En

PROF.DR. SERPİL UĞUR BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1979
  Tıpta Uzmanlık  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
  Doçent  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1990
  Profesör  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü  1996
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil  2011
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakımı  2011
 • NO AD YIL
  1  Adolesanda Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu Spinal Epidural Abscess In An Adolescent: A Case Repor...  2020
  2  Anne Babaların Gözetimsel Davranış Profili Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması. Validation of the Turki...  2020
  3  Panüveit, fasiyal ve abdusens sinir felçleri ile ortaya çıkan Kawasaki Hastalığı...  2020
  4  Sağlığı geliştiren hastanede preterm yenidoğan sağlığı: Doğum sonrası eğitimin çocuk bakımına etkisi...  2019
  5  Sphingomonas paucimobilis: Az Rastlanan bir Menenjit Etkeni...  2018
  6  Recent Developments in School - Based Health Services in Turkey...  2018
  7  Exposure to environmental tobacco smoke by healthy children aged below five(Preliminary study)...  2018
  8  Sıfır- Beş Yaş Grubu Çocuklarda Yaralanma Risklerinin Güvenlik Kontrol Listesi ile Belirlenmesi...  2017
  9  A Retrospective Study with ICAST-R (ISPCAN Child Abuse Screening Tools- Retrospective)Questionnaire ...  2017
  10  Yeni annenin psikolojisi üzerine...  2017
  11  Physical activity and physical fitness in obese, overweight, and normal-weight children....  2016
  12  Yaralanmaların Önlenmesi ve Kontrolü: Kanıta dayalı girişimler Injury Prevention and Control: Evide...  2015
  13  Çocuklarda Yanık Yaralanmaları ve Önleme Burn Injuries in Children and Prevention...  2015
  14  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Önlenmesi. Güvenlik Kontrol Listesi...  2015
  15  Road Safety in the Twenty-First Century: Researches and Policies...  2015
  16  Müziğin çocuk gelişimine etkisi. Çocuk Gelişimi....  2015
  17  Traffic injury mortality trends in children and adolescents in Lithuania by road users...  2014
  18  Similarities between self-reported road safety behavior of teenage drivers and their perceptions co...  2014
  19  Çocuklarda gelişim geriliği....  2013
  20  Premature thelarche cases attending well-child care surveillance unit...  2012
  21  Pediatric risk and index of mortality in an intensive care unit. ...  2010
  22  Çocuklarda fluorid kullanımının fayda ve zararlarının değerlendirilmesi....  2009
  23  Enuresis; Risk factors and family responses....  2009
  24  Çocukluk çağında yaralanma kontrolü. Ailenin rolü ve güvenlik danışmanlığı. İstanbul Üniversitesi Ar...  2008
  25  Çocuk istismarı ve ihmali konusunda iki toplantının ardından....  2008
  26  Bir çocuk sağlığı izlem polikliniğinde izlenen bebeklerin ve ailelerinin özellikleri....  2008
  27  Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu taraf...  2008
  28  Altı aylık süt çocuklarında tek başına anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyleri...  2008
  29  On Dört Mart'ın Çağrıştırdıkları....  2008
  30  Bir çocuk sağlığı izlem polikliniğinde emzirme oranlarının yıllara göre değerlendirilmesi....  2007
  31  Çocuk istismarını ve ihmalini önlemeye yönelik iki toplantının ardından....  2007
  32  Effects of postpartum depression on child care and development: A preliminary report from an ur...  2007
  33  Factors influencing outcome of inpatient pediatric resuscitation. İ. Ü. BYP- Bilimsel Yayın Deste...  2006
  34  Türkiye'de Okul Sağlığı: Biyopsikososyal Yaklaşım....  2006
  35  Trafikte Çocuk Güvenliği...  2006
  36  Çocukluk çağında kazalar ve yaralanma kontrolü....  2006
  37  Okul Sağlığı: Deneyim Paylaşımı ve Öneriler. Tartışma- Editöre Mektup. ...  2005
  38  Çocuk gelişiminde müziğin yeri....  2005
  39  Okul çağında sık rastlanan sağlık sorunlarına yaklaşım....  2005
  40  School Mental Health Project: Experiences from Turkey. Health Service Applications. İ.Ü. BAP, Proje...  2004
