivation... 22/10/2001 - 24/10/2001
  57  Hemşirelik Öğrencilerinde İnvaziv ve İnvaziv Olmayan İşlemleri Yapmaya Bağlı Korku Semptom ... 19/09/2001 - 22/09/2001
 • NO AD YIL
  1  Trakeostomi Bakımı Hasta ve Hasta Yakınları Eğitim Kitapçığı...  2020
  2  Hemşirelik Temel Beceri Uygulama Rehberi...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Hemşirelerin Lisans, Lisansüstü ve Hizmet İçi Eğitimlerinde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarının Kurulması...  1/2019 - /
  2  Hemşirelik Beceri Eğitiminde kullanılmak üzere, simüle eğitim materyali olarak flakon geliştirilmesi ve öğrencilerin ilaç hazırlama eğitiminde etkinliğinin değerlendirilmesi...  10/2019 - /
  3  Yaşlı Bireylerin Yara Bakımında Farklı Uygulamalar...  11/2007 - 11/2008
 • NO AD YIL
  1  1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
  2  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri...  2018
  3  Liman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri...  2017
  4  Leman Birol ve İnci Erefe Ataştırma Ödülleri...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2020-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2012- Ekim 2014