Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. EMRULLAH RIZA ÇETİNGÖZ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2008
 • NO AD YIL
  1  Dinutuximab beta plus conventional chemotherapy for relapsed/refractory high-risk neuroblastoma: A s...  2022
  2  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi...  2020
  3  Yaşlı Kanser Hastalarında Radyoterapi...  2020
  4  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  5  Jinekolojik Tümörlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD Deneyimi...  2012
  6  Soft Tissue Sarcomas and Central Nervous System Tumors in Children with Neurofibromatosis Type 1...  2011
  7  Adrenalectomy For Isolated Metastasis In Five Patients With Lung Cancer: Single Centre Experience an...  2011
  8  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  9  Successful use of inhaled steroids for the management of radiation pneumonitis in an infant....  2010
  10  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
  11  Dosimetric comparison of ring and ovoid applicators....  2009
  12  Is re-irradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients? ...  2009
  13  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic...  2007
  14  Clinical characteristics and therapy outcome of pediatric Hodgkin's lymphoma-a single center experie...  2007
  15  Radyoterapide Yenilikler...  2006
  16  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
  17  Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: a pediatric onco...  2004
  18  İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sisplatin/Gemsitabin Kemoterapisinin Etkililiği...  2002
  19  Turkish people's knowledge of cancer and attitudes toward prevention and treatment,...  2002
  20  Tc-99m MDP, thallium-201 chloride and Tc-99m MAG3 renal uptake in subacute and chronic radiation nep...  2001
  21  The role of palliative radiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer...  2001
  22  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması...  2001
  23  Optimization in high dose rate brachytherapy for uterovaginal applications...  2001
  24  Çocukluk Çağı Medulloblastom Olgularımızda Tedavi Sonuçlarımız...  2000
  25  Su bolusü ile yapılan alt ekstremite ışınlamasında tedavi planlama sistemi (TPS) ve termoluminesan d...  2000
  26  Çocukluk Çağı Medulloblastom olgularında tedavi sonuçlarımız...  2000
  27  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Palyatif Radyoterapinin Rolü...  2000
  28  Is hypofractionated reirradiation effective after symptomatic local recurrence in non-small cell lun...  2000
  29  Primary pediatric gliosarcoma: A case report and review of the literature...  2000
  30  Çocukluk çağında Nörofibromatozis Tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları...  2000
  31  Radyoterapide hasta setup sürelerini etkileyen faktörler....  2000
  32  Kanser hastalarında tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması...  2000
  33  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne başvuran çocukluk çağı kanser vakalarının e...  1999
  35  Pediatrik tümörlerde talyum-201 tümör sintigrafisinin yeri...  1999
  36  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi,...  1998
  37  Primary non-hogdkin lymphoma of the skull; a case report and review of the literature...  1998
  38  Rectum dose analysis of intracavitary applications in gynecologic cancers...  1998
  39  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  40  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etk...  1998
  41  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler....  1997
  42  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  43  Thallium-201 and three phase bone scintigraphy in the evaluation of the bone and soft tissue sarcoma...  1997
  44  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  45  Kanser hastalarının eşlerinde depresyonun Beck depresyon ölçeği ile değerlendirilmesi...  1996
  46  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  47  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survi araştırması...  1996
  48  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis...  1996
  49  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi ön sonuçları....  1995
  50  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön sonuçları...  1995
  51  Iridium-192 versus Cobalt-60 boost in 3-7 cm breast cancer treated by irradiatıon alone:final result...  1995
  52  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) servix kanseri protokolü radyoterapi erken dönem so...  1994
 • NO AD TARİH
  1  PD-1, PDL-1 pozitifliği saptanan refrakter lenfoma olgularında nivolumab deneyimimiz... 08/03/2023 - 12/03/2023
  2  DINUTUXIMAB BETA-BASED CHEMO-IMMUNOTHERAPY FOR RELAPSED/REFRACTORY HIGH-RISK NEUROBLASTOMA: PRELIMIN... 28/09/2022 - 01/10/2022
