Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. OKTAY ULUSOY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  2014
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
  Doçent  Üniversiteler Kurul Başkanlığı Çocuk Cerrahisi  2023
 • NO AD YIL
  1  Atypical Presentation and Course of ACTH-independent Cushing's Syndrome in Two Families...  2023
  2  Addition of Transfixation Suture to Purse String Suture During Intraperitoneal Inguinal Hernia Repai...  2023
  3  A Successful Treatment Approach in 2 Patients With Type 1 Plasminogen Deficiency: Intratracheal Appl...  2023
  4  Clues for the Early Loss of Renal Function in Congenital Hydronephrosis: Analysis of Renal Pelvis Co...  2023
  5  Response to commentary re clues for the early loss of renal function in congenital hydronephrosis: A...  2023
  6  Important points of diagnosis and treatment strategy of intraperitoneal bladder perforation due to b...  2022
  7  Evaluation of risk factors affecting metabolic alkalosis in infantile hypertrophic pyloric stenosis...  2022
  8  Response to: Meconium-stained amniotic fluid as a predictor of poor outcomes...  2022
  9  Diagnostic failures in ovarian torsion during childhood: The effect of ovarian cyst size on the diag...  2022
  10  Pediatric appendicitis management during COVID-19 pandemic: What has changed?...  2021
  11  Lung density analysis using quantitative computed tomography in children with pectus excavatum...  2021
  12  Urinary Continence after High Urogenital Sinus Repair Conducted with Posterior Prone Approach: Elect...  2021
  13  Ultrasound-Guided Hydrostatic Enema Reduction of Intussusception and Confirmation with Single Abdomi...  2021
  14  An Unusual Pediatric Case with Spontaneous Pneumoperitoneum: Pneumatosis Cystoides Intestinalis Indu...  2021
  15  Inflammatory Changes Induced by Dextranomer/Hyaluronic Acid Injection into the Several Different Wal...  2021
  16  Indirect Inguinal Hernia Repair Conducted With Single Conventional Port Intracorporeal Conventional ...  2020
  17  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2020
  18  Laparoscopic Excision of the Retroperitoneal Mullerian Cyst in a Different Location...  2020
  19  Is Ischemia-Modified Albumin a Reliable Marker in Accurate Diagnosis of Appendicitis in Children...  2020
  20  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  21  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  22  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  23  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  24  Evolution of laparoscopic cholecystectomy: From multiport to single port...  2016
  25  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  26  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  27  Koroziv madde alımı: Önleme ve tedavi...  2015
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR HEMATÜRİ NEDENİ: SİSTİTİS GLANDULARİS... 26/10/2023 - 29/10/2023
  2  Prkar1A Varyantı ilişkili Primer Pigmente Nodüler Adrenokortikal hastalık (Ppnad)'lı Üç Olgu ... 09/03/2023 - 11/03/2023
  3  Çocukluk yaş grubunda koroziv madde alımlarında endoskopi kararı... 02/11/2022 - 05/11/2022
  4  Travma sonrası intraperitoneal mesane perforasyonu... 02/11/2022 - 05/11/2022
  5  Karaciğer nakli sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Diafragma hernisi... 02/11/2022 - 05/11/2022
  6  İnvajinasyon olgularında tedavi seçiminde yol gösterici parametreler... 02/11/2022 - 05/11/2022
  7  WILMS TUMOR: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 28/09/2022 - 01/10/2022
  8  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PEKTUS KARİNATUM DEFORMİTESİNİN ETKİN TEDAVİSİ: KORSE UYGULAMASI... 04/12/2021 - 04/12/2021
  9  Peutz-Jeghers sendromlu olguda polip lokalizasyonunun tespitinde etkin bir yöntem: endomarkır ile ... 25/11/2021 - 28/11/2021
  10  Çocukluk çağında nadir bir olgu: izole brakiosefalik ven anevrizması ve mediastinal kistik higr... 25/11/2021 - 28/11/2021
  11  AKUT KARIN İLE TAKİP EDİLEN PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTALARINDA APANDİSİT-TİFİLİT... 25/11/2021 - 28/11/2021
  12  Toraks travmasında eşlik eden diğer sistem yaralanmaları mortalite ve morbiditeyi önemli ölç... 25/11/2021 - 28/11/2021
  13  ÇOCUKLUK ÇAĞI OVER KİST VE KİTLELERİNDE OVER KORUYUCU CERRAHİ... 25/11/2021 - 28/11/2021
