En

DOÇ.DR. SÜLEYMAN GÖKBULUT İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI SİSTEMATİK TASAVVUF BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Tasavvuf)  2014
 • NO AD YIL
  1  Sûfînin İç Dünyasındaki Mücâdele: Havâtır...  2018
  2  Safevîler Devrinde Şiîliğin Yayılmasında Tasavvufun Rolü...  2016
  3  Seyyid Haydar Âmülî ve Câmi'u'l-Esrâr ve Menba'u'l-Envâr Adlı Eserinde Tasavvuf-Şiîlik İlişkisi...  2016
  4  İbrahim Zâhid Gîlânî Üzerine Bir İnceleme...  2016
  5  Modern Bir Molla Kasım Örneği: Muhammed Şahin'in Mesnevî'nin Tenkidi Aslı Eseri...  2015
  6  Kemâleddîn Hüseyin Harezmî ve Yarım Kalmış Farsça Mesnevî Şerhi...  2013
  7  Oğlan Şeyh İbrahim Efendi ve Bazı Tasavvufi Görüşleri...  2012
  8  Tasavvuf Tarihinde Cüneydi Çizgi...  2012
  9  Cüneyd'in Sekiz Şartı...  2012
  10  Sufilerin Gözünde Hz. Süleyman...  2012
  11  Necmeddin Kübrâ'nın Risâle-i Sefine'si ve Tesviyetü'l-İmâd Adlı Şerhi...  2011
  12  Ebu'n-Necîb Ziyâüddîn es-Sühreverdî ve Âdâbü'l-Mürîdin Adlı Eseri...  2009
  13  Sünnî Bir Tarikatın Şiîleşen Kolları: Kübreviyye-Şiîlik İlişkisi...  2009
  14  İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Melâmi Tavırlı Bir Halvetî Şeyhi: Oğlan Şeyh İbrahim Efendi... 30/04/2016 - 30/04/2016
  2  Gaybî'nin Sûfî Muhiti ve Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi... 01/10/2015 - 03/10/2015
  3  Manisa'da Tasavvuf Kültürü... 02/05/2015 - 02/05/2015
  4  Buhâra'dan Bursa'ya Kübrevî Geleneği... 05/05/2012 - 05/05/2012
  5  Konevî'nin Harezm'e Uzanan Kolu: Kemaleddin Hüseyin Harezmi'nin Mesnevi Şerhinde Sadreddin Konevi... 06/10/2011 - 08/10/2011
  6  Kübreviliğin Orta Asya ve Anadolu'daki Macerası Üzerine Bir İnceleme... 31/05/2007 - 01/06/2007
  7  Manisa Etnografya Müzesindeki Tekke Malzemeleri... 19/12/2006 - 21/12/2006
 • NO AD YIL
  1  Mecdüddîn Bağdâdî ve Tasavvufî Görüşleri...  2019
  2  Kemâleddîn Hüseyin Harezmî ve Farsça Mesnevî Şerhi...  2018
  3  Necmeddîn-i Kübrâ, Hayatı, Eserleri, Görüşleri...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Buhara'da Kübrevî Bir Şeyh Ailesi: Bâharzîler Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. YY. Medeniyet Merkezi Konya...  2018
  2  Kuşadalı İbrahim Halvetî'nin Tasavvufî Dünyasına Bir Bakış Kuşadalı İbrahim Halvetî ve Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Necmeddîn Kübrâ ve Kübrevîlik...  12/2006 - 12/2009
  2  Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin Vahdetnâme/Usûl-i Muhakkıkîn'i Işığında Tasavvufî Görüşleri...  5/2003 - 5/2005
 • NO Görev
  1 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Aralık 2018
  2 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2016- Kasım 2016
  3 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2016- Eylül 2016
  4 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Aralık 2016
  5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015