En

PROF.DR. NURETTİN ÜNAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı  1981
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Kardiyoloji Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Pediatri Bilim Dalı  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Symptom frequency in children with congenital heart disease and parental care burden in predicting t...  2020
  2  Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin?1 ilişkisi...  2018
  3  Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents....  2018
  4  Halsizlik ve iştahsızlık yakınması ile gelen restriktif kardiyomiyopatili bir olgu...  2018
  5  Familyal hiperkolesterolemi nedeni ile 10 yaşında koroner bypass yapılan çocuk olgu...  2018
  6  Clinical and Cytogenetic evaluations of patients with Turner syndrome:Are we aware enough?...  2017
  7  Can ambulatory blood pressure monitoring detect early diastolic dysfunction in children with type 1 ...  2016
  8  Red blood cell distribution width: can it be a predictive marker for long-term valvular involvement ...  2016
  9  Prolonged Tp'e Interval and Tp'e/QT Ratio in Children with Mitral Valve Prolapse....  2016
  10  Assessment of Microvolt T Wave Alternans in Children with Repaired Tetralogy of Fallot during 24-Hou...  2016
  11  FETAL İNTRAKARDİYAK EKOJENİK ODAK; DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI VE ANÖPLOİDİ İLİŞKİSİ, TEK MERKEZD...  2016
  12  Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu A CASE WITH RAPIDLY PROGRESSIVE CARDIAC FIBROMA...  2016
  13  Use of Ductus Venosus Blood Flow in the Assessment of Fetal Cardiac Function: Review...  2016
  14  Nörokutanöz Hastalıklar...  2015
  15  Revisiting subclavian flap repair for neonates and small infants...  2015
  16  Increased P-Wave and QT Dispersions Necessitate Long-Term Follow-up Evaluation of Down Syndrome Pati...  2014
  17  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları: Dört Yıllık Deneyim. Özgün A...  2014
  18  Changing Patterns of Antimicrobial Susceptibility of Invasive Pneumococcal Diseases after Introducti...  2014
  19  Different haemodynamic patterns in head-up tilt test on 400 paediatric cases with unexplained syncop...  2014
  20  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
  21  Modified myocardial performance index is not affected in fetuses with an isolated echogenic focus in...  2014
  22  Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi Evaluation of demo...  2014
  23  Are Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Useful Parameters in Children With Acute Rh...  2014
  24  Importance of close follow-up in the fetus with premature atrial contractions accompanied by atrial ...  2013
  25  A novel missense mutation of the paired box 3 gene in a Turkish family with Waardenburg syndrome typ...  2013
  26  Point-Prevalence Study Relating to Antibiotic Usage in Dr. Behçet Uz Children Hospital; Comparison o...  2012
  27  Ventricular septal defect in Crouzon Syndrome: case report....  2012
  28  Prenatal dönemde tanı konmuş sol ventrikül çıkış yolunu tıkayan intrakardiyak rabdomiyomlu bir yenid...  2011
  29  Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infe...  2011
  30  Presternal edema: a rare complication of mumps/ Presternal odem: kabakulagin nadir bir komplikasyonu...  2010
  31  An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report...  2010
  32  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir yenidoğan: başarılı tek aşamalı cerrah...  2009
  33  A newborn with aorticopulmonary window associated with coarctation of the aorta: a successful single...  2009
  34  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child...  2009
  35  Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeks...  2009
  36  Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture...  2009
  37  Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis...  2009
  38  Evaluation of serum lipids and carotid artery intima media thickness in epileptic children treated w...  2008
