En

PROF.DR. SEVGİ AKARSU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
  Doçent  Tıp Fakültesi Dermatoloji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Early morphea during treatment with ibrutinib in a patient with chronic lymphocytic leukemia...  2021
  2  Hydroxychloroquine: From Pharmacological Profile to Neglected Adverse Reactions...  2020
  3  Evaluation of metabolic syndrome and its components in patients with rosacea: a cross-sectional, cas...  2020
  4  Hydroxychloroquine: New Perspectives for an Indispensable Old Drug...  2020
  5  Oral leukoplakia: Failure of topical imiquimod 5%...  2020
  6  A neglected disease in a patient with dermatomyositis: Cutaneous Leishmaniasis...  2020
  7  Interaction of psoriasis and pregnancy: Maternal and fetal outcomes...  2020
  8  Comparison of serum lipid parameters between patients with classic cutaneous lichen planus and oral ...  2020
  9  Contact sensitization to cosmetic series of allergens in patients with rosacea: a prospective-contro...  2020
  10  Piebaldism associated with café-au-lait macules and intertriginous freckling: a case report and revi...  2019
  11  Isolated annular atrophic lichen planus of the mammary areola...  2019
  12  Dermoscopic differentiation of facial lentigo maligna from pigmented actinic keratosis and solar len...  2019
  13  Effects of biologic therapies for cutaneous inflammatory diseases in HIV-infected individuals: relia...  2018
  14  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  15  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  16  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  17  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  18  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  19  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  20  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  21  Possible triggering factors and comorbidities in newly diagnosed autoimmune bullous diseases...  2017
  22  High prevalence of metabolic syndrome in patients with discoid lupus erythematosus: a cross-sectiona...  2017
  23  Rozaseada lazer tedavisi...  2016
  24  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  25  Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema...  2015
  26  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  27  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  28  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  29  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin ilişkis...  2015
  30  Sol el sırtı ve bileğinde kızarık kabarıklar yakınması ile başvuran 62 yaşındaki erkek olgu...  2015
  31  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  32  Psoriyazisde dar band ultraviyole B tedavisinde haftalık düşük ve yüksek oranlı doz artış protokolle...  2015
  33  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  34  Lupus eritematozus...  2014
  35  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  36  Severe neurologic involvement of Degos disease in a pediatric patient...  2014
  37  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılması...  2014
  38  Psoriasis işlev kaybı indeksi: sosyodemografik ve klinik değişkenlerin rolü...  2014
  39  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  40  Bazoselüler karsinom...  2013
  41  Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları...  2013
  42  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  43  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  44  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği...  2012
  45  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  46  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  47  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  48  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  49  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis...  2012
  50  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  51  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  52  Comparison of topical 3% diclofenac sodium gel and 5% imiquimod cream for the treatment of actinic k...  2011
  53  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  54  Botulinum toksin-tarihçe ve uygulama alanları...  2011
  55  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  56  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  57  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  58  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  59  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  60  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  61  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: bir olgu sunumu...  2011
  62  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  63  Asteatotik ekzema ve venöz (gravitasyonel) ekzema...  2010
  64  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  65  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  66  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  67  Moğol lekesi ve eşlik eden dermatozların sıklığı...  2010
  68  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  69  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  70  Anogenital ulcerations in a 83- year- old woman. Clinicopathologic challenge...  2008
  71  Geçici ve kalıcı akantolitik dermatoz (Grover hastalığı): etiyoloji, klinik ve tedavi...  2008
  72  Bir pediatrik kutanöz leishmaniasis olgusu...  2007
  73  Quantification of female pattern hair loss: a study in a Turkish population...  2007
  74  Liken planuslu olgularda mukoza tutulum sıklığı...  2007
  75  Evaluation of dermoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cel...  2006
  76  Verruca vulgaris: pulsed dye laser therapy compared with salicylic acid+pulsed dye laser therapy...  2006
  77  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  78  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  79  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  80  Peeling Skin Syndrome...  2006
  81  Acil viral dermatozlar...  2006
  82  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  83  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser + salicylic acid, and clobetasole pr...  2006
  84  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin arasında...  2006
  85  Skabies ve pedukulozis tedavisi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Covid-19 aşısı sonrası şiddetlenen lupus panniküliti: olgu sunumu... 11/05/2022 - 15/05/2022
  2  Yıldız damarlar: Miescher nevuslarında yeni tanımlanan dermoskopik damar paterni... 11/05/2022 - 15/05/2022
  3  Covid-19 enfeksiyonu ve Hepatit A aşısı sonrası ortaya çıkan çocukluk dönemi büllöz pemfig... 11/05/2022 - 15/05/2022
  4  Omalizumab tedavisine dramatik yanıt veren bir büllöz pemfigoid olgusu... 29/09/2021 - 03/10/2021
  5  Ayak plantar bölgede yerleşimli epiteliyoma kunikulatum olgusu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  6  Sorafenib kullanımı ile ilişkili pustular psoriyazis... 01/05/2019 - 05/05/2019
  7  Nadir karşılaşılan bir birliktelik: En coup de sabre ve liken planopilaris... 01/05/2019 - 05/05/2019
  8  Brooke Spiegler Sendromlu bir olgu... 01/05/2019 - 05/05/2019
