Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ABİDİN CENK ERDAL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1   Effects of rivaroxaban on myocardial mitophagy in the rat heart....  2023
  2  Effect of Bivalirudin on Neointimal Hyperplasia and Endothelial Proliferation in Rabbit...  2020
  3  TAVI in a Patient with Single Coronary Artery: The Choice of Self-Expandable Valve may be Reasonable...  2016
  4  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  5  Treatment of an unusual complication of transfemoral TAVI with a new technique: successful occlusion...  2015
  6  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  7  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  8  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu sunum...  2008
  9  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  10  Transplantasyonun immünolojik temelleri...  2007
  11  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  12  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  13  Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause for Tetralogy of Follot...  2007
  14  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkiley...  2007
  15  Kardiovasküler hastalıkların Wnt sinyal iletim yolakları...  2006
  16  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Ona...  2006
  17  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  18  Triküspit atrezisi cerrahi tedavi seçenekleri ve Fontan dolaşımı...  2006
  19  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  20  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  21  Retro-oesophagial arteria subclavia dextra ve non-recurrent nervus laryngealis inferior "olgu sunumu...  2005
  22  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  23  Dev interkostal arter anevrizması...  2005
  24  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  25  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  26  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  27  Arteria Vertebralis V1 Segmentinin Anatomik Özellikleri ve Cerrahi Önemi...  2004
  28  Diltiazem provides higher internal mammary artery flow than nitroglycerin during coronary artery byp...  2004
  29  Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması...  2004
  30  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  31  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin beli...  2004
  32  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  33  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  34  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  35  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  36  Aortic ruptured following lung resection in invasive aspergillosis...  2003
  37  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  38  Coronary Artery Bypass Grafting with or without Cardiopulmonary Bypass and Cellular İmmunity : Chang...  2002
  39  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome...  2002
  40  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması...  2002
  41  Yüksek İrtifanın Koroner Arter Hastalığı Ve Sistemik Hipertansiyon Üzerine Etkileri...  2002
  42  İnternal İlyak Ven Orijinli Sağ Atriuma Uzanan Miksoma: Olgu Sunumu...  2001
  43  Aynı seansta Off-pump Koroner Bypass ve Abdominal Aort Anevrizma Onarımı...  2001
  44  Video Asist Apikal Trombektomi: Olgu Sunumu...  2001
  45  anjiyoplasti mi cerrahimi koroner kalp hastalığı tedavisinde günümüzde seçimler...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Rivaroxaban on Myocardial Mitophagy in Rat Heart.... 17/11/2022 -
  2  Evaluation of surgical outcomes of type A intramural hematoma... 12/11/2020 -
  3  Effect of bivalirudin on neointimal hyperplasia and endothelial proliferation in rabbit.... 12/11/2020 -
  4  A Large Registry of TAVI with Two Types of Bioprosthetic Valves: High Procedural Success with Low Ra... 22/10/2015 - 25/10/2015
  5  Transcathater aortic valve implantation (TAVI) in a patient with severe aortic stenosis and single c... 23/10/2014 - 26/10/2014
  6  A large series of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bioprosthetic val... 23/10/2014 - 26/10/2014
  7  Echocardiographical assesment of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bi... 23/10/2014 - 26/10/2014
  8  TAVI sonrası gelişen ventriküler septal defektin perkutan yolla başarılı şekilde kapatılmas... 06/03/2014 - 09/03/2014
  9  Transkateter aortik kapak implantasyonunun (TAVI) ekokardiyografik parametrelere kısa dönem etkisi... 26/10/2013 - 29/10/2013
  10  İleri aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI)... 26/10/2013 - 29/10/2013
  11  Transfemoral yolla transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası nadir bir komplikasyon: Perimemb... 26/10/2013 - 29/10/2013
  12  Sinus valsalva anevrizma rüptürü... 27/10/2010 - 31/10/2010
  13  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  14  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  15  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  16  anology of endovascular stent graft and open surgery implantation in abdominal aortic aneurysms... 18/10/2007 - 19/10/2007
  17  combined endovascular and surgical procedures in patients with aortic aneurysms who have got proble... 18/10/2007 - 19/10/2007
