Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. HATİCE ZEKAVET KABASAKAL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Alanı Eğit.Bilim.ve Öğrt.Yetiş.TA.  2019
 • NO AD YIL
  1  Investigation of University Students' Internet Addiction Levels and Social Media Use Characteristics...  2022
  2  Türkiye'de Göç Konusunda Psikososyal Değişkenlerle Çalışılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi...  2021
  3  Investigation of the Effect of Peer Awareness Training Activity on Internet Addiction and Cyberbully...  2021
  4  Öğretmenlerin Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Bilgi Düzeyleri, Görüş Ve Kavram Yanılgılarının İncelen...  2021
  5  Examining Graduate Students? Opinions Regarding Marriage and Premarital Education Programs...  2020
  6  GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME...  2019
  7  Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojileri Kullanımının Değerlendirilmesi: Lise Öğrencilerinin Görüşler...  2017
  8  Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilm...  2017
  9  Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri üzerindeki Etki Düzeyi ve Başa çıkma Stratejilerinin İncele...  2017
  10  Gelişim Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum ve Başaçıkma strajejilerinin incele...  2017
  11  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunu Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi...  2016
  12  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenmesi...  2016
  13  ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AİLEDEKİ KORUYUCU FAKTÖRLERİN ROLÜ...  2016
  14  ERGENLİKTE GÖRÜLEN ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE AİLE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ...  2016
  15  Life satisfaction and family functions as-predictors of problematic Internet use in university stude...  2015
  16  Effects of Peace Education Program on the Violence Tendencies and Social Problem Solving Skills of S...  2015
  17  The Relationship Between Family Functioning and Psychological Symptomatology in Married Couples...  2015
  18  Sınıf İklimi Envanteri'nin (SİE) Türkçe'ye Uyarlanması...  2015
  19  Barış yapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık sürecine İlişkin Algıları...  2015
  20  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ İSTİSMAR YAŞANTILARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA...  2015
  21  PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE YETİŞKİN BAĞLANMA BOYUTLARI...  2015
  22  ÖĞRETMEN ADAYLARINDA UMUTSUZLUK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK...  2013
  23  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DENEYİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKEN...  2012
  24  PSYCHIATRIC SYMPTOMS as PREDICTORS of LIFE SATISFACTION in PARENTS with HANDICAPPED CHILDREN...  2012
  25  İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Reaktif ve Proaktif Saldırganlık: Okul Psikolojik Danışmanları...  2012
  26  Problem çözme becerileri eğitiminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğren...  2012
  27  A research on some variables regarding the frequency of violent and aggressive behaviors among eleme...  2010
  28  Teachers views and knowledge about reactive and proactive aggression: findings from a survey in Turk...  2010
  29  The Effects of Social Skills Training on Elementary School Students Social Adjustment...  2010
  30  İlköğretim Okullarında Saldırganlık ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı The Prevalence of Aggressiv...  2010
  31  Madde Kullanım Bozukluğu olan ergenlerde Ayrılma Bireyleşme Süreci...  2009
  32  Aile İçindeki Şiddetin çocuktaki uyum sorunlarıyla bağlantısı...  2006
 • NO AD TARİH
  1  TÜRKİYE'de GÖÇ KONUSUNDA PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLERLE ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCE... 22/02/2021 - 24/02/2021
  2  Okul Öncesi Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme... 02/05/2019 - 04/05/2019
  3  Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Pozitif ve Negatif Duyguların Öznel İyi Oluşu Yordama Gücü... 02/05/2019 - 04/05/2019
  4  Gençlerde internet bağımlılığı ve Obesite... 15/09/2018 - 15/09/2018
  5  Öğretmen Liderliğini Destekleyebilen Bir Öğe Olarak Çevrimiçi Mesleki Öğrenme Toplulukları... 15/09/2018 - 15/09/2018
  6  Problemlİ İnternet Kullanımı ve Aİle Özellİklerİne İlİşkİn Bİr Değerlendİrme... 11/05/2018 - 11/05/2018
  7  Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalığa İlişkin Bir Alanyazın Taraması Tijen AKADA*, Zek... 11/05/2018 - 11/05/2018
  8  Evli Bireylerin Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Eş Desteğine Göre İncelenmesi... 27/10/2016 - 29/10/2016
  9  Evli Kadınların Yaşam Doyumunun Evlilik Doyumu ve Çalışma Durumu ile İlişkilerinin İncelenm... 27/10/2016 - 29/10/2016
  10  Öğretmen Adaylarının Empati Becerilerinin, Öz-Yeterlik İnançlarının ve Bazı Değişkenleri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  11  Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının yordayıcısı olarak ailedeki koruy... 08/09/2013 - 11/09/2013
  12  Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının ilişkili olduğu değişkenler... 08/09/2013 - 11/09/2013
  13  ilköğretim ve ortaöğretim okullarında reaktif ve proaktif saldırganlık:Okul Psikolojik danı... 03/10/2011 - 05/10/2011
  14  ilköğretim öğrencilerinde sosyal ve duygusal öğrenmenin ruhsal belirtileri azaltmada rolü... 27/04/2011 - 29/07/2011
  15  sosyal ve duygusal öğrenme becerileriyle öz-kavram arasındaki kanonik ilişkiler... 27/04/2011 - 29/04/2011
  16  A research on some variables regarding the frequency of violent and aggressive behaviors among eleme... 04/02/2010 - 08/02/2010
  17  Teachers' views and knowledge about reactive and proactive aggression: Findings from a survey in Tur... 04/02/2010 - 08/02/2010
  18  engelli çocuğa sahip ailelerde görülen ruhsal belirtiler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkini... 21/10/2009 - 23/10/2009
  19  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Sunulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin... 01/10/2009 - 03/10/2009
  20  Okullarda Uygulanmakta Olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programlarının Ailelere Y... 01/10/2009 - 03/10/2009
  21  kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri, akran istismarı... 17/10/2007 - 19/10/2007
 • NO AD TARIH
  1  Afet Sonrası Çocuklara Psikososyal Destek...  5/2023 - /
  2  Otizmle Dans / Dancing With Autism...  8/2013 - 11/2016
  3  Barış Eğitimi Programının Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Sınıf İklimi Üzerindeki Etkisi...  6/2010 - 6/2012
  4  Eğitim ortamlarında şiddetin azaltılmasında ve önlenmesinde aile eğitim gruplarının etkisi...  7/2007 - 7/2009
 • NO Görev
  1 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor
  2 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2023-Devam ediyor
  3 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  4 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2022- Şubat 2023
  5 DEÜ Rektörlüğü Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü Bilim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  6 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2023
  7 Rektörlük Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Nisan 2021-Devam ediyor
  8 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Şubat 2023
  9 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Şubat 2022
  10 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  11 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  12 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  13 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2013- Nisan 2016
  14 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2011- Ağustos 2014
  15 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  16 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2009- Eylül 2012