  41  Ani bebek ölümü sendromu....  2004
  42  Yaralanma kontrolü ( Ya da Haddon Matriksi)....  2004
  43  Çocuklarda HIV Enfeksiyonu....  2001
  44  Acute hemorrhagic edema of infancy: A report of three cases....  2000
  45  Serum zinc, copper levels, and copper/zinc ratios in infants with sepsis syndrome. İ.Ü. Araştırma ...  2000
  46  Bacterial nosocomial infections in mechanically ventilated children in Turkey....  2000
  47  Çocuklarda Yaşam Desteği....  1999
  48  Detection of respiratory syncytial virus in samples frozen at - 20 oC. İ.Ü. Araştırma Fonu, Proje ...  1999
  49  Viral lower respiratory tract infections in children in İstanbul, Turkey. İ.Ü.Araştırma Fonu, Proje...  1999
  50  Ağır hasta çocuklarda ölüm riski ölçeğinin kullanımının değerlendirilmesi....  1998
  51  Vitamin K deficiency - Late Onset Intracranial Haemorrhage....  1998
  52  Geçici methemoglobinemili bir yenidoğan olgusu....  1997
  53  Cerebral venous thrombosis diagnosed with magnetic resonance angiography in a pediatric patient....  1997
  54  Akut salisilat zehirlenmesinde karbon hemoperfüzyonu uygulaması....  1996
  55  Pediatrik Yoğun Bakım....  1996
  56  Hepatic encephalopathy due to coadministration of valproate and carbamazepine....  1996
  57  Bebek ishallerinde hipernatremik dehidratasyon....  1996
  58  Acil birimde izlenen akut salisilizm vakaları....  1995
  59  Purpura fulminanslı iki hastada Protein C ve S düzeyleri....  1995
  60  Çocuklarda akut böbrek yetmezliğinde periton diyalizi....  1995
  61  Analysis of the patients admitted to the emergency unit of an university children's hospital in Turk...  1995
  62  The impact of systematic use of oral rehydration therapy on outcome in acute diarrheal disease in ch...  1994
  63  Letter to Editor. Dermatological findings presented at the Pediatric Emergency Department....  1994
  64  Hastaneye yatırılan toplumdan kazanılmış alt solunum yolu infeksiyonu olan hastalarda sulbaktam-ampi...  1994
  65  Çocukların sağlık sorunları tartışıldı. 21. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi...  1994
  66  Çocukluk çağında status epileptikus. 37 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  67  Üst havayolu tıkanıklığı bulguları ile ortaya çıkan sistemik başlangıçlı bir JRA olgusu....  1994
  68  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu....  1994
  69  Pediatrik kardiyopulmoner serebral resüsitasyon....  1994
  70  Kliniğimize başvuran akut ishal olgularında 1987'den 1989'a durum analizi....  1993
  71  Pediatrik kardiyopulmoner - serebral resüsitasyon....  1993
  72  Kasabach- Merritt sendromunda standart doz metilprednizolon tedavisi ile olumlu yanıt....  1993
  73  Case of spontaneous hemothorax associated with an endodermal sinus tumor. ...  1993
  74  AIDS üzerine bilmemiz gerekenler: Hangi mesleklerde AIDS tehlikesi yüksek? Tıp Araştırmaları....  1992
  75  Grip aşısı olmalı mıyız?...  1992
  76  Spontaneous mediastinal and subcutaneous emphysema - Hamman's Syndrome (A case report)...  1992
  77  Çocuklarda akut solunum yetersizliği....  1992
  78  Hydrocarbon poisoning in children. A case with pleural effusion following kerosene ingestion....  1992
  79  Acil pediatride tanı ve tedavide son gelişmeler. Klinik Gelişim 5:2111-2115, 1992....  1992
  80  Acil Pediatri: Pediatrinin gelişen bir dalı....  1992
  81  Kızamık aşısının hücresel, humoral ve nonspesifik immün sistem üzerine etkileri....  1992
  82  Intrahepatic Hematoma: A rare complication of exchange transfusion. ...  1991
  83  Çocukluk çağının akut infeksiyöz ishallerinde etiyopatogenez....  1991
  84  Pediatride yoğun bakım kavramı....  1991
  85  Outcome of rehydration of diarrhea cases by oral route. ...  1991
  86  Intraspinal hemorrhage in a child with factor XIII deficiency....  1991
  87  Experience with diarrheal disease in a University Pediatric Hospital....  1990
  88  0-2 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi....  1990
  89  Çocukluk çağının selim kronik büllöz dermatozu- Bir olgu nedeniyle...  1990
  90  Pediatride Munchausen Sendromu....  1990
