En

PROF.DR. HİMMET KONUR İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI TASAVVUF TARİHİ BİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1989
    Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1992
    Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  1998
    Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf  2004
    Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2009
  • NO AD YIL
    1  Sufi ve Tasavvuf Kavramlarının Tarihi Üzerine...  2021
    2  Sülemî'nin Mihanu's-Sûfiyye'si: İnceleme ve Tercüme...  2020
    3  TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE YARATMA CREATION IN SUFİ THOUGHT...  2018
    4  Ruşeni'nin Göz Nuru: İbrahim Gülşeni...  2014
    5  Mevlana'yı Doğru Anlamak...  2011
    6  İslam Kültüründe Muharrem...  2011
    7  Ehli Dil Olmak...  2011
    8  Türkiye'de Modernizm, İslamlaşma ve Tarikatlar Üzerine...  2009
    9  Bir Ahlak Kitabı Olarak Mesnevî...  2007
    10  Mesnevi'de Mürid-Mürşid İlişkisi...  2005
    11  Horasan'ın İslam ve Tasavvuf Tarihine Katkısı (I-V. Asırlar)...  2005
    12  İbrahim Gülşenî'nin Pend-nâmesi'ndeki Tasavvufî Muhtevâ Örnekleri...  2002
    13  Gülşeniliğe Dair Bir Eser: Nazîr İbrâhim'in `Beyân-ı Tarîkat-ı Gülşenî'si...  2000
    14  Şeriat ve Tasavvuf...  1998
    15  Makamlar ve Haller...  1995
    16  Kaynak Eser Olarak Menakıbnameler ve Muhyi'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşeni'si...  1995
  • NO AD TARİH
    1  FATİH DEVRİNDE MANİSA'da SÜRGÜN BİR ŞEYH VE BİR MÜDERRİS: ŞEYH ALAEDDİN ALİ ER-RÛMÎ V... 26/10/2017 - 28/10/2017
    2  Fütüvvet Ehli ve Kadınlar... 05/10/2017 - 07/10/2017
    3  "Diriliş Medeniyetinin Eroğlu Nûri'deki Temelleri"... 16/09/2017 - 16/09/2017
    4  "Divan-ı Hikmet'te Hikmet ve Hakikat"... 25/03/2017 - 25/03/2017
    5  Divan-ı Hikmette Dini ve Tasavvufi Kavramlar... 26/10/2016 - 28/10/2016
    6  Yakın Tarihimizde Sloganlar ve İdeolojiler... 07/10/2016 - 07/10/2016
    7  "Manevi Eğitim Metodu Olarak Halvet"... 30/04/2016 - 30/04/2016
    8  "Tasavvuf Nedir? Kuşadalı İbrahim Halveti Kimdir?"... 01/04/2016 - 03/04/2016
    9  "Padişah-Cariye Hikayesi ve Yorumu"... 03/03/2016 - 03/03/2016
    10  Mesnevi Sohpetleri IV... 28/05/2015 - 28/05/2015
    11  "Halvetiyye'nin Gülşeniyye Kolu"... 02/05/2015 - 02/05/2015
    12  Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku... 18/04/2015 - 18/04/2015
    13  Gönül Dili... 11/03/2015 - 11/03/2015
    14  "Urla'da Bir Tasavvuf Yolcusu: Neyzen Tevfik"... 19/12/2014 - 19/12/2014
    15  Üftâde Asrında Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Hayata Genel Bakış... 18/04/2014 - 20/04/2014
    16  Derviş Ömer Fuâdî?nin Vird-i Settâr Serhi... 24/11/2013 - 25/11/2013
    17  Benim Gözümle Sarıgöl... 17/02/2011 - 17/02/2011
    18  Yiğitbaşı Velî'ye Göre Bilgi ve Bilgiyi Elde Etme Yolları... 26/04/2008 - 26/04/2008
    19  Bir Ahlak Kitabı Olarak Mesnevi... 01/12/2007 - 02/12/2007
    20  Mevlana Ahlak ve Tasavvuf... 08/06/2007 - 09/06/2007
    21  Hicri II. Yüzyılda Bir Türk Alim ve Zahid: Abdullah İbnü'l-Mübarek... 31/05/2007 - 01/06/2007
    22  XV. Yüzyıl'da Tire'de Halvetilik... 17/11/2006 - 19/11/2006
    23  Mesnevî'ye Göre Manevi Eğitimde Mürşidin Yeri... 30/09/2006 - 01/09/2006
    24  Tasavvuf Terminolojisinin Teşekkül Süreci... 15/06/2006 - 16/06/2006
    25  Nurettin Topçu'nun Gözüyle Mevlana... 19/12/2005 - 21/12/2005
    26  Modernleşmenin Tasavvuf ve Tarikatlara Yönelişin Artmasındaki Rolü... 01/05/2004 - 03/05/2004
    27  Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri... 19/12/2001 - 21/12/2001
    28  Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar... 17/09/2001 - 19/09/2001
    29  Tasavvuf Literatüründe Hz. İbrahim İmajı... 13/04/2000 - 16/04/2000
    30  İsmail Hakkı İzmirli'nin Tasavvufî Yönü ve Hakkın Zaferleri Adlı Eseri... 24/11/1995 - 25/11/1995
  • NO AD YIL
    1  İnsana Yolculuk...  2016
    2  Tasavvuf Ahlakı ve İlahi Ahlakla İnsana Yolculuk...  2009
    3  Sufi Ahlakı...  2007
    4  Hasan Sezai ve Mektupları Işığında Tasavvuf Hayatı...  2003
    5  İbrahim Gülşeni Hayatı Eserleri Tarikatı...  2000
  • NO BÖLÜM ADI YIL
    1  TARİHTE İLK TOPLU SÛFÎ TASFİYESİ GİRİŞİMİ: GULÂMU HALÎL OLAYI KÂŞGARLI MAHMUD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII...  2020
    2  Türk Müslümanlığının Unsurları Olarak Hanefilik, Maturîdîlik ve Tasavvuf İnanç Dünyamızın Üç Meş'alesi İmâm-ı Azam, İmâm Mâturîdî, Hoca Ahmed-i Yesevi...  2020
    3  Sezâî-yi Gülşenî Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi...  2009
    4  Hicri II. Yüzyılda Bir Türk Alim ve Zahid: Abdullah İbnü?l-Mübarek Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu...  2007
    5  Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf Türkler Ansiklopedisi...  2002
  • NO AD TARIH
    1  Tasavvufta Tip Analizleri...  5/2010 - /
    2  ibrahim gülşeni hayatı eserleri görüşleri...  8/1994 - 8/1997
  • NO AD YIL
    1  mısır eğitim bakanlığı  1994
  • NO Görev
    1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
    2 DEÜ Rektörlüğü Erasmus+Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eylül 2018- Aralık 2018
    3 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Başkanı, Eylül 2018- Ocak 2019
    4 DEÜ Rektörlüğü Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eylül 2018- Ocak 2019
    5 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Vakıf Genel Kurulu (DEVAK) Üyesi, Ağustos 2018- Ocak 2019
    6 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu Başkanı, Ağustos 2018- Ocak 2019
    7 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Ocak 2019
    8 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Temmuz 2018- Ocak 2019
    9 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2018-Devam ediyor
    10 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2018-Devam ediyor
    11 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ocak 2019
    12 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Eylül 2016- Ocak 2019
    13 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ocak 2019
    14 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Haziran 2018
    15 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Haziran 2018
    16 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Nisan 2018
    17 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2015- Mart 2018
    18 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
    19 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
    20 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
    21 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2006- Nisan 2009
    22 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Eylül 2001- Eylül 2004