Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÖZLEM ÇAKIR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği  1994
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk.Böl.  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve End. İliş.(İnsan Kaynakları)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2006
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyal Politika Bilim Alanı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Örgütsel Güven ve İş Doyumu İlişkisinin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi...  2022
  2  Şiddetli Rüzgârlar, Fırtınalar İklim Değişikliğinin Neresinde?...  2022
  3  Afetlerde Hayvanlar...  2022
  4  Demografik Değişkenler Bağlamında Çalışanların Örgütsel Sessizlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik...  2021
  5  Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Afetlerde Zarar Görebilirliği...  2021
  6  Hearing the Voice of the Sector and Graduates and Transferring into the Curriculum...  2020
  7  Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik ve Nitelik Uyumsuzluğu Olgusu: UNI-VERI Araştırma Sonuçları Işığ...  2020
  8  Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepec...  2020
  9  Afetlerde Özel Gereksinimli Grup Olarak Yaşlılar...  2020
  10  Kariyer Kaygısı Ve İyimserlik-Kötümserlik İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma...  2020
  11  İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi...  2018
  12  Türkiye'de Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu: Bir Meta Analiz Çalışması...  2018
  13  Reklam Ajanslarında Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Ergonomik Faktörler Üzerine Betimsel Bir İn...  2015
  14  Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Meta-Analiz Çalışması İle Değerlendirilmesi...  2015
  15  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi...  2015
  16  Çalışma Yaşamında Şiddet ve Suç Olgularının Önlenmesinde Bilgi İfşasının Yeri...  2015
  17  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Karşılaştır...  2015
  18  Retirees perceptions of quality of life...  2014
  19  Sağlık Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Ücret Adaleti Algısı: Tepecik Eğitim ve...  2014
  20  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  21  Avrupa Birliği'nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler...  2009
  22  Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu...  2008
  23  Siyasetle İlgilenen Türk Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Durum Analizi...  2008
  24  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey...  2008
  25  İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği...  2007
  26  İkili Bağlılık: Hem Sendikaya Hem de İşletmeye Bağlı Olunabilir mi?...  2006
  27  Sosyal Dışlanma...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik Olgusu: UNI-VERI Araştırma Sonuçları Işığında Bir ... 05/11/2019 - 06/11/2019
  2  Uluslararası İstihdam Göstergeleri Bağlamında Türkiye'de Eğitim Ve İstihdam Sorunlarının D... 05/11/2019 - 06/11/2019
  3  KAMU PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: EĞİ... 24/10/2019 - 26/10/2019
  4  ULUSAL İŞGÜCÜ VE KAMU PERSONEL POLİTİKASINDA YENİ BİR ORGANİZASYON: CUMHURBAŞKANLIĞI İN... 24/10/2019 - 26/10/2019
  5  Kariyer Kaygısı ve İyimserlik-Kötümserlik İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştı... 19/06/2019 - 22/06/2019
  6  Yükseköğretim Mezunlarının İşgücü Piyasası Talebine Uyumu: Dış Ticaret Programı Örneğ... 19/06/2019 - 22/06/2019
  7  Türkiye'de Yaşlı İstihdamına Yönelik Politikalar... 05/09/2018 - 07/09/2018
  8  Reklam ajanslarında çalışanların motivasyonunu etkileyen ergonomik faktörler üzerine betimsel... 02/10/2015 - 04/10/2015
  9  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi... 15/05/2015 - 17/05/2015
  10  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  11  20.ulusal ergonomi kongresi Şehirlerarası Otobüs Şoförlerinin Çalışma Koşulları: Betimsel ... 26/09/2014 - 27/09/2014
  12  Phenomenon of Working After Retirement and Its Relation with Quality of Life in Turkey... 06/02/2014 - 08/02/2014
  13  Retirees Perceptions of Quality of Life... 06/02/2014 - 08/02/2014
  14  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  15  Kamu Yönetimi Yapılanmasında Müzakereci Ortamlarda Yönetişim Etiği: Türkiye'de Kent Konseyle... 23/07/2011 - 25/07/2011
  16  Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Üniversite Öğrenciler... 13/10/2009 - 16/10/2009
  17  Çalışma Yaşamında Öğrenilmiş Güçlülük ve İş Stresi ile Başa Çıkmada Rolünü Belirl... 21/05/2009 - 23/05/2009
  18  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey... 09/05/2007 - 12/05/2007
  19  Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler... 16/11/2006 - 18/11/2006
  20  Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları... 07/10/2004 - 09/10/2004
  21  Bir Kamu Bankasında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktöler... 25/10/2001 - 26/10/2001
 • NO AD YIL
  1  BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI VE DİSİPLİNLERÖTESİ ÇALIŞMA FELSEFES...  2022
  2  Emekliliğin Psiko-Sosyal Boyutu...  2011
  3  Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri...  2006