  91  Serum insulin and blood glucose levels in breast-fed and formula-fed infants in the first week of li...  1988
  92  Bir AÇS merkezine başvuran yıllık olgu özellikleri....  1988
  93  İlimizin kentsel ve yarı kentsel bölgelerinde akut ishal olgularında oral rehidratasyon solüsyonlar...  1988
  94  Dietary habits and metabolic control of Turkish and German Children with type I diabetes....  1987
  95  Paraplegia after intrathecal administration of Methotrexate....  1983
 • NO AD TARİH
  1  Denizli İl Merkezinde Yaşayan Anne-Babaların Gözetimsel Davranış Profili ve İlişkili Faktö... 26/02/2020 - 28/02/2020
  2  Savaş, göç ve sağlık: Sosyal çalışmaların rolü... 26/02/2020 - 28/02/2020
  3  Anne babaların gözetimsel davranış profili ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması... 26/11/2019 - 30/11/2019
  4  War, migration and health: The importance of social work... 25/09/2019 - 29/09/2019
  5  Panuveit, Beşinci ve Altıncı Kraniyal Sinir Felci ile Seyreden Atipik Kawasaki Olgusu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  6  Adolesanda Spinal Epidural Abse- Olgu Sunumu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  7  A Retrospective Analysis of Child Abuse and Neglect in Turkish Medical Students... 28/11/2018 - 01/12/2018
  8  Evironmental Tobacco Exposure in Early Childhood... 28/11/2018 - 01/12/2018
  9  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  10  Sağlıklı çocuklarda çevresel tütün dumanı ile karşılaşma... 08/04/2018 - 11/04/2018
  11  Investigation of the exposure to environmental tobacco smoke(secondhand/ passive smoking) by childre... 28/09/2017 - 30/09/2017
  12  Interdisciplinary approach in cooperation between health sciences and educational sciences with focu... 04/05/2017 - 06/05/2017
  13  Okul ve Adolesan: Okulda sağlığın geliştirilmesi... 16/11/2016 - 19/11/2016
  14  Okul çağı çocuklarının karayolu güvenliğine yaklaşımları ve önleme... 10/03/2016 - 11/03/2016
  15  Sphingomnas paucimobilis: Alışılmadık bir menenjit etkeni- olgu sunumu... 10/03/2016 - 11/03/2016
  16  Engelli çocuklara yaklaşım... 10/03/2016 - 11/03/2016
  17  ICAST-R, Uluslararası Çocuk İsismarını Sorgulama- Retrospektif Yöntemi ile 2014-2015 Eğitim- ... 10/03/2016 - 11/03/2016
  18  Needs of Children with Disabilities: Family- Centered Approach... 02/12/2015 - 04/12/2015
  19  Safe Communities for Injury Prevention: Global Status and Sustainable Starategies... 07/09/2015 - 09/09/2015
  20  Attitudes to road safety in children.... 07/09/2015 - 09/09/2015
  21  Sağlam çocuk izleminde çocuk istismarına yaklaşım.... 15/05/2015 - 15/05/2015
  22  Engelli çocukların gereksinimleri: Aile merkezli yaklaşım... 14/05/2015 - 14/05/2015
  23  Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık... 17/12/2014 - 20/12/2014
  24  Çocuk gelişiminde müziğin yeri... 17/12/2014 - 20/12/2014
  25  Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users... 15/06/2014 - 18/06/2014
  26  Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite... 08/04/2014 - 11/04/2014
  27  Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları... 09/12/2013 - 12/12/2013
  28  Kazalardan korunmada ailelere verilecek temel bilgiler... 15/11/2013 - 16/11/2013
  29  Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden... 07/11/2012 - 11/11/2012
  30  Çocukluk Çağı Yaralanmalarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Girişimler... 07/11/2012 - 11/11/2012
  31  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  32  Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık... 07/11/2012 - 11/11/2012
  33  Çocuk İhmalinda Yanığın yeri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  34  Determination of risks and risk awareness for indoor and outdoor injuries in 0-5 years old children ... 01/10/2012 - 04/10/2012
  35  The first children's rights congress in Turkey: Children's Rights for Children's Republic. TÜBİTAK... 18/09/2011 - 21/09/2011
  36  Preliminary study for health development project of republic of Turkey Ministry of Health, a Trainin... 01/06/2011 - 03/06/2011
