En

DOÇ.DR. BARIŞ KULEYİN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2005
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2014
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim ve Strateji Bilim Alanı  2020
 • NO AD YIL
  1  DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME EĞİTİMİNDE OYUN TABANLI KARAR VERME ALIŞTIRMALARININ KULLANILMASI...  2020
  2  TRAINING SITUATIONAL AWARENESS AND DECISION MAKING FOR PREVENTING COLLISION AT SEA: A THEORETICAL BA...  2019
  3  ANALYSIS OF PUBLIC PERCEPTION OF OIL SPILL DISASTERS AFFECTING MARINE ENVIRONMENT: A CASE STUDY IN Ç...  2019
  4  Proposing A Quantitative Assessment Method for Security Performance of Port Facilities...  2019
  5  Academicians' Viewpoint on Port Managers' Prior Competencies in terms of Environmental Sustainabilit...  2019
  6  The energy efficiency gap in Turkish maritime transportation...  2019
  7  MARİNALARIN OPTİMUM BAĞLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİNDE KUYRUK TEORİSİ YAKLAŞIMI: BODRUM ÖRNEĞİ...  2019
  8  Reviewing Studies on Port Securtity: What Has Been Done?...  2018
  9  Turkish Seaborne Trade and the Effects of the Strategic Developments in the International Energy and...  2017
  10  Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspektifi...  2017
  11  Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımı İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği...  2016
  12  KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'NİN DENİZ TURİZMİ STRATEJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ...  2016
  13  Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Perspektifi...  2016
  14  Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları Arasında Gerçekleşen Deniz Kazalarının Analizi ve Kazaların Ön...  2015
  15  Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Örneği...  2014
  16  İlk Kez "Seyir" Dersine Giren Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Dokuz E...  2013
  17  Liman Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi: Bir Liman Uygulaması...  2013
  18  The Perceptions of Responsible Turkish Officers for Infirmary of Their Problem Solving Abilities...  2013
  19  Ham Petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılmasında Ceyhan Terminali'nin Rolü...  2011
  20  Limanlarda Gemi Kaynaklı Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Aliağa Limanı Uygulaması...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Oyun Tabanlı Karar Verme Alıştırmalarının Kullanılm... 18/04/2020 - 18/04/2020
  2  Konteyner Liman İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Performansı Açısından Öncelikli Yönetici... 18/04/2019 - 20/04/2019
  3  Gemi Trafik Hizmetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesini Ölçmek İçin Bir Öneri... 02/04/2019 - 04/04/2019
  4  Analysis of Public Perception of Oil Spill Disasters Affecting Marine Environment : A Case Study in ... 22/10/2018 - 26/10/2018
  5  Türkiye'de Deniz Turizmi Stratejileri: İzmir İçin Bir Analiz... 10/05/2018 - 12/05/2018
  6  Lojistik Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi... 03/05/2018 - 05/05/2018
  7  Marinaların Optimum Bağlama Yeri Kapasitesinin Belirlenmesinde Kuyruk Teorisi Yaklaşımı: Bodrum... 23/02/2018 - 24/02/2018
  8  Avrupa Limanlarında Enerji Verimliliği Uygulamaları: Bir Doküman Analizi... 02/11/2017 - 03/11/2017
  9  EKO-MARİNA ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ... 02/11/2017 - 03/11/2017
  10  Graph Theory Approach on Positioning of Emergency Response Center for Marine (Oil) Pollution: Case o... 18/05/2017 - 20/05/2017
  11  DENİZ (PETROL) KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE MERKEZİ YER SEÇİMİNDE ÇİZGE TEORİSİ ... 18/05/2017 - 20/05/2017
  12  Evaluation of Green Performance Indicators? Priority Perception in Terms of Sustainable Port Concept... 08/12/2016 - 09/12/2016
  13  A Literature Review on Green Port-Related Studies... 24/10/2016 - 25/10/2016
  14  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  15  Ceride-i Bahriye Gazetesi'nin Türk Denizcilik Tarihindeki Yeri, Şekil ve İçerik Özellikleri(189... 27/05/2016 - 28/05/2016
  16  Limanların Yaptıkları Güvenlik Yatırımlarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Bulanık Mantık M... 21/03/2016 - 24/03/2016
  17  Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımı İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği... 26/02/2016 - 27/02/2016
  18  Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi... 26/02/2016 - 27/02/2016
  19  Liman Güvenliği İle İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi... 05/11/2015 - 06/11/2015
  20  KILAVUZ KAPTANLARIN YORGUNLUK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE PERSPEKTİFİ... 23/10/2015 - 23/10/2015
  21  Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının A... 28/05/2015 - 30/05/2015
  22  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Eğitiminde Açık Deniz Stajlarında Karşılaşılan So... 27/05/2015 - 29/05/2015
  23  Özel Deniz Güvenlik Şirketleri... 29/04/2015 - 29/04/2015
  24  Uluslararası Enerji Arz Güvenliği Jeopolitiğinde Yaşanan Güncel Stratejik Gelişmelerin Enerji... 29/04/2015 - 29/04/2015
  25  Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları Arasında Gerçekleşen Deniz Kazalarının Analizi ve Ka... 08/12/2014 - 09/12/2014
  26  Gemi Adamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: D.E.Ü. Denizcilik Fakül... 11/11/2013 - 11/11/2013
  27  İLK KEZ "SEYİR" DERSİNE GİREN ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLEN... 11/11/2013 - 11/11/2013
  28  Liman Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi: Bir Liman Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  29  Ceyhan Terminali Aracılığıyla Taşınan Ham petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılması: Bu ... 07/04/2011 - 08/04/2011
  30  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Kirkuk-Ceyhan Crude Oil Pipeline and th... 24/11/2010 - 26/11/2010
  31  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Crude Oil Pipeline and the Role of Turkish ... 22/10/2009 - 24/10/2009
  32  How to Motivate Oceangoing Officers - What do the Cadets Demand?... 07/10/2009 - 10/10/2009
  33  Ship-Based Environmental Risk Assessment and Management in Ports: Application in Port of Aliaga... 24/10/2005 - 26/10/2005
 • NO AD YIL
  1  Deniz Haydutluğu Çerçevesinde Deniz Güvenliği ve Özel Deniz Güvenlik Şirketleri...  2017
  2  Uluslararası Enerji ve Ulaştırma Koridorlarındaki Stratejik Gelişmelerin Türk Deniz Ticaretine...  2014
  3  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  4  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ÇALIŞMA DEĞERLERİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRK ZABİTAN SINIFI GEMİADAMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA TÜRKİYE İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİLERİ...  2019
  2  Analyzing the Perceptions of Students Who Take the Navigation Course for the first time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty STCW, MARITIME EDUCATION AND TRAINING (MET), HUMAN RESOURCES AND CREW MANNING, MARITIME POLICY, LOGI...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Liman Tesislerinin Güvenlik Performansının Bukanık Mantık Yöntemiyle Ölçülmesi...  3/2018 - 9/2018
  2  DENİZ ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN PETROL KİRLİLİĞİ AFETLERİNİN TOPLUMSAL ALGISININ ANALİZİ: ÇEŞME-İZMİR ÖRNEĞİ...  6/2018 - 12/2018
  3  GEMES Projesi...  1/2009 - 1/2010
  4  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulastırma Sektorü, TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
 • NO AD YIL
  1  Bildiri Ödülü...  2018
  2  En İyi Hakem Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2021-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2020-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  4 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  5 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2015- Kasım 2018