En

DOÇ.DR. AYLİN DURMAZ EDEER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı  2004
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı  2007
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2020
 • NO AD YIL
  1  How Were Experiences of Stoma for Nursing Students?...  2021
  2  Periferik Arter Ameliyatı Olan Hastaların Öğrenme Gereksinimleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenme...  2021
  3  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  2020
  4  Thoracic and cardiovascular surgery patients: Intensive care unit experiences...  2020
  5  Self-Care Agency and Associated Factors in Heart Transplant Patients...  2019
  6  The Effect of Web-Based Preoperative and Postoperative Patient Care Education on Nursing Students...  2019
  7  Medication Errors Related to the Clinical Use of Medications Used by Cardiovascular Surgery Patients...  2019
  8  X ve Y Kuşağındaki Cerrahi Hemşirelerinin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2019
  9  Prevalence and risk factors of venous thromboembolism in postoperative patients: A retrospective stu...  2018
  10  Ameliyat Öncesi Dönem Hasta Hazırlığında Hemşirelik Yönetimi...  2018
  11  Endovasküler Periferik Damar Girişimi Uygulanan Hastaların Bakımı ile İlgili Hemşire Görüşleri...  2018
  12  Views, Perceptions and Recommendations of Nursing Students with regard to a Screen-Based Computer Si...  2018
  13  X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Farkındalıklarını...  2017
  14  X ve Y kuşağındaki Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Farkındalıklarını...  2017
  15  Venöz Yetmezlik Yaraları ve Hemşirelik Bakımı...  2017
  16  The Impact of an Ostomy on the Sexual Lives of Persons With Stomas: A Phenomenological Study...  2016
  17  Psychometric Properties of the Body Image Scale in Turkish Ostomy Patients...  2015
  18  Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ve simülasyon tipleri...  2015
  19  Adaptation of Clinical Decision Making in Nursing Scale to Undergraduate Students of Nursing: The St...  2015
  20  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  21  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  22  Ameliyat öncesi ve sonrası bakım yönetiminin bilgi işleme kuramına dayalı bilgisayar destekli simüla...  2014
  23  Examination of clinical decision making perceptions of nursing students...  2013
  24  Effect of Screen-Based Computer Simulationon Knowledge and Skill in Nursing Students Learning of Pre...  2012
  25  Hastaların hastaneye yatmadan önce kullandıkları ilaçlara ilişkin hemşire notlarındaki ilaç kayıt ha...  2007
  26  Determination Of Smoking Habits And Personality Traits Among Nursing Students...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Göğüs cerrahisi sonrası yaşanan ağrıyı değerlendirmeye yönelik 2010- 2020 yılları arası... 01/10/2020 - 03/10/2020
  2  Olgu Sunumu: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Deliryumdaki Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Yöne... 05/09/2020 - 05/09/2020
  3  Investigation of factors affecting the quality of life of patients with bariatric surgery... 17/10/2019 - 20/10/2019
  4  Göğüs Cerrahisi Sonrası Tüp Torakostomi Uygulanan Hastaların Ağrı Düzeylerinin Ve Günlük ... 03/10/2019 - 06/10/2019
  5  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  6  Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastaların Mobilizasyon Düzeylerinin ve Mobilizasyonu Etkileyen Fak... 03/10/2019 - 06/10/2019
  7  Periferik Arter Ameliyatı Olan Hastaların Öğrenme Gereksinimleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belir... 03/10/2019 - 06/10/2019
  8  Being on The Thorn: Senior Nurse And New Nurse Experiences in The Cardiovascular Surgery Clinic... 27/03/2019 - 30/03/2019
  9  The Opinions of Nurses on The Care of The Patients Undergoing Endovascular Peripheral Vascular İnte... 05/04/2018 - 08/04/2018
  10  Investigation Of Nutritional Status And Affected Factors İn Patients With Elective Cardiac Surgery... 05/04/2018 - 08/04/2018
  11  Determınıng The Factors Influencıng Mobılızatıon Levels and Mobılızatıon in Patıents Wıth... 05/04/2018 - 08/04/2018
  12  Hemşirelik Öğrencilerinde Web Tabanlı Eğitimin Bilgi, Beceri, Klinik Uygulamaya ve Klinik Karar... 02/11/2017 - 05/11/2017
  13  Göğüs Ve Kalp Damar Ameliyatı Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimleri Ve Etkileyen Faktörler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  14  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasında Rehber Hemşire Uygulaması: Öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  15  Hemşirelik Alanında Ameliyat Sonrası Dönemde Mobilizasyona Yönelik 2007-2017 Yılları Arasınd... 02/11/2017 - 05/11/2017