  18  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  19  Erişim Sorunu Taşıyan Aort Anevrizmalı Olgularda Kombine Endovasküler Cerrahi Yaklaşım... 22/05/2007 - 26/05/2007
  20  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  21  Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İntravenöz İloprost Tedavisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  22  Aort Anevrizmaları ve Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu İle Onarımı... 22/05/2007 - 26/05/2007
  23  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  24  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  25  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrah... 01/11/2006 - 05/11/2006
  26  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  27  Absence of mutations in human Vangl2 gene in Tetralogy of Fallot... 26/03/2006 - 31/03/2006
  28  Molecular characterization of Wnt/b-catenin signalling pathway after myocardial infarction... 03/03/2006 - 08/03/2006
  29  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  30  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ... 18/05/2005 - 22/05/2005
  31  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması... 18/05/2005 - 22/05/2005
  32  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  33  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  34  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  35  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  36  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  37  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  38  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  39  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  40  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  41  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  42  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  43  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  44  kabg cerrahisinde internal mammariyan arter spazmının önlenmesinde diltiazem ve nitrogliserinin e... 24/10/2003 - 28/10/2003
  45  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52.... 11/07/2003 - 10/07/2003
  46  Konjenital supravalvüler ve valvüler aort darlığı olan Williams sendromlu hastada cerrahi tedav... 23/10/2002 - 27/10/2002
  47  Total kavopulmoner konneksiyon (2 olgu dolayısıyla)... 23/10/2002 - 27/10/2002
  48  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  49  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  50  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  51  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  52  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  53  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 23/10/2002 - 27/10/2002
  54  Asemptomatik aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  55  İnvaziv Aspergillozda akciğer rezeksiyonu sonrasında görülen aort rüptürü... 23/10/2002 - 27/10/2002
  56  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı... 23/10/2002 - 27/10/2002
  57  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  58  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome... 09/10/2002 - 12/10/2002
  59  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery... 09/10/2002 - 12/10/2002
  60  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an... 09/10/2002 - 12/10/2002
  61  Homogreft Kullanmaksızın Gerçekleştirilen Ross Prosedürleri... 03/05/2001 - 06/05/2001
  62  Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromlu Fallot Tetralojisinde Yeni Bir Düzeltme Tekniği... 03/05/2001 - 06/05/2001
  63  Otojen Aort Dokusu ile Pulmoner Rekonstrüksiyon... 03/05/2001 - 06/05/2001
  64  Homozigot Familial Hiperkolestrolemili Olguda Freestyle Bioprotez ile Ross-Konno Operasyonu ve Ostiu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  65  Biyolojik Kapaklı Konduitler ile Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonları... 03/05/2001 - 06/05/2001
  66  Biri Sağ Koroner Arterden Çıkan Sol İnen Koroner Artere Sahip Sol Pulmoner Arteri Olmayan Fallot... 03/05/2001 - 06/05/2001
  67  Suprakardiak Tip Total Anormal Pulmoner Venöz Konneksiyon... 20/10/1998 - 24/10/1998
  68  Femoral Venöz Pseudoanevrizma... 23/04/1998 - 26/04/1998
  69  Kronik Venöz Yetmezlikte Rekonstriktif Cerrahi... 23/04/1998 - 26/04/1998
  70  Video Asist Torakoskopik Cerrahi Uygulamalarımız... 20/04/1998 - 24/04/1998
  71  Göğüs Duvarında İkincil Nüksü Olan Kist Hidatik Olgusu... 29/10/1996 - 01/11/1996
  72  Biyoprotez Kalp Kapağı Yapımında Tercih Edilmesi Gereken Kimyasal Maddenin Araştırılması... 29/10/1996 - 01/11/1996
  73  DE-T2 Biyoprotez Kalp Kapağının İnvitro Uygulaması... 29/10/1996 - 01/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Biomechanics of Circulation Comparative Kinesiology of the Human Body...  2020
 • NO AD TARIH
  1  Sıçanlarda Alt Exremite İskemi Reperfüzyon Modelinde Silastazol ve Rivaroxaban Koruyucu Etkisinin Araştırılması....  3/2022 - /
  2  Ratlarda akut myokard enfarktüsü sonrası Wnt/beta katenin sinyal ileti yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin belirlenmesi...  5/2005 - 5/2006
  3  Ratlarda akut myokard enfarktüsü sonrası Wnt/beta katenin sinyal ileti yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin araştırılması...  5/2005 - 5/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2019- Temmuz 2022
  2 Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2012- Ekim 2014