  37  Çocuk ve adolesan sağlığını geliştiren hastane(STEH CA) kavramı içinde hemşirenin rolü.... 28/03/2011 - 31/03/2011
  38  Sağlığı geliştiren hastane kavramı içinde prematüre yenidoğan sağlığı: Doğum sonrası ... 28/03/2011 - 31/03/2011
  39  Çocuk sağlığını izlerken kaza/yaralanma kontrolü nasıl sağlanabilir?... 28/03/2011 - 31/03/2011
  40  Knowledge, experience, attitude of residents on child abuse and neglect.... 13/10/2010 - 16/10/2010
  41  Okul Sağlığı Hizmetleri: Topluma erişebilmenin yolu... 13/10/2010 - 16/10/2010
  42  Hastanede ana- çocuk sağlığının geliştirilmesi: Ön çalışma... 13/10/2010 - 16/10/2010
  43  Determination of risks of indoor and outdoor injuries during well -child visits... 13/10/2010 - 16/10/2010
  44  Sağlığı geliştiren hastane kapsamında sağlığın geliştirilmesi... 12/10/2010 - 14/10/2010
  45  Sağlığı geliştiren hastanede prematüre yenidoğan sağlığı: Doğum sonrası eğitimin çocu... 12/10/2010 - 14/10/2010
  46  Okul sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için örnek bir yönerge taslağı hazırlama... 21/05/2010 - 22/05/2010
  47  Child abuse and neglect: Knowledge, experiences, attitude of residents in pediatrics and trauma unit... 15/11/2009 - 18/11/2009
  48  Okul Öncesi Dönemde Fiziki Çevre Koşulları Üzerine Ön Değerlendirme.... 07/10/2009 - 09/10/2009
  49  Süt çocuklarında ve annelerinde kan ve saç çinko düzeyleri... 05/10/2009 - 07/10/2009
  50  Çocuk Sağlığı İzlem Polikiniğindeki Prematüre Telarş Vakaları, Gürson Vakfı İkincilik ... 28/03/2009 - 31/03/2009
  51  Çocuklarda Dişlerde Renkleşmeler : Vaka Sunumu... 28/03/2009 - 31/03/2009
  52  Müzik ve çocuk gelişimi... 06/11/2008 - 08/11/2008
  53  İstanbul Tıp Fakültesine Başvuran Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım: Deneyim ... 16/10/2008 - 19/10/2008
  54  Uygulamalı Tıp Eğitiminde Aşı Fırsatlarına ve Aile Planlamasına Yaklaşım.... 16/10/2008 - 19/10/2008
  55  Recent Developments on School Health Services in Turkey. İ.Ü. BAP, Proje No: UDP- UDP- 284... 08/10/2008 - 10/10/2008
  56  Çocuğa Yönelik Şiddet: Bir Fiziksel İstismar Vakası.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  57  Çocukluk çağında yaralanma kontrolü: Ailenin rolü ve bireysel danışmanlık.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  58  Altı aylık süt çocuklarında demografik özellikler ve beslenme ile kan hemoglobin düzeyi iliş... 14/06/2008 - 17/06/2008
  59  Çocuk İstismarı ve İhmali(ÇİVİ): Hekimlerin bilgi, deneyim ve yaklaşımları.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  60  Topluma Erişebilmenin Yolu: Türkiye'de Okul Temelli Sağlık Hizmetleri Projesi.... 14/06/2008 - 17/06/2008
  61  Trafikte Çocuk Güvenliği... 16/10/2007 - 19/10/2007
  62  The effects of exclusive breastfeeding duration on blood hemoglobin levels and erythrocyte indices ... 13/09/2007 - 14/09/2007
  63  Çocuk sağlığı izlem polikliniğine başvuran anne-bebek çiftlerinin beslenme davranışları.... 16/05/2007 - 20/05/2007
  64  Üniversite çocuk sağlığı izlem polikliniğinde yıllara göre emzirme oranları... 18/04/2007 - 21/04/2007
  65  Sağlıklı çocuklarda tüberkülin testi ve quantiferon sonuçlarının karşılaştırılması: P... 18/04/2007 - 21/04/2007
  66  Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi... 18/04/2007 - 21/04/2007
  67  Haddon Matriksi- Panel Konuşması... 10/04/2007 - 13/04/2007
  68  Çocuğa yönelik fiziksel şiddet- Panel Konuşması... 10/04/2007 - 13/04/2007
  69  Epidemiology of under five mortality in İstanbul: Changes from 1988 to 2000. BAP- UDP Projesi.... 12/07/2006 - 14/07/2006
  70  School Based Health Services Project In Turkey.... 12/07/2006 - 14/07/2006
  71  İlköğretim çocuklarında okul içi şiddetin irdelenmesi. Bir anket çalışması.... 11/05/2006 - 14/05/2006
  72  Çocuk istismarı ve ihmali: Deneyim Paylaşımı- Panel Konuşması... 18/04/2006 - 21/04/2006
  73  Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde izlenen 2002 yılı doğumlu b... 18/04/2006 - 21/04/2006
  74  Okul Sağlığı- Panel Konuşması... 22/09/2005 - 24/09/2005
