Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. MAHMUT CEM ERGON TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of voriconazole related adverse events in pediatric patients with hematological malignanc...  2022
  2  Clinical Characteristics and Risk Factors for 28-day Mortality in Critically ill Patients with COVID...  2021
  3  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  4  Türkiye'de Altı Yıllık Zaman Dilimi İçerisinde Kan Kültürlerinden Soyutlanan Maya Mantarlarının Tür ...  2020
  5  Primary Cutaneous Aspergillosis in Immunocompetent Adults: Three Cases and a Review of the Literatur...  2020
  6  Bruselloz ve atipik pnömoni şüpheli hastalarda Coxiella burnetii antikor varlığının ELISA ve IFA yön...  2018
  7  Maya mantarlarının identifikasyonunda iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması...  2018
  8  Evaluation and comparison of Abbott Jaffe and enzymatic creatinine methods: could the old method mee...  2018
  9  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve Mortalit...  2016
  10  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı Örnekler...  2013
  12  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  13  Investigation of mutations in Erg11 gene of fluconazole resistant Candida albicans isolates from Tur...  2011
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki Dominant Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşunun ...  2010
  15  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  16  Antimikrobiyal ilaçlarda Aspergillus galaktomannan düzeylerinin araştırılması...  2007
  17  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  18  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İnhibitör ve...  2007
  19  Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes during a one year period at a ...  2007
  20  Hastanemiz Yoğun Bakımları ile Diğer Servislerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Maya Türlerinin Ka...  2006
  21  Mayaların Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılmasında "High Resolution" Besiyeri Kullanılan Mikrod...  2005
  22  Yoğun Bakım Ünitelerinden Dört Yıllık Dönemde İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımının Değerlendirilme...  2005
  23  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-ds DNA)...  2005
  24  Molecular epidemiology of Candida species isolated from urine at an intensive care unit...  2005
  25  Olgu Raporu: Bir Fusarium Fungemisi...  2004
  26  Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İzlemi...  2004
  27  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immunofloresan ve enzim immün yöntemlerinin karşılaşt...  2004
  28  Is there any relationship between fluconazole resistance and some virulence factors in Candida albic...  2003
  29  Nonfermentatif Gram-negatif basillerin genel epidemiyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri...  2003
  30  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri üzerinde...  2003
  31  Askeri personelde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı prevalansı...  2003
  32  Prevalence and antifungal susceptibilities of yeast isolates during one year at a university hospita...  2002
  33  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifungal ajanl...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarının Antifungal duyarlılıkları... 16/11/2022 - 20/11/2022
  2  Steril Örneklerden İzole Edilen Nadir Candida Türlerinin Antifungal Duyarlıkları... 16/11/2022 - 20/11/2022
  3  Staphylococcus aureus Bakteriyemisi Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonunun Mortaliteye Etkisi Var m... 09/03/2022 - 12/03/2022
  4  Hematolojik maligniteli pediatrik hastalarda vorikonazol ile ilişkili advers olayların geriye yön... 04/11/2021 - 06/11/2021
  5  Ralsitonia pickettii related outbreak associated with contaminated distilled water... 09/07/2021 - 12/07/2021
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Karbapenem Dirençli Enterobacterales İzolatlarında Karbapene... 21/11/2019 - 23/11/2019
  7  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE KARBAPENEM DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ İZOLATLAR... 28/10/2019 - 01/11/2019
  8  Çocuklarda İnvazif Kandida Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Klinik Özelli... 27/03/2019 - 31/03/2019
  9  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  10  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  11  Maya Mantarlarının İdentifikasyonunda Chromagar Candida ile Rosachrom Candida Agar Besiyerlerinin... 16/11/2016 - 20/11/2016
  12  Comparison of treatment choices in rats formed spinal infection related to implant... 11/05/2014 - 14/05/2014
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına gönderilen Kazıntı ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  14  Kan Kültürlerinden Soyutlanan Maya Mantarlarının Türlere ve Yıllara Göre Dağılımı... 03/11/2012 - 07/11/2012
  15  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda actosept ile bacoban'ın etkinliğinin karşılaştırılmas... 27/10/2010 - 31/10/2010
  16  2005-2009 Yılları arasında üreyen Streptococcus pneumoniae izolatlarının antibiyotik duyarlıl... 20/04/2010 - 22/04/2010
  17  2004-2009 Yılları arasında idrar kültürlerinde üreyen Enterobacteriaceae üyelerinin antibiyot... 20/04/2010 - 22/04/2010
  18  Evaluation of four chromogenic media for the presumptive identification and differentiation of yeast... 10/04/2010 - 13/04/2010
  19  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  20  Antifungal susceptibility testing of Trichosporon asahii isolates with microdilution method... 05/08/2008 - 09/08/2008
  21  Comparison of four different chromogenic media for the presumptive identification of yeasts... 05/08/2008 - 09/08/2008
