Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ŞEYDA SEREN İNTEPELER HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemsirelik  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  1998
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  An authentic leadership training programme to increase nurse empowerment and patient safety: A quasi...  2024
  2  Continuing higher education through the social media-based community of inquiry during the crisis: e...  2023
  3  Adaptation of the Safety Climate Survey: A Contribution to Improving Patient Safety...  2023
  4  Increasing university students attitudes towards organ donation with peer learning approach...  2022
  5  Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Hemşirelerin Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma...  2021
  6  Hasta Güvenliği İletişim Aracına Uygun Nöbet Teslim Sürecinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi...  2021
  7  The effect of ethical work climate on the organizational citizenship behavior of academic nurses...  2021
  8  Examining the Effectiveness of Strategies Developed to Create an Error Reporting Culture...  2021
  9  Examination of Nursing Students? Medical Error Attitudes within Three Different Educational Models...  2021
  10  Views of Workers on Eliminating the Culture of Fear in Error Reporting...  2021
  11  İTAKİ Düşme Rİski Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2020
  12  HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi...  2020
  13  Adaptation and validation of the Compliance with Standard Precautions Scale amongst nurses in Turkey...  2020
  14  Medical error reporting software program development andits impact on pediatric units? reporting med...  2020
  15  Nurses' identification and reporting of medication errors....  2019
  16  Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları...  2019
  17  Cross-cultural Adaptation and Psychometric Evaluation of The Turkish Version of the Self-Efficacy fo...  2019
  18  Role of job satisfaction and work environment on the organizational commitment of nurses: a cross-se...  2019
  19  Views of Key Stakeholders on The Causes of Patient Falls and Prevention Interventions: A Qualitative...  2019
  20  Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve G...  2019
  21  Nurses' view of their work environment, health and safety: A qualitative study...  2019
  22  Nursing Doctoral Students Views About Career Planning and Research Priorities...  2018
  23  Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider-İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi...  2018
  24  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi...  2018
  25  The Cost of Serious Patient Fall-Related Injuries at Hospitals in Turkey: A Matched Case-Control Stu...  2018
  26  Operating Room Professionals' Attitudes Towards Patient Safety and The Influencing Factors...  2017
  27  The influence of authentic leadership on safety climate in nursing...  2017
  28  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions among Nurses: Insights for the Future S...  2017
  29  The work environment and empowerment as predictors of patient safety culture in Turkey...  2017
  30  Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı...  2017
  31  Factors Influencing Nurses' Perceptions of Occupational Safety...  2017
  32  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlemleri Alma D...  2017
  33  Medical Error Reporting Attitudes of Healthcare Personel, Barriers and Solutions: A Literature Revie...  2016
  34  Barriers to Medical Error Reporting for Physicians and Nurses...  2016
  35  Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler...  2016
  36  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Gelişimine ...  2016
  37  Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi...  2016
  38  Hemşirelik Lisans Programlarının Akreditasyonuna Duyulan Gereksinim ve Ülkemizdeki Gelişmeler...  2015
  39  Factors Affecting the Attitudes of Health Care Professionals toward Medical Errors in a Public Hospi...  2015
  40  Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli: Kanıta Dayalı Düşme Önleme Strat...  2015
  41  Effective Mentorship to Improve Clinical Decision Making and a Positive Identity: A Comparative Stud...  2015
  42  Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği...  2014
  43  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler...  2014
  44  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılıklarındaki Değişim...  2014
  45  Nurses' Perceptions of and Factors Promoting Patient Safety Culture in Turkey...  2013
  46  Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2013
  47  İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemşire Eğitim P...  2012
  48  Assessment of goals in problem-based learning...  2012
  49  Tıbbi hatalar ve tıbbi hata bildirim sistemleri...  2012
  50  Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi...  2012
  51  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenmesi...  2012
  52  Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler...  2012
  53  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
  54  Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği...  2011
  55  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği'nin Geliştirilmesi...  2011
