Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ KIZMAZOĞLU ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI PEDİATRİK ONKOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2017
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2021
 • NO AD YIL
  1  Identification of ALK Mutation in Neuroblastoma on the Point of Molecular Heterogeneity....  2023
  2  Atypical Presentation and Course of ACTH-independent Cushing's Syndrome in Two Families...  2023
  3  S-100 and MATH-1 Protein Expressions Can Be Useful for the Prediction of Clinical Outcome in Neurobl...  2023
  4  Comparing Tribbles Homolog 3 (TRIB3) Protein Expression Levels with Clinicopathological Characterist...  2023
  5  Unraveling the Mystery: Next Generation Sequencing Sheds Light on Neuroblastoma Pathogenesis and Tar...  2023
  6  Pediatric paravertebral tumors: Analysis of 61 patients....  2023
  7  Dinutuximab beta plus conventional chemotherapy for relapsed/refractory high-risk neuroblastoma: A s...  2022
  8  Virilizing Adrenocortical Carcinoma Oncocytic Variant in a Child with Heterosexual Precoccious Puber...  2022
  9  Çocukluk Çağında Pilomatrikomanın Eşlik Ettiği Nörofibromatozis Tip 2 Olgusu...  2022
  10  Alternative Medicine Methods in Children with Cancer: Evaluation of Parents? Views and Knowledge...  2022
  11  Ewing Sarkom Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi...  2021
  12  Evaluation of Risk Factors Causing Ototoxicity in Childhood Cancers Located in the Head and Neck Reg...  2021
  13  Successful treatment of congenital systemic juvenile xanthogranulomatosis with pulmonary involvement...  2021
  14  Çocukluk ve Adölesan Lenfomalarında Hücresel Tedavide Güncel Gelişmeler....  2020
  15  Investigation of Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Treatmen...  2019
  16  Vaccine Efficacy of Hepatitis A and B in Pediatric Oncology Patients....  2019
  17  Çocukluk çağında tedavi ilişkili ototoksisiteye yaklaşım...  2019
  18  Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Pe...  2019
  19  Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Akut Aspergillus Laringotrakeobronşiti....  2019
  20  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  21  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  22  FLAG Regimen with or without Idarubicin in Children with Relapsed/Refractory Acute Leukemia: Experie...  2015
  23  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  24  Febrile Neutropenic Episodes in Children with Lymphoma and Malignant Solid Tumors....  2010
 • NO AD TARİH
  1  Pediatrik onkoloji hastalarında Anadolu propolisi ile ağız bakımı uygulaması oral mukozit geli... 01/06/2023 - 03/06/2023
  2  Prkar1A Varyantı ilişkili Primer Pigmente Nodüler Adrenokortikal hastalık (Ppnad)'lı Üç Olgu ... 09/03/2023 - 11/03/2023
  3  Çocuk onkoloji hastalarında ve kardeşlerinde ekran ve internet bağımlılığının değerlendir... 08/03/2023 - 12/03/2023
  4  Nöroblastomda tümör supresör gen etkisi: FBXW7 geninin yeni nesil sekans analizi ile araştırı... 08/03/2023 - 12/03/2023
  5  Merkezimizde tedavi edilen çocukluk çağı lenfomaları ve solid organ tümörlerinde epidemiyoloj... 08/03/2023 - 12/03/2023
  6  PD-1, PDL-1 pozitifliği saptanan refrakter lenfoma olgularında nivolumab deneyimimiz... 08/03/2023 - 12/03/2023
  7  Kemoterapiye yanıtsız Langerhans Hücreli Histiositoz tanılı iki olguda vemurafenib deneyimi... 08/03/2023 - 12/03/2023
  8  Kemoterapi ve immünoterapi alan relaps refrakter nöroblastom tanılı hastalarda yan etkilerin de... 08/03/2023 - 12/03/2023
  9  Pediatrik nöroblastik tümörlerde görüntülemeye dayalı risk faktörlerinin (IDRF) belirleyicil... 08/03/2023 - 12/03/2023
  10  Sisplatin ototoksisitesinde gen değişimi düzeyinde yeni biyobelirteç geliştirme... 08/03/2023 - 12/03/2023
  11  Nöroblastomda retinoik asite bağlı diferansiasyon ve eksozom aracılı mirna ekspresyonları... 08/03/2023 - 12/03/2023