  39  Etanercept for therapy-resistant macrophage activation syndrome...  2008
  40  Aort Koarktasyonu: Değerlendirme, izlem, Tedavi Yaklaşımları...  2008
  41  Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Kardiyak ve Pulmoner Fonksiyonlar...  2008
  42  Noninvasive assessment of left-to-right shunting in ventricular septal defects by the proximal isove...  2007
  43  Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu....  2007
  44  Watson Sendromu...  2007
  45  Persistan nefes darlığı nedeni olarak vasküler ring saptanan bir olgu...  2007
  46  Tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni olarak pulmoner arter slingi...  2006
  47  Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendir...  2006
  48  Recurrent parotitis in a seven year-old boy....  2005
  49  Tüberkülozun nadir bir formu: İzole mezenter lenf nodu Tüberkülozu...  2005
  50  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  51  Catheter-associated recurrent intracardiac thrombosis and factor V Leiden mutation in a child with n...  2005
  52  Asymptomatic intracranial sewing needle: an unsuccessful infanticide attempt?...  2005
  53  Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendirilme...  2005
  54  Cardiac tamponade in acute rheumatic fever...  2005
  55  Surgical resection of a fistula between the left coronary sinus and left atrial appandage....  2005
  56  Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  57  Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart ...  2005
  58  QTc dispersion in children with severe head trauma...  2005
  59  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  60  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  61  Tanınız Nedir?...  2004
  62  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  63  Pyogenic liver abscesses in a child spreading to pulmonary and subcutaneous tissues: case report...  2004
  64  Tanınız nedir? Yanıt: İlaç Ateşi...  2004
  65  Tanınız nedir ? İlaç ateşi...  2004
  66  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi...  2003
  67  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  68  Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi...  2003
  69  Congenital cardiac defects with 22q11 deletion...  2003
  70  Izole periferik pulmoner arter darligi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  2003
  71  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  72  Sineözafagografiyle Tanı Konulan Gastro Özafajial Reflülü Tekrarlayan Hışıltılı İnfant...  2002
  73  Soliter Epidermoid Dalak Kisti: Olgu sunumu...  2002
  74  Soliter epidermoid dalak kisti...  2002
  75  Takayasu's arteritis with bilateral renal artery stenosis: Unilateral kissing balloon angioplasty...  2002
  76  Fetal ekokardiyografide Ebstein anomalisi saptanan Down sendromlu bir olgu...  2002
  77  Pseudoaneurysm of the right ventricular outflow tract complicating balloon dilatation for tetralogy ...  2001
  78  Kalp Kateterizasyonu Uygulanan Kawasaki Hastalığında Sedasyon Olgu sunumu....  2000
  79  Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şantın...  2000
  80  CHRONİC HYPOXEMIA LEADS TO REDUCED SERUM IGF-I LEVELS IN CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE...  2000
  81  DILATED CARDIOMYOPATHY AS THE FIRST EARLY COMPLICATION IN A 14 YEAR-OLD GIRL WITH DIABETES MELLITUS ...  2000
  82  Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude medical ve ...  2000
  83  PERCUTANEOUS TRANSVENOUS BALLOON MITRAL VALVULOPLASTY; MID-TERM RESULTS IN ADOLESCENTS....  1999
  84  Konjenital pulmoner kapak yokluğu beş olgu...  1998
  85  Çocukluk çağında nörolojik hasara neden olan sol atriyal miksoma...  1997
  86  Platelet activation in congenital heart diseases...  1997
  87  NONINVASIVE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CORONARY ARTERIOVENOUS FISTULA: A CASE REPORT...  1997
  88  Geniş sağ aortopulmoner kollateral nedeniyle pulmoner hipertansiyon gelişmiş ve sağ üst pulmoner art...  1997
  89  Ağır ve orta valvüler pulmoner darlıkta balon valvuloplasti uygulaması...  1997
