Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. FERDA AYSAN (Emeklilik Tarihi : 14/03/2023 ) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü  1978
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü  1980
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitimde Psikolojik Hizmetler) ABD  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Beklentisine Yönelik Nitel Bir Çalışma...  2020
  2  Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2019
  3  İlişkileri Sürdürme Stratejileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2019
  4  Okul Psikolojik Danışmanlarının Krize Müdahalede Kullandıkları Başa Çıkma Stratejileri: İzmir İli Ör...  2017
  5  Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri...  2016
  6  Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeğinin genç yetişkinlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2016
  7  Evlilik Tutumu Ölçeğinin Türkçe''ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2016
  8  Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2016
  9  Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Psikolojik İyi-oluş ve Sosyal Destek ile İ...  2016
  10  İzmir İline İç Göç Yoluyla Gelen Ailelerin Ekolojik Sistem Yaklaşımı Açısından İncelenmesi...  2015
  11  PSYCHIATRIC SYMPTOMS as PREDICTORS of LIFE SATISFACTION in PARENTS with HANDICAPPED CHILDREN...  2012
  12  Öfke Yönetimi Eğitiminin Okul Psikolojik Danışmanlarının Öfkeyle Başa Çıkma ve Güvengenlik Beceriler...  2012
  13  The effect of anger management training on anger coping and communication skills of adolecent...  2011
  14  Öfke Yönetimi Eğitimin Ergenlerde Öfke ile Başa Çıkma ve İletişim Becerilerine Etkisi...  2011
  15  Examining the predictors of loneliness levels of university students...  2010
  16  öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özellikleri...  2010
  17  Early twentieth century advice to parents: The transition to psychology in America...  2010
  18  Professional child rearing advice in the early 20th century: american and international perspectives...  2009
  19  constructivist career counselling and its applicability in Turkey...  2009
  20  Ergenlerde Riskli Araba Kullanma Davranışını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin Değerlendirilmesi...  2009
  21  Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Yaşam Kalitelerine İlişkin Değişkenlerin İncelenmesi...  2007
  22  Ergenlerde görülen problem davranışların psiko-sosyal risk faktörleri ve koruyucu faktörler açısınd...  2007
  23  Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanan Ve Kullanmayan Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri Ve Yaşam Do...  2006
  24  Algılanan Duygusal İstismar Düzeyi İle Ergenlerin Benlik Algıları, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Aras...  2005
  25  Huzurevinde Yaşayan Bir Grup Yaşlının Kullandığı Başaçıkma Stratejileri....  2004
  26  İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Becerileri ve Okul Uyumu ile Depresyon Düz...  2004
  27  Arabuluculuk Eğitiminin Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi....  2004
  28  Age Differences İn Coping Resources And Satisfaction With Life Among Middle-Aged, Young-Old And Olde...  2002
  29  Coping Resources, Perceived Stress and Life Satisfaction Among Turkish and American Students...  2002
  30  Öğretmenlerin Öğrencilerin Davranışlarını Algılamalarına İlişkin Değişkenlerin İncelenmesi....  2002
  31  Bir Grup Lise Öğrencisinin Yaşam KAlitesine İlişkin Bazı Değişkenler....  2001
  32  Empatik Beceri Eğitimi: Rehber Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama ....  2001
  33  Okul Fobisi Olan Çocukların Davranışsal Özellikleri, Annelerinin Ruhsal Belirti Düzeyleri ve Aile F...  2001
  34  Perceived Stress And Coping Resource Availability As Predictors Of Life Satisfaction In YoungMiddle-...  2001
  35  Causes of Student Failure: A Cross-Cultural Comparative Study of Turkish, South African and Romanian...  2001
  36  Test Anxiety, Coping Strategies and Perceived Health In A Group Of High School Students: A Turkish S...  2001
  37  Coping Resource Availability and Levels Of Perceived Stress As Predictors Of Life Satisfaction In A ...  2000
  38  Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2000
  39  Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Kullandığı Başaçıkma Stratejileri İle Depresif Eğilimleri ve Olumsu...  2000
  40  Stresle Başaçıkma Programı: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama....  1999