  75  Effects of postpartum depression on child care and development: A preliminary report from an ur... 22/06/2005 - 25/06/2005
  76  Okul sağlığı hizmet uygulamalarında sağlık eğitimi. (Uluslararası katılımlı)... 24/11/2004 - 26/11/2004
  77  Yaralanma Kontrolü... 20/04/2004 - 22/04/2004
  78  Medical and legal approach to child abuse and forensic evaluation in Turkey.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  79  Psychiatric assessment of Turkish school age children.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  80  Epidemiologic and behavioral determinants in childhood injuries.... 16/10/2003 - 18/10/2003
  81  Çocuklarda triyaj ilkeleri... 17/06/2003 - 22/06/2003
  82  Okul ve Adolesan Sağlığı. Panel.... 04/06/2003 - 06/06/2003
  83  Okul sağlığı hizmet projesi... 04/06/2003 - 06/06/2003
  84  Okul sağlığı hizmetlerinde enfeksiyon sıklığı.... 04/06/2003 - 06/06/2003
  85  İlköğretim çağı çocuklarında genel psikiyatrik değerlendirme... 04/06/2003 - 06/06/2003
  86  Sabah vaka toplantılarının pediatri asistan eğitimine katkısı.... 15/10/2002 - 19/10/2002
  87  School Health Project: Experiences from Turkey. Mental Health Issues in the School Setting Bölüm... 25/09/2002 - 28/09/2002
  88  Okul Sağlığı Hizmet Uygulaması.... 30/09/2001 - 05/10/2001
  89  Risk assessment for poisoning in children below the age of six.... 02/06/2001 - 04/06/2001
  90  Çocuklarda yaşam desteğinin nörolojik sonuçları.... 10/04/2001 - 13/04/2001
  91  Breast- feeding experience in phenylketonuria.... 18/09/2000 - 22/09/2000
  92  Diagnosis and treatment of organic acidemias: Eight years experience in İstanbul.... 18/09/2000 - 22/09/2000
  93  Clinical biochemical findings and neurologic outcome in 8 Turkish patients with 3-hydroxy-3-methylgl... 18/09/2000 - 22/09/2000
  94  Clinical and laboratory observations in twelve patients with liver phosphorylase and phosphorylase ... 26/10/1999 - 30/10/1999
  95  Outcome and factors influencing outcome of life support in children.... 20/09/1998 - 24/09/1998
  96  Vitamin K deficiency- Late onset intracranial hemorrhage.... 12/09/1998 - 14/09/1998
  97  Motball Blues: Confusion in naphthalene toxicities and treatment.... 09/09/1998 - 12/09/1998
  98  Çocuklarda yaşam desteğinin sonuçları ve etkileyen değişkenler.... 25/06/1998 - 28/06/1998
  99  Güve uzaklaştırıcılarına maruz kalan çocuklarda klinik toksisiteye yol açan risk etmenlerini... 29/09/1997 - 03/10/1997
  100  Çocukluk çağında supraventriküler taşikardi.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  101  Pirinçli oral rehidratasyon solüsyonunun etkinliği.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  102  Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde Acil Tıp Hizmetleri.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  103  Çocukluk çağı akut bilinç değişikliği nedenleri.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  104  Sepsis bulguları ile başvuran hemofagositik lenfohistiyositoz vakası.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  105  Çocukluk çağı akut ishallerinin sıvı tedavisi.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  106  Akut gastroenterite bağlı dehidratasyonun değerlendirilmesinde serum sodyum düzeyinin önemi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  107  Akut bronşiyolitte serum A vitamini düzeyi... 02/06/1997 - 06/06/1997
  108  Mekanik ventilasyon uygulanan çocuklarda nosokomiyal infeksiyonlar.... 02/06/1997 - 06/06/1997
  109  Akut hemolitik anemi ve fulminan karaciğer yetersizliği ile başvuran bir Wilson hastalığı vaka... 10/04/1997 - 11/04/1997
  110  Geçici methemoglobinemili bir yenidoğan.... 10/04/1997 - 11/04/1997
  111  Dehidratasyonun değerlendirilmesinde biyokimyasal verilerin önemi.... 10/04/1997 - 11/04/1997
  112  Kritik hasta çocuklarda pediatrik mortalite riski (PRİSM) ölçeğinin kullanımının değerlendi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  113  Outcome and Factors Influencing Outcome of Life Support in a University Pediatric Hospital (... 04/06/1996 - 08/06/1996