  3  Çocukluk çağı kanserleri ve heredite: Tek merkez deneyimi.... 24/11/2021 - 28/11/2021
  4  High Grade Glioma of Central Nervous System: Single Center Treatment Experience... 10/11/2021 - 13/11/2021
  5  Retinoblastoma: Experience from a Single Center in Turkey... 21/10/2021 - 24/10/2021
  6  Treatment of Relapse/ Refractory Neuroblastoma: Dokuz Eylul Experience... 21/10/2021 - 24/10/2021
  7  High-grade glioma of central nervous system: Single Center Treatment Experience... 04/06/2021 - 08/06/2021
  8  ERKEN EVRE HODGKİN LENFOMADA TEDAVİ SONUÇLARI VE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTORLER... 20/11/2020 - 22/11/2020
  9  Childhood Cancers and Heredity: A Single Center Experience.... 14/10/2020 - 17/10/2020
  10  Childhood Cancer and Heredity: A Single center experience... 14/10/2020 - 17/10/2020
  11  Embryonal Tumors of Central Nervous System:Single Center Treatment Experience... 23/10/2019 - 26/10/2019
  12  Single Center Experience of Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Tumors... 23/10/2019 - 26/10/2019
  13  Evaluation of Thyroid Functions in Survivors of Childhood Head and Neck Cancers Treated with İrradi... 23/10/2019 - 26/10/2019
  14  Baş boyun radyoterapisi uygulanmış kanserli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonlarının değerlen... 17/04/2019 - 21/04/2019
  15  Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri Tedavi Deneyimimiz... 17/04/2019 - 21/04/2019
  16  Rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku tümörlerinde tek merkez deneyimi... 17/04/2019 - 21/04/2019
  17  Dokuz Eylul University Pediatric Oncology Group: Ewing Sarcoma Family of Tumors Experience... 16/11/2018 - 19/11/2018
  18  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  19  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  20  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  21  Treatment of Neuroblastoma in Infants Younger than 18 Months: The 30 Years Experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  22  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubu: Ewing Sarkom Tümör Ailesi Deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  24  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  25  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  26  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Orta risk grubu nöroblastom tedavi deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  28  Dokuz Eylul University Treatment Experience of Neuroblastoma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  29  Treatment of Relapse Neuroblastoma: Dokuz Eylul University Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  30  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  31  Retrospective Analysis of Our Patients with Pons Glioma... 12/10/2017 - 15/10/2017
  32  Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  33  Çocukluk Çağı Optik Gliom Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  34  Pons Gliomu Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  35  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  36  Relaps Nöroblastom Tedavisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 19/04/2017 - 23/04/2017
  37  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  38  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  39  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  40  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  41  Dokuz Yılda Progrese Olan Nodül: Adenokarsinom ? Olgu Sunumu... 24/11/2016 - 27/11/2016
  42  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  43  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  44  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrası akut radyasyon pnömonisi ve fibr... 11/11/2014 - 16/11/2014
  45  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  46  Nörofibromatozis tip 1 tanılı çocuklarda gelişen santral sinir sistemi tümörleri ve yumuşak ... 20/04/2011 - 24/04/2011
  47  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  49  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik fakt... 21/04/2010 - 25/04/2010
  50  Adjuvan radyoterapi uygulanmış serviks karsinomlu hastalarda pelvik ve uzak hastalık kontrolünü... 21/04/2010 - 25/04/2010
  51  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Aydınlatılmış Onamın Kalıcılığın... 21/04/2010 - 25/04/2010
  52  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda yerel-bölgesel ve uzak hastalık kontr... 21/04/2010 - 25/04/2010
  53  Adjuvan intrakaviter brakiterapi uygulanmış erken evre endometrium karsinomlarında tedavi sonuçl... 21/04/2010 - 25/04/2010
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Non-Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları... 21/04/2009 - 26/04/2009
  55  Retinoblastoma: Experience From a Single Center in Turkey... 22/03/2009 - 24/03/2009