  41  The Level Of Trait AnxietyAnd The Coping Strategies Used By The Prospective Secondary School Teacher...  1996
  42  Perceived Causes Of Academic Failure Among The Students At The Faculty Of Education At Buca....  1996
  43  Psikolojik Danışmada Değerlerin Önemi...  1995
  44  Başaçıkma Stratejisi Ölçeğinin Türkçe Formunun Oluşturulması...  1994
  45  Başaçıkma Stratejisi Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği, Güvenirliği....  1994
  46  Stresle Başaçıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi....  1993
  47  Strese İlişkin Farklı Açıklama Modelleri....  1993
 • NO AD TARİH
  1  Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Beklentisine Yönelik Nitel Bir Çalışma... 25/10/2018 - 27/10/2018
  2  İlişkilerde Farkındalık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 25/10/2018 - 27/10/2018
  3  İlişkileri Sürdürme Stratejileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 09/05/2018 - 11/05/2018
  4  Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 09/05/2018 - 11/05/2018
  5  PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ İLE AİLE İ... 02/06/2016 - 04/06/2016
  6  Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeğinin genç yetişkinlerde geçerlik ve güvenirlik çalış... 07/10/2015 - 09/10/2015
  7  Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımının psikolojik iyi oluş ve sosyal deste... 20/05/2015 - 22/05/2016
  8  Okul psikolojik danışmanlarının öğrenci sorunlarına ilişkin görüşleri ve uyguladıkları ... 08/09/2013 - 11/09/2013
  9  Investigation of Unıversity Students Attachment Styles In Terms of Some Socio-Demographic Character... 23/11/2011 - 25/11/2011
  10  Kariyer Denetim Odağı Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 03/10/2011 - 05/10/2011
  11  Examınıng The Predıctors of Lonelıness Levels of Unıversıty Students.... 29/10/2010 - 31/10/2010
  12  Moralische Urteilsfähigkeit und Bewältigungsfähigkeitsstrategien bei Studentinnen und Studenten... 21/09/2010 - 25/09/2010
  13  Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyleri ve Bağlanma Biçimleri ile Stresle Başaçıkma... 16/09/2010 - 18/09/2010
  14  Sense of coherence and type of personalıty as predıctors of lıfe satısfactıon ın Turkısh unı... 01/04/2010 - 04/04/2010
  15  Health value and physical activity as factors in a health-promoting life style... 01/04/2010 - 04/04/2010
  16  engelli çocuğa sahip ailelerde görülen ruhsal belirtiler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkini... 21/10/2009 - 23/10/2009
  17  children with specific learning disabilities who have high IQ's... 09/09/2009 - 12/09/2009
  18  professional child rearing advice in the early 20th century: american and international perspectives... 04/02/2009 - 07/02/2009
  19  constructivist career counselling and its applicability in turkey... 04/02/2009 - 07/02/2009
  20  Identity and cognitive development in adulthood... 09/09/2008 - 12/09/2008
  21  Ergenlerin Dışsallaştırılmış Uyum Problemlerinin Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin Rol... 29/11/2007 - 02/12/2007
  22  Problem Davranışları Yordayıcı Bir Dğeişken Olarak Yaşam Doyumu... 29/11/2007 - 02/12/2007
  23  Honor killings in the eastern part of Turkey: A social problem that needs to be solved... 18/07/2007 - 21/07/2007
  24  Lise Öğrencilerinde Görülen Duygusal Ve Davranışsal Problemler İle Denetim Odağı Arasındak... 15/09/2005 - 17/09/2005
  25  Çocukların Sanat Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi... 02/11/2004 - 03/11/2004
  26  Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başaçıkma stratejileri ile olumsuz oto... 06/07/2004 - 09/07/2004
  27  Ergenlik Döneminde Yeme Bozuklukları... 17/04/2004 - 18/04/2004
  28  Öğretmen Adaylarının Okulöncesi Sanat Etkinliklerine ve Kendi Yeterliliklerine İlişkin Görü... 02/11/2003 - 03/11/2003
  29  The development of coping resources among Turkish and American adolescents: A preliminary investigat... 05/08/2001 - 05/08/2001
  30  Engelli çocuğu olan anne-babaların yaşam kalitelerine ilişkin değişkenlerin incelenmesi.... 24/06/2001 - 27/06/2001
  31  Yaşama uyum envanterini Türkçe'ye uyarlama çalışması... 07/06/2001 - 09/06/2001
  32  A cross-cultural comparison of a measure of sense of coherence in two developing countries: South Af... 16/05/2001 - 19/05/2001
  33  Okul fobisi olan çocukların okullarıyla ilgili değişkenlerin aile tutumları, çocuktaki özell... 21/04/2001 - 24/04/2001
