En

PROF.DR. ÖMÜR NECZAN ÖZMEN İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Pazarlama  1977
  Yüksek Lisans  Boğaziçi Üniversitesi İDARİ BİLİMLER İşletme Bölümü  1980
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Davranış  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  1996
 • NO AD YIL
  1  Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendirme...  2020
  2  Dijital Liderlik Çalışmalarına Bir Bakış...  2020
  3  Endüstri 4.0'a Bütüncül Bir Yaklaşım: Örnek Olay Analizi ve Stratejik Yol Haritası...  2019
  4  Örgütsel çatışma yönetimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde demografik değişkenlerin etk...  2018
  5  Turizm gelişimi ile kültürel kimlik olgusu arasındaki ilişki: Alaçatı örneği...  2018
  6  Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış...  2016
  7  Çalışanın Örgütle Sosyal Mübadele Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti: İşe Cezbolmanın ve Öz Yeterliliğin...  2015
  8  Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu Üzerindeki Düzenleyici Etkisi...  2013
  9  Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma...  2013
  10  The Relationship between Cultural Tightness-Looseness and Organizational Innovativeness: A Comparati...  2013
  11  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  12  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belirlemeye...  2012
  13  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res...  2012
  14  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector...  2012
  15  Strategic and Market Oriented Behaviours in Turkish Plastics Industry...  2012
  16  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2011
  17  Analyzing the Barriers Encountered in Innovation Process Through Interpretive Structural Modelling: ...  2010
  18  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2007
  19  A User Study of Online Databases in Graduate Management Education...  2007
  20  Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma...  2007
  21  Akademisyenlerin Örgütsel ve Mesleki Bağlılılığının İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma...  2005
  22  Bilgi Yönetiminin Etkinliğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Yönetimini...  2004
  23  Bilişsel Tarz ve Öğrenme Biçiminin Öğrenci Performansı Açısından Önemi : İşletme Fakültesi Öğrencile...  2004
  24  Türkiye'de İşgörme Anlayışı; Tanımı ve Boyutları...  2003
  25  Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanecilerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversites...  2003
  26  Migrant Women in Waged Domestic in Turkey...  1999
  27  Women Managers in Turkey: The Impact of Leadership Styles and Personality...  1998
  28  Türk Özel Kesim Endüstrisinde Erkek ve Kadın Yönetici Profili...  1995
  29  Endüstri Psikologlarının İşletmelerdeki Yeri ve Önemi...  1995
  30  Bilgisayar Eğitiminden Türk Endüstri Yöneticilerinin Beklentileri...  1995
  31  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri II...  1993
  32  Türkiye'de Yöneticilere ilişkin Demografik Özelliklerin Bilgisayar Kullanımına Etkisi...  1993
  33  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri I...  1993
  34  Türkiye'nin Tanıtılması Açısından Halkla İlişkiler Modelinin Analizi...  1992
  35  The Role Perception of Tourism Personnel in the Promotion of Turkey...  1991
  36  Kadın Yöneticiler...  1991
  37  Teknoloji, İş Tasarımı ve Birim Etkinliği Üzerine Bir Araştırma...  1991
  38  Yöneticilik Eğitiminde Öğretici Nitelikler...  1991
  39  Üniversitenin Çevreyi Algılaması...  1991
  40  Farklı Örgütsel Çevrelerde Örgüt Yapısı ve Kişilerarası Tutumların Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği...  1991
  41  Yönetici Olarak Kadınlar: Duyguları, Güdüleri, Başarıları, Problemleri...  1990
  42  Türkiye'nin Tanıtılmasında Turizm Görevlilerinin Rollerini Algılamaları...  1990
  43  Güç Tipleri ve Grup Etkinliği...  1989
  44  Grup Dinamiği ve Liderlik Tipi Uygulaması...  1989
  45  Bireylerce Algılanan Şekliyle Yaşam Kalitesi...  1985
  46  Büro Yerleşiminde Yeni Yaklaşımlar...  1983
  47  Halkla İlişkiler Uzmanlarının Özellikleri ve Eğilimleri Araştırması...  1983
  48  Örgütlerde Değişime Yatkınlık...  1982
