Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. AYŞE İPEK POLAT TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı  2017
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Çocuk Nöroloji  2023
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Epilepsy and Electroencephalographic Abnormalities in Children with Autistic Spectrum Disorder...  2022
  2  Çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen olguların elektroensefalografi sonuçlarının geriye dönük olarak...  2021
  3  Neuroprotective Effects of Lacosamide and Memantine on Hyperoxic Brain Injury in Rats...  2020
  4  Intravenous Levetiracetam for Treatment of Seizures in Term and Preterm Neonates...  2020
  5  COL4A1-related autosomal recessive encephalopathy in 2 Turkish children...  2020
  6  Cerebellar volumes in early-onset bipolar disorder: a pilot study of a stereological measurement tec...  2019
  7  Cerebellar volume in early-onset schizophrenia and its association with severity of symptoms...  2019
  8  Identification of the largest homozygous glycine decarboxylase gene deletion in a Turkish infant....  2018
  9  Biallelic Mutations in ADPRHL2, Encoding ADP-Ribosylhydrolase 3, Lead to a Degenerative Pediatric St...  2018
  10  Targeted sequencing with expanded gene profile enables high diagnostic yield in non-5q-spinal muscul...  2018
  11  Changes of primary headache related white matter lesions in pediatric patients...  2018
  12  Dropped head congenital muscular dystrophy caused by de novo mutations in LMNA...  2017
  13  Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndromes From Turkey: Novel Mutations and Clinical Insig...  2017
  14  Occipital cortex dysgenesis with white matter changes due to mutations in Laminin a2....  2017
  15  Importance of neurologic and cutaneous signs in the diagnosis of Schimke immuno-osseous dysplasia...  2016
  16  Schwartz-Jampel syndrome with gastroduodenal bleeding....  2016
  17  Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Persistency in a Steroid-Dependent ADEM Case....  2016
  18  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  19  Life-threatening and rare adverse effects of phenytoin...  2015
  20  Parieto-occipital encephalomalacia in children: clinical and electrophysiological features of twenty...  2015
  21  Importance of acrocyanosis in delayed walking....  2015
  22  Williams Syndrome with Infantile Spasms....  2015
  23  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  24  An infant with hypomotor seizures and cutaneous lesions....  2014
  25  Frank-Ter Haar sendromlu bir olgu...  2014
  26  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem...  2014
  27  Transient striatal involvement with frequent seizures and fast recovery associated with Mycoplasma p...  2014
  28  Evaluation of vitamin D status in children with refractory epilepsy...  2014
  29  Fisher-Bickerstaff syndrome with negative anti-ganglioside antibodies associated With mycoplasma pne...  2014
  30  Assessment of neuropsycological late effects in survivors of childhood leukemia...  2014
  31  Clinical features and psychomotor development at one year of age in infants born from a mother with ...  2014
  32  Chronic Spinal Epidural Hematoma....  2013
 • NO AD TARİH
  1  ANALYSIS OF STROKE IN NEONATES AND CHILDREN: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 06/07/2019 - 10/07/2019
  2  Tip 1 Diyabetli Olguların Sinir İletim Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 02/06/2018 - 06/06/2018
  3  Çocuklarda Primer Başağrısı ile İlişkili Beyaz Cevher Lezyonlarının 2 Yıllık İzlem Sonu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  4  Hiperoksik Beyin Hasarında Memantinin Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması... 02/06/2018 - 06/06/2018
  5  Genetic Landscape of congenital myasthenic syndroms from Turkey:novel mutations and clinical insight... 03/10/2017 - 07/10/2017
  6  Clinical characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autisti... 02/09/2017 - 06/09/2017
  7  Contribution of the values of mean diffusion and anisotropic diffusion to diagnosis in patients with... 02/09/2017 - 06/09/2017
  8  Riboflavin responsive neuromuculary disorders; broad phenotypic spectrum and importance of genetic a... 20/06/2017 - 24/06/2017
  9  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  10  Nerve conduction studies in type 1 diabetes mellitus... 20/06/2017 - 24/06/2017
  11  Alternative medications for epilepsy of infamcy with migrating focal seizures; Potassium bromide and... 20/06/2017 - 24/06/2017
  12  Anti-MOG positive pediatric casesa with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders... 20/06/2017 - 24/06/2017
  13  İskemik İnme Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörlerinin Tanımlanması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  14  Herediter Aksonal Polinöropati Tanısında Yeni Jenerasyon Sekanslama Tekniklerinin Önemi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  15  ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  16  Antikoagülan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri... 19/04/2017 - 23/04/2017
  17  İnfantil Dönemde Epileptik Ensefalopati ile Prezente Olan Bileşik Heterozigot MTHFR Mutasyonu Sap... 19/04/2017 - 23/04/2017
  18  Ciddi Diffüzyon Kısıtlılığı Gözlenen Bir LTBL Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  19  West Sendromu Tanılı Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi... 12/05/2016 - 15/05/2016
  20  Frontal Lob Epilepsi İçin Lokalize Edici Bir İktal Fenomen;'Chapeau De Gendarme' ve Tedavi Seçen... 12/05/2016 - 15/05/2016
