En

PROF.DR. FATMA EBRU İKİZ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Psikolojik Danışman Adaylarının Kayıp Yaşantıları ve Yas Süreci ile İlgili Değişkenlerin İncelenmesi...  2019
  2  Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stillerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi...  2019
  3  The prediction of subjective well being in school in terms of school climate and self-efficacy...  2019
  4  İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven Aracılığıyla Yordanması...  2019
  5  Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve Anne Babanın Eğitim Düzeyi Açısında...  2019
  6  Sınav kaygısıyla başa çıkmada bilinçli farkındalık temelli programların etkiliği: Sistematik bir der...  2019
  7  Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalı...  2018
  8  ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI...  2018
  9  Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik MEsleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü...  2018
  10  ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE UMUTSUZLUĞUN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ YORDAMA DÜZEYİ...  2018
  11  Okul Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Mesleki Etik İhtiyaçların Belirlenmesi...  2017
  12  Psikolojik Danışmanların Etkili Nitelikleri ile Danışma Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki...  2017
  13  Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ...  2017
  14  Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme...  2017
  15  Uyum Arttırma Grup Rehberliğinin Ergenlerin Sosyal Kaygı ve Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi...  2017
  16  Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Okula Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenm...  2017
  17  Trainee Psychological Counselors Understanding of Ethics...  2017
  18  The Relationship Between Individual Innovativeness and Psychological Well-Being: The Example of Turk...  2017
  19  Erken Çocukluk Döneminde Görülen Problem Davranışlar: Öğretmen Değerlendirmesi...  2016
  20  Ergenlerin Ruhsal Belirtileri ile Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi...  2016
  21  Psikolojik İyi Oluş, Yardım Arama Tutumu ve Benlik Saygısının Psikolojik Danışman Adaylarının Psikol...  2016
  22  Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkin...  2016
  23  Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-duyarl...  2016
  24  Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışma...  2015
  25  Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi...  2015
  26  Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları...  2015
  27  Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkini...  2015
  28  Mutluluğa Giden Bir Yol: Bilişsel Esneklik...  2015
  29  Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi...  2015
  30  Linking Emotional Intelligence And Learned Resourcefulness In Teacher Trainees...  2015
  31  Beliefs of Counselor Trainees about Forgiveness...  2015
  32  İlköğretimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kariyer Danışmanlığına Getirdikleri Katkılar...  2015
  33  Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması...  2014
  34  Çağın Vazgeçilmezi İnternet...  2014
  35  The Effects Of Socioeconomic Status And Gender Besides The Predictive Effect Of Self-Efficacy On Lif...  2013
  36  Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeğinin Uyarlanması...  2013
  37  Ergenlerin Benlik Saygısı Ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Ve Kişisel Değişkenlerin Etkil...  2013
  38  Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi...  2013
  39  Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlılık ve Duygusal Zekânın İncelenmesi...  2012
  40  Danışma Becerileri Eğitiminin Psikolojik Danışmanların Empatik Becerisine Etkisi...  2011
  41  İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi...  2010
  42  Duygusal Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanarak Tek ve Dört Faktörlü Yapısının Psikometrik Özell...  2010
  43  İlköğretim Okullarında Çalışan Psikolojik Danışmanların Empati Düzeylerinin İncelenmesi...  2009
  44  Investigation of counselor empathy with respect to safe schools...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Psikolojik İyi Oluş... 24/10/2020 - 25/10/2020