  34  Cognitive variables related to health behavior in a group of high school students.... 04/07/1999 - 09/07/1999
  35  Huzurevinde yaşayan bir grup yaşlının kullandığı başaçıkma stratejileri.... 16/09/1998 - 18/09/1998
  36  Bir grup üniversite öğrencisinin kullandığı başaçıkma stratejileri ile depresif eğilimleri... 16/09/1998 - 18/09/1998
  37  The relationship between the level of test anxiety and coping style in a group of high school studen... 31/08/1998 - 02/09/1998
  38  Test anxiety evaluation via peter: A pictorial evaluation of test reactions a cross-cultural validat... 10/07/1998 - 12/07/1998
  39  The relations between social support and some psychological symptoms of stress in a group of univers... 10/07/1998 - 12/07/1998
  40  Understanding health behavior: A cross-cultural comparison.... 03/09/1997 - 05/09/1997
  41  The relationship between coping style and health-related guality of life in a group of university st... 06/07/1997 - 11/07/1997
  42  Elementary school teachers' perceptions of students' behavior: Educational implications for a global... 15/04/1997 - 20/04/1997
  43  Bir grup üniversite öğrencisinin zaman yönetimine ilişkin davranışının başaçıkma stratej... 18/09/1996 - 20/09/1996
  44  The level of trait anxiety and the coping strategies used by the prospective secondary school teache... 27/08/1995 - 02/09/1995
  45  Perceived causes of academic failure among the studentsat the faculty of education at Buca... 27/08/1995 - 02/09/1995
  46  Causes of student failure: A cross-cultural comparative study of Turkish, South Africa and Romanian ... 24/07/1994 - 27/07/1994
  47  Başaçıkma stratejisi envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği.... 28/04/1994 - 30/04/1994
  48  Lise öğrencilerinin başarısızlıklarını algılama ile başaçıkma stratejilerinin kullanım... 28/04/1994 - 30/04/1994
  49  Psikolojik danışmanların tutum ve değerleri.... 27/09/1993 - 29/09/1993
  50  Stresle başaçıkma stratejilerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi... 22/09/1992 - 25/09/1992
  51  Lise öğrencilerinin stres yaşantılarında kullandıkları başaçıkma stratejilerinin bazı de... 25/11/1991 - 27/11/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Teacher Education in Turkey Compendium of World Wide Teacher Education Programs...  
  2  Transition in Adulthood Encyclopedia of Applied Developmental Science...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Krize müdehalede etkin başaçıkma stratejileri: Okul psikolojik danışmanları için bir model önerisi...  8/2005 - 8/2005
  2  sosyal yaşam becerileri eğitimi18.11.2005-30.12.2006...  11/2005 - 12/2006
  3  Sanat Eğitiminin Okulöncesi Çocuklarının Yaratıcılıklarının Gelişimi Üzerindeki Etkileri ve Bu Konu ile İlgili Eğitim Kurumlarında yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi...  1/2003 - 4/2004
 • NO AD YIL
  1  Leading Educators of the WORLD 2008...  2008
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Psikoloji Bilimi Birliği (IUPsyS) ve Kültürlerarası Psikoloji Derneği (IACCP)  1992
  2  Fulbright Eğitim Bursu  1984
 • NO Görev
  1 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2015- Aralık 2018
  2 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2015- Aralık 2018
  3 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2012- Aralık 2015
  4 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2012- Aralık 2015
  5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  6 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2008- Mart 2009
  7 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2007- Mart 2010
  8 Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Eylül 2006- Ekim 2006
  9 Buca Eğitim Fakültesi Dekanı, Şubat 2006- Şubat 2009
  10 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Kasım 2005- Şubat 2006
  11 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2005- Ekim 2008
  12 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008
  13 Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2004- Ağustos 2004
  14 Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2002- Ağustos 2004
  15 Buca Eğitim Fakültesi Dekanı, Kasım 2002- Kasım 2005
  16 Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2002- Kasım 2002
  17 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 1999- Mayıs 2000
  18 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 1998- Nisan 1999
  19 Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 1995- Temmuz 1998