  56  Çok yapraklı kollimatör ve bireysel blok kullanımının akciğer, medulla spinalis ve PTV?ye etk... 19/04/2008 - 23/04/2008
  57  Treatment results of pediatric germ cell tumors from a single institution.... 01/11/2007 - 03/11/2007
  58  Is reirradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients?... 02/09/2007 - 06/09/2007
  59  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 02/09/2007 - 06/09/2007
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ Hücreli Tümörler... 19/04/2007 - 23/04/2007
  61  Profilaktik Kranyal ışınlama uygulanan (PKI) küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yinel... 19/04/2007 - 23/04/2007
  62  İkinci seri ışınlamalar başlangıçta metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer kan... 19/04/2007 - 23/04/2007
  63  The variability of applicator position among high dose rate (HDR) intracavitary brachytherapy applic... 08/10/2006 - 12/10/2006
  64  Therapy Related Secondary Neoplasms in Pediatric Oncology Patients.... 18/09/2006 - 21/09/2006
  65  Treatment results in metastatic non small cell lung cancer patients treated with hypofractionated re... 13/09/2006 - 16/09/2006
  66  Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  67  Case presentation: poorly differentiated neuroendocrine carcinoma with primary mediastinal lymph nod... 13/09/2006 - 16/09/2006
  68  The importance and implementation of quality assurance in Radiation Oncology... 13/09/2006 - 16/09/2006
  69  Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tedaviye İkincil Neoplazmlar.... 18/05/2006 - 20/05/2006
  70  Radyasyon Onkolojisinde nitelik güvenirliğinin önemi ve uygulanabilirliği.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  71  Küçük hücreli dışı AC kanserli hastalarda tek başına veya sisplatinle eşzamanlı 45 Gy hip... 19/04/2006 - 23/04/2006
  72  Olgu Sunumu: Primer mediastinal lenf nodu yerleşimli az diferansiye nöroendokrin karsinom... 19/04/2006 - 23/04/2006
  73  Primer tümöre ikinci seri hipofraksiyone radyoterapi uygulanmış metastatik küçük hücreli dı... 19/04/2006 - 23/06/2006
  74  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  75  High survival rates in rhabdomyosarcoma: A single institution' s results.... 10/12/2005 - 13/12/2005
  76  Pediatric Hodgkin`s Disease: A single Institution`s Experience... 10/12/2005 - 13/12/2005
  77  Combined Therapy in Head and neck rhabdomyosarcomas of childhood.... 25/06/2005 - 30/06/2005
  78  Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlarımız... 20/04/2005 - 25/04/2005
  79  Adjuvan radyoterapi uygulanmış endometrium kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognost... 20/04/2005 - 24/04/2005
  80  Rabdomiyosarkom tedavisinde Dokuz Eylül Deneyimi... 20/04/2005 - 24/04/2005
  81  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 203 olguda palyatif radyotera... 20/04/2005 - 24/04/2005
  82  Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler... 20/04/2005 - 24/04/2005
  83  Definitif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Olgularda Tedavi Ö... 20/04/2005 - 24/04/2005
  84  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi sonuçlarımız... 25/11/2004 - 28/11/2004
  85  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer... 14/10/2004 - 17/10/2004
  86  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra... 14/10/2004 - 17/10/2004
  87  Kranyal radyoterapi uygulanmış akut lösemi tanılı çocuk hastalarımızın tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  88  Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  89  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçlarımız.... 21/04/2004 - 25/04/2004
  90  Radyoterapi Uygulanmış çocukluk çağı beyin tümörlü hastaların dağılımı ve tedavi sonu... 21/04/2004 - 25/04/2004
  91  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  92  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  93  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  94  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  95  Adjuvan radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı glial tümör hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  96  Definitif radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı pons gliomu hastalarında tedavi sonuçlarımı... 24/10/2003 - 25/10/2003
  97  Glial tümörler : Ependimomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  98  Glial tümörler : Beyin sapı gliomları... 24/10/2003 - 25/10/2003
  99  Glial tümörler : Astrositomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  100  Glial tümörler : Optik gliomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  101  1988-2002 Tarihleri Arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Grubunca İzlenen Germ H... 23/04/2003 - 27/04/2003
  102  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
