Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. CEMAL POSACI TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Fertility and Breast Cancer: Recommendations of the 2019 Izmir Consensus Conference...  2020
  2  NOVEL ANGIOGENESIS INHIBITOR BEVACIZUMAB INDUCES APOPTOSIS IN THE RAT ENDOMETRIOSIS MODEL...  2015
  3  The effect of drospirenone (3 mg) with ethinyl estradiol (30 mcg) containing pills on ovarian blood ...  2014
  4  The effects of cervival mucous glycodelin-a, granulocyte colony-stimulating factor and l-selectin on...  2012
  5  Alteration of cardiovascular risk parameters in women with polycystic ovary syndrome who were prescr...  2011
  6  Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during in-vitro...  2011
  7  Long-term effects of GnRH agonist, GnRH antagonist, and estrogen plus progesterone treatment on apop...  2009
  8  Postmenopozal Osteoporoz Tedavisi: Stronsiyum ranelat...  2009
  9  Effects of oral L-arginine supplementation on blood pressure and asymmetric dimethylarginine in stre...  2008
  10  Ofis Histeroskopi...  2008
  11  Intrakraniyal Kanamalı Olguda Perimortem Sezaryen Uygulaması...  2008
  12  Postmenopozal hastalarda hormon tedavisi ve diğer antirezorbtif ajanların kullanım yayğınlığı ve etk...  2008
  13  Menopozal Osteoporoz...  2008
  14  The effect of strontium ranelate on serum insulin like growth factor-1 and leptin levels in osteopor...  2008
  15  Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Kadınlarda Ofis Histereskopi ile Saptana İntrauterin Patol...  2008
  16  Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-reactive protein and hom...  2006
  17  The effect of raloxifene on cardiac autonomic regulation in osteoporotic women...  2006
  18  Hormon Tedavisi ve Osteoporoz...  2006
  19  The effects of raloxifene on serum lipid profiles, C-reactive protein and homocysteine levels in pos...  2006
  20  Raloxifene increases serum leptin levels in postmenopausal women: a prospective study...  2005
  21  Regression of endometrial explants in rats treated with the cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib....  2004
  22  Over Stimülasyonunda Hangi Ajan, Kime, Nasıl Uygulanmalıdır?...  2004
  23  A randomized controlled trial of coil removal prior to treatment of pelvic inflammatory disease...  2003
  24  Monitoring hormone replacement therapy by biochemical markers of bone metabolism in menopausal women...  2002
  25  The values of urinary NTx in postmenopausal women undergoing HRT, the role of additional alendronate...  2002
  26  Erken evre epitelyal over karsinomunda intraoperatif kist rüptürünün prognostik önemi...  2002
  27  Postmenopozal kadınlarda HRT nin serum lipoprotein a ve HDL düzeylerine etkisi...  2001
  28  Postmenapozal hastalarda HRT'nin kemik metabolizmasına etkilerinin tespitinde idrarda `NTX ve serum ...  2001
  29  Effects of HRT on serum levels of IGF-I in postmenopausal women...  2001
  30  The role of enalapril in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: a rabbit model...  2001
  31  Progesterone for the luteal support of assisted reproductive technologies...  2000
  32  Endometriozis ve myoma uterili olgularda Tümör Nekrozis Faktor-? düzeylerinin tanıda önemi...  2000
  33  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyle...  2000
  34  Ooferektomize ratlarda Dehidroepiandrosteron'un serum Interleukin-6 düzeylerine etkisi....  2000
  35  Accuracy of ovarian reserve tests....  1999
  36  TubaTubal surgery in the era of assisted reproductive technologies....  1999
  37  İntraabdominal adhezyon oluşumunun önlenmesinde kullanılan ilaçların etkinliklerinin kıyaslanması ve...  1999
  38  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
  39  Hamilelikte alt üriner sistem semptomları...  1998
  40  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
  41  Magnetic resonance imaging evaluation of incision healing after cesarean sections...  1997
  42  Vajinal akıntılı kadınlarda ve gebelerde kandidiyazis görülme sıklığı ve tanısı...  1997
  43  Stress hormones and acid-base status in human fetuses at term delivery...  1996
  44  Term fetuslarda aldosteron ve elektrolitler....  1996