  56  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi...  2011
  57  Akademisyan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler...  2011
  58  Cerrahi kliniklerde çalışan hekim ve hemşirelerin çatışma nedenleri, çatışma çözme becerileri ve kul...  2011
  59  Hastanelerde İletişim Sistemi ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar...  2011
  60  Frequency of Pediatric Medication Administration Errors and Contributing Factors...  2011
  61  Barriers to Research Utilisation by Staff Nurses in a University Hospital...  2010
  62  Yönetici hemşirelerin yönetsel stres nedenleri...  2010
  63  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Örgüt İkliminin Hemşire İstihdamına Etkisi...  2010
  64  Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı...  2010
  65  Hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik dışı birimlerde istihdamı ve nedenlerinin incelenmesi...  2010
  66  A Description of Oncology Nurses' Working Conditions in Turkey...  2009
  67  Yönetici hemşirelerin tükenme düzeyleri ve etkileyen faktörler...  2009
  68  Hemşirelikte hasta güvenliği uygulamaları...  2009
  69  Confilict Resolition Skills of Nursing Students in Problem-Based Compared to Conventional Curricula...  2008
  70  Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Alma-Yükseltmede Dikkate Aldıkları Kriterler ve Florence Night...  2008
  71  A Comparison of Conflict-Resolving Tendencies of Nursing College Students and Medical School Student...  2007
  72  Relationships Between Change and Organizational Culture in Hospitals...  2007
  73  Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Örgüt Kültürü ve Değişime Karşı Tutumun İncelenmesi...  2007
  74  Hemşire ve Hekimler İçin Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2006
  75  Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Hemşirelerde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi...  2006
  76  Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzı ile Denetim Odağının Belirlenmesi ve Bunları Etkileyen Faktörle...  2006
  77  Hastanelerde Yaşanan Değişim Sürecinde Hemşirelerin Rolü...  2005
  78  Herzberg'in Çift Faktör Teorisine Göre Yönetici Hemşirelerin ve Astlarının Motivasyonu Sağlayan Fakt...  2005
  79  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Beli...  2005
  80  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri ile Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Eğilimlerinin Karş...  2004
  81  Özel Bir Hastanede Hemşirelik Personeli Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama: Hemşirel...  2003
  82  Hemşirelikte Otonomi...  2001
  83  Hemşirelik Mesleğinde Örgütlenme...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Sorumlu Hemşirelere Yönelik Otantik Liderlik, Güçlendirme ve Hasta Güvenliğine Temellendirilmi... 25/09/2022 -
  2  Hastalığa Bağlı Presenteeism Ölçeği - Hemşire'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikler... 22/09/2022 - 25/09/2022
  3  Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği'nin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Psikome... 22/09/2022 - 25/09/2022
  4  Hastanelerde Gerçekleşen Düşmelere Yönelik Önleyici Programın Maliyet Etkililiği: Yarı Dene... 22/09/2022 - 25/09/2022
  5  Covid-19 Pandemisinde Ölçme Değerlendirme Aracı Örneği: Rubrik Kullanımı... 27/09/2021 - 29/09/2021
  6  Covid-19 Pandemisinde Dersleri Yeniden Düşünmek: Etkileşimli Ders Tasarımı... 27/09/2021 - 29/09/2021
  7  Hemşirelik Öğrencilerinin Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerden Beklentileri ve Beklentilerin... 03/06/2021 - 04/06/2021
  8  Santral Venöz Kateter Önlem Paketi Uygulamasının Hasta Bağışıklık Sistemi Hücre Sayıları... 19/12/2019 - 21/12/2019
  9  Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlem... 04/12/2019 - 06/12/2019
  10  Elektronik Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi: Uyum ve Hasta Sonuçlarına Etkisi... 27/11/2019 - 01/12/2019
  11  Investigation of the effects of peer education on attitudes toward organ donation and ratio of donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  12  Meslek İçi Profesyonel İşbirliğinde Paydaş Görüşleri: Engelleyiciler ve Kolaylaştırıcıl... 25/05/2019 - 27/05/2019
  13  Hemşirelikte Gizli Bir Cevher: Nursen ÜLKE... 25/05/2019 - 27/05/2019
  14  Düşmeleri önlemeye yönelik öz yeterlik - hemşire - ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çaliş... 24/04/2019 - 27/04/2019
  15  Turkish Version of the Authentic Leadership Questionnaire... 15/11/2018 - 17/11/2018
  16  Adaptation of the Safety Climate Survey in Turkish Nurses... 15/11/2018 - 17/11/2018
  17  Peer training approach for effect to attitudes towards organ donation in university students... 28/06/2018 - 30/06/2018
  18  Hasta düşmeleri ile ilgili paydaşların düşme nedenleri ve önleyici uygulamalar hakkındaki g... 10/01/2018 - 13/01/2018
  19  Hasta Düşmelerinin Hastane Maliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Üzerindeki Etkisi: Literatür İncel... 22/11/2017 - 26/11/2017
  20  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  21  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  22  Examination of Nursing Students' Medical Error Attitudes Within Different Educational Models... 12/10/2017 - 13/10/2017