  103  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Cisplatin/Gemsitabin kemoterapisinin etkinliği... 24/04/2002 - 27/04/2002
  104  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  105  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometriyum karsinomlu hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ana... 20/04/2002 - 23/04/2002
  106  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda (KHDAK) palyatif radyoterapinin (PRT) etkinliğinin ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  107  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 91 olguda definitif radyoterapi sonuçları... 20/04/2002 - 23/04/2002
  108  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  109  Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  110  Küçük Hücreli dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) 118 olguda palyatif radyoterapi (PRT) sonuçl... 30/04/2001 - 04/05/2001
  111  Toplumun kanser hakkindaki bilgi ve tutumu-Kanser ne kadar tanınıyor... 30/04/2001 - 04/05/2001
  112  Ring ve ovoid aplikatörlerin karşılaştırmalı dozimetrik çalışması... 10/01/2001 - 13/01/2001
  113  The comparative dosimetric study of ring and ovoid applicators... 19/09/2000 - 23/09/2000
  114  The dosimetric study of the tandem and ring applicators in gynecological radiotherapy... 19/09/2000 - 23/09/2000
  115  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  116  Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  117  Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... 26/03/2000 - 29/03/2000
  118  İkinci seri hipofraksiyone palyatif radyoterapi (İSPRT) uygulanan küçük hücreli dışı akci... 26/03/2000 - 19/03/2000
  119  Palyatif radyoterapi (PRT) uygulanan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda tedavi ... 26/03/2000 - 29/03/2000
  120  Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.... 27/04/1999 - 01/05/1999
  121  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  122  Kanserli hastalarda tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması... 27/04/1999 - 01/05/1999
  123  Çocukluk çağı akut lösemi olgularında kranyal profilaksi radyoterapi sonuçları... 27/04/1999 - 01/05/1999
  124  Operabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli ( KHDAK ) olgularda adjuvan radyoterapi sonuçla... 27/04/1999 - 01/05/1999
  125  Metastatik yumuşak doku sarkomlarında tedavi: Akciğer metastazlı iki vakanın "ICE-VAC" kemotera... 22/10/1998 - 24/10/1998
  126  DEBBKG larenks kanserleri tedavi protokolü sonuçları.... 14/10/1998 - 18/10/1998
  127  Yüksek doz hızlı ( YDH ) brakiterapi utero-vaginal uygulamalarında optimizasyon çalışması... 11/10/1998 - 14/10/1998
  128  Jinekolojik kanserlerin intrakaviter uygulamalarında thermoluminescent dozimetri (TLD) ile rektal d... 11/10/1998 - 14/10/1998
  129  Yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  130  Kliniğimize başvuran çocukluk çağı tümörlü olguların epidemiyolojik incelemesi... 11/10/1998 - 14/10/1998
  131  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde prognostik faktörler... 11/10/1998 - 14/10/1998
  132  Yüksek riskli endometrium kanserlerinde eksternal radyoterapi ve yüksek doz hızlı brakiterapi ko... 11/10/1998 - 14/10/1998
  133  Hipofarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları... 11/10/1998 - 14/10/1998
  134  Determinatıon of the dose given to the irregular surface points on a leg phantom both in a water bo... 01/10/1998 - 04/10/1998
  135  General characteristics of our multiple primary cancer cases... 01/10/1998 - 04/10/1998
  136  The effect of radioopaque packing on the quality of brachytherapy applications... 01/10/1998 - 05/10/1998
  137  Late side effects and efficacy of high dose rate (HDR) brachytherapy combined with external beam rad... 20/09/1998 - 24/09/1998
  138  Results of external radiotherapy (EBRT) and high dose rate (HDR) brachytherapy in cancer of the cerv... 20/09/1998 - 24/09/1998
  139  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi... 16/09/1997 - 20/09/1997
  140  P53, bcl-2 immunoactivity and apopitotic index as possible prognostic parameters in endometrial carc... 01/09/1997 - 05/09/1997
  141  Is human milk fat globule 2 a possible prognostic factor in endometrial carcinoma... 01/09/1997 - 05/09/1997
  142  BCL2 expression in benign, borderline and malignant ovarian tumors... 01/09/1997 - 05/09/1997
  143  Sinonazal Tümörler, 66 Olgu... 24/04/1997 - 27/04/1997
  144  Multipl primer olguların değerlendirilmesi... 23/04/1997 - 26/04/1997
  145  Rektum karsinomlarında adjuvan tedavi sonuçlarımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  146  Tonsil yerleşimli ekstranodal lenfomalı olgularımız.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  147  Nazofarenks dışı yerel ileri baş ve boyun karsinomlarında eş zamanlı kemoterapi uygulanması.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  148  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  149  Primer Ki-1+ (CD30) anaplastik büyük hücreli (B cell) cilt lenfoma.... 23/04/1997 - 26/04/2007
