Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ARİF HİKMET ÇIMRIN (Emeklilik Tarihi : 02/01/2024 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı İş ve Meslek Hastalıkları  2012
 • NO AD YIL
  1  Exposure to Fumes of a Vegetable Margarine for Frying: Respiratory Effects in an Experimental Model...  2023
  2  The Effect of Noise Exposure on Hearing Function and Vestibular Evoked Myogenic Potentials...  2023
  3   İş Yerinde Sağlık Gözetimi Sorunu: Bir Olgu Sunumu Health Surveillance Problem in the Workplace: A...  2021
  4  How were Non-COVID pulmonary patients and diseases affected from COVID-19 pandemic period?...  2021
  5  İşitme Kaybında İşe Uygunluk Değerlendirmesi...  2021
  6  Occupational Diseases of Women Workers in Turkey: A Neglected Area...  2020
  7  Coal workers' pneumoconiosis and surveillance: A 5-year experience...  2020
  8   A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs...  2020
  9  Evaluation of fitness for work in a Case with COPD...  2020
  10  Three-year experience of a tertiary level occupational diseases clinic...  2019
  11  Rüzgar Tribünü Üretim İşi ve Meslek Astımı Riski: Yeşil Enerji Ne Kadar Yeşil?...  2019
  12  Silikozis...  2019
  13  Evaluation of occupational dermatitis cases...  2019
  14  A case report: Examination of Mobbing and Other Psychosocial Risks in the Working Environment of a P...  2019
  15  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Yöntemi il...  2019
  16  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
  17  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
  18  Globalisation, Occupational Disease and Workers Abuse in Turkey: A Case Cluster Study Analysis...  2018
  19  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  20  Termal riskler ve iş sağlığı...  2017
  21  Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri...  2016
  22  Could ''red cell distribution" width predict COPD severity?...  2016
  23  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  24  Indoor environmental quality in chemistry and chemical engineering laboratories at Izmir Institute o...  2015
  25  Indoor air quality in a restaurant kitchen using margarine for deep-friying...  2015
  26  The Effect of Beclometasone Dipropionate/Formoterol Extra-Fine Fixed Combination on the Peripheral A...  2014
  27  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  28  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  29  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma...  2012
  30  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler...  2012
  31  KABG cerrahisi uygulanan KOAH tanılı olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılması...  2012
  32  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
  33  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  34  Deskuamatif İnterstisiyel Pnömoni: Olgu Sunumu ve Sigara İlişkili İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları...  2011
  35  Gender effect on the use of modified borg and visual analog scales in the evaluation of dyspnea in c...  2010
  36  Diş Sağlığı Sektöründe Çalışanlarda Mesleksel Solunumsal Sağlık Sorunları...  2009
  37  Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers...  2009
  38  Occupational and environmental exposures and relations with pulmonary health...  2008
  39  Dental technician's pneumoconiosis; a case report ...  2008
  40  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  41  Comparison of six-minute walking tests conducted with and without supplemental oxygen in patients wi...  2007
  42  Cognitive function and its effects on the quality of life status in the patients with chronic obstru...  2007
  43  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  44  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  45  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  46  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonuçları...  2006
  47  Role of Chest Radiography in the Management of Patients with Chest Pain and Dyspnea in the Emergency...  2006
  48  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  49  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği...  2006
  50  Miliary tuberculosis and bilateral multifocal choroidal involvement: place of indocyanine green ang...  2006
  51  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  52  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  53  Respiratory arrest after low-dose fentanyl...  2005
  54  Impact of Ramadan on demographics and frequencies of disease-related visits in the emergency departm...  2005
  55  Erectile dysfunction prevalence and sexual function status in patients with chronic obstructive pulm...  2005
  56  Turkish coffeehouse "Kahvehane" is an important tobacco smoke exposure area in Turkey...  2005
  57  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  58  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  59  Erectile Dysfunction Prevalence and Sexual Function Status in Patients with Chronic Obstructive Pulm...  2005
  60  A model of standardized training in basic life support skills of emergency medicine residents...  2005
  61  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  62  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  63  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?...  2004
  64  Analysis of factors affecting satisfaction in the emergency department: a survey of 1019 patients...  2004
  65  Airway disease risk from environmental tobacco smoke among coffeehouse workers in Turkey....  2004
  66  Churg-Strauss sendromu: İki olgu...  2004
  67  Withdrawal of inhaled corticosteroid therapy in long-term, stable, mild to moderate persistent asthm...  2003
  68  Cinsiyet Faktörü Algılanan Dispne Şiddetini Etkiler Mi...  2003
  69  Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi...  2003