 • NO AD TARİH
  1  Dijitalleşmenin İşe Alımlarda Yetkinlikler ve Beceriler Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araş... 02/09/2020 - 05/09/2020
  2  Dijital Liderlik Çalışmalarına Bir Bakış... 01/11/2019 - 02/11/2019
  3  Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendi... 18/04/2019 - 20/04/2019
  4  Endüstri 4.0'a Bütüncül Bir Yaklaşım:Örnek Olay Analizi ve Stratejik Yol Haritası... 18/04/2019 - 20/04/2019
  5  Liderlik-Mizah: Bir İçerik Analizi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  6  Endüstri 4.0: İnsan ve İnsan Kaynakları Yönetimi Neresinde?... 10/05/2018 - 12/05/2018
  7  İçsel Motivasyon ve Duygusal Tükenme İlişkisi: Aile Motivasyonunun ve İş Yükünün Biçimlen... 10/05/2018 - 12/05/2018
  8  Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Sistem Geliştirme Çalışmaları... 07/12/2017 - 08/12/2017
  9  Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirilerinde Bağlam Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım... 25/05/2017 - 27/05/2017
  10  Üniversite - Sanayi İşbirliği Odağında Açık İnovasyon Ekosistemi Yaratımı Üzerine Strate... 25/05/2017 - 27/05/2017
  11  GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN FİRMA KABİLİYETLERİNE OLAN MERKEZİ ARTIRICI ETKİSİ ve BU K... 04/05/2017 - 06/05/2017
  12  Liderlik Paradoksu: Gücün Karanlık Yüzü... 04/11/2016 - 05/11/2016
  13  Stratejik Bir Yönelim Olarak Farklı Modlar Bağlamında Açık İnovasyon... 29/05/2016 - 31/05/2016
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış... 17/09/2015 - 18/09/2015
  15  Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendir... 14/05/2015 - 16/05/2016
  16  Lisansüstü Derslerin Öğrenim Çıktılarında Eşbiçimlilik Sorunu: AR-GE ve İnovasyon İçeri... 14/05/2015 - 14/05/2015
  17  Okul Müdürlerinin Güdüleyici Dil Kullanımları İle Öğretmen Özyeterliği İlişkisinde Dü... 07/11/2014 - 08/11/2014
  18  University Students Conflicts in Residential Settings... 04/07/2014 - 07/07/2014
  19  University Students Conflicts with Peers and Faculty and their Resolution Strategies... 04/07/2014 - 07/07/2014
  20  İnsan Kaynakları Yönetim Stratejilerinin Yeni Kuşağın Farklılaşan İş Değerleri Açısınd... 22/05/2014 - 24/05/2014
  21  AR-GE Merkezi Belgeli İşletmelerde İnovasyon Kültürünü Anlamaya Yönelik Keşifsel Bir Araşt... 22/05/2014 - 24/05/2014
  22  Üniversite Öğrencilerinin Kaldıkları Yerlerde Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm Strat... 09/04/2014 - 12/04/2014
  23  Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Arkadaşları ile Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm S... 09/04/2014 - 12/04/2014
  24  Türkiye'de İşgörme Anlayışı: Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin İnsan Ka... 30/05/2013 - 01/06/2013
  25  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  26  Örgüt Kültüründe Yeni Bir Boyut olan Sıkılık-Esneklik ile Örgütsel Yenilikçilik İlişkis... 24/05/2012 - 26/05/2012
  27  Strategic and Market Oriented Behavior in Turkish Plastics Industry... 26/04/2012 - 27/04/2012
  28  A Comparison on Technology Readiness Level among Generations in Turkish Context... 30/05/2011 - 31/05/2011
  29  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Davranışsal Faktörleri Belirlemey... 26/05/2011 - 28/05/2011
  30  Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Kullanımı: Yazın Taraması ve Sınıflandırma... 05/05/2011 - 07/05/2011
  31  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Uyarlama Çalışması... 05/05/2011 - 07/05/2011
  32  Bilişim Teknolojilerinin Kabülünde Kişisel Yenilikçilik Bilişim Teknolojisi Kaygısı ve Özye... 20/05/2010 - 22/05/2010
  33  İnovasyon Sürecinin Performansını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  34  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res... 06/05/2010 - 08/05/2010
  35  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector... 13/07/2009 - 14/07/2009
  36  Yenilik Sürecinde Karşılaşılan Engellerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle İncelenmesi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  37  Türk Plastik Sektöründe Stratejik Yönlü - Pazar Yönlü Olma Boyutlarına İlişkin Bir Araşt... 21/05/2009 - 23/05/2009
