Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. İLHAN ÇELEBİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bilim Dalı  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  A candidate antineoplastic herbal agent for bladder cancer: Ankaferd bloodstopper...  2021
  2  Assessment of ex-vivo efficacy (oncogram) of immunotherapeutic and chemotherapeutic agents in bladde...  2020
  3  Risk Factors for Adrenal Invasion in Renal Cell Carcinoma...  2018
  4  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
  5  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
  6  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
  7  Imaging findings of paraurethral leiomyoma....  2016
  8  İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekr...  2016
  9  Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2015
  10  Evaluation of computed tomography findings for success prediction after extracorporeal shock wave li...  2015
  11  Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu...  2014
  12  Benign Prostat Hiperplazisi: Tanıdan tedaviye önerilmeyenler (tarihsel süreç içerisinde uygulanan an...  2011
  13  The performance of abnormal digital rectal examination for the detection of prostate cancer at strat...  2011
  14  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
  15  Increased expression of NKX3.1 in benign prostatic hyperplasia....  2009
  16  Renal corticomedullary abscess...  2007
  17  Relation between acute urinary retention, chronic prostatic inflammation and accompanying elevated p...  2006
  18  Analysis of NKX3.1 expression in prostate cancer tissues and correlation with clinicopathologic feat...  2006
  19  Diclofenac suppository administration in conjunction with lidocaine gel during transrectal ultrasoun...  2005
  20  The value of PSA, free-to-total PSA ratio and PSA density in the prediction of pathologic stage for ...  2005
  21  Thrombosis and Priapism in a Patient with Henoch-Schonlein Purpura...  2005
  22  Vascular endothelial growth factor expression in untreated and androgen-deprived patients with prost...  2005
  23  Echo-contrast enhanced power-Doppler ultrasound for assessment of angiogenesis in renal cell carcino...  2005
  24  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  25  Development of vesical calculi following tension-free vaginal tape procedure....  2005
  26  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite süresi ...  2005
  27  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
  28  Testis Tümörlü Bir Olguda Rastlantısal Ganglionöroma....  2005
  29  Effects of sildenafil on ocular perfusion demonstrated by color Doppler ultrasonography...  2004
  30  Relationship between Complications due to Prostate Biopsy and the Scores of Pain and Discomfort...  2004
  31  Hemospermi: Bir Malignite Habercisi mi?...  2004
  32  Hidrosel kesesinde taş: Olgu sunumu...  2004
  33  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci...  2003
  34  İdyopatik Anejakülasyon ve Fertilizasyon...  2003
  35  Akut pyelonefrit tedavisinde invitro antibiyotik direnci...  2003
  36  Lynch sendromuna eşlik eden mesane tümörü olgusu...  2003
  37  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  38  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  39  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  40  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  41  Early Catheter Removal following Transurethral Prostatectomy: Overnight Catheterization...  2002
  42  Recovery period of bladder after exposure to soluble virulence factor produced by Escherichia coli...  2001
  43  A new method for the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil plus Doppler ultrasonography...  2001
  44  Noktürnal penil tümesans testinde ölçüm günlerine bağlı farklar...  2001
  45  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin karşılaş...  2001
  46  Concealed Penis:Rare Complication of circumcision...  2001
  47  Rare bladder complications in gynecologic surgery: bladder stone and fibrotic band...  2000
  48  İdiyopatik infertilitede klomifen sitrat tedavisinin yeri...  2000
  49  Asemptomatik mikroskobik hematüride sistoskopinin yeri...  2000
  50  Testis biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi...  1999
  51  Renal kist hidatik: olgu sunumu....  1999
  52  Hamilelikte alt üriner sistem semptomları...  1998
  53  Cinsel işlev bozuklukları: Penil protezler...  1998
  54  Renal cell carcinoma with galbladder metastasis....  1998
  55  Bellini duct (collecting duct) carcinoma of the kidney....  1996