  90  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
  91  Bronşial astmalı çocuklarda kardiyak fonksiyonların ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi...  1996
  92  EFFECTS OF HIGH DOSE INTRAVENOUS METHYLPREDNISOLONE IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC CARDITIS....  1996
  93  PERICARDIAL HYDATIC CYST WITH A FATAL COURSE....  1996
  94  Supravalvüler aort darlığı ve koroner anomalisi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  1996
  95  Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi...  1996
  96  Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?...  1995
 • NO AD TARİH
  1  SOL SİNÜSTEN ÇIKAN SAĞ KORONER ARTER: NADİR BİR KORONER ARTER ANOMALİSİ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  2  SAĞ PULMONER ARTERİN ASENDAN AORTADAN ANORMAL ORİJİNİ: NADİR BİR HEMİTRUNKUS OLGUSU ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  3  BALON PULMONER VALVULOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLM... 23/10/2020 - 25/10/2020
  4  Supraventriküler Taşikardi Atağı Sonrası Ebstein Anomalisi Tanısı Olan 9 Yaş Erkek Olgu... 23/10/2020 - 25/10/2020
  5  Familyal Hiperkolesterolemi Ve Ciddi Aort Darlığı Olan, Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Nadir Bi... 23/10/2020 - 25/10/2020
  6  PULMONER ARTER OBSTRÜKSİYONU YAPAN KARDİYAK İNFLAMATUAR MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR NADİR BİR ... 23/10/2020 - 25/10/2020
  7  Cerrahi Ya Da Transkateter Yol İle Asd Kapatma Yapılan Hastaların Postoperatif Dönemde Ritimleri... 23/10/2020 - 25/10/2020
  8  Penetran Yaralanma Sonrası Pnömotoraks Olmadan Gelişen Kardiyak Tamponad Vakası... 02/10/2019 - 05/10/2019
  9  Arkus Aorta Ve Dallarının Nadir Bir Varyasyonu... 11/04/2019 - 14/04/2019
  10  Fonksiyonel Pulmoner Atrezili Yenidoğan Olgusu... 11/04/2019 - 14/04/2019
  11  Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Dev Aort Kök Anevrizması, Eşlik Eden Biküspit Aortik Kapak ... 11/04/2019 - 14/04/2019
  12  VSD lerin Cerrahi Onarımı: Sonuçlar ve Risk Faktörleri... 11/04/2019 - 14/04/2019
  13  Three Cases Wıth Complex Intracardıac Anomalıes Accompanyıng Ectopıa Cordıs... 27/03/2019 - 30/03/2019
  14  Erişkin Yaşa Ulaşmış d-TGA lı ve Geniş ASD li Olgu... 18/04/2018 - 21/04/2018
  15  Two unusual complications of Fontan Circulation... 23/03/2017 - 26/03/2017
  16  yenidoğan döneminde düzeltilen ectopia cordis, 4 yıl sonra... 03/11/2016 - 06/11/2016
  17  Evaluation Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in children with aortic stenosis... 01/06/2016 - 04/06/2016
  18  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  19  Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension in a Child with Symptoms of Easy Fatiguability and Thr... 10/03/2016 - 13/03/2016
  20  Assessment of the effecst of anemia on cardiovascular findings in obese adolescents... 11/06/2015 - 14/06/2015
  21  Kardiyak anjiografi sırasında saptanan vezikoüreteral reflü... 29/04/2015 - 03/05/2015
  22  Çocuk kardiyolojisi bölümümüzün 10 aylık tanısal ve girişimsel anjiografi sonuçlarımız... 15/04/2015 - 18/04/2015
  23  Tam düzeltme operasyonu yapılan fallot tetrolojili hastalarda pulmoner kapak replasmanına etki ed... 15/04/2015 - 18/04/2015
  24  Erken dönemde koroner bypass yapılan homozigot familyal hiperkolesterolemili 2 olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  25  Doğumsal Kalp Hastalıkları Üzerine Etkili Epidemiyolojik Özelliklerin Tek merkez sonuçları... 15/04/2015 - 18/04/2015
  26  Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü ile gelen bir olguda çift aor... 15/04/2015 - 18/04/2015
  27  Nadir görülen pulmoner çıkış anomalisi: Crossed pulmoner arterler... 15/04/2015 - 18/04/2015
  28  Travmaya bağlı olduğu düşünülen abdominal aort anevrizmalı bir olgu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  29  Nadir bir kardiyak anomali: Atriyal inversiyon ile c-TGA fizyolojisi... 15/04/2015 - 18/04/2015