  23  Cross-Cultural Study of Compliance with Standard Precautions Among Nurses: Insights for the Future S... 14/06/2017 - 16/06/2017
  24  Türkiye?de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 09/12/2016 -
  25  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 08/12/2016 - 10/12/2016
  26  Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kalitatif Çalış... 08/12/2016 - 10/12/2016
  27  Hemşirelerin Standart Önlemlere Uyum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 06/09/2016 - 07/09/2016
  28  İzmir İlinde Bulunan Üniversite ve Kamu Hastanelerindeki Hasta Düşmelerinin Maliyet Analizi... 01/03/2016 - 04/03/2016
  29  Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler... 12/11/2015 - 15/11/2015
  30  Hemşirelerin İş Güvenliğini Belirleyen Etmenler: Çalışma Ortamı, Sosyodemografik ve Çalı... 10/09/2015 - 12/09/2015
  31  Hekim ve Hemşirelerin Hata Raporlama Engelleri... 10/09/2015 - 12/09/2015
  32  Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Geli... 10/09/2015 - 12/09/2015
  33  Çalışma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi... 10/09/2015 - 12/09/2015
  34  Bir Rehber Hemşire Eğitim Programının İyileştirilmesine Yönelik Pilot Çalışma... 09/04/2015 -
  35  Bir Rehber Hemşire Eğitim Programının İyileştirilmesine Yönelik Pilot Çalışma... 08/04/2015 - 10/04/2015
  36  Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Yönetim Dersi Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi... 08/04/2015 - 10/04/2015
  37  İzmir İli Hastanelerinde 2006-2014 Tarihleri Arasında Hasta Güvenliği Kültüründeki Değişim... 20/11/2014 - 22/11/2014
  38  Medical Errors Attitude Scale: A Scale Development Study... 27/10/2014 - 29/10/2014
  39  Attitudes of Health Professionals in a Public Hospital Towards Medical Errors and Effected Factors... 27/10/2014 - 29/10/2014
  40  Examination of Nursing and Medical Schools Student's Medical Errors Attitudes... 27/10/2014 - 29/10/2014
  41  Evaluation of Nurses' Medication Errors Identification and Reporting... 27/10/2014 - 29/10/2014
  42  Can "Planned Behavior Theory" Be Used in Order to Improve medical Error Reporting?... 27/10/2014 - 29/10/2014
  43  Electronic Incident Reporting and Distance Education System in Pediatric Departments... 27/10/2014 - 29/10/2014
  44  A System to Analyze Patient Falls: Concept Map... 27/10/2014 - 29/10/2014
  45  Using Quality Improvment Tools in Risk Management: Medication Error Example... 24/04/2014 - 27/04/2014
  46  Nursing Doctoral Education Program: An Example of Sharing Responsibilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  47  Examination of Doctoral Students' Career Adapt-Abilities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  48  The Effect of Nursing Doctorate Education upon Career Planning and Research Priorities... 03/04/2014 - 05/04/2014
  49  İş Doyumu ve Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşirelerin Kurumsal Bağlılıkları Üzerine E... 05/12/2013 - 06/12/2013
  50  The Changes in Job Satisfaction and Organizational Commitment of Nurses in a University Hospital... 29/05/2012 - 01/06/2012
  51  Bir Üniversite Hastanesindeki Hastaların Düşme Risk Düzeylerinin ve Düşme Önleme Uygulamalar... 17/11/2011 - 19/11/2011
  52  Bir Üniversite Hastanesinde Düşmelerin Sıklığı ve Kök Neden Analizi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  53  Morse Düşme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Duyarlılık-Seçicilik Düzeyinin Belirlenme... 17/11/2011 - 19/11/2011
  54  Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  55  Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler... 17/11/2011 - 19/11/2011
  56  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bir Devlet Hastanesindeki Kan Transfüzyon Sürecinin İyileşt... 19/10/2011 - 21/10/2011
  57  Bir Üniversite Hastanesi Okul İşbirliği: Hemşirelik Araştırma Programının Nitel Değerlendi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  58  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir Hastane-Okul İşbirliği Projesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  59  Rehber Hemşire Eğitim Programının Yeni Mezunların Profesyonel Rollerine Geçiş Sürecine Etkis... 19/10/2011 - 21/10/2011
  60  Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi... 03/06/2010 - 06/06/2010
  61  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog... 15/04/2010 - 18/04/2010
  62  Hemşirelerin ilaç uygulama hatalarına ilişkin algıları ve raporlama kültürü... 24/02/2010 - 27/02/2010
  63  Rehber Hemşire Eğitim Programını Değerlendiren Bir Çalışma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  64  "Hemşirelikte Araştırma Kullanımı için Okul-Hastane İşbirliği" Projesinin İlk Sonuçları:... 22/10/2009 - 24/10/2009
  65  Probleme Dayalı Öğrenme Eğitim Programında Planlanan Öğrenme Hedefleri ile Öğrencilerin Ken... 20/10/2009 - 24/10/2009
  66  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları... 20/10/2009 - 24/10/2009
  67  Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Örgüt İklimi, Sosyodemografik v... 20/10/2009 - 24/10/2009
  68  Barriers to Research Utilization By Turkish Staff Nurses... 16/10/2009 -
  69  A Collaboration Project for Utilization of Research in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  70  The Relationship Between Nurses's Job Satisfaction and Perception of the Organizational Climate... 15/10/2009 - 17/10/2009
  71  Hemşirelik eğitimi veren kurumlarda, etik çalışma iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranı... 22/10/2008 - 25/10/2008
  72  Building Research Capacity Through Practice and Academic Partnership: A Collaborative Project... 13/10/2008 - 15/10/2008
  73  Strategies to Prevent Drug Confusion in a University Hospital... 13/10/2008 - 15/10/2008
  74  Turnover Among Nurses at University Hospitals in Turkey... 13/10/2008 - 15/10/2008
  75  Employment of Nurses in Non-Nursing Departments of Hospitals and Evaluation of Causes... 13/10/2008 - 15/10/2008
  76  Research Utilization Education in a Baccalaureate Nursing Program: Does it Help Nurses and Nursing S... 09/10/2008 - 10/10/2008
  77  A Sample Lesson for Leadership in Nursing... 09/10/2008 - 10/10/2008
  78  Küresel Isınma ve Toplumu Bilinçlendirme Projesi... 26/06/2008 - 29/06/2008
  79  Effect of Turkish Culture of Organizational Culture and Patient Safety Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  80  Yönetici Hemşirelerin Tükenme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  81  Hastanelerde İletişim Sistemleri ve Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar... 05/09/2007 - 08/09/2007
  82  Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Araştırma Kullanımına İlişkin Algıladıkları Enge... 05/09/2007 - 08/09/2007
  83  Yönetici Hemşirelerde Yönetsel Stres Nedenleri ve Etkileyen Faktörler... 05/09/2007 - 08/09/2007
  84  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Projesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  85  Hasta Güvenliği Kültüründe Hatalara İnsan ve Sistem Yaklaşımı İle Bakış... 27/03/2007 - 31/03/2007
  86  Hatalıyım, Hatalısın, Hatalıyız: İnsan Hatası Teorisi... 27/03/2007 - 31/03/2007
  87  Conflict Reasons, Conflict Resolving Skills and Strategies of Nurses and Physıcıans in Surgery Cli... 09/11/2006 - 11/11/2006
  88  Relationship among Job Satisfaction, Job Involvement and Organizational Commitment for Nurses... 09/11/2006 - 11/11/2006
  89  Analysis of Attitudes Towards Change in ISO 9001 Quality Management Systems Certified Hospitals... 23/06/2006 - 24/06/2006
  90  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Çatışma Çözme Eğilimler... 03/06/2006 - 04/06/2006
  91  Yönetici Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları ile Kişisel-Mesleki Durum Değişkenleri, Lider... 13/04/2006 - 16/04/2006
  92  Ulusal Çalışma Mevzuatı ve ILO'ya Göre Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Belirlenmesi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  93  Hemşirelikte Eğitim ve İşbirliğinde Avrupa Boyutu Socrates Erasmus Tematik Ağ Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  94  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi... 29/04/2004 - 30/04/2004
  95  Servis Sorumlu Hemşirelerinin Yaptıkları Faaliyetler Açısından Zaman Kullanımlarının Değer... 29/04/2004 - 30/04/2004
  96  Çalışan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi... 08/05/2003 - 09/05/2003
  97  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışan İşçilerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 06/10/1999 - 09/10/1999
  98  Bir Tekstil İş Kolunda Başlatılan İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi... 22/06/1999 - 24/06/1999
  99  Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi... 14/05/1998 - 16/05/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasta Güvenliği Çalışan Sağlığı ve Güvenliği HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  2  Kalite Yönetimi HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  3  Kriz Yönetimi HEMŞİRELİKTE YÖNETİM...  2022
  4  Hemşirelik Bakımı Sunum Yöntemleri/Kontrol Süreci/Kalite Yönetimi/Hasta ve Çalışan Güvenliği/Kayıt Tutma ve Hemşirelik Bilişimi Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I...  2021
  5  Hemşirelik Bakımı Sunum Yöntemleri, Kontrol Süreci, Kalite Yönetimi, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Kayıt Tutma ve Hemşirelikte Bilişim Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II...  2021
  6  Planlama, Örgütleme ve Kaynak Yönetiminin Temelleri Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II...  2021
  7  Planlama, Örgütleme ve Kaynak Yönetiminin Temelleri Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I...  2021
  8  The Relationship Between Clinical Decision Making Status and Medical Error Tendencies of Pediatric Nurses Child Health and Disease Nursing I...  2019
  9  Hasta ve Çalışan Güvenliği 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  10  Kalite İyileştirme ve Risk Yönetimi 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı'...  2016
  11  Risk Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  12  Kalite Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2014
  13  Kanıta Dayalı Hemşirelik, CD Kanıta Dayalı Tıp, Nasıl Uygulanmalı ve Öğretilmeli?...  2008
 • NO AD TARIH
  1  "İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Yetişkin Ve Pediatrik Hastalar İçin Düşme Riski Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi"...  12/2021 - /
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Programının Çalışanların Sağlık Davranışları ve Güvenlik Kültürü Algısına Etkisi...  3/2018 - 3/2020
  4  PEDİATRİK BİRİMLERDE HATA RAPORLAMAYI ARTIRMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2016 - 9/2016
  5  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları Geliştirme Projesi...  4/2016 - 4/2017
  6  KANITA DAYALI DÜŞME ÖNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANMASININ HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARINA VE HASTA DÜŞMELERİNE ETKİSİ...  1/2014 - /
  7  Demonstration Site Project: Effective Workforce Planning...  9/2008 - 12/2009
  8  A Pilot Project to Evaluate the Health and Safety Management System (HSMS) Developed by the Ontario Safety Association for Community and healthcare (OSACH)...  4/2008 - 4/2009
  9  Hemşirelikte araştırma kullanımı için bir işbirliği projesi...  1/2007 - 1/2010
  10  Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kalite Belgesi Alan hastanelerde Değişim ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  10/2003 - 5/2005
  11  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  3  TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2017
  4  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2016
  5  SKS En İyi Bilimsel Araştırme ve Yayın ile En İyi Bildiri Ödülü...  2016
  6  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2015
  7  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  8  Leman Birol-İnci EREFE Poster Ödülü...  2014
  9  Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü...  2014
  10  Yılın Öğretim Üyesi Ödülü...  2014
  11  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  12  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2011
  13  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu mansiyon Ödülü...  2011
  14  Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Mansiyon Ödülü...  2011
  15  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  16  Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2009
  17  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2008
  18  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  19  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  20  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Araştırma Projeler...  2003
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Yurtdışından Öğrenci Kabulü Komisyonu Üyesi, Mayıs 2024-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ocak 2024-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2023-Devam ediyor
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2023-Devam ediyor
  5 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Eylül 2023-Devam ediyor
  6 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2023-Devam ediyor
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  8 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Eylül 2023-Devam ediyor
  9 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  10 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2023- Aralık 2023
  11 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  12 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ocak 2023-Devam ediyor
  13 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2022-Devam ediyor
  14 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2022- Haziran 2023
  15 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) Üyesi, Ağustos 2022-Devam ediyor
  16 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2022- Aralık 2022
  17 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2021- Haziran 2022
  18 Rektörlük 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Ortak Derslikler Birim Sorumlusu, Ekim 2021-Devam ediyor
  19 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2021-Devam ediyor
  20 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2021- Aralık 2021
  21 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ocak 2023
  22 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2021- Ocak 2023
  23 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2021- Şubat 2024
  24 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2020- Haziran 2021
  25 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Aralık 2023
  26 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  27 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  28 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  29 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2020- Eylül 2023
  30 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  31 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2020- Eylül 2020
  32 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  33 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020- Eylül 2020
  34 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2019- Aralık 2020
  35 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2021
  36 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018- Ekim 2021
  37 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2017- Aralık 2020
  38 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  39 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  40 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  41 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Haziran 2017
  42 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  43 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  44 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  45 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015