  56  Erektil disfonksyonlarda tedavi alternatifi olarak: Penil Protez...  1995
  57  Venojenik erektil disfonksiyonda derin dorsal ven arteriyalizasyonu: 4 olguluk deneyim...  1995
  58  Perkütan endopyelotomi: İlk deneyimlerimiz...  1994
  59  Are obstructing ureteral stones more difficult to treat with extracorporeal electromagnetic shock wa...  1993
  60  Prostat kanserinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi...  1992
  61  Renal hücreli karsinom hastalarında serum protein elektroforezi...  1991
  62  Üriner sistem taş hastalığı cerrahisinde Ceftizoxime profilaksisi...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Prostat biyopsi dansitesi ile klinik anlamlı prostat kanseri saptanması arasındaki ilişkinin de... 08/11/2023 - 12/11/2023
  2  PI-RADS SKORLAMA SİSTEMİNİN PROSTAT BİYOPSİSİ SONUCUNDAKİ KÖTÜ PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İL... 08/11/2023 - 12/11/2023
  3  METABOLİK SENDROMUN MESANE KANSERİ NÜKSÜNE VE PROGRESYONUNA ETKİSİ... 08/11/2023 - 12/11/2023
  4  BAŞVURU İLE TUR-M ARASINDAKİ SÜRENİN MESANE KANSERİ PROGNOZU ÜZERİNE ETKİSİ... 08/11/2023 - 12/11/2023
  5  MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU SONRASI ÜRETRA DARLIĞI GELİŞİMİNDE TÜMÖR ÖZELLİKLERİNİN ET... 08/11/2023 - 12/11/2023
  6  MR-KOGNİTİF TRUS BİYOPSİLERDE NODÜL DANSİTESİNİN PROSTAT KANSERİ VE KLİNİK ANLAMLI PROSTA... 08/11/2023 - 12/11/2023
  7  PEDİATRİK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİR... 09/11/2022 - 13/11/2022
  8  KASA İNVAZE OLMAYANMESANE KANSERLERİNDE TOMOGRAFİDE DOKU YOĞUNLUĞU (HOUNSFİELD UNİT) TÜMÖR ... 09/11/2022 - 13/11/2022
  9  Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Soliter Böbrekli Hastalarda Postoperatif Böbrek Fonksiyonlarını... 09/11/2022 - 13/11/2022
  10  PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE PREOPERATİF PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMES... 10/03/2022 - 13/03/2022
  11  Kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde metformin kullanımının nüks ve progresyon üzerine etki... 10/11/2021 - 14/11/2021
  12  KLİNİK PARAMETRELERİ KULLANARAK GEREKSİZ MULTİPARAMETRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMELER... 10/11/2021 - 14/11/2021
  13  MRI Çekilen Hastalarda Prostat Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Patolojilerinin ISUP Derecelerinin ... 10/11/2021 - 14/11/2021
  14  Kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde mikroskopik hematüri varlığı tümör agresifliğini ön... 10/11/2021 - 14/11/2021
  15  Kas invaziv olmayan mesane kanserinde next generation sekans analizi sonuçları... 10/11/2021 - 14/11/2021
  16  Mesane kanseri bireyselleştirilmiş tedavisinde onkogram: immünoterapi mi? Kemoterapi mi? Hedefe y... 10/11/2021 - 14/11/2021
  17  Multiparametrik MR görüntüleme PIRADS 3 lezyonlar: Kimlere prostat biyopsisi önerelim?... 10/11/2021 - 14/11/2021
  18  TESTİS KANSERİNDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ EVRE VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ... 10/11/2021 - 14/11/2021
  19  BÖBREK TÜMÖRLERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ BENİGN PATOLOJİLERİ ÖNGÖRMEDE KULLANILABİLECEK FAKT... 10/11/2021 - 14/11/2021
  20  Üst üriner sistem ürotelyal karsinomu: olgu sunumu... 10/11/2021 - 14/11/2021
  21  NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: TESTİKÜLER KARSİNOİD TÜMÖR... 26/10/2021 - 30/10/2021
  22  Orta ve Yüksek Riskli Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde İmmunoterapötik Ajanların EX-Vivo E... 07/11/2020 - 15/11/2020
  23  Standart Perkütan Nefrolitotomi ve Mini Perkütan Nefrolitotomi: Hangisini tercih Etmeliyim?... 07/11/2020 - 15/11/2020
  24  STAGHORN TAŞLARDA MODİFİYE CLAVİEN DERECELENDEİRME SİSTEMİ İLE SINIFLANDIRILAN PERKÜTAN NEF... 05/03/2020 - 08/03/2020
  25  Kliniğimizdeki Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz... 31/10/2018 - 04/11/2018
  26  Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf ... 31/10/2018 - 04/11/2018
  27  Kliniğimizdeki Çocuk Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz... 31/10/2018 - 04/11/2018
  28  RADİKAL NEFREKTOMİDE ADRENAL TUTULUM RİSK FAKTÖRLERİ... 08/11/2017 - 12/11/2017
  29  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  30  Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt... 02/11/2016 - 06/11/2016
  31  Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi... 02/11/2016 - 06/11/2016
  32  hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  33  Böbrek taşlarında hounsfield ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin perkütan nefr... 05/11/2014 - 09/11/2014