  45  Fetal adrenal function in infants with meconium stained amniotic fluid...  1996
  46  Fetal growth and trase elements levels in term pregnancy...  1996
  47  Gebelikte eser element...  1996
  48  Fetal gelişim ve prolaktin...  1996
  49  Oligospermik erkeklerde klomifen sitrat verilmesinden sonra seminal plazma transferrin konsantrasyon...  1996
  50  Hormon replasman tedavisi alan menopozdaki kadınlarda serum lipid profilleri açısından uygun tedavi ...  1996
  51  Alt segment transvers sezaryen operasyonlarında insizyon iyileşmesi: seri manyetik rezonans görüntül...  1995
  52  Surgical treatment of an extensive lesion of lymphangioma circumscriptum of the vulva...  1995
  53  L'incidence de I'accouchement premature varie-t-elle selon les saisons?...  1995
  54  Fetal growth and thyroid function...  1995
  55  Fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesinde lameller cisim sayımı...  1995
  56  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişkinin ...  1995
  57  A rare presentation of Down syndrome: non immune hydrops fetalis...  1995
  58  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişkinin ...  1995
  59  Ovarian hiperstimülasyon sendromu:Risk faktörleri, tanı ve tedavi...  1995
  60  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Beta-talaseminin önlenmesi...  1994
  61  Pipelle ile endometrial örnekleme: yeterli bir teknik mi?...  1994
  62  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmeleri ve luteinize edici hormonun, ...  1994
  63  Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome....  1994
  64  Hurler sendromunun prenetal tanısı...  1994
  65  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmelerive luteinize edici hormonun, s...  1994
  66  Pipelle ile endometrial örnekleme: Yeterli bir teknik mi ?...  1994
  67  A propos de 25 patientes ayant subi une coelioscopie pour douleurs pelviennes...  1993
  68  Diagnostic-value of magnetic -resonance-imaging in gynecology...  1992
  69  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog (buserelin) in the treatment of uter...  1992
  70  The epidemiology of nural tube defects in İzmir, Turkey...  1992
  71  a propos d une grossesse gemellaire developpee dans un uterus bicorne...  1991
  72  Gonadotropin releasing hormon analog(buserelin) tedavisinin metabolik etkileri....  1991
  73  Gonadotropin releasing hormon analoğu ile tedavi edilen polikistik over tanısı almış hirsut kadınlar...  1991
  74  Tuboperitoneal faktöre bağlı infertil olgularda mikrocerrahi yaklaşımla operasyon sonuçları...  1991
  75  jinekolojide gonadotropin releasing hormon analoglarının klinik kullanımı...  1991
  76  Ektopik gebelik tanisi almis yüz olgunun retrospektif incelenmesi. Tani ve tedavi metodalarinin, ris...  1991
  77  Jinekolojide transplantasyon...  1991
  78  İmmunolojik İnfertilite...  1990
  79  Myoma uteri tedavisinde bir gonadotropin releasing hormon analog(Buserelin) kullanımı...  1990
  80  Normal ve riskli gebelerde serum beta human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri arasındaki...  1990
  81  Gebelikte ve doğum sırasında çeşitli faktörlerin bebekte serum bilirubin düzeyleri üzerine etkisi....  1990
  82  Term gebelikte human koryonik gonadotropin, prolaktin ve estradiol ilişkisinin araştrılması...  1990
  83  Term gebelikte human koriyonik ve prolaktin ilişkisinin araştırılması...  1990
  84  Histerektomi sonrası ultrasonografik değerlendirmenin önemi....  1989
  85  Gebelerde serum alfa-fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
  86  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum serum CA125 düzeyleri....  1989
  87  Kadın Hayatının değişik devrelerinde serum prolaktin (PRL) düzeylerinin araştırılması....  1989
  88  Over endometriozislerinde gonadotropin releasing hormon anologlarının (...  1988
 • NO AD TARİH
  1  Polikistik over sendromlu ve sağlıklı kadınlarda kombine oral kontraseptif kullanımının ovary... 26/09/2013 - 29/09/2013
  2  YÜT sikluslarında embriyo transfer kataterindeki kan / mukus varlığının gebelik üzerine etk... 26/09/2013 - 29/09/2013
  3  Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Lipoprotein A1 ve B Düzeyleri ve Oral Kontraseptiflerin Etkisi... 27/09/2012 - 30/09/2012