  114  Pürülan Menenjitli Olgularımızın Özellikleri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  115  The evaluation of pediatric risk of mortality (PRISM) score in critically ill children.... 17/05/1996 - 18/05/1996
  116  DBT Aşısı Sonrası Gelişen Doku Nekrozu... 16/04/1996 - 19/04/1996
  117  Yenidoğanın Hemorajik Hastalığı.... 16/04/1996 - 19/04/1996
  118  Süt Çocuğu İshallerinde Hipernatremik Dehidratasyon.... 16/04/1996 - 19/04/1996
  119  Investigation of Respiratory Syncytial Virus (RSV) among children with acute lower respiratory tra... 20/07/1995 - 22/07/1995
  120  0-6 yaş grubu çocuklarda kaza riskinin Framingham güvenlik araştırması yöntemi ile belirlenme... 04/06/1995 - 08/06/1995
  121  Magnetik rezonans anjiografi ile tanınan bir serebral ven trombozu olgusu.... 24/04/1995 - 26/04/1995
  122  Clinical comperative study of ampicillin - sulbactam versus other antibiotics in the treatment of co... 12/06/1994 - 17/06/1994
  123  Acil birimde akut periton diyalizi.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  124  Çocukluk döneminde kazalarda korunma bilgisinin ölçümü.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  125  Hepatit A'nın yol açtığı bir meningoensefalit olgusu.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  126  Akkiz purpura fulminanslı iki hastada protein C ve S düzeyleri.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  127  Citanest sonrası methemoglobinemi gelişen iki yenidoğan olgusu.... 14/04/1994 - 16/04/1994
  128  Pediatride Temel Yaşam Desteği... 20/04/1993 - 22/04/1993
  129  Acil birime yatırılan akut salisilizm vakaları.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  130  Üç olgu nedeniyle infantil hemorajik ödem.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  131  Valproik asit ve karbamazepinin birlikte kullanımı sırasında ortaya çıkan bir hepatik ensefalo... 05/04/1993 - 07/04/1993
  132  Çocuk Acil Birimine başvuran konvülsiyon vakalarının incelenmesi.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  133  Çocuklarda status epileptikus.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  134  Bir süt çocuğunda belirlenen kodein intoksikasyonu.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  135  I. Ü. I Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Acil Birimi'ne 1991'de yatırılan hastaların değerlendi... 05/04/1993 - 07/04/1993
  136  Hipernatremik dehidratasyonda sıvı tedavisi.... 05/04/1993 - 07/04/1993
  137  Spinal bası oluşturan bir nöroblastom vakası... 12/03/1992 - 14/03/1992
  138  Çocukluk çağı bilinç değişikliklerine tanısal yaklaşım.... 02/09/1991 - 02/05/1991
  139  Pansitopeni ve eritrofagositoz gösteren bir bruselloz vakası.... 02/09/1991 - 05/09/1991
  140  3 yıllık akut ishal olgularımızın değerlendirilmesi.... 04/11/1990 - 08/11/1990
  141  Follow up of DD cases during rehydration with ORS.... 23/07/1989 - 28/07/1989
  142  The etiological approach to acute encephalopathy in children admitted to the emergency (Preliminary ... 25/05/1989 - 27/05/1989
  143  Intrahepatic hematoma: a rare complication of exchange transfusion.... 25/05/1989 - 27/05/1989
  144  Süt çocuklarında alt solunum yolu infeksiyon bulguları.... 01/03/1989 - 03/03/1989
  145  1987 yılı aşı ile korunabilir hastalıklar trendi... 11/11/1988 - 14/11/1988
  146  Akut gastroenterit olgularının incelenmesi.... 11/11/1988 - 14/11/1988
  147  Çocuklarda hidrokarbonlarla olan zehirlenmeler.... 11/11/1988 - 14/11/1988
  148  Toksik şok sendromu... 11/11/1988 - 14/11/1988
  149  Kawasaki Sendromu - üç vaka nedeniyle.... 03/11/1988 - 06/11/1988
  150  Faktör XIII eksikliğinde gelişen bir hematomiyeli vakası.... 03/11/1988 - 06/11/1988
  151  Akut ishalli çocuklarda ağızdan sıvı tedavisinin etkinliği. (Bir ön çalışma)... 03/11/1988 - 06/11/1988
  152  Spontan gelişen bir subkutan ve mediyastinal amfizem (Hamman sendromu)... 17/05/1988 - 21/05/1988
  153  Çocukluk çağının kronik bülloz dermatozu (Bir olgu nedeniyle)... 17/05/1988 - 21/05/1988
  154  Bir AÇS merkezine başvuran yıllık olgu özellikleri.... 06/05/1988 - 10/05/1988