  9  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  10  Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu... 18/04/2018 - 22/04/2018
  11  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  12  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  13  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  14  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  15  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  16  Alopesi areata, androgenetik alopesi ve telogen effluvium etyolojisinde yaşanmış stresli olaylar ... 18/11/2015 - 22/11/2015
  17  İrritan ve allerjik kontakt el ekzemalarında derinin biyofiziksel parametreleri ve tırnak bulgula... 18/11/2015 - 22/11/2015
  18  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  19  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  20  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  21  Yeni tanı almış otoimmün vezikülobülloz hastalıkların demografik ve klinik özellikleri... 05/05/2015 - 10/05/2015
  22  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  23  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  24  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  25  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  26  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  27  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  28  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  29  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  30  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  31  Kutan myeloid sarkom:Nadir görülen bir olgu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  32  Nadir görülen bir olgu: Saçlı deride lokalize kutan Rosai Dorfman Hastalığı... 07/05/2014 - 11/05/2014
  33  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  34  El Parmağında Pyojenik Granülom benzeri Hepatosellüler Karsinom Metastazı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  35  Degos hastalığına bağlı nörolojik tutulum-olgu sunumu... 22/05/2013 - 25/05/2013
  36  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  37  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  38  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  39  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  40  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  41  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  42  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  43  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  44  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  45  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  46  Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği... 04/05/2011 - 08/05/2011
  47  Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren amikrobiyal intertriginöz püstülozis... 04/05/2011 - 08/05/2011
  48  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  49  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  50  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  51  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  52  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  53  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  54  Klasik tedavilere dirençli verrukaların tedavisinde asitretin: olgu sunumu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  55  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  56  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  57  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  58  Psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  59  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  60  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  61  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  62  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  63  Correlation of skin barrier function and clinical aspects in patients with atopic dermatitis... 22/05/2008 - 25/05/2008
  64  Psoriyazis saçlı deri tutulumunda saç parametreleri... 05/09/2006 - 10/09/2006
  65  Solar keratoz sağaltımında topikal %3 diklofenak sodyum jel ve %5 imikuimod krem etkinliklerinin ... 05/09/2006 - 10/09/2006
  66  Nikele bağlı alerjik kontak dermatitin önlenmesinde bir bariyer kremin etkinliğinin değerlendir... 05/09/2006 - 10/09/2006
  67  Seksenüç yaşındaki bir kadın olguda anogenital yerleşimli atipik herpes simpleks infeksiyonu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  68  Androgenetik alopesili kadınlarda ölçümsel değerlendirme... 15/05/2006 - 18/05/2006
  69  Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu... 15/05/2006 - 18/05/2006
  70  Comparison of the effects of pulsed dye laser, pulsed dye laser+salicylic acid, clobetasole propiona... 12/10/2005 - 16/10/2005
  71  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  72  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  73  Pigmentli bazalyomaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  74  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  75  Verruka vulgariste salisilik asid ve pulse dye lazer ile pulse dye lazer etkinliklerinin karşılaş... 02/12/2004 - 05/12/2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Introductory Chapter: Managing Multiple Chronic Conditions - A Patient-Centered Holistic Approach Rather than Single Disease-Focused Perspective An Overview and Management of Multiple Chronic Conditions...  2020
  2  Current Treatment Methods and New Approaches of Vitiligo Advances in Health and Disease...  2020
  3  Audiovestibular Dysfunction and Hearing Loss in Patients with Psoriasis and Psoriatic Arthritis An Overview and Management of Multiple Chronic Conditions...  2020
  4  Verruka ve Molluskum Kontagiosumda Lazer ve Yoğun Işık Tedavisi Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular...  2019
  5  A Holistic Approach to Chronic Leg Ulcers-Overview of Diagnosis and Differential Diagnosis Health Sciences Research Papers...  2019
  6  Fiziksel Pruritus Sağaltımı Pruritus-Turkiye Klinikleri Dermatology - Special Topics...  2019
  7  Cryotherapy for Common Premalignant and Malignant Skin Disorders Dermatologic Surgery...  2018
  8  Current sun protection recommendations; The health benefits and controversies of sun protection behaviors The Most Recent Studies in Science and Art /Volume 2...  2018
  9  A Review of Possible Triggering or Therapeutic Effects of Antimicrobial Vaccines on Psoriasis An Interdisciplinary Approach to Psoriasis...  2017
  10  Pseudoangioedema A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema...  2017
  11  Acneiform Papulopustular Eruptions in Behçet's Disease Acne and Acneiform Eruptions...  2017
  12  Çeşitli Kültürlerde Güneş Fotodermatoloji...  2015
  13  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  14  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO AD YIL
  1  "Skrofuloderma: Atipik yerleşim gösteren bir olgu" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri ...  2006
  2  "İbrutinib ilişkili plak tip morfea" başlıklı olgu sunumu ile "Yazılı Bildiri Ödülü"...  2017
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2021- Eylül 2022