En

PROF.DR. ŞEYDA SEREN İNTEPELER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemsirelik  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  1998
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Increasing university students attitudes towards organ donation with peer learning approach...  2022
  2  Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Hemşirelerin Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma...  2021
  3  Hasta Güvenliği İletişim Aracına Uygun Nöbet Teslim Sürecinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi...  2021
  4  The effect of ethical work climate on the organizational citizenship behavior of academic nurses...  2021
  5  Examining the Effectiveness of Strategies Developed to Create an Error Reporting Culture...  2021
  6  Examination of Nursing Students? Medical Error Attitudes within Three Different Educational Models...  2021
  7  Views of Workers on Eliminating the Culture of Fear in Error Reporting...  2021
  8  HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi...  2020
  9  İTAKİ Düşme Rİski Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2020
  10  Adaptation and validation of the Compliance with Standard Precautions Scale amongst nurses in Turkey...  2020
  11  Medical error reporting software program development andits impact on pediatric units? reporting med...  2020
  12  Nurses' identification and reporting of medication errors....  2019
  13  Cross-cultural Adaptation and Psychometric Evaluation of The Turkish Version of the Self-Efficacy fo...  2019
  14  Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları...  2019
  15  Role of job satisfaction and work environment on the organizational commitment of nurses: a cross-se...  2019
  16  Views of Key Stakeholders on The Causes of Patient Falls and Prevention Interventions: A Qualitative...  2019
  17  Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve G...  2019
  18  Nurses' view of their work environment, health and safety: A qualitative study...  2019
  19  Nursing Doctoral Students Views About Career Planning and Research Priorities...  2018
  20  Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider-İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi...  2018
  21  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi...  2018
  22  The Cost of Serious Patient Fall-Related Injuries at Hospitals in Turkey: A Matched Case-Control Stu...  2018
  23  Operating Room Professionals' Attitudes Towards Patient Safety and The Influencing Factors...  2017
  24  The influence of authentic leadership on safety climate in nursing...  2017
  25  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions among Nurses: Insights for the Future S...  2017
  26  The work environment and empowerment as predictors of patient safety culture in Turkey...  2017
  27  Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı...  2017
  28  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlemleri Alma D...  2017
  29  Factors Influencing Nurses' Perceptions of Occupational Safety...  2017
  30  Medical Error Reporting Attitudes of Healthcare Personel, Barriers and Solutions: A Literature Revie...  2016
  31  Barriers to Medical Error Reporting for Physicians and Nurses...  2016
  32  Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler...  2016
  33  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Gelişimine ...  2016
  34  Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi...  2016
  35  Hemşirelik Lisans Programlarının Akreditasyonuna Duyulan Gereksinim ve Ülkemizdeki Gelişmeler...  2015
  36  Factors Affecting the Attitudes of Health Care Professionals toward Medical Errors in a Public Hospi...  2015
  37  Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli: Kanıta Dayalı Düşme Önleme Strat...  2015
  38  Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: A Comparative Stud...  2015
  39  Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği...  2014
  40  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler...  2014
  41  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılıklarındaki Değişim...  2014
  42  Nurses' Perceptions of and Factors Promoting Patient Safety Culture in Turkey...  2013
  43  Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2013
  44  İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemşire Eğitim P...  2012
  45  Assessment of goals in problem-based learning...  2012
  46  Tıbbi hatalar ve tıbbi hata bildirim sistemleri...  2012
  47  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenmesi...  2012
  48  Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi...  2012
  49  Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler...  2012
  50  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