  155  0-2 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi.... 06/05/1988 - 10/05/1988
  156  Ilimizin kentsel ve yarı kentsel bölgelerinde akut ishal olgularında oral rehidratasyon solüsyon... 06/05/1988 - 10/05/1988
  157  Tip I diabetli Türk ve Alman çocuklarında diyet alışkanlıkları ve metabolik kontrol.... 02/04/1986 - 05/04/1986
  158  Intratekal methotrexate verilişini izleyen paraplejiler.... 02/04/1985 - 04/04/1985
  159  Anne sütü veya formül mama ile beslenen normal yenidoğanlarda bazal- postprandial serum insü... 02/04/1985 - 05/04/1985
  160  Serum insulin and blood glucose levels in breast or formula-fed infants during the first week of lif... 03/11/1984 - 05/11/1984
  161  Bir vaka nedeniyle beyin tümörlerinde tanı güçlüğü.... 02/04/1984 - 04/04/1984
  162  Uğur S, Haktan M, İlter Ö, Perk Y. Kliniğimizde 1983'de rastladığımız Kartagener Sendromu ol... 02/04/1984 - 05/04/1984
  163  Bir cutis laxa vakası (Otozomal resesif form) Özdem Matbaacılık Istanbul 1983, s. 619.... 02/04/1983 - 05/04/1983
 • NO AD YIL
  1  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Kli...  2003
  2  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Önlenmesi. Güvenlik Kontrol Listesi. http:/...  2003
  3  Bebek Sağlığı...  1998
  4  Çocuk Sağlığı...  1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk sağlığı izleminde sorun yaratan ağız alışkanlıkları. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi...  2020
  2  Fizik çevrenin düzenlenmesi: Kazaların/yaralanmaların önlenmesi. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi...  2020
  3  Güç koşullardaki çocukların sağlığı Pediyatri Cilt 1...  2020
  4  Çocukluk Çağında Yaralanmaların Kontrolü Temel Pediatri 2nci Baskı, Cilt 1 içinde....  2020
  5  Çocuk sağlığı izleminde sorun yaratan ağız alışkanlıkları( Bölüm 35) İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi...  2017
  6  Yaralanmalarda risk etkenleri ve önleme. Kısım 2 Sosyal Pediatri içinde. Yurdakök K, Yalçın S, eds. Yurdakök Pediatri, Cilt 1...  2017
  7  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  8  Çocuk Sağlığı İzlemi Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi...  2016
  9  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  10  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi...  2016
  11  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016...  2015
  12  Adli Tıp Pediatride Rutinler...  2014
  13  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015....  2014
  14  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  15  Sağlıklı Çocuk İzlemi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  16  Sağlığın Geliştirilmesi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2013
  17  Trafikte Çocuk Güvenliği Karayolu Trafik Güvenliği...  2012
  18  Yanıklardan Korunma Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  19  Sağlıklı Çocuk İzlemi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  20  Sağlığın Geliştirilmesi Koruyucu Sağlık Rehberi...  2012
  21  Çocukluk Çağında Zehirlenmelerin Önlenmesi ve Kontrolü Pediatrik Zehirlenmeler...  2011
  22  Güç Koşullarda Çocuk Sağlığı Pediatri, Volüm 1...  2010
  23  Psikososyal Aciller Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü...  2010
  24  Çocuk Güvenliği Temel Pediatri...  2010
  25  Müzik, masaj, sohbet ve temas Evde Çocuk Bakımı...  2007
  26  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların önlenmesi Evde Çocuk Bakımı...  2007
  27  Üç ay koliği Evde Çocuk Bakımı...  2007
  28  İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Evde Çocuk Bakımı...  2007
  29  Sosyal Pediatri Pediatri El Kitabı....  2007
  30  Çocuk istismarı ve ihmali; Şiddetin önlenmesi Evde Çocuk Bakımı...  2007
  31  İhmal- İstismar ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
  32  Sosyal Pediatri. Pediatride Rutinler....  2005
  33  Adli Tıp Pediatride Rutinler....  2005
  34  Tıbbi İhmal Çocuk İstismarı 1. Cilt...  2005
  35  Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Ders Kitapları....  2003
