En

DOÇ.DR. HATİCE ZEKAVET KABASAKAL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2004
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Alanı Eğit.Bilim.ve Öğrt.Yetiş.TA.  2019
 • NO AD YIL
  1  Examining Graduate Students? Opinions Regarding Marriage and Premarital Education Programs...  2020
  2  GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME...  2019
  3  ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLER...  2017
  4  ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA AİT GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLM...  2017
  5  Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri üzerindeki Etki Düzeyi ve Başa çıkma Stratejilerinin İncele...  2017
  6  Gelişim Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum ve Başaçıkma strajejilerinin incele...  2017
  7  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunu Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi...  2016
  8  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenmesi...  2016
  9  ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AİLEDEKİ KORUYUCU FAKTÖRLERİN ROLÜ...  2016
  10  ERGENLİKTE GÖRÜLEN ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE AİLE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ...  2016
  11  Effects of Peace Education Program on the Violence Tendencies and Social Problem Solving Skills of S...  2015
  12  Life satisfaction and family functions as-predictors of problematic Internet use in university stude...  2015
  13  The Relationship Between Family Functioning and Psychological Symptomatology in Married Couples...  2015
  14  Sınıf İklimi Envanteri'nin (SİE) Türkçe'ye Uyarlanması...  2015
  15  Barış yapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık sürecine İlişkin Algıları...  2015
  16  PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE YETİŞKİN BAĞLANMA BOYUTLARI...  2015
  17  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ İSTİSMAR YAŞANTILARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA...  2015
  18  ÖĞRETMEN ADAYLARINDA UMUTSUZLUK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK...  2013
  19  PSYCHIATRIC SYMPTOMS as PREDICTORS of LIFE SATISFACTION in PARENTS with HANDICAPPED CHILDREN...  2012
  20  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DENEYİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKEN...  2012
  21  İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Reaktif ve Proaktif Saldırganlık: Okul Psikolojik Danışmanları...  2012
  22  Problem çözme becerileri eğitiminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğren...  2012
  23  A research on some variables regarding the frequency of violent and aggressive behaviors among eleme...  2010
  24  The Effects of Social Skills? Training on Elementary School Students? Social Adjustment...  2010
  25  The prevalence of aggressive and violent behaviors among elementary school students....  2010
  26  Teachers? views and knowledge about reactive and proactive aggression: findings from a survey in Tur...  2010
  27  Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi...  2010
  28  İlköğretim Okullarında Saldırganlık ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı The Prevalence of Aggressiv...  2010
  29  Madde Kullanım Bozukluğu olan ergenlerde Ayrılma Bireyleşme Süreci...  2009
  30  Aile İçindeki Şiddetin çocuktaki uyum sorunlarıyla bağlantısı...  2006
  31  Ailenizin Sağlığı yerinde mi*...  2004
 • NO AD TARİH
  1  TÜRKİYE'de GÖÇ KONUSUNDA PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLERLE ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCE... 22/02/2021 - 24/02/2021
  2  Okul Öncesi Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme... 02/05/2019 - 04/05/2019
  3  Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Pozitif ve Negatif Duyguların Öznel İyi Oluşu Yordama Gücü... 02/05/2019 - 04/05/2019
  4  Problemli İnternet Kullanımı ve Obesite... 15/09/2018 - 15/09/2018
  5  Öğretmen Liderliğini Destekleyebilen Bir Öğe Olarak Çevrimiçi Mesleki Öğrenme Toplulukları... 15/09/2018 - 15/09/2018
  6  Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalığa İlişkin Bir Alanyazın Taraması Tijen AKADA*, Zek... 11/05/2018 - 11/05/2018
  7  Problemlİ İnternet Kullanımı ve Aİle Özellİklerİne İlİşkİn Bİr Değerlendİrme... 11/05/2018 - 11/05/2018
  8  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi... 27/10/2016 - 29/10/2016
  9  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm... 27/10/2016 - 29/10/2016
  10  Okullarda gerçekleştirilen barışyapıcılık uygulamalarının gerçek öğrenci-öğrenci anla... 28/05/2015 - 31/05/2015
  11  Barışyapıcılık görüşmelerinin etkilerinin taraf öğrenciler gözünden değerlendirilmesi... 28/05/2015 - 31/05/2015
  12  Peacemaker student's perceptions of the peacemaking process... 13/05/2015 - 15/05/2015
  13  The effect of peace Education program on Student 's Violence Tendencies and Social Problem Solving S... 13/05/2015 - 15/05/2015
  14  Öğretmen Adaylarının Empati Becerilerinin, Öz-Yeterlik İnançlarının ve Bazı Değişkenleri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  15  Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının ilişkili olduğu değişkenler... 08/09/2013 - 11/09/2013
  16  Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının yordayıcısı olarak ailedeki koruy... 08/09/2013 - 11/09/2013
  17  ilköğretim ve ortaöğretim okullarında reaktif ve proaktif saldırganlık:Okul Psikolojik danı... 03/10/2011 - 05/10/2011
  18  ilköğretim öğrencilerinde sosyal ve duygusal öğrenmenin ruhsal belirtileri azaltmada rolü... 27/04/2011 - 29/07/2011
  19  sosyal ve duygusal öğrenme becerileriyle öz-kavram arasındaki kanonik ilişkiler... 27/04/2011 - 29/04/2011
  20  A research on some variables regarding the frequency of violent and aggressive behaviors among eleme... 04/02/2010 - 08/02/2010
  21  Teachers' views and knowledge about reactive and proactive aggression: Findings from a survey in Tur... 04/02/2010 - 08/02/2010
  22  engelli çocuğa sahip ailelerde görülen ruhsal belirtiler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkini... 21/10/2009 - 23/10/2009
  23  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Sunulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin... 01/10/2009 - 03/10/2009
  24  Okullarda Uygulanmakta Olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programlarının Ailelere Y... 01/10/2009 - 03/10/2009
  25  The study of aggressiveness and violence among turkish primary school student ın terms of several v... 23/06/2008 - 25/06/2008
  26  Relationship Between Life Satisfaction and Aggressive Behaviors among Turkish Elementary Students... 23/06/2008 - 25/06/2008
  27  kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri, akran istismarı... 17/10/2007 - 19/10/2007
 • NO AD TARIH
  1  Okul Öncesi ve İlkokul Dönemindeki Potansiyel Üstün Zekalı/Yetenekli Çocuklara Yönelik Tanılama ve Farkındalık Çalışması...  8/2014 - 2/2016
  2  Otizmle Dans / Dancing With Autism...  8/2013 - 11/2016
  3  Barış Eğitimi Programının Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Sınıf İklimi Üzerindeki Etkisi...  6/2010 - 6/2012
  4  Eğitim ortamlarında şiddetin azaltılmasında ve önlenmesinde aile eğitim gruplarının etkisi...  7/2007 - 7/2009
  5  Psikososyal Okul Projesi...  10/2003 - 10/2004
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  4 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  5 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  7 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  8 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2013- Nisan 2016
  9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2011- Ağustos 2014
  10 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  11 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2009- Eylül 2012