  150  Non-Hogkin Lenfomada relaps şekilleri değişiyor mu ? G-CSF destekli ?NHL BFM-90? protokolü ile... 23/04/1997 - 26/04/1997
  151  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  152  Bilateral meme kanserleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  153  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  154  Radiologic behavioral characteristics in brain metastasis of lung cancer... 02/03/1997 - 07/03/1997
  155  Hodgkin Hastalığında Dokuz Eylül Pediatrik Onkoloji Deneyimi... 13/11/1996 - 15/11/1996
  156  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları... 05/10/1996 - 09/10/1996
  157  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  158  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  159  Nazofarenks kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  160  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  161  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  162  Meme karsinomlarında metastazın ortaya çıkış süresini etkileyebilecek prognostik faktörler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  163  Pelvik alan radyoterapisinde ince bağırsak hacim değişikliklerinin irdelenmesi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  164  Çocukluk çağında tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu: iki olgu sunumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  165  Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  166  Lokal ileri evre oral kavite karsinomlarında değişik fraksiyon şemaları ve/veya konkomitan kemo... 05/10/1996 - 09/10/2006
  167  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu... 05/10/1996 - 09/10/2006
  168  Operabl larenks karsinomlu olgularda prognostik faktörler... 05/10/1996 - 09/10/1996
  169  Endometrıum kanserlerınde postoperatıf intrakavıter HDR brakıterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  170  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  171  Türkiyedeki radyoterapi merkezlerinde hastaların yıkanabilirliklerinin araştırılması.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  172  Primer kemik lenfoma tanılı bir olgunun sunumu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  173  Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  174  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomu: postoperatif radyoterapi ile sadece radyoterap... 05/10/1996 - 09/10/1996
  175  Erkek invaziv lobülar meme karsinomu olgusu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  176  Sağlıklı toplumun kansere bakışı... 05/10/1996 - 09/10/1996
  177  Akciğer kanserleri radyoterapisi medulla spinalis korumalarının planlama bilgisayarı ile simulas... 05/10/1996 - 09/10/1996
  178  Mastektomi sonrası flep gerginliğinin radyobiyolojik yanıta etkisi.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  179  HDR brachytherapy in endometrial carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  180  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  181  Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  182  Prognostic factors in operabl larynx carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  183  Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  184  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu... 06/05/1996 - 10/05/1996
  185  Metastatik olan ve olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) CD44 ifadesi... 06/05/1996 - 10/05/1996
  186  Radiotherapy results in early stage (T1-T2) vocal cord carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  187  Our treatment protocol in nasopharyngeal carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  188  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  189  Patient characteristics, treatment modalities and results of primary brain tumors treated at Dokuz E... 09/10/1995 - 12/10/1995
  190  Akciğer kanseri beyin metastazlarının radyolojik davranış özellikleri... 18/06/1995 - 22/06/1995
  191  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  192  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  193  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  194  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  195  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  196  Evre lll A / lll B küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçları... 29/05/1995 - 02/06/1995
  197  Larenks kanseri tedavisinde postoperatif radyoterapinin yeri... 29/05/1995 - 02/06/1995
  198  Erken evre (T1-T2) larenks karsinomlarında radyoterapi ön sonuçları.... 29/05/1995 - 02/06/1995
  199  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri prokolu radyoterapi erken dö... 28/05/1995 - 02/06/1995