  38  1980'lerden günümüze örgüt yapısı, örgüt çevresi ve örgüt teknolojisi ilişkisi... 16/05/2008 - 18/05/2008
  39  İşletme Performansını Artırma Stratejisi: Pazar Yönlü - Öğrenme Yönlü ve Yenilikçi Olma ... 16/05/2008 - 18/05/2008
  40  Öz Benlik Değerlendirmeleri ve İş Doyumu İlişkisinde İşin Algılanan Özelliklerinin Rolü... 16/05/2008 - 18/05/2008
  41  Bilgi İşçisi Olarak Doktorların Örgütsel Ve Mesleki Özdeşleşmelerinin İş Ve Kariyer Doyum... 25/05/2007 - 27/05/2007
  42  A Research on Identifying Innovation Process and Innovation Performance in Big Companies... 25/05/2007 - 26/05/2007
  43  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Denemesi... 25/05/2006 - 27/05/2006
  44  Korsanlığın Altın Çağı Üzerine Örgütsel Bir İnceleme... 25/05/2006 - 27/05/2006
  45  İşletme Yönetimi Eğitiminde Elektronik Veri Tabanlarının Değerlendirilmesi... 12/05/2005 - 14/05/2005
  46  Değerler ve Adalet... 12/05/2005 - 14/05/2005
  47  Information Seeking Behavior of Individuals in Logistics... 30/06/2004 - 02/07/2004
  48  Beceri ve Öğrenme Biçimi : İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Performanslarındaki Rolleri... 27/05/2004 - 29/05/2004
  49  Eğitimle Desteklenmeyen Kültürel Değişim Ne Kadar Başarıya Ulaşılabilir?... 01/01/2004 - 01/01/2004
  50  Pandoranın Kutusu: Bir Örgüt Kültürü Öyküsü... 22/05/2003 - 24/05/2003
  51  İş Görme Anlayışı: Tanımı ve Boyutları... 22/05/2003 - 24/05/2003
  52  Türkiye'de İşgörme Anlayışı; Tarihsel Bir İkilem... 23/05/2002 - 25/05/2002
  53  Bilgi Yönetimi Modelleri: Bileşenlerin İncelenmesine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve... 10/05/2002 - 11/05/2002
  54  Çalışanların Bilgisayar Sisteminden Beklentilerini Etkileyen Faktörler Performans İlişkisi... 23/11/2000 - 26/11/2000
  55  Impact of Western Management Values Upon Turkish Organizations... 24/07/2000 - 24/07/2000
  56  Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan Bir Endüstri İşletmesinde Müşteri ve ÇAlışan Doyumunun Öl... 12/11/1998 - 14/11/1998
  57  Bilgi İşlem Birimlerinin Hizmet Kalitesi Açısından Ölçülmesi üzerine Bir İnceleme... 12/11/1998 - 14/11/1998
  58  A Study on Succession in the Archetype Small Family Owned Business in Turkey... 28/05/1998 - 31/05/1998
  59  Yöneticilik Eğitiminde Etkili Öğrenme Tasarımı: Bir Uygulama... 21/05/1998 - 23/05/1998
  60  Kişilerin Örgütsel Kültür Tercihlerine İlişkin Ulusal Kültür Farklılıkları... 12/05/1998 - 14/05/1998
  61  A Perceptual Study of Turkish Private and Public Sector Organizations? and Managers? Value, Attribut... 01/01/1998 - 01/01/1998
  62  Örgütsel bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
  63  Özürlü Bireylerin İstihdam Edilmelerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
  64  Türk kamu özel Sektör Yönetici ve Örgütlerin Özellik ve Değerlerinin Algılanması : Karşı... 07/05/1997 - 09/05/1997
  65  Güç Tipine Dayalı Olarak Kişilik Profilleri ve İş Doyumu İlişkisi... 12/11/1995 - 13/11/1995
  66  Perceptual Study of Turkish Managers' and Organizations' Characteristics : Contrast and Contradictio... 06/07/1995 - 08/07/1995
  67  Women Managers in Turkey: Personalities, Leadership Styles and Demographic Characteristics ? The Imp... 06/07/1995 - 08/07/1995
  68  Do Personality and Leadership Style Make a Difference: The Case of Women Managers in Turkey... 01/06/1995 - 01/06/1995
  69  Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem... 01/01/1995 - 01/01/1995
  70  Belediye'de İş Kaynaklı Stres... 01/01/1995 - 01/01/1995
  71  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İş Yapısı Özellikleri, İş Doyumu ve Sorunlar... 04/05/1994 - 07/05/1994
  72  Türk Endüstri İşletmeleri Açısından Bilgisayar Faaliyetlerinin Düzenlenmesi... 01/01/1994 - 01/01/1994
  73  Türk Yöneticilerinin İş Ahlakına İlişkin Değerleri... 01/01/1994 - 01/01/1994
  74  Bilgisayar Sisteminin Etkililiğinin Kullanıcı Doyumu ve Katılımcı Açısından İncelenmesi... 01/01/1994 - 01/01/1994
  75  Türk Özel Sektör Yöneticilerin Liderlik Davranışları... 01/01/1994 - 01/01/1994
  76  Work Value of Managers from Different Organizational Levels in Economic Development... 01/01/1994 - 01/01/1994
  77  Leadership Behaviours of Turkish Managers... 01/01/1994 - 01/01/1994