  30  Çocukluk Çağında nadir bir siyanoz nedeni ''platipne-ortodeoksi'' sendromu... 15/04/2015 - 18/04/2015
  31  Fallot Tetrolojisinde sol pulmoner arter agenezisi ve multiple MAPKA birlikteliği... 15/04/2015 - 18/04/2015
  32  Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin PFO occluder cihazı ile kapatılması... 15/04/2015 - 18/04/2015
  33  Suprakardiyak tip total pulmoner venöz dönüş anomalisi operasyonu sonrası açık bırakılan ve... 15/04/2015 - 18/04/2015
  34  Aort koarktasyonlu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain ekokardiyografi ile değerlen... 15/04/2015 - 18/04/2015
  35  Yakın aralıklarla başvuran aortik atrezili iki olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  36  Yenidoğan döneminde kardiyak kitle tanısı alan ve hızlı ilerleyen kardiyak fibromalı bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  37  Duchenne muskuler distrofili hastada miyokardit... 22/10/2014 - 26/10/2014
  38  Ani kardiyak arrest sonrası ICD implantasyonu yapılan ve ICD'nin geç komplikasyonu gelişen bir o... 22/10/2014 - 26/10/2014
  39  Gastrointestinal semptomlarla başvuran resriktif kardiyomiyopatili bir olgu... 22/10/2014 - 26/10/2014
  40  Subklavian flap tekniği ile onarılan aort koarktasyonlu yenidoğan ve infantların değerlendirilm... 16/04/2014 - 19/04/2014
  41  Nadir bir pulmoner emboli nedeni: Rüptüre sağ atrial kist hidatik... 16/04/2014 - 19/04/2014
  42  Vasküler plug deneyimlerimiz... 16/04/2014 - 19/04/2014
  43  Pre-T ALL presenting with massive pericardial effusion: case report... 13/03/2014 - 16/03/2014
  44  Massive pericardial effusion due to intrapericardial mixed germ cell tumor in a premature baby: a ca... 13/03/2014 - 16/03/2014
  45  Are atrial premature beats really benign? Transient heart failure in newborn with bigeminy premature... 13/03/2014 - 16/03/2014
  46  Pulmonary Embolism due to a Ruptured Giant Right Atrial Cyst Hydatid in a Child.... 13/03/2014 - 16/03/2014
  47  Sphingomonas paucimobilis bacteriemia and shock in a patient with rheumatic carditis: a case report... 13/03/2014 - 16/03/2014
  48  Can left coronary artery ectasia and the thrombus formation detected on echocardiographic examinatio... 13/03/2014 - 16/03/2014
  49  A rare cause of cyanosis in childhood: suprasystemic right ventricular due to severe pulmonary steno... 13/03/2014 - 16/03/2014
  50  Pulmonary Artery to Left Atrial Fistula Diagnosed Prenatally and Treated Percutaneously Following Bi... 13/03/2014 - 16/03/2014
  51  Hemitruncus vs Tetralogy of Fallot... 13/03/2014 - 16/03/2014
  52  Pericardial effusion and compression of the right ventricle due to massive thymic hyperplasia in a t... 13/03/2014 - 16/03/2014
  53  The effects of ketogenic diet treatment on the immunoglobulin levels and on the infection frequency ... 06/12/2013 - 10/12/2013
  54  Nadir Bir Sistemik Venöz Dönüş Anomalisi.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  55  Atriyoventriküler Septal Defektlerde Üç boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme.... 01/05/2013 - 05/05/2013
  56  Incessant Automatic Atrial Tachycardia in a Child with Normal Heart: Successful Treatment by Radiofr... 24/09/2009 - 28/09/2009
  57  Vasküler Ring Deneyimlerimiz... 06/05/2009 - 09/05/2009
  58  Yenidoğan Döneminde Başvuran Aortopulmoner Pencereli İki Olgu... 06/05/2009 - 09/05/2009
  59  Sağ Akciğer Bazal Segmenti Anormal Sistemik Arter ile Beslenen Bir Olgu: Vasküler Plug Kullanıla... 06/05/2009 - 09/05/2009
  60  Treatment Related Cardiotoxicity in Children and Adolescents with Cancer... 22/03/2009 - 24/03/2009
  61  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aorto-pulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  62  Atipik lokalizasyonlu intrakardiyak rabdomiyomlu bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  63  Aort Koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  64  Valproik asid tedavisi alan idiopatik epilepsili hastalarda serum lipid düzeyi ve karotid arter int... 28/05/2008 - 31/05/2008