  51  Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği...  2011
  52  Akademisyan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler...  2011
  53  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği'nin Geliştirilmesi...  2011
  54  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi...  2011
  55  Cerrahi kliniklerde çalışan hekim ve hemşirelerin çatışma nedenleri, çatışma çözme becerileri ve kul...  2011
  56  Hastanelerde İletişim Sistemi ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar...  2011
  57  Frequency of Pediatric Medication Administration Errors and Contributing Factors...  2011
  58  Barriers to Research Utilisation by Staff Nurses in a University Hospital...  2010
  59  Yönetici hemşirelerin yönetsel stres nedenleri...  2010
  60  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Örgüt İkliminin Hemşire İstihdamına Etkisi...  2010
  61  Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı...  2010
  62  Hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik dışı birimlerde istihdamı ve nedenlerinin incelenmesi...  2010
  63  A Description of Oncology Nurses' Working Conditions in Turkey...  2009
  64  Yönetici hemşirelerin tükenme düzeyleri ve etkileyen faktörler...  2009
  65  Hemşirelikte hasta güvenliği uygulamaları...  2009
  66  Confilict Resolition Skills of Nursing Students in Problem-Based Compared to Conventional Curricula...  2008
  67  Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Alma-Yükseltmede Dikkate Aldıkları Kriterler ve Florence Night...  2008
  68  A Comparison of Conflict-Resolving Tendencies of Nursing College Students and Medical School Student...  2007
  69  Relationships Between Change and Organizational Culture in Hospitals...  2007
  70  Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Örgüt Kültürü ve Değişime Karşı Tutumun İncelenmesi...  2007
  71  Hemşire ve Hekimler İçin Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2006
  72  Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Hemşirelerde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi...  2006
  73  Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzı ile Denetim Odağının Belirlenmesi ve Bunları Etkileyen Faktörle...  2006
  74  Hastanelerde Yaşanan Değişim Sürecinde Hemşirelerin Rolü...  2005
  75  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Beli...  2005
  76  Herzberg'in Çift Faktör Teorisine Göre Yönetici Hemşirelerin ve Astlarının Motivasyonu Sağlayan Fakt...  2005
  77  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri ile Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Eğilimlerinin Karş...  2004
  78  Özel Bir Hastanede Hemşirelik Personeli Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama: Hemşirel...  2003
  79  Hemşirelikte Otonomi...  2001
  80  Hemşirelik Mesleğinde Örgütlenme...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Covid-19 Pandemisinde Dersleri Yeniden Düşünmek: Etkileşimli Ders Tasarımı... 27/09/2021 - 29/09/2021
  2  Covid-19 Pandemisinde Ölçme Değerlendirme Aracı Örneği: Rubrik Kullanımı... 27/09/2021 - 29/09/2021
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerden Beklentileri ve Beklentilerin... 03/06/2021 - 04/06/2021
  4  Santral Venöz Kateter Önlem Paketi Uygulamasının Hasta Bağışıklık Sistemi Hücre Sayıları... 19/12/2019 - 21/12/2019
  5  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlem... 04/12/2019 - 06/12/2019
  6  Elektronik Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi: Uyum ve Hasta Sonuçlarına Etkisi... 27/11/2019 - 01/12/2019
  7  Investigation of the effects of peer education on attitudes toward organ donation and ratio of donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  8  Meslek İçi Profesyonel İşbirliğinde Paydaş Görüşleri: Engelleyiciler ve Kolaylaştırıcıl... 25/05/2019 - 27/05/2019
  9  Hemşirelikte Gizli Bir Cevher: Nursen ÜLKE... 25/05/2019 - 27/05/2019
  10  Düşmeleri önlemeye yönelik öz yeterlik - hemşire - ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çaliş... 24/04/2019 - 27/04/2019
  11  Turkish Version of the Authentic Leadership Questionnaire... 15/11/2018 - 17/11/2018
  12  Adaptation of the Safety Climate Survey in Turkish Nurses... 15/11/2018 - 17/11/2018
  13  Peer training approach for effect to attitudes towards organ donation in university students... 28/06/2018 - 30/06/2018
  14  Hasta düşmeleri ile ilgili paydaşların düşme nedenleri ve önleyici uygulamalar hakkındaki g... 10/01/2018 - 13/01/2018
  15  Hasta Düşmelerinin Hastane Maliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Literatür İncel... 22/11/2017 - 26/11/2017
  16  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  17  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  18  Examination of Nursing Students' Medical Error Attitudes Within Different Educational Models... 12/10/2017 - 13/10/2017
