Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ŞEVKET BARAN UĞURLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Assessment of ventricular septal defects by real-time three-dimensional echocardiography and compari...  2022
  2  Four ectopia cordis cases surgically managed with different strategies...  2021
  3  Familyal hiperkolesterolemi nedeni ile 10 yaşında koroner bypass yapılan çocuk olgu...  2018
  4  Pancreaticoduodenal artery aneurysm secondary to median arcuate ligament syndrome treated with prese...  2017
  5  Effects of rivaroxaban on intimal hyperplasia and smooth muscle cell proliferation at the carotid ar...  2017
  6  An aorto-enteric fistula arising after endovascular management of mycotic abdominal aortic aneurysm ...  2016
  7  Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu A CASE WITH RAPIDLY PROGRESSIVE CARDIAC FIBROMA...  2016
  8  Duplex Ultrasonography Findings Are not Related to Menstrual Cycle Phases in Women with Early Sympto...  2015
  9  Revisiting subclavian flap repair for neonates and small infants...  2015
  10  A mandatory modification in extracorporeal biventricular assist device (BIVAD) implantation: interco...  2013
  11  The effects of levosimendan and dobutamine in experimental bupivacaine-induced cardiotoxicity....  2013
  12  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
  13  Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Cerrahiye Verilen Multiple İntrakardiyak Rabdomyoml...  2013
  14  Minimally invasive on-pump aortic valve replacement with thoracic epidural anesthesia...  2012
  15  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  16  Vacuum-assisted closure for skin infection in a patient with Berlin Heart Excor biventricular assist...  2012
  17  Massive hemoptysis, the etiology is aorto-bronchial fistula....  2012
  18  Yedi Olguda Pulmoner Embolektomi ve Tromboendarterektomi Korktuğumuz Kadar Var mı? Kısa bir Olgu Ser...  2012
  19  Vascular Rings: Presentation, Imaging Strategies, Treatment, and Outcome....  2012
  20  Torakal Epidural Anestezi ile Minimal İnvaziv "on-pump" Aort Kapak Değişimi...  2012
  21  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
  22  Surgical treatment of cor triatriatum, ventricular septal defect in an infant with a giant omphaloce...  2011
  23  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child...  2009
  24  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture...  2009
  25  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
  26  Clinical and morphological phenotype of geleophysic dysplasia...  2008
  27  Derin Ven trombozu başvurularında mevsimsel dağılım var mıdır?...  2008
  28  Vasorelaxant effect of Iloprost on isolated human internal mammarian artery...  2007
  29  Pediyatrik kalp transplantasyonu...  2006
  30  Comparison of Remifentanil and Fentanyl in Anaesthesia for Elective Cardioversion...  2006
  31  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis....  2005
  32  Surgical resection for successful treatment of invasive pulmonary aspergillosis: report of 3 cases...  2005
  33  Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendirilme...  2005
  34  Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  35  Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  36  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
  37  Minimally invasive repair of congenital cardiac anomalies through ministernotomy approach....  2004
  38  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi...  2003
  39  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi...  2003
  40  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  41  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invaziv teknikler: Mini sternotomiler...  2002
  42  Low dose systemic thrombolytic therapy for treatment of deep venous thrombosis...  2002
  43  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock-Taussig shunt....  2002
  44  Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock Taussig shunt...  2002
  45  Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri...  2002
  46  Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invazif teknikler: mini sternotomiler...  2002
  47  Ülkemizde abdominal aort çaplarınınyaş ve cinse göre değişimi: çok merkezli bir çalışma...  2002
  48  A multicentre study of abdominal aorta diameters in a Turkish population...  2002
  49  Pseudoaneurysm of the right ventricular outflow tract complicating balloon dilatation for tetralogy ...  2001
  50  Dissection of the ascending aorta due to metastatic carcinoma....  2001
  51  Akut koroner sendromlar ve koroner bypas cerrahisi...  2001
  52  Endothelial expression of tissue factor on saphenous vein and internal mammary artery segments...  2001
  53  Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler...  2001
  54  Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child...  2000
  55  Effect of left ventricular volume on results of coronary bypass grafting...  2000
  56  Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şantın...  2000
  57  Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude medical ve ...  2000
  58  Stroke and Myxoma...  2000
  59  Amiodaron ile propafenon'un koroner bypas sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisindeki etkinl...  2000