  2  TÜRKiYE'deKI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN YAŞADIĞI TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN FARKLI DEĞİŞKEN... 24/10/2020 - 25/10/2020
  3  Ergenlerde Müzik Performans Kaygısına Yönelik Müdahale Yaklaşımları: Sistematik Gözden Geç... 02/05/2019 - 04/05/2019
  4  Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Problemi Gösteren Öğrencilerle Çalışma Deneyimle... 02/05/2019 - 04/05/2019
  5  Çocuklarda Ruh Sağlığı Problemlerini Önleme, Ruh Sağlığını Koruma ve Güçlendirme... 02/05/2019 - 04/05/2019
  6  Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri... 02/05/2019 - 04/05/2019
  7  Okul Psikolojik Danışmanlığında Etik: 20 Yıla Bakış... 02/05/2019 - 04/05/2019
  8  Olumlu Duygu Düzenlemede Güçlüklerin Romantik İlişki Kalitesi ve İlişki Doyumu Üzerindeki E... 02/05/2019 - 04/05/2019
  9  KADINLARIN KARİYER UYUMLULUĞUNUN ÇATIŞMA EYLEM STİLLERİNE GÖRE İNCELENMESİ... 04/10/2018 - 05/10/2018
  10  GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN İLİŞKİ DOYUMUNUN İNCELENMESİ... 04/10/2018 - 05/10/2018
  11  KADINLARIN KARİYER GELİŞİMLERİNİN SOSYAL BİLİŞSEL KARİYER KURAMI ÇERÇEVESİNDE LİSELERD... 04/10/2018 - 05/10/2018
  12  Danışma Etik ve Yasal Konularında Öz-Yeterlik ÖlçegininTürkçeye Uyarlanması... 13/09/2018 - 15/09/2018
  13  ÇATISMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EGITIMININSÜRDÜRÜLEBILIRLIGI: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI... 09/05/2018 - 11/05/2019
  14  INVESTIGATION OF THE COPING STRATEGIES OF THE COUNSELOR CANDIDATES WITH GRIEF... 06/05/2018 - 09/05/2018
  15  Investigation of the predictive role of childhood experiences in self-confidence... 06/05/2018 - 09/05/2018
  16  Üniversite Öğrencilerinin Yaşadiklari Anlaşmazliklar ve Çözüm İhtiyaçlari... 04/05/2018 - 05/05/2018
  17  Genel Öz-Yeterliğin Bireysel Yenilikçiliği Yordayıcı Rolünün İ?ncelenmesi... 04/05/2018 - 05/05/2018
  18  İLİŞKİ DOYUMUNUN MÜKEMMELİYETÇİLİK VE GÜVEN ARACILIĞIYLA YORDANMASI... 28/04/2018 - 01/05/2018
  19  Psikolojik Danısmanların Meslek Etigi Ihlallerine Iliskin Psikolojik Danısman Adaylarının Gör... 28/04/2018 - 01/05/2018
  20  Okul İklimi ve Öz-Yeterliğin Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Öznel İyi Oluş Düzeyini Yorday... 03/11/2017 - 05/11/2017
  21  Özel Kurum ve Kuruluşlarda Hizmet Veren Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları... 18/10/2017 - 21/10/2017
  22  Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Ro... 18/10/2017 - 21/10/2017
  23  Psikolojik İhtiyaçların Saptanması: Çiğli Halk Eğitim Merkezi Örneği... 18/10/2017 - 21/10/2017
  24  Bireysel Yenilikçilik, Değerler ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Türkiye ve Polonya Örneği... 11/05/2017 - 14/05/2017
  25  Parent-adolescent conflict resolution model to enhance time management, study habits and achievement... 29/04/2017 - 01/05/2017
  26  Psikolojik Danışman Adaylarının Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları ve Umutsuzluk Düzeyl... 03/11/2016 - 05/11/2016
  27  Investigation of relationship between psychological well-being and interpersonal competence... 01/09/2016 - 04/09/2016
  28  Problematic internet usage and psychological well-being of adolescents... 07/07/2016 - 10/07/2016
  29  Ergenlerin Saldırganlık Düzeyi İle Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 31/05/2016 - 03/06/2016
  30  Effect Of Psychologıcal Counselor Candidates Level Of Psychological Well Being Psychological Help S... 28/04/2016 - 30/04/2016
  31  Psikolojik Danışmada Yenilikçi Yaklaşımlar... 26/10/2015 - 28/10/2015
  32  Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları... 07/10/2015 - 09/10/2015
  33  Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Semptomlarının İncele... 07/10/2015 - 09/10/2015
  34  Bireysel Yenilikçilik İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Türk Psikolojik Danışman ... 08/06/2015 - 10/06/2015
  35  Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımları ile Üniversite Yaşamına Uyumları... 06/09/2014 - 08/09/2014
  36  Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Belirtileri İle Problemli İnternet Kullanımının İncelenmes... 06/09/2014 - 08/09/2014