  19  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions Among Nurses: Insights for the Future S... 14/06/2017 - 16/06/2017
  20  Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kalitatif Çalış... 08/12/2016 - 10/12/2016
  21  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 08/12/2016 - 10/12/2016
  22  Hemşirelerin Standart Önlemlere Uyum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 06/09/2016 - 07/09/2016
  23  İzmir İlinde Bulunan Üniversite ve Kamu Hastanelerindeki Hasta Düşmelerinin Maliyet Analizi... 01/03/2016 - 04/03/2016
  24  Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler... 12/11/2015 - 15/11/2015
  25  Hemşirelerin İş Güvenliğini Belirleyen Etmenler: Çalışma Ortamı, Sosyodemografik ve Çalı... 10/09/2015 - 12/09/2015
  26  Hekim ve Hemşirelerin Hata Raporlama Engelleri... 10/09/2015 - 12/09/2015
  27  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Geli... 10/09/2015 - 12/09/2015
  28  Çalışma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi... 10/09/2015 - 12/09/2015
  29  Bir Rehber Hemşire Eğitim Programının İyileştirilmesine Yönelik Pilot Çalışma... 08/04/2015 - 10/04/2015
  30  Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Değişim Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi... 08/04/2015 - 10/04/2015
  31  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Yönetim Dersi Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi... 08/04/2015 - 10/04/2015
  32  İzmir İli Hastanelerinde 2006-2014 Tarihleri Arasında Hasta Güvenliği Kültüründeki Değişim... 20/11/2014 - 22/11/2014
  33  Can "Planned Behavior Theory" Be Used in Order to Improve medical Error Reporting?... 27/10/2014 - 29/10/2014
  34  Evaluation of Nurses' Medication Errors Identification and Reporting... 27/10/2014 - 29/10/2014
  35  Examination of Nursing and Medical Schools Student's Medical Errors Attitudes... 27/10/2014 - 29/10/2014
  36  Attitudes of Health Professionals in a Public Hospital Towards Medical Errors and Effected Factors... 27/10/2014 - 29/10/2014
  37  Medical Errors Attitude Scale: A Scale Development Study... 27/10/2014 - 29/10/2014
  38  A System to Analyze Patient Falls: Concept Map... 27/10/2014 - 29/10/2014
  39  Electronic Incident Reporting and Distance Education System in Pediatric Departments... 27/10/2014 - 29/10/2014
  40  Using Quality Improvment Tools in Risk Management: Medication Error Example... 24/04/2014 - 27/04/2014
  41  Nursing Doctoral Education Program: An Example of Sharing Responsibilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  42  Examination of Doctoral Students' Career Adapt-Abilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  43  The Effect of Nursing Doctorate Education upon Career Planning and Research Priorities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  44  İş Doyumu ve Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşirelerin Kurumsal Bağlılıkları Üzerine E... 05/12/2013 - 06/12/2013
  45  The Changes in Job Satisfaction and Organizational Commitment of Nurses in a University Hospital... 29/05/2012 - 01/06/2012
  46  Bir Üniversite Hastanesindeki Hastaların Düşme Risk Düzeylerinin ve Düşme Önleme Uygulamalar... 17/11/2011 - 19/11/2011
  47  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  48  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenme... 17/11/2011 - 19/11/2011
  49  Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  50  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler... 17/11/2011 - 19/11/2011
  51  Rehber Hemşire Eğitim Programının Yeni Mezunların Profesyonel Rollerine Geçiş Sürecine Etkis... 19/10/2011 - 21/10/2011
  52  Bir üniversite hastanesi-okul işbirliği: hemşirelik araştırma programının nitel değerlendir... 19/10/2011 - 21/10/2011
  53  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir Hastane-Okul İşbirliği Projesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  54  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bir Devlet Hastanesindeki Kan Transfüzyon Sürecinin İyileşt... 19/10/2011 - 21/10/2011
  55  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi... 03/06/2010 - 06/06/2010
  56  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog... 15/04/2010 - 18/04/2010
  57  Hemşirelerin ilaç uygulama hatalarına ilişkin algıları ve raporlama kültürü... 24/02/2010 - 27/02/2010
  58  Rehber Hemşire Eğitim Programını Değerlendiren Bir Çalışma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  59  "Hemşirelikte Araştırma Kullanımı için Okul-Hastane İşbirliği" Projesinin İlk Sonuçları:... 22/10/2009 - 24/10/2009
  60  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları... 20/10/2009 - 24/10/2009