  12  Nöroblastom hastalarında dinutuksimab tedavisinde ekstravazasyon gelişmesi ve hemşirelik yöneti... 08/03/2023 - 12/03/2023
  13  Evaluation of YAP-1 in Risk Classes and Prognosis in Neuroblastoma... 04/11/2022 - 05/11/2022
  14  25 YEARS OF LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS EXPERIENCE OF A SINGLE CENTER... 28/09/2022 - 01/10/2022
  15  LYMPHOMA AND SOLID TUMORS AMONG ADOLESCENTS 15-19 YEARS OF AGE: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 28/09/2022 - 01/10/2022
  16  THE RESPONSE OF LORLATINIB TREATMENT COMBINED WITH CHEMOTHERAPY AND CRANIOSPINAL RADIOTHERAPY ON CEN... 28/09/2022 - 01/10/2022
  17  DINUTUXIMAB BETA-BASED CHEMO-IMMUNOTHERAPY FOR RELAPSED/REFRACTORY HIGH-RISK NEUROBLASTOMA: PRELIMIN... 28/09/2022 - 01/10/2022
  18  WILMS TUMOR: SINGLE CENTER EXPERIENCE... 28/09/2022 - 01/10/2022
  19  Incidence, Risk factors and Outcome of Thrombotik Events in Pediaric Cancer Patients... 09/07/2022 - 13/07/2022
  20  S-100 Protein Expression Levels as a Potential Prognostic Marker in Neuroblastoma... 02/06/2022 - 04/06/2022
  21  Analysis of Tribbles Homolog 3 (TRIB3) Expression Levels in Neuroblastoma: Priliminary Study... 02/06/2022 - 04/06/2022
  22  Investigation of the Potential Effects of YAP-1 and Nestin in Risk Classes and Prognosis in Neurobla... 02/06/2022 - 04/06/2022
  23  Precision Medicine in Neuroblastoma: Experience with Next Generation Sequencing... 02/06/2022 - 04/06/2022
  24  Becker muskuler distrofi tanılı hastada gelişen nadir bir tümör: Pankreas psödopapiller tümö... 24/11/2021 - 28/11/2021
  25  Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sonrası geç dönemde gelişen medüller tiroid karsinomu olgusu... 24/11/2021 - 28/11/2021
  26  DiGeorge sendromu &Pinealoblastom: Nadir bir birliktelik... 24/11/2021 - 28/11/2021
  27  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinin 35 yıllık medulloblast... 24/11/2021 - 28/11/2021
  28  Travma nedeni ile başvuran ve nöroblastom tanısı alan iki olgu... 24/11/2021 - 28/11/2021
  29  İzole timüs tutulumu olan Langerhans Hücreli histiositoz olgusu.... 24/11/2021 - 28/11/2021
  30  TPOG NB 2009 protokolü yüksek risk grubu tedavi sonuçları... 24/11/2021 - 28/11/2021
  31  TPOG NB 2009 protokolü orta risk grubu tedavi sonuçları... 24/11/2021 - 28/11/2021
  32  TPOG NB 2009 protokolü düşük risk grubu tedavi sonuçları... 24/11/2021 - 28/11/2021
  33  Çocukluk çağı kanser tanısı alan hastaların ebeveynlerinin alternatif tıp uygulamaları hakk... 24/11/2021 - 28/11/2021
  34  Çocukluk çağı kanserleri ve heredite: Tek merkez deneyimi.... 24/11/2021 - 28/11/2021
  35  High Grade Glioma of Central Nervous System: Single Center Treatment Experience... 10/11/2021 - 13/11/2021
  36  Pediatric Langerhans Cell Histiocytosis: A Single Center Experience.... 21/10/2021 - 24/10/2021
  37  Treatment of Relapse/ Refractory Neuroblastoma: Dokuz Eylul Experience... 21/10/2021 - 24/10/2021
  38  Clinical Management and Treatment Results of Germ Cell Tumors: Experience from a Pediatric Oncology ... 21/10/2021 - 24/10/2021
  39  Management of the Infant Adrenal Mass Lesion: Single Center Experience... 21/10/2021 - 24/10/2021
  40  How does febrile neutropenia affect the presence and clinic of urinary tract infection in children?... 16/09/2021 - 19/09/2021
  41  Febril Nötropeni İdrar Yolu Enfeksiyonu Varlığını ve Kliniğini Nasıl Etkiler?... 04/09/2021 - 05/09/2021
  42  High-grade glioma of central nervous system: Single Center Treatment Experience... 04/06/2021 - 08/06/2021
  43  Tekrarlayan metastatik retinoblastom tanılı bir olguda otolog kök hücre nakil deneyimi... 02/04/2021 - 03/04/2021
  44  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Me... 02/04/2021 - 03/04/2021
  45  Çoklu İlaca Dirençli Acinetobacter Baumanni Menenjitinin Tigesiklin Ve Levofloksasin İle Başar... 05/03/2021 - 07/03/2021
  46  The investigation of protective role of Acetyl L-Carnitine on cisplatin myelosuppression in experime... 17/12/2020 - 19/12/2020