  37  Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının ... 26/05/2014 - 28/05/2014
  38  Forgiveness in Counseling Based on the Views of Counselor Trainees... 02/05/2013 - 04/05/2013
  39  Professional Ethics and Values of Psychological Counselor Trainees... 30/01/2013 - 01/02/2013
  40  Üniversite öğrencilerinin bağlanma örüntülerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi... 21/10/2009 - 23/10/2009
  41  MULTIPLE INTELLIGENCES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT LEVELS OF SECOND GRADE STUDENTS... 23/05/2009 - 24/05/2009
  42  Anger and communication skills of counselor candidates for safe schools... 25/04/2008 - 27/04/2008
  43  Öğrenci çatışmalarının engellenmesinde okul öncesi öğretmeni ve psikolojik danışman aday... 17/10/2007 - 19/10/2007
  44  Future Key For Prevention Of Conflict In Schools:Anger And Communication Skills of Preschool Teacher... 28/05/2007 - 29/05/2007
  45  DANIŞMANLARIN EMPATİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA... 21/09/2006 - 23/06/2006
  46  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ TUTUM VE ALGILARINA ETKİLERİ... 05/10/2003 - 11/10/2003
  47  ANAOKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUML... 05/10/2003 - 11/10/2003
  48  PDR LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ VE... 01/10/2003 - 04/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar...  2016
  2  Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculu...  2009
  3  Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculu...  2009
  4  Maksimum KPSS Eğitim Bilimleri Rehberlik...  2008
  5  Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş bir Anlayış Yaşamla İçiçe, Yaşam Boyunca...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ETİK İLKE VE YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA MESLEĞİ MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR...  2020
  2  ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİSİ Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları...  2020
  3  Bilişsel Düzenleme ve Anlaşmazlık Çözümü Sosyal Beceri Eğitimi...  2019
  4  Alışveriş Bağımlılığı Tüm Yönleriyle Bağımlılık...  2019
  5  Travma Psikolojik Danışmanlığı ve Etik Travma Psikolojik Danışmanlığı...  2019
  6  ÇOCUKLARDA RUHSAL SORUNLAR VE ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI...  2018
  7  Ruh Sağlığına Genel Bakış, Uyum ve Uyumsuzluk Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları...  2017
  8  Role of Interpersonal Competence in Predicting Psychological Well-Being Research on Education...  2017
  9  Psychological Well-Being at Adolescence and Improving Strategies Psychological Well-Being: Cultural Influences, Measurement Strategies and Health Implications...  2016
  10  Risky Behaviors of Adolescents: Definitions and Prevention Advances in Psychology Research...  2015
  11  EFFECTIVENESS OF COPING WITH STRESS PROGRAM (CWSP) ON ANXIETY LEVELS: THE CASE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS Psychology applications and developments...  2014
  12  Öğrenmenin Kapsamı ve Etkileyen Faktörler eğitim psikolojisi...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Buca Proaktif Öğretmen Eğitimi Projesi...  4/2018 - 6/2018
  2  Hayatı Kullanma Kılavuzu Sosyal Sorumluluk Projesi...  11/2017 - 12/2017
  3  FILMOTHERAPY - metamorphoses...  9/2013 - 6/2015
  4  sosyal yaşam becerileri eğitimi18.11.2005-30.12.2006...  11/2005 - 12/2006
 • NO AD TARIH
  1  Psikolojik Danısma Kuramları sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  28/05/2018 - 28/05/2018
 • NO AD YIL
  1  Teşekkür Belgesi...  2015
  2  Teşekkür Belgesi...  2015
  3  Teşekkür Belgesi...  2014
  4  Teşekkür Belgesi...  2015
  5  Teşekkür Belgesi...  2012
  6  Teşekkür Belgesi...  2014
  7  Teşekkür Belgesi...  2015
  8  Teşekkür Belgesi...  2010
  9  Teşekkür Belgesi...  2013
  10  Teşekkür Belgesi...  2013
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Üyesi, Mart 2022-Devam ediyor
  2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2021-Devam ediyor
  4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Nisan 2021-Devam ediyor
  5 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Ekim 2020
  6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2011- Ağustos 2014
  8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014