  61  Probleme Dayalı Öğrenme Eğitim Programında Planlanan Öğrenme Hedefleri ile Öğrencilerin Ken... 20/10/2009 - 24/10/2009
  62  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Örgüt İklimi, Sosyodemografik v... 20/10/2009 - 24/10/2009
  63  The Relationship Between Nurses's Job Satisfaction and Perception of the Organizational Climate... 15/10/2009 - 17/10/2009
  64  A Collaboration Project for Utilization of Research in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  65  Hemşirelik eğitimi veren kurumlarda, etik çalışma iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranı... 22/10/2008 - 25/10/2008
  66  Employment of Nurses in Non-Nursing Departments of Hospitals and Evaluation of Causes... 13/10/2008 - 15/10/2008
  67  Building Research Capacity Through Practice and Academic Partnership: A Collaborative Project... 13/10/2008 - 15/10/2008
  68  Turnover Among Nurses at University Hospitals in Turkey... 13/10/2008 - 15/10/2008
  69  Strategies to Prevent Drug Confusion in a University Hospital... 13/10/2008 - 15/10/2008
  70  A Sample Lesson for Leadership in Nursing... 09/10/2008 - 10/10/2008
  71  Research Utilization Education in a Baccalaureate Nursing Program: Does it Help Nurses and Nursing S... 09/10/2008 - 10/10/2008
  72  Küresel Isınma ve Toplumu Bilinçlendirme Projesi... 26/06/2008 - 29/06/2008
  73  Effect of Turkish Culture of Organizational Culture and Patient Safety Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  74  Hastanelerde İletişim Sistemleri ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar... 05/09/2007 - 08/09/2007
  75  Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Araştırma Kullanımına İlişkin Algıladıkları Enge... 05/09/2007 - 08/09/2007
  76  Yönetici Hemşirelerin Tükenme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  77  Yönetici Hemşirelerde Yönetsel Stres Nedenleri ve Etkileyen Faktörler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  78  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Projesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  79  Hasta Güvenliği Kültüründe Hatalara İnsan ve Sistem Yaklaşımı İle Bakış... 27/03/2007 - 31/03/2007
  80  Hatalıyım, Hatalısın, Hatalıyız: İnsan Hatası Teorisi... 27/03/2007 - 31/03/2007
  81  Relationship among Job Satisfaction, Job Involvement and Organizational Commitment for Nurses... 09/11/2006 - 11/11/2006
  82  Conflict Reasons, Conflict Resolving Skills and Strategies of Nurses and Physıcıans in Surgery Cli... 09/11/2006 - 11/11/2006
  83  Analysis of Attitudes Towards Change in ISO 9001 Quality Management Systems Certified Hospitals... 23/06/2006 - 24/06/2006
  84  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Çatışma Çözme Eğilimler... 03/06/2006 - 04/06/2006
  85  Yönetici Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları ile Kişisel-Mesleki Durum Değişkenleri, Lider... 13/04/2006 - 16/04/2006
  86  Hemşirelikte Eğitim ve İşbirliğinde Avrupa Boyutu Socrates Erasmus Tematik Ağ Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  87  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve ILO'ya Göre Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  88  Servis Sorumlu Hemşirelerinin Yaptıkları Faaliyetler Açısından Zaman Kullanımlarının Değer... 29/04/2004 - 30/04/2004
  89  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi... 29/04/2004 - 30/04/2004
  90  Çalışan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi... 08/05/2003 - 09/05/2003
  91  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışan İşçilerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 06/10/1999 - 09/10/1999
  92  Bir Tekstil İş Kolunda Başlatılan İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi... 22/06/1999 - 24/06/1999
  93  Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 14/05/1998 - 16/05/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasta Güvenliği Çalışan Sağlığı ve Güvenliği HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  2  Kalite Yönetimi HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  3  Kriz Yönetimi HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  4  Hemşirelik Bakımı Sunum Yöntemleri/Kontrol Süreci/Kalite Yönetimi/Hasta ve Çalışan Güvenliği/Kayıt Tutma ve Hemşirelik Bilişimi Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I...  2021
  5  Hemşirelik Bakımı Sunum Yöntemleri, Kontrol Süreci, Kalite Yönetimi, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Kayıt Tutma ve Hemşirelikte Bilişim Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II...  2021
  6  Planlama, Örgütleme ve Kaynak Yönetiminin Temelleri Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II...  2021
  7  Planlama, Örgütleme ve Kaynak Yönetiminin Temelleri Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I...  2021