  34  Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  35  Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkil... 05/11/2014 - 09/11/2014
  36  Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  37  İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuç... 06/11/2013 - 10/11/2013
  38  EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTE... 06/11/2013 - 10/11/2013
  39  NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU... 06/11/2013 - 10/11/2013
  40  Clinical progression in young patients with bladder cancer... 26/10/2012 - 27/10/2012
  41  radiologic imaging affects on the treatment plan for urinary tract stone disease... 26/10/2012 - 27/10/2012
  42  Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon... 03/10/2012 - 07/10/2012
  43  Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etki... 03/10/2012 - 07/10/2012
  44  Renal pelvis leimyosarkomu: olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  45  Çocuk hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde perkutan nefrolitotomi deneyimlerimiz... 10/12/2009 - 12/12/2009
  46  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi... 04/11/2009 - 08/11/2009
  47  Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırması... 01/11/2008 - 06/11/2008
  48  Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?... 01/11/2008 - 06/11/2008
  49  İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum... 01/11/2008 - 06/11/2008
  50  Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması... 28/11/2007 - 02/12/2007
  51  Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu... 09/09/2007 - 12/09/2007
  52  Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL... 09/09/2007 - 12/09/2007
  53  Benign prostat hiperplazisinde artmış NKX3.1 ekspresyonu... 10/06/2006 - 15/06/2006
  54  Prostat kanserinde NKX3.1 ekspresyonu ve klinik-patolojik korelasyon... 22/09/2005 - 25/09/2005
  55  Prostat kanserli olgularda antiandrojen tedavi öncesi ve sonrası VEGF ekspresyonu... 22/09/2005 - 25/09/2005
  56  Diclofenak suppository administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a random... 16/03/2005 - 19/03/2005
  57  Renal hücreli karsinomlarda ekokontrastlı Power Doppler ultrasonografi ile anjiyogenez değerlendi... 27/10/2004 - 31/10/2004
  58  Akut üriner retansiyona eşlik eden yüksek PSA ve prostatit ilişkisi.... 02/10/2004 - 07/10/2004
  59  Üreter taşına yönelik optimum ESWL seans sayısı: Bir, iki ve üç seansın karşılaştırılm... 02/10/2004 - 07/10/2004
  60  Radikal prostatektomi yapılan lokalize prostat kanserli olgularda tümör volümü ile PSA, Partin ... 02/10/2004 - 07/10/2004
  61  Uretral prolapsuslu bir olgunun cerrahi tedavisi... 02/10/2004 - 07/10/2004
  62  Relation of high PSA accompanying acute urinary retention with prostatitis... 24/03/2004 - 27/03/2004
  63  Can sildenafil efficacy be predicted by color Doppler ultrasonography... 16/11/2003 - 19/11/2003
  64  Hemospermia: is it a harbinger of malignancy?... 16/11/2003 - 19/11/2003
  65  Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili... 05/06/2003 - 07/06/2003
  66  The comparison of partin tables with pathologic examination of radical prostatectomy specimens for l... 26/04/2003 - 01/05/2003
  67  Effects of sildenafil citrate on ocular perfusion demostrated by color Doppler ultrasonography (CDU)... 01/12/2002 - 04/12/2002
  68  Renal kitlelerin ayırıcı tanısında power Doppler ultrasonografi ve SHU 508a'nın (Levovist) kom... 05/11/2002 - 08/11/2002
  69  Prostat biyopsisi sonrası saptanan ağrı, rahatsızlık skorlarının ve olgu yaşının biyopsiye... 05/10/2002 - 10/10/2002
  70  Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi alınan olgularda ağrı ve rahatsızlık s... 05/10/2002 - 10/10/2002
  71  PSA, Serbest/total PSA ve PSA dansitesinin lokalize hastalığı belirlemedeki prediktif değeri... 05/10/2002 - 10/10/2002
  72  Akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda invitro antibiyotik direncinin cinsiyet ve üriner sistem ... 30/09/2002 - 05/10/2002
  73  Akut bakteriyel sistit olgularında kotrimoksazol ve siprofloksasin direnci... 30/09/2002 - 05/10/2002
  74  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  75  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  76  İdyopatik skrotal kalsinozis: olgu sunumu... 20/10/2001 - 26/10/2001
  77  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  78  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  79  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  80  Deneysel sistit modelinde 24. ve 48. saatte alınan idrar kültürlerinde bakteri üremelerinin kar... 08/10/2000 - 12/10/2000