  60  Surgical patent foramen ovale closure for prevention of paradoxical embolism related cerebrovascular...  1999
  61  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  62  Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant status in myocardial tissue and coronary sinus bloo...  1999
  63  Derin ven trombozu tedavisinde sistemik trombolitik tedavi...  1999
  64  Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatiler: MR ile değerlendirilme...  1999
  65  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  66  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
  67  Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzyon ve ...  1998
  68  Konjenital pulmoner kapak yokluğu beş olgu...  1998
  69  Pathogenesis of systemic air embolism during bronchoscopic Nd:YAG laser operations...  1998
  70  Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz...  1998
  71  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etkilerini...  1998
  72  Cervical aortic arch:a case report...  1997
  73  Çocukluk çağında nörolojik hasara neden olan sol atriyal miksoma...  1997
  74  Geniş sağ aortopulmoner kollateral nedeniyle pulmoner hipertansiyon gelişmiş ve sağ üst pulmoner art...  1997
  75  Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu....  1997
  76  Diyafragma evantrasyonu...  1996
  77  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-karnitinin miyokard korunması üzerindeki etkileri...  1996
  78  Supravalvüler aort darlığı ve koroner anomalisi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  1996
  79  The effect of intravenous diltiazem on atrial arrhythmias following coronary bypass surgery...  1996
  80  The effect of intravenous diltiazem on atrial aritmias folloving CABG...  1996
  81  Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı...  1996
  82  Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi...  1996
  83  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
  84  Diyafragma evantrasyonu...  1996
  85  Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önemi...  1996
  86  Kardiyopulmoner resüsitasyona destek amacıyla acil perkütan kardiyopulmoner bypass uygulaması...  1995
  87  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  88  Lokal anestezi altında subklavyo- subklaviyan bypass...  1995
  89  Bir olgu nedeniyle PTFE (politetrafloroetilen) greftlerde perigreft seroma komplikasyonu ve litera...  1995
  90  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: olgu sunumu...  1995
  91  Swyer-James Macleod (Unilateral hiperlüsent akciğer) sendromlu bir hastada çift kapak replasmanı...  1995
  92  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı...  1995
  93  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: Olgu sunumu...  1995
  94  Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?...  1995
  95  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrolit değer...  1994
  96  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  97  Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm With Concomitant Subclavian Artery Aneurysm Diagnosed ...  1994
  98  Tanı ve tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı gelişen arteriel komplikasyonlarda cerr...  1994
  99  Mustard ameliyatında dar pulmoner venöz atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan yeni bir modifika...  1994
  100  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  101  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit d...  1994
  102  An unusual case of cor triatriatum...  1993
  103  valve replacement due to tricuspid valve anomalies in corrected transposition...  1993
  104  Femoral arterin dallanması nadir bir anomali: arteria profunda femoris'in mediale doğru çıkışı....  1993
  105  concomitant carotid and popliteal artery aneurysms in a patient with Behçet's syndrome-a case repor...  1992
  106  long term oral ciprofloxacin in the treatment of prosthetic valve endocarditis due to pseudomonas ae...  1992
  107  The Doppler echocardiographic evaluation of the hemodynamic characteristics of Duramedics prosthetic...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Familyal Hiperkolesterolemi Ve Ciddi Aort Darlığı Olan, Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Nadir Bi... 23/10/2020 - 25/10/2020
  2  Sağ Pulmoner Arterin Asendan Aortadan Anormal Orijini: Nadir Bir Hemitrunkus Olgusu... 23/10/2020 - 25/10/2020
  3  Sol Sinüsten Çıkan Sağ Koroner Arter: Nadir Bir Koroner Arter Anomalisi... 23/10/2020 - 25/10/2020
  4  GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İŞLEMİNDE KATETER KOMPLİKASYONU VE CERRAHİ TEDAVİ... 26/10/2019 - 29/10/2019
  5  VSD lerin Cerrahi Onarımı: Sonuçlar ve Risk Faktörleri... 11/04/2019 - 14/04/2019
  6  Three Cases Wıth Complex Intracardıac Anomalıes Accompanyıng Ectopıa Cordıs... 27/03/2019 - 30/03/2019
  7  Dev atrial kitlenin nadir nedeni: Leiomyosarkom metastazı... 21/10/2018 -
  8  Two unusual complications of Fontan Circulation... 23/03/2017 - 26/03/2017
  9  The effect of bemiparin on neointimal hyperplasia and endothelial cell proliferation in a rabbit ca... 03/11/2016 - 06/11/2016
  10  the effect of carbon dioxide insufflation on the surgical field during a rabbit carotid artery anast... 03/11/2016 - 06/11/2016