  36  Çocuk Hakları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar...  2003
  37  Güvenlik Kontrol Listesi Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve zehirlenmelerin önlenmesi. Güvenlik kontrol listesi....  2003
  38  Çocuk Güvenliği: Yaralanmaların ve Zehirlenmelerin Kontrolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar...  2003
  39  Mitokondriyal enerji metabolizması bozuklukları. Pediatri, Vol 1....  2002
  40  Peroksizomal hastalıklar Pediatri, Vol 1....  2002
  41  Porfirin metabolizması bozuklukları. Pediatri, Vol 1....  2002
  42  Membran transport bozuklukları. Membran transport bozuklukları. Neyzi O, Ertuğrul T (ed). Pediatri, Vol 1. 2002: 719....  2002
  43  Nütrisyon- Metabolizma Pediatride Rutinler....  2000
  44  Pediatristlerin sık karşılaştığı psikososyal aciller. Ben Hasta Değilim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü....  1999
  45  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu( İlk değerlendirme). Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu (İlk değerlendirme). Cin Ş. (ed). ?Pediatrik A...  1996
  46  Çocuklarda ileri yaşam desteği. Pediatrik Aciller...  1996
  47  Çocuklarda ileri yaşam desteği. Pediatrik Aciller....  1995
  48  Acil hasta çocuğun tanınması ve stabilizasyonu( İlk değerlendirme). Pediatrik Aciller....  1995
  49  Acil Durumlar Bebek Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
  50  Deri Hastalıkları Çocuk Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
  51  Acil Durumlar Çocuk Sağlığı, 99 Soruda Çocuk Dizisi...  1993
 • NO AD TARIH
  1  Çocuklarda çevresel tütün dumanından etkilenme (edilgin içicilik) durumunun araştırılması...  4/2017 - 4/2018
  2  TÜBİTAK- BİDEB 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı...  8/2011 - 11/2011
  3  APCCAN(Asia- Pacific Conference for Prevention of Child Abuse and Neglect) 2009 Toplantısına bildiri ile katılım....  11/2009 - 12/2009
  4  İstanbul Üniversitesi, BAP- Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek (BYP) Projesi....  9/2008 - 10/2008
  5  İstanbul Üniversitesi BAP- UDP 2008...  10/2008 - 11/2008
  6  İstanbul Üniversitesi BAP-Münferit...  9/2007 - 12/2010
  7  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2007...  9/2007 - 10/2007
  8  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2006...  7/2006 - 8/2006
  9  İstanbul Üniversitesi, BAP-UDP. Effects of Postpartum Depression on Child Health and Development. A Preliminary Report From an Urban Population in Turkey. Poster Bildiri ile ESSOP( European Society for Social Pediatrics) 2005 Toplantısına Katılım. . Proje Süresi: Nisan- Temmuz 2005....  4/2005 - 7/2005
  10  İstanbul Üniversitesi, BAP- UDP 2005...  6/2005 - 7/2005
  11  İstanbul Üniversitesi, BAP- Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek (BYP) Projesi. UDP- 81/ 12092002 numaralı proje ile ilişkili yayına destek....  12/2005 - 12/2006
  12  İstanbul Üniversitesi, BAP-UDP- Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi...  9/2002 - 10/2002
  13  İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, BEKADEP- Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi...  9/2001 - 10/2001
  14  İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Tez Projesi....  6/2001 - 6/2002
  15  Okul Temelli Sağlık Hizmet Projesi...  12/2000 - 6/2004
  16  İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu. Saner G, Uğur Baysal S, Ünüvar E, Özden T. Serum zinc, copper levels, and copper/zinc ratios in infants with sepsis syndrome. J Trace Elements Experimental Med 2000; 13:265-270. İstanbul Üniversitesi (İ. Ü.) Araştırma Fonu, Proje No: 617/240494( 1...  9/1994 - 9/1997
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Grup Birincilik Ödülü, Oral Presentation Group First Ranking Award...  2010
  2  Sözlü Bildiri Grup İkincilik Ödülü, Oral Presentation Group Second Ranking Award...  2011
  3  Lise Fen Kolu Birincisi, First ranking graduate award, High School Science Branch...  1973
 • NO AD YIL
  1  Oulu Üniversitesi  1978
  2  DAAD  1990
  3  Berlin Hür Üniversitesi  1984