Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HASAN HEPAĞUŞLAR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Configuration of the anesthesia clinic in the COVID-19 pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  2  Respiratory mechanics with volume controlled auto flow ventilation mode in cardiac surgery...  2019
  3  Severe calcific constrictive pericardiectomy operation, `Hearts of stone?...  2016
  4  Toraks Cerrahisinde Ağrı Kontrolü (Pain Control in Thoracic Surgery)...  2015
  5  ARTICLEComparison of the effect of sevoflurane and propofol onoxygenation during gradual transition ...  2013
  6  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
  7  KABG cerrahisi uygulanan KOAH tanılı olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılması...  2012
  8  Torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  9  torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi...  2012
  10  Levosimendanın izofluran anestezisi altındaki sıçanlarda deksmedetomidin infüzyonuna hemodinamik etk...  2012
  11  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  12  Combination of Superficial Cervical Plexus Block and Local Infiltration Anesthesia in Carotid Endar...  2011
  13  Sağ taraflı çift lümenli tüp ile sol endobronşiyal entübasyon...  2011
  14  Sağ pnömonektomi sonrası sol akciğere kama rezeksiyonu: Olgu sunumu...  2011
  15  Sıçanlarda tek akciğer ventilasyonuna kademeli geçişin oksijenasyona etkisi...  2010
  16  Transplantasyon anestezisi...  2007
  17  Different responses of pulmonary and extrapulmonary acute respiratory distress syndromes to prone po...  2006
  18  Antioxidant Treatment With N-Acetylcysteine In Endosulfan Intoxication: Report Of Two Cases...  2006
  19  a modified landmark-guided technique for cannulation of the internal jugular vein in pediatric patie...  2005
  20  Perinaesthetic management of a geriatric obese patient with aortic thrombosis undergoing major hepat...  2005
  21  Low doses of rocuronium during remifentanil-propofol-based anesthesia in children: comparison of int...  2004
  22  Propofol and sevoflurane during epidural/general anesthesia comparison of early recovery characteris...  2004
  23  Diltiazem provides higher internal mammary artery flow than nitroglycerin during coronary artery byp...  2004
  24  Sıçanlarda Adrenalin ile İndüklenen Aritmi Üzerine Midazolam ve Propofolün Etkilerinin Karşılaştırıl...  2004
  25  Akciğer dev hava kisti olgusunda anestezik yaklaşım...  2003
  26  Recovery From Remifentanil After Plasmapheresis in a Paediatric Patient with Myasthenia Gravis...  2003
  27  general anesthesia in a patient with complete atrioventricular block for permanent pacemaker implant...  2003
  28  Geriatrik olgularda genel veya rejyonal anestezi seçimi...  2003
  29  Geriatrik olgularda preanestezik evalüasyon...  2003
  30  Preemptive diclofenac reduces morphine use after remifentanil-based anaesthesia for tonsillectomy...  2002
  31  The role of autologous blood injection on postoperative air leaks at lung resections...  2002
  32  The effect of midazolam pre-medication on rocuronium-induced neuromuscular blockade....  2002
  33  ligation of basilic vein catheter during anteriormediastinal mass surgery...  2002
  34  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  35  The effects of nimodipine on vecuronium-induced neuromuscular blockade...  2000
  36  resistance to vecuronium after immobilization...  1999
  37  resistance to vecuronium in burned children...  1999
  38  Kadınlarda fibromiyalji ve somatizasyon bozukluğu...  1999
  39  The effect of cerebral palsy on the action of vecuronium with or without anticonvulsants...  1999
  40  Nöroşirürji ameliyatlarında nöromüsküler bloğun akseleromiyografi yöntemi ile alt ve üst ekstremited...  1999
  41  Cerebral palsy'li olgularda vekuronyuma rezistans...  1998
  42  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  43  epidermolizis bülloza distrofica ve anestezi...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Kardiyovasküler cerrahide ultrason eşliğinde internal juguler ven yolu ile santral venöz kateter... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  Hybrid Coronary Revascularization in Beating Heart Coronary Artery Bypass; The results and review of... 10/10/2016 -
  3  kardiyak cerrahide volüm kontrol autoflow ventilasyon modu ile akciğer mekanikleri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  4  iki taraflı ciddi karotid arter stenozunda endarterektomi sırasında serebral doku oksijen saturas... 07/11/2012 - 11/11/2012
  5  sıçanlarda tek akciğer ventilasyonuna kademeli geçişte inhalasyon anestezikleri ile propofolün... 07/11/2012 - 11/11/2012
  6  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  7  kabg cerrahisi uygulanan koah tanısı almış olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılmas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  8  solunum fonksiyon testlerine ait değerlerde belirgin düzeyde düşüklük saptanan bir olguda anes... 26/10/2011 - 30/10/2011
  9  Kist Hidatik Nedeniyle Toraks Cerrahisi Uygulanan Pediyatrik Bir Olguda Tek Akciğer Ventilasyonu (O... 28/10/2010 - 31/10/2010