  4  İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Engellilerin Çalışmasına Yönelik Tutumların Tespiti Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma...  2019
  2  Çalışma Yaşamında Güvenlik Kültürü ve Güvenli Davranış Afetler ve Güvenlik Yönetimi...  2019
  3  İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenlerin Çalışma Yaşamına İlişkin Tespitler Dış Göçler...  2013
  4  Bilgi İşçilerini Örgütte Tutma: Örgütsel Bağlılık Yönetimi Bilgi Çağında Yönetim...  2013
  5  Öğrenilmiş Güçlülük ve Çalışma Yaşamı Çalışma Yaşamında Davranış...  2009
  6  Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar Çalışma Yaşamında Dönüşümler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Deprem Sonrası Yeniden ve Yerinden Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Modeli...  4/2023 - 11/2023
  2  SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EL ELE "Çölyak Hastalığının Farkında mısın"...  3/2023 - 3/2024
  3  COVID-19 Salgınının Tarım Sektörü Üzerindeki Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi...  11/2021 - 4/2023
  4  Bütünleşik Afet Yönetimde Disiplinlerarası ve Disiplinler Ötesi Çalışma Felsefesi: Fırtınalar İçin Bir Yaklaşım...  12/2020 - 5/2022
  5  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  6  İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlamayı Etkileyen Değişkenlerin Tespitine Yönelik Meta-Analiz Destekli Saha Araştırması...  3/2015 - 3/2016
  7  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  8  Türkiye'de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması...  10/2011 - 4/2013
  9  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
 • NO Görev
  1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2024-Devam ediyor
  2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mayıs 2024-Devam ediyor
  3 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2024-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) , Aralık 2023-Devam ediyor
  5 DEÜ Rektörlüğü Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Aralık 2023-Devam ediyor
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2023- Mart 2024
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2023- Mayıs 2024
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, Kasım 2023-Devam ediyor
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Kasım 2023-Devam ediyor
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2023-Devam ediyor
  11 Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2023- Mayıs 2024
  12 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2023- Mayıs 2024
  13 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2023- Kasım 2023
  14 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Kasım 2023- Kasım 2023
  15 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2023- Kasım 2023
  16 DEÜ Rektörlüğü Deprem Çalışmaları Anı Kitabı Yayın Komisyonu Oluşturulması Üyesi, Ekim 2023-Devam ediyor
  17 DEÜ Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Komisyonu Üyesi, Haziran 2023- Ocak 2024
  18 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) Üyesi, Haziran 2023-Devam ediyor
  19 DEÜ Rektörlüğü Aşık Veysel Yılı Etkinlikleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Üyesi, Ocak 2023- Aralık 2023
  20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2022-Devam ediyor
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2022-Devam ediyor
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2021- Aralık 2023
  23 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2021-Devam ediyor
  24 DEÜ Rektörlüğü Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Haziran 2021- Aralık 2023
  25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2021- Ocak 2022
  26 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Aralık 2020
  27 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2020- Aralık 2020
  28 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Aralık 2020
  29 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2023
  30 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Kasım 2020- Kasım 2023
  31 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2020- Kasım 2023
  32 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2020- Mart 2021
  33 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018- Aralık 2021
  34 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Haziran 2017- Eylül 2017
  35 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Aralık 2018
  36 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Kasım 2017
  37 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Ekim 2016- Kasım 2017
  38 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2015- Mayıs 2016
  39 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2015- Mart 2018
  40 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  41 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2013- Mart 2016
  42 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  43 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2012- Mart 2015
  44 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  45 Rektörlük Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Kariyer Planlama Birimi Koordinatörü, Ağustos 2011- Kasım 2017
  46 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Mart 2013
  47 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2009- Mart 2012