  21  Serum pentraxin-3 levels in pediatric migraine patient... 01/05/2016 - 05/05/2016
  22  Evaluation of Autonomic Dysfunction in pediatric migraine patients... 01/05/2016 - 05/05/2016
  23  MYCOPLASMA PNEUMONIA 'nın İKİ FARKLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANİFESTASYONU... 22/04/2016 -
  24  Kistik Fibrozis ile İzlenen ve Tedavi Altındaki Olgularda ENMG Bulguları... 20/04/2016 - 24/04/2016
  25  Ant-MOG Antikor Seropozitifliği Saptanan Farklı Kliniklerle Karakterli Demyelinizan Hastalıklar... 20/04/2016 - 24/04/2016
  26  Demyelinizan Hastalık Tanısı Alan Olgularımızın Klinik, Laboratuar ve Tedavi Yanıtları Yön... 20/04/2016 - 24/04/2016
  27  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  28  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  29  Çocuk Acil Servisten Çocuk Nöroloji Konsultasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi... 20/04/2016 - 24/04/2016
  30  Dravet Sendromlu Olgularda Fenotip ve Genotip Korelasyonu... 20/04/2016 - 24/04/2016
  31  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  32  Persistan miyelin oligodentrosit glikoprotein antikoru pozitifliği olan olgu... 06/09/2015 - 09/09/2015
  33  Miyastenia gravis nedeniyle takip edilen vakalarımızın değerlendirilmesi... 06/09/2015 - 09/09/2015
  34  Çocukluk çağında dirençli epilepsi gelişimini öngören faktörler... 06/09/2015 - 09/09/2015
  35  Expression patterns of microRNAs 146A, 34A, 132, 134 and 184 in pediatric epilepsy... 05/09/2015 - 09/09/2015
  36  Effectiveness of methylprednisolone and diazepam for continuous spike waves during slow wave sleep... 05/09/2015 - 09/09/2015
  37  M. pneumonia ile ilişkili meningoensefalit ve transvers miyelit olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  38  Mikrosefali kaipller malformasyon sendromu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  39  Çocukluk çağı epilepsi olgularında MikroRNA 146a, 34a, 132, 134, 184 ekspresyonu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  40  Megakonial konjenital musküler distrofi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  41  Ailesel akdeniz ateşi ile ilişkili uzamış miyalji ve akut duyusal motor aksonal polinöropati: 2... 06/05/2015 - 09/05/2015
  42  Ender bir fakomatoz: nörokutanöz melanozis... 06/05/2015 - 09/05/2015
  43  Tek merkezde çocukluk çağı inme olgularının değerlendirilmesi ve altı aylık izlem sonuçlar... 06/05/2015 - 09/05/2015
  44  Ensefalokraniyokutanöz lipomatoziste cilt bulgularının önemi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  45  Solunum sıkıntısı geliştiren ailesel hipokalemik periyodik paralizi olgusu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  46  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  47  Mowat Wilson sendromlu bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  48  Çocuk yoğun bakım ünitesinde yapılan eeg sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  49  Epileptik nistagmus, vizüel, vertigo ve jelastik nöbetleri olan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  50  Uzun zincirli açil koa dehidrogenaz eksikliği saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  51  Pediatrik beyin sapı lezyonlarında MRG ile ayırıcı tanı nasıl yapılır?... 11/11/2014 - 16/11/2014
  52  Çocukluk çağı dirençli epilepsi olgularında D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  53  Parietooksipital ensefalomalazili olgularının klinik ve elktrofizyolojik özelliklerinin değerlen... 22/06/2014 - 27/06/2014
  54  Spinocerebellar ataxia type 2 with electrical status epilepticus during slow wave sleep... 22/06/2014 - 27/06/2014
  55  Intravenous levetiracetam for the treatment of seizures in term and preterm neonates... 22/06/2014 - 27/06/2014
  56  Inflammation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures... 22/06/2014 - 27/06/2014
  57  Nadir bir paraenfeksiyöz patoloji: Akut Hemiserebellit... 22/06/2014 - 27/06/2014
  58  Kas katılığı ve miyopati nedeni olarak Schwartz Jampel Sendromlu bir olgu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  59  Görme bulanıklığı ve başağrısı bulguları olan bir olgu; Vogt-Koyanagi-Harada sendromu... 22/06/2014 - 27/06/2014
  60  Schimke immunoosseoz displazi tanısında nörolojik ve kutanöz bulguların önemi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  61  Selenoprotein N1 ilişkili Miyopati ve riboflavin tedavisi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  62  Dropped Head konjenital musküler distrofi... 22/06/2014 - 27/06/2014
  63  Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili anti-gangliozid antikorların negatif olduğu Fisher-... 30/04/2014 - 04/05/2014
  64  Radyolojik izole sendromlu adelösan olgu: multipl skleroz için risk faktörleri... 30/04/2014 - 04/05/2014
  65  Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem... 17/04/2014 - 20/04/2014
  66  Bağışıklık ve iskelet sistemi anomalileri ile nefropati birlikteliği: Schimke immunosseöz dis... 30/03/2014 - 04/05/2014
  67  Mikoplazma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili geçici striatal tutulum görülen , sık nöbet geç... 30/03/2014 - 04/04/2014
  68  varisella-zoster virus enfeksiyonu sonrası arteriyal iskemik inme... 28/05/2013 - 31/05/2013
  69  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  70  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  71  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  72  Term yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu... 27/04/2009 - 30/04/2009
  73  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009