  14  Management of the Infant Adrenal Mass Lesion: Single Center Experience... 21/10/2021 - 24/10/2021
  15  COVID-19 pandemisinin çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları üzerine etkisi... 30/05/2021 - 02/06/2021
  16  İnvajinasyon Tip 1 diyabetes mellitus ve diyabetik ketoasidoz birlikteliğinde unutulmaması gereke... 30/05/2021 - 02/06/2021
  17  Akut Karın Ağrısına Yaklaşım- Cerrahi Bakış Açısıyla... 25/03/2021 - 27/03/2021
  18  Nadir Görülen Bir Vaka Sunumu: Mekonyum Psödokisti ile Prezante Olan Bir İleal Atrezi ve Perfora... 29/10/2020 - 31/10/2020
  19  Ultrasonografi Kılavuzluğunda Hidrostatik İnvajinasyon Redüksiyonunda Kontrast Madde Kullanımı... 15/10/2019 - 19/10/2019
  20  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  21  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  22  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  23  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  24  Konvansiyonel Single Port Endoskopik Yöntemle Tedavi Edilen Hastalarda Tedavi Sonuçlarımızın De... 15/10/2019 - 19/10/2019
  25  Surgical management of pediatric thyroid and parathyroid pathologies-single center experience... 12/06/2019 - 16/06/2019
  26  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  27  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  28  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  29  İskemi modifiye albumin'in apandisit tanısındaki yeri... 18/10/2018 - 20/10/2018
  30  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  31  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  32  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  33  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  34  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  35  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  36  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  37  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  38  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  39  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  40  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  41  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  42  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  43  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  44  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde interstisyel Cajal hücrelerinin dağıl... 17/10/2012 - 20/10/2012
  45  Kolonoskopi yardımıyla rektal atrezi onarımı: olgu sunumu... 17/10/2012 - 20/10/2012
  46  Sağ Pulmoner arter agenezisine bağlı tekrarlayan masif hemoptizili hastada tedavi yaklaşımımı... 17/10/2012 - 20/10/2012
  47  Radyolojik tanısı karaciğer apsesi olan idiyopatik retroperitoneal apseli hastada tedavi deneyiml... 17/10/2012 - 20/10/2012
  48  Alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda ultrasonografi ile mesane duvar kalınlığı ve a... 17/10/2012 - 21/10/2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ÇOCUKLARDA TORAKS TRAVMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIM Esaslar ve Uygulamalar...  2023
  2  ÇOCUKLARDA KARIN TRAVMASI ÇOCUK YOĞUN BAKIM Esaslar ve Uygulamalar...  2023
  3  Gastrointestinal Stomalar GASTROINTESTINAL STOMALAR...  2022
  4  Konjenital Diyafram Hernisinde Uzun Dönem SonuçlarKonjenital Diyafram Hernisinde Uzun Dönem Sonuçlar...  2021
  5  Çocuklarda Göğüs Duvarı Deformitelerinde Minimal İnvaziv Tedavi YöntemleriTÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  İnsan ekstrahepatik biliyer sisteminde interstisyel Cajal hücrelerinin normal dağılımının gösterilmesi....  3/2021 - /
  2  Yeni Bir Bariatrik Cerrahi Yöntem Olarak Total Gastrik Wrapping Tekniğinin Sıçan Modeli Olarak Uygulanması ve Sleeve Gastrektomi yöntemine göre Mide Hacmi ile Vücut Ağırlığı Kaybı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması...  1/2021 - /
  3  Üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle ameliyat olan antenatal hidronefrozlu hastalarda renal pelvis kollajen/düz kas oranının böbrek fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması...  3/2019 - /
  4  Dextranomer Hyaluronik Asit Kopolimer Enjeksiyonunun, Üreterovezikal Bileşkenin Farklı Doku Katmanlarında Oluşturduğu Histolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi...  6/2015 - 6/2016
  5  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014