  47  Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2009 Protocol Intermediate Risk Group Treatment Resul... 14/10/2020 - 17/10/2020
  48  Childhood Cancers and Heredity: A Single Center Experience.... 14/10/2020 - 17/10/2020
  49  Medulloblastoma: The 35 Years Experience of a Pediatric Oncology Clinic in Turkey.... 14/10/2020 - 17/10/2020
  50  Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2009 Protocol Low Risk Group Treatment Results... 14/10/2020 - 17/10/2020
  51  Two Cases Referred to Hospital with Trauma and Diagnosed as Neuroblastoma.... 14/10/2020 - 17/10/2020
  52  DiGeorge Syndrome & Pineoblastoma: A Rare Togetherness.... 14/10/2020 - 17/10/2020
  53  A Case of Langerhans Cell Histiocytosis Isolated to the Thymus... 14/10/2020 - 17/10/2020
  54  Çocukluk çağı akut lösemilerinde tanısal özellikler: Tek merkez deneyimi.... 04/03/2020 - 07/03/2020
  55  Araştırma Görevlilerinde Hemanjiomlu Hastaya Yaklaşımın Değerlendirlmesi... 26/02/2020 - 29/02/2020
  56  Hemanjiomlarda izlem ve tedavi kararı: Çocuk onkoloji deneyimi.... 06/02/2020 - 08/02/2020
  57  Evaluation of thyroid functions in Hodgkin's Lymphoma survivors: Late effect after cancer treatment.... 06/12/2019 - 08/12/2019
  58  Evaluation of Thyroid Functions in Survivors of Childhood Head and Neck Cancers Treated with İrradi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  59  Langerhans Cell Histiocytosis: A Single Center Experience... 23/10/2019 - 26/10/2019
  60  Experience of Pediatric Tuberous Sclerosis Complex... 23/10/2019 - 26/10/2019
  61  Juvenile Xanthogranuloma:A Single Center Experience... 23/10/2019 - 26/10/2019
  62  Ganglioneuroma Experience of the TPOG Neuroblastoma 2003 and 2009 Treatment Protocols;On Behalf of t... 23/10/2019 - 26/10/2019
  63  Treatment of Neuroblastoma in İnfants Younger Than 18 Months with the TPOG Neuroblastoma Treatment... 23/10/2019 - 26/10/2019
  64  Treatment of Neuroblastoma in İnfants Younger Than 18 Months with the TPOG Neuroblastoma Treatment... 23/10/2019 - 26/10/2019
  65  Anaplastic ependymoma: Experience of three centers from Western part of Turkey... 23/10/2019 - 26/10/2019
  66  Single Center Experience of Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Tumors... 23/10/2019 - 26/10/2019
  67  Tpog-Farmakogenetik (Turkpedpgx) Kohortu İlaç İlişkili Toksisiteler... 17/04/2019 - 21/04/2019
  68  Baş boyun radyoterapisi uygulanmış kanserli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlen... 17/04/2019 - 21/04/2019
  69  Juvenil ksantogranülom deneyimimiz... 17/04/2019 - 21/04/2019
  70  Tuberoskleroz tek merkez deneyimi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  71  Rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku tümörlerinde tek merkez deneyimi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  72  langerhans hücreli histiyositozda tek merkez deneyimi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  73  Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri Tedavi Deneyimimiz... 17/04/2019 - 21/04/2019
  74  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Adına; Ganglionörom Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  75  A 3 year review of a cohort Turkish Paediatric Oncology Group (TURKPEDPGx)... 16/11/2018 - 19/11/2018
  76  Could the residuel tumor histopathology be a therapeutic directing effect in intermediate risk neuro... 16/11/2018 - 19/11/2018
  77  Treatment of stage 4S neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience of the last 10 years... 16/11/2018 - 19/11/2018
  78  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  79  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  80  Localized neuroblastoma: the 30 years experience of Dokuz Eylul University... 16/11/2018 - 19/11/2018