  78  Bilgisayar Eğitiminden Türk Endüstri Yöneticilerinin Beklentileri... 01/01/1993 - 01/01/1993
  79  Yönetici Olarak Kadınlara Karşı Tutumlar... 01/01/1992 - 01/01/1992
  80  Bilgi Teknolojisi Uygulamalarının Yöneticilerin Stress Düzeyleri Üzerindeki Etkisi... 01/01/1992 - 01/01/1992
  81  Türk Özel Kesim Endüstrisinde Erkek ve Kadın Yönetici Profili... 01/01/1992 - 01/01/1992
  82  Endüstri Psikologlarının İşletmelerdeki Yeri ve Önemi: Türkiye Uygulaması... 01/01/1992 - 01/01/1992
  83  Yönetimde Kadının Rolünü Etkileyen Faktörler... 01/01/1992 - 01/01/1992
  84  Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Özelliklerine ve Kişilik Tiplerine göre İş Doyumu... 22/11/1991 - 24/11/1991
  85  Üniversitenin Çevreyi Algılaması... 01/01/1991 - 01/01/1991
  86  Cinsiyete ve Bilim Dalına Göre Akademisyenler Arasında İşin Yapısı, İş Doyumu, Performans D... 01/01/1991 - 01/01/1991
  87  Seyahat Etme Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme... 01/01/1991 - 01/01/1991
  88  Turizm Görevlilerinin Rollerini Algılayışları... 16/11/1990 - 18/11/1990
  89  Konaklama Sektöründe Yöneticilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler... 16/11/1990 - 18/11/1990
  90  Kişilik Özellikleri ve İşin Özellikleri Arasındaki Uyum Sonuçları Üzerine Bir İnceleme... 01/01/1990 - 01/01/1990
  91  Türkiye'nin Tanıtılması Açısından Halkla İlişkiler Modelinin Analizi... 01/01/1990 - 01/01/1990
  92  Hastanelerde Örgütsel Etkinlik Alanlarının Belirlenmesi ve Örgütsel Etkinlik Ölçümü... 01/01/1990 - 01/01/1990
  93  How Managerial Women of Different Performance Levels Perceive Stress... 27/04/1987 - 28/04/1987
  94  Endüstride Alkolizm Sorunu... 01/01/1982 - 01/01/1982
  95  Örgütlerde Değişime Yatkınlık... 01/01/1982 - 01/01/1982
 • NO AD YIL
  1  Türkiyede Halkla İlişkiler Modelinin Analizi...  1994
  2  Yönetici Profili...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bilgi çağında stratejik yönetime bakış Bilgi Çağında Yönetim...  2013
  2  Sosyo Ekonomik Durum - İstihdam/Sanayi/Ticaret İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  3  İstihdam/sanayi/ticaret İzmir Kent Sağlk Profili 2009 Güncelleme...  2011
  4  Yeni Ekonomi Düzeninde Yenilik Kavramı Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik...  2010
  5  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  6  Factors Affecting Female Managers Carries in Turkey The Economics of Women and Work in the Middle East and North, Africa...  2001
  7  Eleman Seçiminde Kişi-Kültür Uyumunu Belirlemeye Yönelik Üç Görgül Çalışma Türkiye'de Yönetim ve İnsan Kaynakları Uygulamaları...  2000
  8  Perceptual Study of Turkish Managers? and Organizations? Characteristics: Contrats and Contradictions Cultural Complexity in Organizations : Inherent Contrasts and Contradictions...  1997
  9  Invisible Employment: Women as Waged Domestic Workers in Turkey Bargaining in Diversity: Colour, Gender and Ethnicity...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015
  2  Sosyal ikilemlerde güven ve iş birliği: Düzenleyici odağın rolü...  11/2014 - 9/2017
  3  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  4  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
  5  Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi...  4/2012 - 10/2014
  6  Bologna ECTS Bilgi Paketi...  2/2011 - /
  7  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 - 2013...  4/2011 - 8/2011
  8  İşyerinde Güvene Dayalı İlişkilerin Analizi: Türkiye ve Hollanda Örneği...  9/2010 - 12/2011
  9  Leylekten Gunumuze Ureme Sagligi Projesi (LGUS)...  11/2006 - 11/2006
  10  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
  11  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  12  DEÜ Stratejik Planlama...  11/2005 - 11/2005
  13  Raising International Business Awareness(RIBA)...  1/2004 - 11/2007
  14  Kurumsallaşma Sürecinde Tekstil-Tekstil Konfeksiyon ve Deri-Deri Konfeksiyon Sektörlerin incelenmesi...  1/2000 - 12/2000
  15  TARİŞ Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  8/1998 - 8/1998
  16  İTHALAT VE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Değerlendirme Projesi...  9/1998 - 10/1998
  17  TARİŞBANK Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  11/1998 - 12/1998