  10  Trakeostomili Bir Olguda Tek Akciğer Ventilasyonu (Olgu Sunumu)... 28/10/2010 - 31/10/2010
  11  İzofluran Anestezisi Altında Deksmedetomidin İnfüzyonu Uygulanan Sıçanlarda Saptanan Hemodinam... 28/10/2010 - 31/10/2010
  12  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  13  sıçanlarda tek akciğer ventilasyonuna kademeli geçişin oksijenasyona etkisi... 26/10/2008 - 29/10/2008
  14  the effect of peroperative intercostal nerve block on postoperative epidural morphine consumption an... 02/03/2008 - 07/03/2008
  15  tek lob ventilasyonu ile kontrlateral torakal cerrahi (olgu sunumu)... 31/05/2007 - 03/06/2007
  16  toraks cerrahisi uygulanan bir olguda sağ taraflı çift lümenli tüp ile sol endobronşiyal inyü... 26/10/2006 - 29/10/2006
  17  Sıçanlarda esmoloI infüzyonu sonrasında beta bloker kesilme sendromunun araştırılması... 25/10/2006 - 29/10/2006
  18  geriatrik olgularda ayak cerrahisinde ayak bileği bloğu uygulamalarımız... 01/01/2005 - 02/01/2005
  19  Major hepatobiliyer cerrahi uygulanan aortik trombozisli obez geriyatrik bir olguda perianestezik y... 01/12/2004 - 05/12/2004
  20  a modified landmark-guided technique for internal jugular vein cannulation in pediatric patients. A ... 05/06/2004 - 08/06/2004
  21  arterial oxygenation during one lung ventilation: a comparison of sevoflurane and propofol when comb... 05/06/2004 - 08/06/2004
  22  Comparison of Intubation Conditions After two Different Low-Doses of Rocuronium in Children During R... 01/11/2003 - 04/11/2003
  23  plazmaferez ve remifentanil... 24/10/2003 - 28/10/2003
  24  kabg cerrahisinde internal mammariyan arter spazmının önlenmesinde diltiazem ve nitrogliserinin e... 24/10/2003 - 28/10/2003
  25  ratlarda adrenalin ile indüklenen aritmi üzerine midazolam ve propofolün etkilerinin karşılaşt... 24/10/2003 - 28/10/2003
  26  the effects of low doses of three different muscle relaxants in outpatients during remifentanyl-prop... 31/05/2003 - 03/06/2003
  27  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  28  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  29  Tonsillektomi olgularında preemptif diklofenakın postoperatif morfin tüketimi üzerine etkisi... 22/10/2002 - 26/10/2002
  30  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  31  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  32  Akciğer rezksiyonlarında hava kaçağını önlemede otolog kan enjeksiyonunun etkisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  33  Sevoflurane vs. propofol both combined with epidural anaesthesia in adult patients during major abdo... 07/03/2001 - 10/03/2001
  34  Epidural anestezi ile kombine edilen genel anestezide erken dönem derlenme özellikleri... 25/10/2000 - 29/10/2000
  35  The effect of midazolam premedication on the time course of action of rocuronium during sevoflurane ... 01/04/2000 - 04/04/2000
  36  Midazolam premedikasyonunun rokuronyum üzerine etkisi... 28/10/1999 - 01/11/1999
  37  Anteriyor mediyasten cerrahisinde bazilik ven ligasyonu... 27/10/1999 - 31/10/1999
  38  Total AV bloklu bir olguda genel anestezi uygulaması... 27/10/1999 - 31/10/1999
  39  akciğer dev hava kisti cerrahisinde anestezik yaklaşım... 26/10/1999 - 29/10/1999
  40  alkolik dilate kardiyomiyopatili bir olguda anestezi uygulaması... 26/10/1999 - 29/10/1999
  41  the effects of nimodipine on vecuronium induced neuromuscular blockade... 29/05/1999 - 01/06/1999
  42  serebral anevrizma olgularında nimodipinin vekuronyuma etkisi... 28/10/1998 - 01/11/1998
  43  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  44  an alternative to adductor pollicis muscle in monitoring neuromuscular function: flexor hallucis bre... 25/04/1998 - 28/04/1998
  45  resistance to vecuronium after immobilization... 21/05/1997 - 24/05/1997
  46  resistance to vecuronium in pediatric burned patients... 21/05/1997 - 24/05/1997
  47  immobilizasyon sonrası vekuronyuma rezistans... 25/10/1996 - 29/10/1996
  48  pediyatrik yanık olgularında vekuronyuma rezistans... 25/10/1996 - 29/10/1996
  49  the influence of amikacin on meuromuscular effects of vecuronium in icu patients... 17/05/1996 - 18/05/1996
  50  fibromyalgia and somatization disorder... 01/01/1996 - 02/01/1996
  51  Cerabral Palsy'li olgularda vekuronyuma rezistans... 17/10/1995 - 22/10/1995
  52  Resistance to vecuronium in cases with cerebral palsy... 05/10/1995 -
  53  Symptomatology of fibromyalgia and somatization disorder... 01/09/1995 - 05/09/1995
  54  Sedation of critically ill patients with low dose propofol and fentanyl infusion... 05/05/1995 - 06/05/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Geriatrik Anestezi Temel Anestezi Soru Kitabı...  2014
  2  Geriatrik anestezi temel anestezi...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Torakotomi sonrası ağrıda perioperatif interkostal blok uygulanmasının postoperatif epidural morfin tüketimi, analjezi kalitesi, ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi...  1/2006 - 9/2006
  2  Sıçanlarda esmolol infüzyonu sonrasında Beta bloker kesilme sendromunun araştırılması...  6/2004 - 6/2005
 • NO AD YIL
  1  en iyi üç poster...  1995
  2  birincilik...  1996
  3  30 outstanding article...  2000
  4  birincilik...  2003
  5  ilk 12...  2006
  6  ilk 10...  2011