  81  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  82  Treatment of Neuroblastoma in Infants Younger than 18 Months: The 30 Years Experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  83  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  84  Could the Unidentified Bright Objects in Children be Accepted as an Additional Diagnostic Criterion ... 16/11/2018 - 19/11/2018
  85  Isolated central nervous system Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  86  Bilateral renomegaly: diagnosed as Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  87  Ewing sarcoma family of tumours: Beyond the bone!... 18/06/2018 - 22/06/2018
  88  Paediatric sinonasal malignant masses and th mimickers... 18/06/2018 - 22/06/2018
  89  Analysis and clinical significance of tissue factor positive, platelet and endothelial microparticul... 21/05/2018 - 22/05/2018
  90  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  91  Orta risk grubu nöroblastomda rezidü tümör histopatolojisinin tedaviyi yönlendirici etkisi olab... 02/05/2018 - 06/05/2018
  92  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  93  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  94  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  95  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  96  Olgu sunumu: pilomatrikoma... 02/05/2018 - 06/05/2018
  97  Nadir görülen intermediyer diferansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  98  Evre 4S nöroblastom tedavi deneyimimiz... 02/05/2018 - 06/05/2018
  99  Olgu sunumu: dermatofibrosarkoma protuberans... 02/05/2018 - 06/05/2018
  100  Juvenil idiyopatik artrit tanısı ile izlenen pigmente villonodüler sinovit vakası... 02/05/2018 - 06/05/2018
  101  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  102  Agresif seyreden konjenital infantil fibrosarkom olgusu... 02/05/2018 - 06/05/2018
  103  NPM1 pozitif akut myeloid lösemide fincansı(CUP-LİKE)blaslar... 01/11/2017 - 04/11/2017
  104  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi ilişkili ağır hipertrigliseridemi... 01/11/2017 - 04/11/2017
  105  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  106  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  107  Evaluation of Musculoskeletal Complaints and Skeletal Involvements in Children with Newly Diagnosed ... 12/10/2017 - 15/10/2017
  108  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  109  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  110  Head and Neck Hemangiomas of Childhood: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  111  The investigation of relationship between COL1A1 and FOK1 gene polymorphisms and development of trea... 22/06/2017 - 25/06/2017
  112  Acquired pure red cell aplasia in an adolescent: Could it be anything else?... 22/06/2017 - 25/06/2017
  113  Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda indüksiyon tedavisi sırasında doku faktörü pozitif, tro... 04/05/2017 - 07/05/2017
  114  Akut lenfoblastik lösemili bir hastada akut nekrozitan pankreatit seyri... 04/05/2017 - 07/05/2017
  115  Adölesan bir hastada saf eritroid dizi aplazisi: Başka birşey olabilir mi?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  116  Kemik/eklem ağrısı yakınmaları ile başvuran akut lenfoblastik lösemili çocuklarda klinik ve ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  117  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  118  Düşük Dereceli Gliyal Tümör Tedavisi Sonrası Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromunda Fludroko... 26/04/2017 - 30/04/2017
  119  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  120  Çocukluk Çağı Baş Boyun Yerleşimli Hemanjiomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  121  Çocukluk Çağı Lenfoma ve Solid tümörlerinde Başvuruda Kas İskelet Yakınmaları ve Tutulumla... 19/04/2017 - 23/04/2017
  122  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  123  Renal Tutulum ile Gelen Bir Non Hodgkin Lenfoma Olgusu... 19/04/2017 - 23/04/2017