  8  The Relationship Between Clinical Decision Making Status and Medical Error Tendencies of Pediatric Nurses Child Health and Disease Nursing I...  2019
  9  Hasta ve Çalışan Güvenliği 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  10  Kalite İyileştirme ve Risk Yönetimi 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  11  Risk Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  12  Kalite Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  13  Kanıta Dayalı Hemşirelik, CD Kanıta Dayalı Tıp, Nasıl Uygulanmalı ve Öğretilmeli?...  2008
 • NO AD TARIH
  1  "İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Yetişkin Ve Pediatrik Hastalar İçin Düşme Riski Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi"...  12/2021 - /
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Programının Çalışanların Sağlık Davranışları ve Güvenlik Kültürü Algısına Etkisi...  3/2018 - 3/2020
  4  PEDİATRİK BİRİMLERDE HATA RAPORLAMAYI ARTIRMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2016 - 9/2016
  5  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları Geliştirme Projesi...  4/2016 - 4/2017
  6  KANITA DAYALI DÜŞME ÖNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANMASININ HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARINA VE HASTA DÜŞMELERİNE ETKİSİ...  1/2014 - /
  7  Demonstration Site Project: Effective Workforce Planning...  9/2008 - 12/2009
  8  A Pilot Project to Evaluate the Health and Safety Management System (HSMS) Developed by the Ontario Safety Association for Community and healthcare (OSACH)...  4/2008 - 4/2009
  9  Hemşirelikte araştırma kullanımı için bir işbirliği projesi...  1/2007 - 1/2010
  10  Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kalite Belgesi Alan hastanelerde Değişim ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  10/2003 - 5/2005
  11  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Araştırma Projeler...  2003
  2  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2009
  3  Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Mansiyon Ödülü...  2011
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008
  7  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  8  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2011
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  10  Leman Birol-İnci EREFE Poster Ödülü...  2014
  11  Yılın Öğretim Üyesi Ödülü...  2014
  12  Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü...  2014
  13  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  14  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2015
  15  SKS En İyi Bilimsel Araştırme ve Yayın ile En İyi Bildiri Ödülü...  2016
  16  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu mansiyon Ödülü...  2011
  17  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2016
  18  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  19  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  20  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2022-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2021- Haziran 2022
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  4 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2021- Aralık 2021
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021-Devam ediyor
  7 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2021-Devam ediyor
  8 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2020- Haziran 2021
  9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020-Devam ediyor
  10 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  11 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  12 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  13 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2020-Devam ediyor
  14 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  15 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2020- Eylül 2020
  16 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  17 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  18 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2019- Aralık 2020
  19 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2021
  20 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018- Ekim 2021
  21 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2017- Aralık 2020
  22 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  23 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  24 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  25 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Haziran 2017
  26 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  27 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  28 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  29 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015