  200  Yumuşak doku ve kemik sarkoması hastalarımızın özellikleri ve kemoterapi sonuçları... 28/05/1995 - 02/06/1995
  201  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açıs... 28/05/1995 - 02/06/1995
  202  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  203  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  204  Bir primer anaplastik küçük hücreli larenks karsinomu olgusu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  205  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  206  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  207  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 28/05/1995 - 02/06/1995
  208  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  209  Baş-boyun tümörlerinde '' cisplatin, metotrexate, bleomycin '' kemoterapisiyle elde edilen sonuç... 28/05/1995 - 02/06/1995
  210  Larenks kanserlerinde bölgesel lenf nodu yayılım özelliklerinin tm boyutu, lokalizasyon, diferan... 19/05/1994 - 23/05/1994
  211  Baş-boyun karsinomlu olguların tedavisinde simülasyon-setup uygunluklarının değerlendirilmesi.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  212  Larenks kanseri tedavisinde post-op radyoterapinin yeri.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  213  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri protokolu radyoterapi erken d... 19/05/1994 - 23/05/1994
  214  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde definitif RT'nin rolü.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  215  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  216  Hastalığının kanser olduğunu bilen ve bilmeyen meme ve jinekolojik kanserli hastaların depresy... 16/05/1994 - 19/05/1994
  217  Baş-boyun karsinomlarının lokalizasyonları, evre dağılımı ve uygulanan tedaviler.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  218  Baş-boyun karsinomlarında tedavi sonrası ortaya çıkan başarısızlıkların değerlendirilmesi... 16/05/1994 - 19/05/1994
  219  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  220  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları... 15/05/1994 - 19/05/1994
 • NO AD YIL
  1  Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaşlı Kanser Hastalarında Stereotaktik Radyoterapi Geriatrik Onkoloji...  2021
  2  Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Göğüs Cerrahisi...  2015
  3  HÜCRE VE ORGANELLERİ, KANSER BİYOLOJİSİ TEMEL VE KLİNİK RADYOTERAPİ...  2013
  4  Oligometastazlarda SRS Akciğer Kanserleri...  2013
  5  Radyoterapi Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları Klinik ve Temel Radyoterapi...  2013
  6  Oligometastazlarda SRS Oligometastazlarda SRS...  2013
  7  Timing of radiotherapy in limited stage small cell lung cancer: early or late? Lung Cancer:Current Satatus ans Perspectives...  2006
  8  Evre III B de tedavi Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi...  2006
  9  Yaygın evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  10  Sınırlı evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları Akciğer Kanserleri- Tanı ve tedavide temel ilkeler ve uygulamalar...  2001
  11  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde post-operatif radyoterapinin rolü, Kanıta Dayalı Radyasyon Onkolojisi Kursu...  2001
  12  Radyasyon kazaları ve korunma Paramedik...  2000
  13  Maliyet yarar yönleriyle radyoterapinin sürvi ve yaşam kalitesine etkis 25. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı...  2000
  14  Akciğer Kanseri: Multidisipliner yaklaşım Akciğer Kanseri...  1999
  15  Endometrium Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
  16  Jinekolojik kanserlerin tedavisinde brakiterapi Jinekolojik Kanserlerin tedavisinde brakiterapi...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi...  6/2010 - 12/2010
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Temmuz 2023
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2016- Kasım 2018
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Mart 2011- Mart 2011
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2011- Mart 2011
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2012
  8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2008- Mart 2011
  9 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2008- Mart 2011
  10 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2005- Ağustos 2008
  11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2005- Eylül 2008
  14 Onkoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2002- Ekim 2005
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  17 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1999- Aralık 1999
  18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı Başkanı, Eylül 1999- Eylül 2002
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1999- Eylül 2002
  20 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 1996- Kasım 1999