  124  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  125  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  126  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  127  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  128  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  129  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Türkiye Çocukluk Çağı Kanserleri Farmakogenomik Kohortu (TURKPED... 19/04/2017 - 23/04/2017
  130  Kemik İliği Tutulumu ile Gelen Rabdomyosarkom Olgusu... 19/04/2017 - 22/04/2017
  131  Edinsel saf eritroid dizi aplazili adölesan bir olgu... 24/02/2017 - 26/02/2017
  132  Allojeneik kök hücre nakli sonrası 2 olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit tedavisinde levo... 02/12/2016 - 04/12/2016
  133  Wilms tumour: Single center experience... 19/10/2016 - 22/10/2016
  134  Prospective, Observational Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a C... 19/10/2016 - 22/10/2016
  135  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  136  Paediatric Hodgkin Lymphoma: A Single Center Experience from the West Part of Turkey... 19/10/2016 - 22/10/2016
  137  Akut Lenfoblastik Lösemi nedeniyle tedavi almış çocuklarda genel yaşam kalitesinin değerlendir... 19/10/2016 - 22/10/2016
  138  Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisi sonrası oluşan kemik değişiklikleri ile COL1A1 ve FOK1 gen po... 19/10/2016 - 22/10/2016
  139  Does timing of central venous line replacement matter during induction in children with acute lympho... 09/06/2016 - 12/06/2016
  140  Quality of life in survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia: Children's and parents' perc... 09/06/2016 - 12/06/2016
  141  ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI BK VİRÜS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT TEDAVİSİNDE LE... 12/05/2016 - 14/05/2016
  142  Akut Lenfoblastik Lösemili çocuklarda indüksiyonda santral venöz katater takılması bir sorun o... 12/05/2016 - 14/05/2016
  143  Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen stomasitoz... 12/05/2016 - 14/05/2016
  144  Komplikasyonlarla seyreden bir Akut Lenfoblastik Lösemi olgusu... 12/05/2016 - 14/05/2016
  145  Türkiye çocukluk çağı kanserleri farmakogenomik/genetik (TURKPEDPGX) çalışması TPOG kohortu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  146  Spinal kord basısına neden olan nadir bir benign tümör... 04/05/2016 - 08/05/2016
  147  Posttransplant Burkitt Lenfoma tedavisi sırasında gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendro... 04/05/2016 - 08/05/2016
  148  Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomlasında Tek Merkez Deneyimi... 04/05/2016 - 08/05/2016
  149  Wilms tümörü tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  150  Akut pankreatit tablosu ile gelen bir Burkitt Lenfoma olgusu... 04/05/2016 - 08/05/2016
  151  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  152  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına Yapılan ENMG Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncele... 20/04/2016 - 24/04/2016
  153  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Ünitesi Deneyimi... 03/03/2016 - 05/03/2016
  154  Kronik Granülomatöz Hastalıklı bir olguda toksisitesi azaltılmış hazrlık rejimi ile yapılm... 03/03/2016 - 05/03/2016
  155  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  156  Karaciğer yetmezliği ile başvuran familyal hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu... 21/10/2015 - 24/10/2015
  157  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  158  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  159  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  160  Rhabdomyosarcoma experience: a single institution's results.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  161  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 08/10/2015 - 11/10/2015
  162  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile tanı alan bir antifosfolipid sendrom olgusu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  163  Ağır konjenital nötropeni: Kostmann sendromu... 03/06/2015 - 06/06/2015