  65  Akut miyokard enfarktüsü tablosunda gelen antifosfolipid antikor sendromlu bir olgu... 09/04/2008 - 12/04/2008
  66  Metilfenidat tedavisi planlanan dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olgusunda asemptomatik ve... 06/03/2008 - 08/03/2008
  67  mitral valve repair for severe mitral valve deficiency caused by traumatic mitral cord rupture... 28/11/2007 - 02/12/2007
  68  Konjenital Bilateral Nasolakrimak Kanal Kisti... 16/05/2007 - 20/05/2007
  69  Calculation of left to right shunt by the vena contracta method in children with ventricular septal ... 20/09/2006 - 24/09/2006
  70  A case report double aortic arch... 20/09/2006 - 24/09/2006
  71  A case of myopericarditis mimicking myocardial infarction... 20/09/2006 - 24/09/2006
  72  Etanercept for therapy resistant macrophage activation syndrome... 21/06/2006 - 24/06/2006
  73  Tedaviye dirençli makrofaj aktivasyon sendromunda etanercept... 26/04/2006 - 30/04/2006
  74  Sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invazif ve standar... 16/11/2005 - 18/11/2005
  75  Trunkus arteriyozus: Tanıda manyetik rezonans görüntülemnin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  76  Vasküler ring: Tanıda manyetik rezonans görüntülemenin yeri... 16/11/2005 - 18/11/2005
  77  Doubly-commited juksta arteriyel ventriküler septal defekt, valvuler pulmoner stenozlu ve non-konfl... 16/11/2005 - 18/11/2005
  78  Fallot tetrolojili çocuklarda tam düzeltme operasyonu öncesi ve sonrasında sağ ventrikül fonks... 16/11/2005 - 18/11/2005
  79  Sekundum ASDlerin kapatılmasında transkateter yol ile minimal invaziv ve standart cerrahi teknikle... 16/10/2005 - 18/10/2005
  80  Evaluation of right ventricular function by myocardial performance index in childrenwith Fallot's te... 29/09/2005 - 02/10/2005
  81  Persistan nefes darlığı nedeni olarak vasküler ring saptanan bir olgu... 22/09/2005 - 24/09/2005
  82  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  83  Vascular ring: Report of five cases with emphasis on unusual symptoms... 20/09/2005 - 02/10/2005
  84  Non-invasive assessment of left-to right shunt in ventricular septal defects by the proximal isovelo... 18/09/2005 - 22/09/2005
  85  Blalock-Taussig şantı sonrasında gelişen bir Horner sendromu... 20/02/2005 - 23/02/2005
  86  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis... 09/02/2005 - 13/02/2005
  87  Soldan sağa şantlı konjenital kalp defektli çocuklarda endotelin 1 seviyesi ile pulmoner kan ak... 06/10/2004 - 09/10/2004
  88  Ventriküler septal defektli çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının miyokardiyal performans i... 06/10/2004 - 09/10/2004
  89  Vasküler ringli bir olgu... 06/10/2004 - 10/10/2004
  90  Vasküler ring anomalileri... 06/10/2004 - 09/10/2004
  91  Ventriküler septal defektli çocuklarda vena kontrakta yöntemi ile soldan sağa şant miktarının... 06/10/2004 - 09/10/2004
  92  Ventriküler septal defektli hastalarda proksimal isovelocitysurface area (PISA) yöntemi ile soldan... 06/10/2004 - 09/10/2004
  93  Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing ... 26/09/2004 - 29/09/2004
  94  Assessment of left ventricular function in children with ventricular septal defect using the myocard... 26/09/2004 - 29/09/2004
  95  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  96  Di George sendromlu bir olguda malrotasyon... 05/05/2004 - 07/05/2004
  97  Watson Sendromu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  98  Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda pulmoner kan akımı ve pulmoner hiper... 01/10/2003 - 04/10/2003
  99  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  100  İlaç ateşi: bir olgu sunumu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  101  Persistan hışıltılı ve tekrarlayan bronkopnömoni nedeni olarak vasküler ring saptanan bir olg... 16/04/2003 - 18/04/2003
  102  Tekrarlayan akciğer infeksiyonu: Kistik fibrozlu bir olgu sunumu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  103  Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu... 23/10/2002 - 27/10/2002
  104  Faktör V Leiden mutasyonu olan NHL'li bir çocukta venöz kateter sonrası gelişen sağ atrial tro... 15/10/2002 - 19/10/2002
  105  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  106  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  107  Adenotonsiller hipertrofili çocuklarda operasyon öncesi ve sonrası kardiyak ve pulmoner fonksiyon... 15/10/2002 - 19/10/2002
  108  Kardiyak tamponad tablosu ile başvuran akut romatizmal kardit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  109  Sol pulmoner arter yokluğu ve Fallot Tetrolojili bir olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  110  Bilateral renal arter stenozlu Takayasu arteriti kissing balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesi... 15/10/2002 - 19/10/2002
  111  Noonan sendromu: Balon pulmoner valvuloplasti yapılan olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  112  Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  113  Sineözofagogramla GÖR Tanısı Alan Hışıltılı Çocuk... 30/09/2001 - 05/10/2001
  114  Periferik pulmoner arter darlığı ile birlikte olan William's sendromlu bir olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  115  Soliter dalak kisti: Olgu sunumu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  116  Karaciğerde hızlı ilerleyen ve deri altı ve akciğere yayılan multiple Bacteroides absesi: olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  117  Takayasu arteriti... 30/09/2001 - 05/10/2001
  118  Künt Boyun ve Göğüs Travması... 30/09/2001 - 05/10/2001
  119  Normal fenotip ile supravalvuler aort stenozu ve pulmoner stenozlu bir olgu. William's Sendromunun b... 30/09/2001 - 05/10/2001
  120  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonlu bir olguda vasküler ring anomalisi... 30/09/2001 - 05/10/2001
  121  Semptom vermeyen intrakraniyal dikiş iğnesi: Sütçocukluğunda cinayet girişimi? Bir olgu sunumu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  122  Kloralhidrat intoksikasyonu (Bir olgu sunumu)... 30/09/2001 - 05/10/2001
  123  Oyuncak ile asılma... 30/09/2001 - 05/10/2001
  124  Hiperimmunglobulin E Sendromunda ARDS Gelişen Olgu... 13/09/2001 - 05/10/2001
  125  Role of the Doppler mean systolic pressure gradient in the assessment of severity of valvuler stenos... 27/05/2001 - 31/05/2001
  126  Enalapril in infants with congestive heart failure secondary to a left-to-right shunt... 27/05/2001 - 31/05/2001
  127  Hemodynamic responses to isoproterenol infusion in children with valvuler aortic stenosis... 27/05/2001 - 31/05/2001
  128  Down sendromlu bir hastada fetal eko ile saptanan Ebstein anamalisi: Olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  129  Soldan sağa şanta sekonder konjestif kalp yetersizliği olan infantlarda enalapril etkilerinin de... 03/05/2001 - 06/05/2001
  130  Valvuler aort stenozlu çocuklarda isoproterenol infüzyonuna hemodinamik yanıtlar... 03/05/2001 - 06/05/2001
  131  Galen ven malformasyonu: Konjestif kalp yetersizliğinde başvuran 9 aylık bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  132  Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız... 03/05/2001 - 06/05/2001
  133  Tip IIa hiperkolesterolemi: erken koroner aterosklerozlu bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  134  Konotrunkal konjenital kalp hastalıklarında 22q11 delesyon sıklığı... 03/05/2000 - 06/05/2000
  135  Pulmoner hipertansiyon gelişmiş konjenital kalp hastalıklarında akciğer biyopsilerinin önemi... 13/11/1996 - 16/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nörokutenöz Hastalıklar Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu...  2015
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Mayıs 2019
  2 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Haziran 2019
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2019-Devam ediyor
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Ocak 2019- Mayıs 2019
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2016- Temmuz 2017
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016