  18  Dünya Bankası İGEME Tarımsal İşletmeler Danışmanlık Projesi...  1/1997 - 3/1997
  19  Balçova Termal Tesisleri Reorganizasyon Çalışmaları...  5/1989 - 12/1990
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Reorganizasyon Projesi...  1/1989 - 12/1989
 • NO AD YIL
  1  Boğaziçi Üniversitesi  1979
  2  British Council, Congress on Women in Management  1992
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Koronavirüs Komisyonu Üyesi, Eylül 2021-Devam ediyor
  2 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Ağustos 2020-Devam ediyor
  4 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2020-Devam ediyor
  5 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  6 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  7 Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Şubat 2020-Devam ediyor
  8 DEÜ Rektörlüğü Bologna Eşgüdüm Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Üyesi, Mart 2019-Devam ediyor
  9 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  10 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018- Şubat 2021
  11 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2017- Haziran 2020
  12 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  13 Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Haziran 2016
  14 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  15 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2014- Haziran 2017
  16 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2014- Nisan 2014
  17 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2014- Nisan 2014
  18 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2013- Kasım 2016
  19 İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Akts/De (Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Diploma Eki) Koordinatörü, Eylül 2013-Devam ediyor
  20 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2013- Nisan 2016
  21 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
  22 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  23 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  24 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2011- Nisan 2014
  25 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2010- Kasım 2013
  26 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  27 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  28 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2008- Nisan 2011
  29 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Aralık 2007- Nisan 2009
  30 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2007- Ekim 2010
  31 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2007- Nisan 2008
  32 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2006- Ekim 2007
  33 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2005- Aralık 2008
  34 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2005- Kasım 2008
  35 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2005- Ekim 2008
  36 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ağustos 2005- Ağustos 2008
  37 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Aralık 2004- Aralık 2007
  38 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006
  39 İşletme Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2001- Eylül 2001
  40 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ağustos 2000- Ağustos 2005
  41 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 1999- Şubat 1999
  42 (İngilizce) İşletme Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 1999- Ocak 2002
  43 İşletme Fakültesi Dekanı, Temmuz 1998- Temmuz 2001
  44 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 1998- Temmuz 2001
  45 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 1998- Temmuz 2001
  46 İşletme Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 1998- Temmuz 1998
  47 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 1996- Eylül 1999
  48 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 1996- Temmuz 1998
  49 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 1993- Kasım 1996
  50 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 1993- Şubat 1996
  51 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 1993- Haziran 1996