  164  Anoreksiya nervosada hematolojik bulgular... 03/06/2015 - 06/06/2015
  165  Germ hücreli tümör tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  166  Rabdomiyosarkom tedavi deneyimimiz... 22/04/2015 - 26/04/2015
  167  Maliyn dönüşüm riski olan beniyn tümörler: Olier hastalığı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  168  Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör... 22/04/2015 - 26/04/2015
  169  Malign transformasyon ve multipl rekürrens gösteren pleomorfik ksantoastrositom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  170  Orbital yerleşimli rabdomyosarkom olgusu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  171  Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Experience Of Three Patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  172  Langerhans Cell Histiocytosis: A single center experience... 22/10/2014 - 25/10/2014
  173  Hepatoblastom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  174  Osteosarkom Tedavi Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  175  Langerhans Hücreli Histiyositozda Tek Merkez Deneyimi... 13/05/2014 - 17/05/2014
  176  Primer Pulmoner Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu... 13/05/2014 - 17/05/2014
  177  Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Deneyimimiz... 13/05/2014 - 17/05/2014
  178  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  179  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  180  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Ewing Sarkomu Tümör Ailesi Olgular... 20/04/2011 - 24/04/2011
  181  Wait and see strategy in localized adrenal masses in infants... 21/10/2010 - 24/10/2010
  182  İnfant adrenal kitlelerinde ?Bekle & Gör? yaklaşımı.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  183  Asetil L-Karnitinin, Sisplatine Bağlı Miyelosupresif Etkiyi Değiştirici Rolü... 19/05/2010 - 22/05/2010
  184  Asetil L Karnitin, Sisplatine Bağlı Kornea Toksisitesini Önlüyor mu?... 19/05/2010 - 22/05/2010
  185  Nöroblastomlarda Radyolojik Değerlendirme... 04/11/2009 - 09/11/2009
  186  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  187  Febrile neutropenic episodes in children with cancer.... 02/10/2008 - 06/10/2008
  188  Lenfoma ve Maliyn Solid Tümör Tanılı Çocuklarda Gelişen Febril Nötropenik Ataklar... 21/05/2008 - 25/05/2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hodgkin Lenfoma ve Otoimmün Hemolitik Anemi Olgularla Hemolitik Anemiler...  2023
  2  İndüksiyon Kemoterapisi Sırasında Nötropenik Enterokolit ve Çekum Perforasyonu Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Bir Olgu Olgularla Lösemiler...  2021
  3  Çocukluk Yaş Grubunda Benign Renal Kitlesel Lezyonlar Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II...  2021
 • NO AD TARIH
  1  Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları...  6/2022 - 6/2023
  2  TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU - 2020 NÖROBLASTOM TEDAVİ PROTOKOLÜ...  6/2020 - /
  3  TPOG Farmakogenomik /Genetik (PEDPGx) Çalışması 'Prospective, Observatonal Nationwide Study on Pharmacogenomics/Genetics of Childhood Cancers in a Cohort of Turkish Pedıatric Oncology Group (TURKPEDPGx)'...  6/2016 - 6/2017
  4  Deneysel hayvan modellerinde asetil L karnitinin, sisplatine bağlı miyelosupresif etkiyi değiştirici rolünün araştırılması...  9/2009 - 6/2010
 • NO AD YIL
  1  Ulusal Kongrede poster bildiri ikincilik ödülü...  2021
  2  GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ...  2016
  3  Sözel bildiri Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Ödülü...  2022
  4  Sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2023
  5  Poster bildiri ikincilik ödülü...  2023
  6  Sözel bildiri birincilik ödülü...  2023
  7  Sözel bildiri ikincilik ödülü...  2023
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor