En

DOÇ.DR. MUSTAFA KIR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  2013
 • NO AD YIL
  1  Symptom frequency in children with congenital heart disease and parental care burden in predicting t...  2020
  2  Panüveit, fasiyal ve abdusens sinir felçleri ile ortaya çıkan Kawasaki Hastalığı...  2020
  3  Risk factors of intravenous immunoglobulin resistance and coronary arterial lesions in Turkish child...  2020
  4  Impaired systolic and diastolic left ventricular function in children and adolescents with congenita...  2019
  5  Patent Foramen Ovale Embriyolojisi...  2019
  6  Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin?1 ilişkisi...  2018
  7  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  8  Familyal hiperkolesterolemi nedeni ile 10 yaşında koroner bypass yapılan çocuk olgu...  2018
  9  Halsizlik ve iştahsızlık yakınması ile gelen restriktif kardiyomiyopatili bir olgu...  2018
  10  Protective Effect of Acetyl-L-Carnitine Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Wistar Albino ...  2016
  11  Can ambulatory blood pressure monitoring detect early diastolic dysfunction in children with type 1 ...  2016
  12  Protective Effect of Acetyl-L-Carnitine Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Wistar Albino ...  2016
  13  Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu A CASE WITH RAPIDLY PROGRESSIVE CARDIAC FIBROMA...  2016
  14  Salmonella glomerulonephritis and haemophagocytic lymphohistiocytosis in an adolescent...  2016
  15  The effect of L-thyroxine treatment on left ventricular functions in children with subclinical hypot...  2015
  16  Nörokutanöz Hastalıklar...  2015
  17  Revisiting subclavian flap repair for neonates and small infants...  2015
  18  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
  19  Anazarka Tarzı Ödem ile Başvuran İki Sütçocuğu: Protein Kaybettiren Enteropati...  2014
  20  Endocrinological and cardiological late effects among survivors of childhood acute lymphoblastic leu...  2013
  21  The Utility of Head Up Tilt Test with Video Electroencephalography in Children with Recurrent Loss o...  2013
  22  Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Cerrahiye Verilen Multiple İntrakardiyak Rabdomyoml...  2013
  23  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  24  Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu...  2012
  25  Intrapericardial teratoma in a newborn: a case report....  2012
  26  Vascular Rings: Presentation, Imaging Strategies, Treatment, and Outcome....  2012
  27  Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati...  2011
  28  Prenatal dönemde tanı konmuş sol ventrikül çıkış yolunu tıkayan intrakardiyak rabdomiyomlu bir yenid...  2011
  29  Surgical treatment of cor triatriatum, ventricular septal defect in an infant with a giant omphaloce...  2011
  30  Senkop Yakınması İle Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2011
  31  An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report...  2010
  32  Globe vesicale and hematocolpometra...  2010
  33  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir yenidoğan: başarılı tek aşamalı cerrah...  2009
  34  A newborn with aorticopulmonary window associated with coarctation of the aorta: a successful single...  2009
  35  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child...  2009
  36  Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeks...  2009
  37  Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis...  2009
  38  Evaluation of serum lipids and carotid artery intima media thickness in epileptic children treated w...  2008
  39  Chorioangiomatosis presenting with severe anemia and heart failure in a newborn....  2008
  40  Atriyal Septal Defekt: Sınıflandırma, Tanı, Uzun Süreli İzlem ve Tedavi...  2008
  41  Aort Koarktasyonu: Değerlendirme, izlem, Tedavi Yaklaşımları...  2008
  42  Clinical and morphological phenotype of geleophysic dysplasia...  2008
  43  Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Kardiyak ve Pulmoner Fonksiyonlar...  2008
  44  Noninvasive assessment of left-to-right shunting in ventricular septal defects by the proximal isove...  2007
  45  Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu....  2007
  46  Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause for Tetralogy of Follot...  2007
  47  Cardiac tamponade in acute rheumatic fever...  2005
  48  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  49  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  50  Izole periferik pulmoner arter darligi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  2003
  51  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  52  Takayasu's arteritis with bilateral renal artery stenosis: Unilateral kissing balloon angioplasty...  2002
  53  Fetal ekokardiyografide Ebstein anomalisi saptanan Down sendromlu bir olgu...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Magnetıc Resonance Imagıng And Echocardıography Fındıngs For Evaluatıon Of Rıght Cardıac And... 30/10/2020 - 01/11/2020
  2  Familyal Hiperkolesterolemi Ve Ciddi Aort Darlığı Olan, Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Nadir Bi... 23/10/2020 - 25/10/2020
  3  BALON PULMONER VALVULOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLM... 23/10/2020 - 25/10/2020
  4  Cerrahi Ya Da Transkateter Yol İle Asd Kapatma Yapılan Hastaların Postoperatif Dönemde Ritimleri... 23/10/2020 - 25/10/2020
  5  SAĞ PULMONER ARTERİN ASENDAN AORTADAN ANORMAL ORİJİNİ: NADİR BİR HEMİTRUNKUS OLGUSU ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  6  SOL SİNÜSTEN ÇIKAN SAĞ KORONER ARTER: NADİR BİR KORONER ARTER ANOMALİSİ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  7  Supraventriküler Taşikardi Atağı Sonrası Ebstein Anomalisi Tanısı Olan 9 Yaş Erkek Olgu... 23/10/2020 - 25/10/2020
  8  PULMONER ARTER OBSTRÜKSİYONU YAPAN KARDİYAK İNFLAMATUAR MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR NADİR BİR ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  9  Penetran Yaralanma Sonrası Pnömotoraks Olmadan Gelişen Kardiyak Tamponad Vakası... 02/10/2019 - 05/10/2019
  10  Risk Factors Of Intravenous Immunoglobulin Resistance And Coronary Arterial Lesions In Turkish Child... 12/06/2019 - 15/06/2019
  11  VSD lerin Cerrahi Onarımı: Sonuçlar ve Risk Faktörleri... 11/04/2019 - 14/04/2019
  12  Arkus Aorta Ve Dallarının Nadir Bir Varyasyonu... 11/04/2019 - 14/04/2019
  13  Kawasaki Hastalığı Olan Türk Çocuklarında Intravenöz Immünoglobulin Direnci Risk Faktörleri... 11/04/2019 - 14/04/2019
  14  Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Dev Aort Kök Anevrizması, Eşlik Eden Biküspit Aortik Kapak ... 11/04/2019 - 14/04/2019
  15  Fonksiyonel Pulmoner Atrezili Yenidoğan Olgusu... 11/04/2019 - 14/04/2019
  16  Panuveit, Beşinci ve Altıncı Kraniyal Sinir Felci ile Seyreden Atipik Kawasaki Olgusu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  17  Three Cases Wıth Complex Intracardıac Anomalıes Accompanyıng Ectopıa Cordıs... 27/03/2019 - 30/03/2019
  18  Erişkin Yaşa Ulaşmış d-TGA lı ve Geniş ASD li Olgu... 18/04/2018 - 21/04/2018
  19  yenidoğan döneminde arteriel switch operasyonu sonrası gelişen supraventriküler taşikardili ol... 14/04/2018 - 18/04/2018
  20  hipoksik solunum yetmezliği gelişen yenidoğanda intrakardiak trombüs... 14/04/2018 - 18/04/2018
  21  Two unusual complications of Fontan Circulation... 23/03/2017 - 26/03/2017
  22  yenidoğan döneminde düzeltilen ectopia cordis, 4 yıl sonra... 03/11/2016 - 06/11/2016
  23  Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilm... 05/10/2016 - 09/10/2016
  24  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  25  Periton diyalizi hastasında perikardiyal diyalizat kaçağı.... 11/12/2015 - 12/12/2015
  26  Assessment of the effecst of anemia on cardiovascular findings in obese adolescents... 11/06/2015 - 14/06/2015
  27  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  28  Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin PFO occluder cihazı ile kapatılması... 15/04/2015 - 18/04/2015
  29  Fallot Tetrolojisinde sol pulmoner arter agenezisi ve multiple MAPKA birlikteliği... 15/04/2015 - 18/04/2015
  30  Ventriküler septal defektlerde üç boyutlu ekokardiyografinin yeri... 15/04/2015 - 18/04/2015
  31  Nadir bir kardiyak anomali: Atriyal inversiyon ile c-TGA fizyolojisi... 15/04/2015 - 18/04/2015
  32  Travmaya bağlı olduğu düşünülen abdominal aort anevrizmalı bir olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  33  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  34  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  35  Doğumsal Kalp Hastalıkları Üzerine Etkili Epidemiyolojik Özelliklerin Tek merkez sonuçları... 15/04/2015 - 18/04/2015
  36  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  37  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  38  Çocuk kardiyolojisi bölümümüzün 10 aylık tanısal ve girişimsel anjiografi sonuçlarımız... 15/04/2015 - 18/04/2015
  39  Suprakardiyak tip total pulmoner venöz dönüş anomalisi operasyonu sonrası açık bırakılan ve... 15/04/2015 - 18/04/2015
  40  Aort koarktasyonlu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain ekokardiyografi ile değerlen... 15/04/2015 - 18/04/2015
  41  Çocukluk Çağında nadir bir siyanoz nedeni ''platipne-ortodeoksi'' sendromu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  42  Yakın aralıklarla başvuran aortik atrezili iki olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  43  Duchenne muskuler distrofili hastada miyokardit... 22/10/2014 - 26/10/2014
  44  Ani kardiyak arrest sonrası ICD implantasyonu yapılan ve ICD'nin geç komplikasyonu gelişen bir o... 22/10/2014 - 26/10/2014
  45  Gastrointestinal semptomlarla başvuran resriktif kardiyomiyopatili bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  46  Yenidoğan döneminde kardiyak kitle tanısı alan ve hızlı ilerleyen kardiyak fibromalı bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  47  The Effect of L-Thyroxine Treatment on Left Ventricular Functions in Children with Subclinical Hypot... 18/09/2014 - 20/09/2014
  48  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  49  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  50  Vasküler plug deneyimlerimiz... 16/04/2014 - 19/04/2014
  51  Pulmonary Artery to Left Atrial Fistula Diagnosed Prenatally and Treated Percutaneously Following Bi... 13/03/2014 - 16/03/2014
  52  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  53  Akut graft versus host hastalığının nadir formu: İzole kardiyak tamponad gelişmiş bir adolesa... 06/03/2014 - 08/03/2014
  54  Subklinik hipotiroidli çocuklarda L-tiroksin tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi... 30/11/2013 - 03/11/2013
  55  Anormal Sol Pulmoner Arter (Pulmoner Arter Sling): Klinik ve Radyolojik Bulgular... 06/11/2013 - 10/11/2013
  56  Subklinik hipotiroidili çocuklarda L-tiroksin tedavisinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi... 01/10/2013 - 05/10/2013
  57  Aceytl-L-Carnitine has Protective Effects Against Experimental Doxorubicin Cardiotoxicity... 25/09/2013 - 28/09/2013
  58  ASD ve modifiye B-T şantın tek seansta transkateter kapatıldığı bir hasta: Olgu sunumu... 01/05/2013 - 05/05/2013
  59  Atriyal Septal Defektlerin Gore Septal Occluder kullanılarak transkateter yolla kapatılması... 01/05/2013 - 05/05/2013
  60  Nadir Bir Sistemik Venöz Dönüş Anomalisi.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  61  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  62  AVSD ve Cor Triatriatum Sinistra Birlikteliği: Nadir görülen bir klinik durum... 01/05/2013 - 05/05/2013
  63  Orta Hat Gelişim Bozukluklarının Nadir Bir Örneği: Cantrell Pentalojisi.... 17/04/2013 - 21/04/2013
  64  Diabetik Anne Bebeğinde Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Ventriküler Taşikardi... 14/04/2013 - 17/04/2013
  65  Terapötik Hipoterminin Beklenmedik Bir Komplikasyonu: İnferolateral Erken Repolarizasyon... 14/04/2013 - 17/04/2013
  66  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  67  An Unusual Side Effect of Therapeutic hypothermia: Inferolateral Early Repolarisation.... 21/03/2013 - 24/03/2013
  68  Succesful surgery in a patient with hypertrophic subaortic obstruction and co-existing genetic disor... 21/03/2013 - 21/03/2013
  69  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  70  Pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığında meselamin kullanımı ile ilişkili miyokarditis: ... 18/10/2012 - 21/10/2012
  71  Lupus nefritli hastada sinüs nod disfonksiyonuna bağlı bradikardi: Olgu sunumu.... 03/10/2012 - 06/10/2012
  72  Assesment of ventricular septal defects by live three dimensional echocardiographie... 23/05/2012 - 26/05/2012
  73  The utility of tilt table testing with video EEG in children with recurrent loss of consciousness... 16/05/2012 - 19/05/2012
  74  Evaluation of epicardial adipose tissue and carotid intima-media thickness in children with migraine... 16/05/2012 - 19/05/2012
  75  ciddi persistan pulmoner hipertansiyonlu konjenital diyafram hernisi olgusunda cerrahi tedavi planla... 15/04/2012 - 18/04/2012
  76  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ile başvuran izole sağ pulmoner arter agenezisi... 11/04/2012 - 15/04/2012
  77  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 09/06/2011 - 12/06/2011
  78  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilm... 25/05/2011 - 28/05/2011
  79  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia... 11/05/2011 - 14/05/2011
  80  Sentetik Modifiye Blalock-Taussig Şantın Amplatzer Vasküler Plug-2 ile Transkateter Kapatılması... 04/05/2011 - 09/05/2011
  81  İntraperikardial karaciğer hernisi... 17/04/2011 - 20/04/2011
  82  Pulmoner kapak yokluğu sendromu... 17/04/2011 - 20/04/2011
  83  Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hip... 04/04/2011 - 08/04/2011
  84  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  85  Senkop yakınması ile başvuran olguların retrospektif değerlendirilmesi... 20/10/2010 - 24/10/2010
  86  Lenfödem tanılı üç olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  87  Incessant Automatic Atrial Tachycardia in a Child with Normal Heart: Successful Treatment by Radiofr... 24/09/2009 - 28/09/2009
  88  kardiyak arrest: mukopolisakkaridozis tip-1'de farklı bir başvuru şekli... 28/05/2009 - 30/05/2009
  89  Vasküler Ring Deneyimlerimiz... 06/05/2009 - 09/05/2009
  90  Sağ Akciğer Bazal Segmenti Anormal Sistemik Arter ile Beslenen Bir Olgu: Vasküler Plug Kullanıla... 06/05/2009 - 09/05/2009
  91  Yenidoğan Döneminde Başvuran Aortopulmoner Pencereli İki Olgu... 06/05/2009 - 09/05/2009
  92  Persistan pulmoner hipertansiyon tanılı yenidoğanlarda oral sildenafil ve konvansiyonel tedavi et... 27/04/2009 - 30/04/2009
  93  Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği... 27/04/2009 - 30/04/2009
  94  Treatment Related Cardiotoxicity in Children and Adolescents with Cancer... 22/03/2009 - 24/03/2009
  95  Large anamalous systemic arterial supply to a anarmol right lung lower lobe: successful transcathete... 28/11/2008 - 02/12/2008
  96  Large Anomalous Systemic Arteral Supply to A Normal Right Lung Lobe: Successful Transcatheter Occlus... 28/11/2008 - 02/12/2008
  97  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aorto-pulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  98  Aort Koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  99  Atipik lokalizasyonlu intrakardiyak rabdomiyomlu bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  100  Talasemi majorlu hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması... 08/10/2008 - 11/10/2008
  101  Geçici endokard tutulumu olan Henoch-Schönlein purpuralı bir olgu... 14/06/2008 - 18/06/2008
  102  Valproik asid tedavisi alan idiopatik epilepsili hastalarda serum lipid düzeyi ve karotid arter int... 28/05/2008 - 31/05/2008
  103  Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy in an eight year old girl... 14/05/2008 - 17/05/2008
  104  Akut miyokard enfarktüsü tablosunda gelen antifosfolipid antikor sendromlu bir olgu... 09/04/2008 - 12/04/2008
  105  Metilfenidat tedavisi planlanan dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olgusunda asemptomatik ve... 06/03/2008 - 08/03/2008
  106  Trunkus arteriyozus olgularında kardiyak MR görüntüleme bulguları... 26/10/2006 - 30/10/2006
  107  A case report double aortic arch... 20/09/2006 - 24/09/2006
  108  Calculation of left to right shunt by the vena contracta method in children with ventricular septal ... 20/09/2006 - 24/09/2006
  109  A case of myopericarditis mimicking myocardial infarction... 20/09/2006 - 24/09/2006
  110  İntrauterin büyüme kısıtlılığı ve ağır anemi ile bulgu veren nadir bir plasental tümör ... 12/04/2006 - 16/04/2006
  111  Fallot tetrolojili çocuklarda tam düzeltme operasyonu öncesi ve sonrasında sağ ventrikül fonks... 16/11/2005 - 18/11/2005
  112  Vasküler ring: Tanıda manyetik rezonans görüntülemenin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  113  Doubly-commited juksta arteriyel ventriküler septal defekt, valvuler pulmoner stenozlu ve non-konfl... 16/11/2005 - 18/11/2005
  114  Sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invazif ve standar... 16/11/2005 - 18/11/2005
  115  Trunkus arteriyozus: Tanıda manyetik rezonans görüntülemnin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  116  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikle... 16/10/2005 - 18/10/2005
  117  Evaluation of right ventricular function by myocardial performance index in childrenwith Fallot's te... 29/09/2005 - 02/10/2005
  118  Vascular ring: Report of five cases with emphasis on unusual symptoms... 20/09/2005 - 02/10/2005
  119  Non-invasive assessment of left-to right shunt in ventricular septal defects by the proximal isovelo... 18/09/2005 - 22/09/2005
  120  Quantitative assessment of left-toright in ventricular septal defects by color Doppler imaging of th... 18/09/2005 - 22/09/2005
  121  Ventriküler septal defektli çocuklarda vena kontrakta yöntemi ile soldan sağa şant miktarının... 06/10/2004 - 09/10/2004
  122  Ventriküler septal defektli çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının miyokardiyal performans i... 06/10/2004 - 09/10/2004
  123  Ventriküler septal defektli hastalarda proksimal isovelocitysurface area (PISA) yöntemi ile soldan... 06/10/2004 - 09/10/2004
  124  Soldan sağa şantlı konjenital kalp defektli çocuklarda endotelin 1 seviyesi ile pulmoner kan ak... 06/10/2004 - 09/10/2004
  125  Vasküler ring anomalileri... 06/10/2004 - 09/10/2004
  126  Assessment of left ventricular function in children with ventricular septal defect using the myocard... 26/09/2004 - 29/09/2004
  127  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  128  Persistan hışıltılı ve tekrarlayan bronkopnömoni nedeni olarak vasküler ring saptanan bir olg... 16/04/2003 - 18/04/2003
  129  Adenotonsiller hipertrofili çocuklarda operasyon öncesi ve sonrası kardiyak ve pulmoner fonksiyon... 15/10/2002 - 19/10/2002
  130  Bilateral renal arter stenozlu Takayasu arteriti kissing balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesi... 15/10/2002 - 19/10/2002
  131  Sol pulmoner arter yokluğu ve Fallot Tetrolojili bir olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  132  Kardiyak tamponad tablosu ile başvuran akut romatizmal kardit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  133  Noonan sendromu: Balon pulmoner valvuloplasti yapılan olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  134  Normal fenotip ile supravalvuler aort stenozu ve pulmoner stenozlu bir olgu. William's Sendromunun b... 30/09/2001 - 05/10/2001
  135  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonlu bir olguda vasküler ring anomalisi... 30/09/2001 - 05/10/2001
  136  Takayasu arteriti... 30/09/2001 - 05/10/2001
  137  Periferik pulmoner arter darlığı ile birlikte olan William's sendromlu bir olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  138  Enalapril in infants with congestive heart failure secondary to a left-to-right shunt... 27/05/2001 - 31/05/2001
  139  A newborn with multiple intracardiac rhabdomyomas undergoing surgery due to the right ventricular ou... 27/05/2001 - 31/05/2001
  140  Hemodynamic responses to isoproterenol infusion in children with valvuler aortic stenosis... 27/05/2001 - 31/05/2001
  141  Role of the Doppler mean systolic pressure gradient in the assessment of severity of valvuler stenos... 27/05/2001 - 31/05/2001
  142  Down sendromlu bir hastada fetal eko ile saptanan Ebstein anamalisi: Olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  143  Galen ven malformasyonu: Konjestif kalp yetersizliğinde başvuran 9 aylık bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  144  Tip IIa hiperkolesterolemi: erken koroner aterosklerozlu bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  145  Valvuler aort stenozlu çocuklarda isoproterenol infüzyonuna hemodinamik yanıtlar... 03/05/2001 - 06/05/2001
  146  Soldan sağa şanta sekonder konjestif kalp yetersizliği olan infantlarda enalapril etkilerinin de... 03/05/2001 - 06/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nörokutenöz Hastalıklar Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Ailevi Akdeniz ateşi tanısı ile takip edilen çocuklarda kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi...  10/2019 - 10/2020
  2  Asetil L Karnitinin Deneysel Doksorubisin Kardiyotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  1/2011 - /
 • NO AD YIL
  1  mansiyon...  2005
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017- Ocak 2019
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Eylül 2013