  11  yenidoğan döneminde düzeltilen ectopia cordis, 4 yıl sonra... 03/11/2016 - 06/11/2016
  12  Median arkuat ligament sendromuna ikincil oluşan pankreatikoduodenal arter anevrizmasının cerrahi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  13  progeria ve koroner baypas cerrahisi... 03/01/2016 - 06/11/2016
  14  Ventriküler septal defektlerde üç boyutlu ekokardiyografinin yeri... 15/04/2015 - 18/04/2015
  15  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  16  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  17  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  18  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  19  Coronary Bypass in Adult Progeria... 26/03/2015 - 29/03/2015
  20  Pulmonary valve replacement following total correction of tetralogy of fallot.... 23/03/2015 -
  21  Alt Ekstremite Venöz Yetmezlik ile Menstrüel Siklus Fazlarının İlişkisi Yoktur... 11/11/2014 -
  22  Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respira... 01/10/2014 - 05/10/2014
  23  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  24  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  25  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  26  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  27  Abdominal aortic aneurysms with challenging neck anatomy: mid term results of the Endurant stent gra... 14/09/2013 -
  28  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  29  AVSD ve Cor Triatriatum Sinistra Birlikteliği: Nadir görülen bir klinik durum... 01/05/2013 - 05/05/2013
  30  Are bovine pericardial bioprostheses appropriate substitutes for tricuspid valve replacement?... 23/03/2013 - 23/03/2013
  31  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  32  Succesful surgery in a patient with hypertrophic subaortic obstruction and co-existing genetic disor... 21/03/2013 - 21/03/2013
  33  The effects os pulsatile flow characteristics on hemolysis, transfusion requirement, and hemostasisi... 21/03/2013 -
  34  ciddi persistan pulmoner hipertansiyonlu konjenital diyafram hernisi olgusunda cerrahi tedavi planla... 15/04/2012 - 18/04/2012
  35  Successful Repair of Anomalous Return of the Left Lung in A 51 Year Old Female... 01/03/2012 - 04/03/2012
  36  In coronary artery by-pass graft surgery, evaluation with ischemia modified albumin levels of myocar... 01/03/2012 - 04/03/2012
  37  Vacuum assisted closure (VAC) for skin infection in a patients with Berlin Heart Excor Biventricular... 01/03/2012 - 04/03/2012
  38  Bed Side Ligation of the Patent Ductus Arteriosus of Premature Newborn in the Intensive Care Unit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  39  Total atelectasia resembling pneumothorax after cardiac transplantation... 01/03/2012 - 04/03/2012
  40  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  41  Titanium Sternal Fixaiton System for the Treatment of Sternal Dehiscense and Mediastinitis After Ope... 24/03/2011 - 27/03/2011
  42  Proximal Brachial Artery Cannulation for Minimally Invasive Approach in Ascending Aortic Aneurysm... 24/03/2011 - 27/03/2011
  43  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY... 24/03/2011 - 27/03/2011
  44  Pulmonary thromboendarterectomy in seven cases: is it as horrible as we think?... 27/10/2010 - 31/10/2010
  45  ekstrakorporeyal biventriküler yapay kalp (BiVAD) implantasyonunda zorunlu bir modifkasyon : inter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  46  long term follow up results survival, arrthmia and heart failure surgıcally treated atrial septal d... 28/11/2008 - 02/12/2008
  47  Long-term follow up results of survival, arrhythmia and heart failure in surgically treated atrial s... 28/11/2008 - 02/12/2008
  48  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  49  mitral valve repair for severe mitral valve deficiency caused by traumatic mitral cord rupture... 28/11/2007 - 02/12/2007
  50  The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial... 28/11/2007 - 12/02/2007
  51  Majör pulmoner embolide yaşam kurtaran pulmoner arteriyel embolektomi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  52  Surgical treatment of carotid paragangliomas... 09/11/2006 - 11/11/2006
  53  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  54  İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti... 01/11/2006 - 05/11/2006
  55  İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları... 01/11/2006 - 05/11/2006
  56  Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients... 20/09/2006 - 24/09/2006
  57  Comparison of Ringer's Solution with Normal Saline for Pericardial İrrigation During Open Heart Sur... 20/09/2006 - 25/09/2006
  58  Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency... 20/09/2006 - 24/09/2006
  59  Nursing aspects in preparation of fresh aortic and pulmonary homografts for repair of caongenital ca... 29/09/2005 - 02/10/2005
  60  İzole İnsan İnternal Mammarian Arterinde İloprostun Gevşetici Etkisi... 28/09/2005 - 01/10/2005
  61  Mid term venous insufficiency in iliofemoral thromboectomized patients.... 26/09/2004 - 29/09/2004
  62  Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  63  The Effects of Banked Blood on Cardiopulmonary Bypass Prime Fluid Composition... 26/09/2004 - 29/09/2004
  64  Factors That Determine Paraplegia Outcome Following Spinal Ichemia In The Rabbit Model... 26/09/2004 - 29/09/2004
  65  Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  66  Kardio-pulmoner baypassta pulsatil perfüzyon akım paterninin laktat oluşumu üzerine etkileri... 01/09/2004 - 05/09/2004
  67  D.E.Ü.TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALINDA ... 01/09/2004 - 05/09/2004
  68  Kalp transplantasyonun kronik izleminde siklosporin dozunun 2.saat düzeyleri ile ayarlanmasının s... 01/09/2004 - 05/09/2004
  69  Tavşanlarda Spinal İskemi Modelinde Parapleji Oluşumunu Etkileyen Faktörler... 01/09/2004 - 05/09/2004
  70  İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma: Transplantasyon olgularını bekleyen tehlike... 23/10/2002 - 27/10/2002
  71  NORMO TERMİK VE SOĞUK KARDİOPULMONER BYPASS UYGULANAN OLGULARDA PEROPERATİF SERUM LAKTAT DÜZEYL... 23/10/2002 - 27/10/2002
  72  Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  73  Doğumsal kalp anomalilerinin taze homogreftler ile onarımı... 05/10/2002 - 08/10/2002
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi KAlp ve Kalp-akciğer transplantasyon sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  75  Koroner baypas operasyonu geçiren olgularda dopaminin artan dozları tiroid hormon düzeyleri üzer... 13/10/2001 - 16/10/2001
  76  Pediyatrik yaş grubu açık kalp operasyonlarında mini sternotomi uygulamalarımız... 13/10/2001 - 16/10/2001
  77  A newborn with multiple intracardiac rhabdomyomas undergoing surgery due to the right ventricular ou... 27/05/2001 - 31/05/2001
  78  Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız... 03/05/2001 - 06/05/2001
  79  Alveoler soft part sarkom: ender bir olgu.... 27/10/2000 - 31/10/2000
  80  KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA LAKTAT SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER... 21/10/2000 - 25/10/2000
  81  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  82  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  83  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery... 19/10/1999 - 22/10/1999
  84  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  85  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  86  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects... 14/10/1999 - 17/10/1999
  87  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  88  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili bir adölesan olguda kardiyak transplantasyon... 09/10/1999 - 12/10/1999
  89  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  90  The myocardioprotective effect of L-carnitine in cardioplegia... 20/10/1996 - 23/10/1996
  91  The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s... 20/10/1996 - 23/10/1996
  92  Right thoracotomy for open heart procedures... 28/09/1995 - 01/10/1995
  93  Carbomedics mekanik kalp kapak protezlerinin orta dönem sonuçları... 23/09/1995 - 26/09/1995
  94  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-kamitinin miyokard korunmasındaki yeri... 23/09/1995 - 26/09/1995
  95  R serisi 19 mm Carbomedics kapakların ekokardiyografik ve klinik değerlendirmesi... 23/09/1995 - 26/09/1995
  96  Myocardioprotective effect of high dose allopurinol in patients undergoing open heart surgery... 21/06/1995 - 22/06/1995
  97  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elek... 01/10/1994 - 03/10/1994
  98  Kardiyak kist hidatik... 26/09/1994 - 30/09/1994
  99  INR ile protrombin zamanı saptama ile uluslararası standardizasyonun ülkemizde uygulanması... 26/09/1994 - 30/09/1994
  100  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  101  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sun... 26/09/1994 - 30/09/1994
  102  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  103  Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi: cerrahi tedavi uygulanan 4 olgunun sunumu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  104  Mustard ameliyatında küçük pulmoner atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan değişik bir ge... 26/09/1994 - 30/09/1994
  105  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt... 26/09/1994 - 30/09/1994
  106  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı: ilk operasyon böbrek ... 26/09/1994 - 30/09/1994
  107  Kardiyopulmoner bypass kullanılmadan çalışan kalpte koroner bypas cerrahisi: İlk 5 Olgunun Sunu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  108  Yenidoğanda iyatrojenik brakiyal arter ponksiyonu sonrası gelişen pseudoanevrizmanın başarılı... 15/05/1994 - 18/05/1994
  109  Tanı yada tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı arteryel komplikasyonlarda cerra... 15/05/1994 - 18/05/1994
  110  Takayasu arteritinde tanı ve tedavi, üç olgunun sunumu... 15/05/1994 - 18/05/1994
  111  Videotorakoskopik cerrahi yöntemi ile torakal sempatektomi uygulamaları... 15/05/1994 - 18/05/1994
 • NO AD TARIH
  1  Aortik kapak degişimi uygulanan hastalarda serebral kan akımı ile korelasyonu olan parametrelerin araştırılması...  12/2012 - /
  2  Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2010 - 3/2011
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2010- Temmuz 2013