  4  Comparıng serum and follıcular fluıd levels of cytokınes between the gnrh agonısts and antagon... 27/09/2012 - 30/09/2012
  5  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  6  Overyan hiperstimulasyon sendromunun tek bulgusu olarak unilateral hidrotoraks; bir vaka sunumu... 27/09/2012 - 30/09/2012
  7  a novel angiogenesis inhibitor bevacizumab induces apoptosis in the rat endometriosis model... 01/07/2012 - 04/07/2012
  8  Embriyo transferi sırasında geri gelen embriyoların gebelik sonuçlarına etkisi... 07/10/2010 - 10/10/2010
  9  Hormon Replasman Tedavisinin Sesin Akustik Parametreleri Üzerine Etkisi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  10  İnfertilite Araştırmasında Ofis Histereskopinin Değeri... 16/10/2008 - 19/10/2008
  11  Masif intraperitoneal kanama ve over torsiyonu: In vitro fertilizasyon-embryo transferinde transvagi... 14/05/2008 - 19/05/2009
  12  anormal uterin kanaması olan premenopozal kadınlarda ofis histereskopi ile saptanan patolojilerin ... 14/05/2008 - 19/05/2008
  13  Nonobstrüktif azoospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız.... 06/06/2007 - 09/06/2007
  14  Role of asymmetric dimethylarginine and vascular endothelial growth factor in etiopathogenesis of pr... 24/06/2006 - 29/06/2006
  15  The effects of raloxifene on serum lipid profiles, c-reactive protein and homocysteine levels in pos... 03/06/2006 - 07/06/2006
  16  Effects of estrogen, raloxifene, and hormone replacement therapy on serum C-Reactive protein and hom... 18/05/2005 - 22/05/2005
  17  Deneysel Rat Endometriosis Modelinde Endometriotik Odakların COX-2 İnhibitörü Rofekoksib ile Reg... 20/04/2004 - 25/04/2004
  18  Sigaranın sperm motilitesi ve konsantrasyonu ile ilişkisi.... 08/05/2003 - 09/05/2003
  19  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum lipoprotein (a) ve HDL düzeylerine etki... 24/06/2002 - 27/06/2002
  20  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin belirlenmes... 19/05/2000 - 23/05/2000
  21  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-1 düzeylerine etkisi... 19/05/2000 - 23/05/2000
  22  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-I düzeylerine etkisi... 17/05/2000 - 21/05/2000
  23  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin tesbitinde ... 17/05/2000 - 21/05/2000
  24  Kliniğimizde görülen borderline over tümörlü 18 olgunun retrospektif incelemesi... 25/09/1996 - 28/09/1996
  25  Pregnancy followed up by AAS Technics: Magnesium, zinc, copper and selenium levels in amniotic fluid... 28/11/1995 - 01/12/1995
  26  Polycystic ovarian disease: The effect of obesity and chronic endogenous hyperinsulinaemia on serum ... 27/06/1994 - 29/06/1994
  27  Histopathologic evaluation of corpus luteum in term pregnancies.... 07/10/1992 - 11/10/1992
  28  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog(buserelin) in the treatment of uteri... 07/09/1992 - 11/09/1992
  29  Birth weight discordancy in twin gestations... 07/09/1992 - 11/09/1992
  30  Türk kadınlarında postmenopozal over volumları... 07/09/1992 - 11/09/1992
  31  Term gebelikte human korionik gonodotropin ve prolaktin hormonları arasındaki ilişkinin araştır... 21/05/1990 - 23/05/1990
  32  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum Ca-125 düzeyleri.... 02/05/1990 - 05/05/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bitkisel östrojenler Klimakterik kadın sağlığında güncel gelişmeler...  2013
  2  Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Jinekoloji; Üreme Endokrinolojisi & infertilite ve Jinekolojik Onkoloji...  2006
  3  Should systemic lymphadenectomy be performed in suboptimally debulked patients with stage III ovarian carcinoma? A DEGOG Study Ovarian Cancer New Research...  2005
  4  Kolporafi anterior ve sistosel onarımı Jinekolojik Ve Obstetrikal Cerrahi...  2005
  5  Transvaginal Ameliyatlar Ürojinekoloji...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Hamilelik sürecinin ayak mekanigi, postural kontrol ve fonksiyonel aktivite üzerine etkilerinin arastırılması...  1/2009 - 1/2012
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2023- Ekim 2023
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reproduktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009