  81  NPT testinde ölçüm günlerine bağlı farklar.... 08/10/2000 - 12/10/2000
  82  A noninvasive method in the evaluation of erectile dysfunction: sildenafil+penile Doppler ultrasonog... 29/04/2000 - 04/05/2000
  83  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  84  Mikroskobik subinguinal varikoselektomi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  85  Testis Biyopsisinde Touch-Prep sitolojisinin önemi... 25/10/1998 - 29/10/1998
  86  İdiyopatik infertilitede klomifen tedavisinin yeri... 25/10/1998 - 29/10/1998
  87  The Clinical Skills Centre at the University of Dokuz Eylül Medical School... 30/08/1998 - 02/09/1998
  88  Effect of Serotonin on deep dorsal vein in erectile impotance... 17/05/1995 - 20/05/1995
  89  Multiple primary tumors of the genitourinary tract... 19/02/1995 - 25/02/1995
  90  Lazer prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  91  Venöz empotans tedavisinde penil revaskülarizasyon... 02/11/1994 - 05/11/1994
  92  Retroperitoneal laparoskopik nefrektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  93  Laparoskopik cerrahide üreterin tanımlanmasında kolay bir yol: Işıklı üreter katateri... 02/11/1994 - 05/11/1994
  94  Retroperitoneoskopik Üreterolitotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  95  Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarında endopyelotomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  96  Erektil disfonksiyonda derin dorsal vene serotonin etkisi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  97  Lokalize prostat karsinomu tedavisinde radikal prostatektomi... 02/11/1994 - 05/11/1994
  98  Üreter sistem taş hastalığının tedavisindeki değişim... 24/03/1994 - 25/03/1994
  99  Üreter taşlarında tedavi seçenekleri... 24/03/1994 - 25/03/1994
  100  Böbrek taşlarının ekstrakorporeal şok dalgalarıyla tedavi indikasyonlarındaki değişim ve ne... 24/03/1994 - 25/03/1994
  101  Studer tipi kontinan üriner diversiyonlarda total parenteral nütrisyonun önemi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  102  Testis tümörleri: DEÜTF ABD deneyimleri... 03/05/1993 - 07/05/1993
  103  Dopamin: papaverine ikincil gelişen ereksiyonların tedavisinde bir alternatif.... 27/09/1992 - 30/09/1992
  104  Ekstrakorporeal litotripsi sonrası fragmente böbrek taşlarının arınımını etkileyen faktörl... 27/09/1992 - 30/09/1992
  105  Prostat kanseri evrelemesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  106  Varikosel tedavisinde yeni bir yaklaşım: Laparoskopik varikoselektomi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  107  Studer operasyonu sonrası ürodinamik çalışmalar... 27/09/1992 - 30/09/1992
  108  Potent ve impotent erkeklerde dinamik kavernozometri... 27/09/1992 - 30/09/1992
  109  İmpotansın değerlendirilmesinde renkli dupleks ultrasonografi... 27/09/1992 - 30/09/1992
  110  Lokal invaziv mesane tümörleri veya sık tekrarlayan yüzeyel mesane tümörlerinde radikal sistek... 27/09/1992 - 30/09/1992
  111  Kontinan üriner diversiyonlarda reflü... 27/09/1992 - 30/09/1992
  112  Solunumla kombine ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgaları (ESL) ile tedavi sonuçları... 07/05/1992 - 10/05/1992
  113  Obstrükte üreter taşlarında in situ ekstrakorporeal litotripsinin etkinliği... 07/05/1992 - 10/05/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  GEBELİK VE TAŞ HASTALIĞI Ürolojik Cerrahi Kitabı...  2020
  2  gebelik ve taş hastalığı üroloji masaüstü başvuru kitabı...  2013
  3  Ürogenital sistemin acil yaklaşım gerektiren hastalıkları Temel Üroloji...  2007
  4  Üriner sistem öykü ve fizik muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
  5  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  6  Erkek Genital Sistem Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe giriş öykü ve fizik muayene...  2005
  7  Ürogenital sistemin acil yaklaşım gerektiren hastalıkları. Temel Üroloji...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan ve 6 ay boyunca günde bir kere 10 mg alfuzosin (Xatral 10 mg XL) ile tedavi edilen hastaların sonuçlarına ilişkin çalışma (ALF-ONE), Sanofi-Synthelabo, OBS 7526-TR...  1/2002 - 1/2002
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2020- Eylül 2023
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017- Eylül 2020
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Eylül 2011
  7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2005- Ekim 2008
  8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008