  22  Investigation of mutations in ERG11 gene of fluconazole-resistant Candida albicans isolates from Tur... 19/04/2008 - 22/04/2008
  23  Kan Kültür Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans İzolatlarının Moleküler Genotiplendirilm... 20/06/2007 - 23/06/2007
  24  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında atım pompalarının araştırılması... 20/06/2007 - 23/06/2007
  25  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  26  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  27  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında ERG11 genindeki Y132H mutasyonunun araştırılm... 12/09/2006 - 16/09/2006
  28  Hazır besiyerleri için yöntem onayı testlerinin ve yönergesinin geliştirilmesi... 12/09/2006 - 16/09/2006
  29  Aspergillus türlerinin çeşitli antifungal maddelere duyarlılıkları... 15/06/2006 - 18/06/2006
  30  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  31  Otopsi salonunun solunum havasında bulunan bakteri ve mantarların mikrobiyolojik yöntemler ile sa... 11/05/2006 - 14/05/2006
  32  Antimikrobiyal maddelerin galaktomannan düzeylerinin EIA yöntemi ile belirlenmesi... 13/04/2006 - 15/04/2006
  33  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  34  Performance of three differential media for the presumptive identification of yeasts... 01/04/2006 - 04/04/2006
  35  Detection of Aspergillus galactomannan antigen levels for antimicrobial agents by ELISA... 01/04/2006 - 04/04/2006
  36  Yoğun bakım ünitelerinden dört yıllık dönem süresince soyutlanan maya mantarlarının tür d... 03/05/2005 - 06/05/2005
  37  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  38  Yoğun Bakımlar ile Diğer Servislerde yatan hastalardan soyutlanan maya suşlarının karşılaşt... 03/05/2005 - 06/05/2005
  39  Antifungal duyarlılığın mikrodilüsyon ve E test yöntemleri ile araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  40  Retrospective Evaluation of Yeasts Isolated During The Three Year Period From Intensive Care Units o... 17/06/2004 - 20/06/2004
  41  Kazıntı örneklerinin mikroskopik değerlendirmesinde kalkoflor beyazı ve potasyum hidroksit prep... 03/06/2004 - 04/06/2004
  42  Comparative Evaluation of AFST-EUCAST method and Sensititre YeastOne Colorimetric Antifungal Panel w... 01/05/2004 - 04/05/2004
  43  Enterovirus RNA'sının Saptanmasında; RT-PCR Mikroplak ve Strip Hibridizasyon Yöntemleri ile RT-N... 21/09/2003 - 25/09/2003
  44  Evaluation of microdilution method using high resolution medium for antifungal susceptibility testin... 04/09/2003 - 06/09/2003
  45  Genel Cerrahi servisindeki hastalardan soyutlanan Candida suşlarının RAPD-PCR ile moleküler epid... 27/05/2003 - 30/05/2003
  46  Bir Fusarium fungemisi: Olgu sunumu... 27/05/2003 - 30/05/2003
  47  Molecular epidemiology of Candida spp. isolated from urine at an intensive care unit, Turkey.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  48  Detection of herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  49  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen dermatofitlerin tür dağılımı ve bazı antifungal aja... 30/09/2002 - 05/10/2002
  50  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  51  Candida albicans suşlarında bazı virulans faktörleri ve flukonazol direnci arasındaki ilişki... 21/06/2002 - 22/06/2002
  52  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  53  Toplum kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direnci sıklığı... 15/10/2001 - 19/10/2001
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında sıklıkla izole ed... 19/06/2001 - 21/06/2001
  55  Maya benzeri mantarlarda ekstrasellüler fosfolipaz aktivitesinin yumurta sarılı agar ile saptanma... 19/06/2001 - 21/06/2001
  56  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d... 09/05/2001 - 13/05/2001
  57  Antinükleer Antikorların Saptanmasında İmmünfloresan ve Enzim İmmün Yöntemlerinin Karşıla... 09/05/2001 - 13/05/2001
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uygun Numune Seçimi, Alımı ve Taşınması (Mikrobiyoloji Bakış Açısı) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları İçin Kılavuz...  2019
  2  Ekipman Yönetimi Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları İçin Kılavuz...  2019
  3  Hücre içine giriş ve invazyon mekanizmaları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  4  Hepatit Virüsleri Tıbbi Mikrobiyoloji Altıncı Baskı...  2010
  5  Cerrahi alan infeksiyonları İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  6  Çevresel infeksiyon kontrolü İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  7  Hastane kökenli pnömonide mikrobiyolojik tanı Hastane kökenli pnömoni...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarında Klonal İlişkinin Araştırılması...  1/2021 - /
  2  Sistemik Klinik Örneklerden Üretilen Aspergillus Türlerinin Antifungal Duyarlılıklarının Farklı Yöntemlerle Araştırılması...  10/2019 - /
  3  Zonguldak İlinde Yaşayan Apodemus ve Myodes Türlerinde Ljungan Virus Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  6/2018 - /
  4  NANOTEKNOLOJİK BİR ÜRÜN OLAN BACOBAN' IN®'ın ANESTEZİ CİHAZLARININ DEZENFEKSİYONUNDAKİ ETKİNLİĞİ...  8/2009 - 8/2010
  5  Otopsi salonu sağlık personelinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak amacıyla mikrobiolojik yöntemlerle solunum havasındaki patojenlerin saptanması...  1/2005 - 6/2006
  6  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006
  7  Yurdumuzda dermatofitoza neden olan tüm türlerin izolasyonu yönünden laboratuvar araştırması...  6/1999 - 6/2002
  8  Anestezi cihazının dezenfeksiyonunda Actosept ile Bacobanın etkinliğinin karşılaştırılması...  1/1997 - 12/2009
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Mayıs 2021
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Kasım 2020