  16  Literatür İnceleme: Ameliyat olan hastaların öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik ... 02/11/2017 - 05/11/2017
  17  Frequency and Risk Factors of Venous Thromboembolism in Postoperative Patients: a Retrospective Revi... 04/05/2017 - 07/05/2017
  18  Evaluation Of Nutritional Status Of Patients in Surgical Clinics... 04/05/2017 - 07/05/2017
  19  X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Farkında... 13/04/2017 - 15/04/2017
  20  X ve Y Kusağındaki Hemsirelerin ve Hemsirelik Ögrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Farkındalık... 13/04/2017 - 16/04/2017
  21  Kalp nakli olan hastalarda öz bakım gücü ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2016 - 06/11/2016
  22  Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalarda Venöz Tromboemboli Sıklığının ve Risk Faktörlerinin İn... 13/04/2016 - 17/04/2016
  23  Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  24  Examining the medication errors of electronic orders about patients'medication which they used befor... 10/03/2016 - 13/03/2016
  25  Investigation of Problems Related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses... 23/06/2013 - 26/06/2013
  26  Adaptation of a Scale of Body Image in Individuals with Stoma into Turkish: a Study on its Validity ... 23/06/2013 - 26/06/2013
  27  Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri... 15/05/2013 - 19/05/2013
  28  Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirli... 15/05/2013 - 19/05/2013
  29  Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi... 20/04/2013 -
  30  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik... 11/04/2013 - 12/04/2013
  31  Ülkemizde hemşirelikte teori ile klinik arasındaki boşluk... 11/04/2013 - 12/04/2013
  32  Investigation of Problems related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses... 29/05/2012 - 01/06/2012
  33  Bilgisayar destekli simülasyonda bilgi işleme kuramına göre yapılandırılan ameliyat öncesi v... 23/05/2012 - 27/05/2012
  34  Ameliyat sonrası solunum sistemi komplikasyonlarının oluşmasında etkili faktörler ve önlemler... 23/05/2012 - 27/05/2012
  35  The Opinions and Suggestions of Nursing PhD Students About Supervision... 19/04/2012 - 21/04/2012
  36  Hemşirelik öğrencilerinin sağlık sorunlarına yönelik bildikleri geleneksel uygulamalar ve bu ... 15/09/2011 - 17/09/2011
  37  doctorate projects and acquistions in the field of surgical nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  38  a critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students... 27/04/2011 - 30/04/2011
  39  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Algılarının İncelenmesi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  40  Neuman Sistemler Modeline Göre Ameliyat Olmuş Bir Hastanın Ameliyat Sonrası Bakımı... 26/05/2010 - 29/05/2010
  41  stomalı hastaların duyguları... 05/03/2009 - 08/03/2009
  42  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Eğitiminde Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
  43  Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Ameliyat Sonrası Ağrı ile İlişkisi... 28/05/2008 - 31/05/2008
  44  iskemik, hemorajik ve travmatik beyin yaralanmalarında kan glikoz kontrolünün iyileşmeye etkisi:... 18/04/2008 - 22/04/2008
  45  Preoperatif Hasta Eğitiminde Kanıtlanmış Yöntemler... 04/09/2007 - 08/09/2007
  46  Ameliyat öncesi hazırlık ve bakımda önerilen kanıtlanmış yeni uygulamalar nelerdir?... 04/09/2007 - 08/09/2007
  47  Alkol, Sigara ve Madde Kullanımında Kişilik Özellikleri... 14/12/2006 - 17/12/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Solunum Sistemi Terimleri Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji...  2019
  2  Afetlerde Kriz ve Acil Risk Haberleşme İlkeleri Afet Hemşireliği...  2018
  3  karın değerlendirilmesi ve klinik karar verme sağlığın değerlendirilmesi ve klinik karar verme...  2017
  4  Troid Cerrahisinde Bakım Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Stomalı Hastalarda Cinsel Danışmanlığın Beden İmajı ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2012 - 9/2014
 • NO AD YIL
  1  second poster award of orpheus 2011...  2011
  2  Leman Birol ve inci Erefe araştırma ödülleri sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  3  Yüksek Lisans Tezi-İkincilik Ödülü...  2019