  70  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  71  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  72  Tıp fakültesi öğrencilerinde astım semptomu prevalansı ve ilişkili faktörler...  2002
  73  Orta- Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda 6 Dakika Yürüme Testi Sonuçla...  2002
  74  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin değeri...  2000
  75  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  76  Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle...  1999
  77  Farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları...  1999
  78  Attitudes of medical faculty physicians about taking occupational history....  1999
  79  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  80  Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)...  1999
  81  Panik bozukluğunda karbondioksit uyarımı: yöntem ve değerlendirme üzerine....  1998
  82  İzmir'deki kuaförlerde mesleksel astma prevalansı ve risk faktörleri...  1998
  83  Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hekimlerin meslek anamnezi alma alışkanlıkları...  1998
  84  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Grup Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi Üzeri...  1998
  85  Mezuniyet sonrası eğitimin hekimlerin astma konusunda bilgi ve yaklaşımına katkısı...  1998
  86  Prevalence of bysinosis among textile workers....  1996
  87  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  88  Pulmoner Behcet hastalıklı bir olguda vena cava superior endromu ve şilöz asit...  1995
  89  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  90  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  91  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  92  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  93  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 83-8...  1995
  94  Relation between primary tumor volume, extent of bone metastases and survival rate in stage-IV lung ...  1994
  95  Successful fibrin glue repair of iatrogenic bronchial rupture...  1993
  96  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  97  İdiopatik pulmoner fibroziste (İBF) serum lipide bağlı sialik asid (LSA) düzeylerinin tanısal değeri...  1989
  98  Mediastinal Paratiroid Karsinomu ile Akciğer Epidermoid Karsinomunun Birlikteliği...  1988
  99  Tümörol Plörezilerde CEA ve diğer laboratuvar incelemelerinin tanı değeri...  1985
  100  Prevalence of silicosis among employees in feldspat and quartz mills and associated factors with sil...  1953
 • NO AD TARİH
  1  Meslek Hastalığı Sürecinin Kalitatif Değerlendirilmesi... 14/12/2020 - 14/12/2020
  2  Pestisid Üretimi Çalışanında Kronik Organofosfat İntoksikasyonu ve Kolinesteraz Biyolojik İzl... 18/11/2020 - 25/11/2020
  3  Ofis Çalışanları ve Tuzak Nöropatilere Bakış: Bir Olgu Örneği... 18/11/2020 - 25/11/2020
  4  Gürültü ve Ototoksik Kimyasallara Maruziyet ile İlişkili Mesleki İşitme Kaybı Olgusu... 18/11/2020 - 25/11/2020
  5  Meslek Öyküsünün Önemi; Deri Sektöründe Bir Astım Olgusu... 18/11/2020 - 25/11/2020
  6  Meslek hastalığı polikliniğine başvuran tekstil sektörü çalışanlarında toplumsal cinsiyet... 21/02/2020 - 23/02/2020
  7  Meslek hastalığı tanısı alanlarda proleterleşme süreçleri... 29/11/2019 - 30/11/2019
  8  Meslek hastalıkları kılavuz ve rehber dokümanlarının analizi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  9  Pnömokonyoz Olgusunda Element Analizi... 26/10/2019 -
  10  İnşaat sektörü ile ilişkili mesleki risklerin bir olgu ile değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  11  Metal kumlama ve elementel analiz sonuçları... 26/10/2019 - 29/10/2019
  12  Bir olgu üzerinden meslek anamnezinin önemi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  13  İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Meslek Hastalıkları Tanı Süreci Hakkında Güncel ... 24/10/2019 -
  14  Kömür İşçisi Pnömokonyozu Ön Tanısı ile Yönlendirilen Olgularımızın Dökümü... 24/10/2019 -
  15  MESLEKSEL MARUZİYETİ OLAN HASTALARDA SENTRİLOBÜLER BUZLU CAM OPASİTELERİNİN YÇBT HİSTOGRAM ... 06/11/2018 - 11/11/2018
  16  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
  17  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
  18  Bira Üretim İşçilerinde Hipersensitivite Pnömonisi ... 13/10/2018 - 16/10/2018
  19  Aynı kuvartz madeninden pnömokonyoz olgu kümesi... 13/10/2018 - 16/10/2018
  20  CNC makine operatöründe işin şiddetlendirdiği depresyon olgu sunumu... 05/10/2018 - 06/10/2018
  21  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin D... 04/10/2018 - 06/10/2019
  22  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
  23  Olgu sunumu: Bir boyacıda psiko-organik solvent sendromu... 06/05/2018 - 09/05/2018
  24  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Malign Plevral Mezotelyoma Tanısı Konmuş ... 14/04/2018 -
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
  26  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  27  Olgu Serisi; Kot Kumlamanın Ardından Yeni Tehdit, Kot Ağartma ve İşçi Sağlığına Etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  28  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  29  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  31  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  32  Meslek astımında dikkat çekici noktalar (dört olgu nedeniyle) - Highlights of occupational asthm... 01/04/2016 -
  33  Pnömokonyozda eski etkenler ve yeni olgular (üç olgu nedeniyle)... 01/04/2016 -
  34  Pnömokonyozlu olgulara sosyal yönden bakış.... 01/04/2016 -
  35  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  36  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  37  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  38  Metal Döküm İşçilerinde Hava yolu Yanıtları... 22/04/2015 -
  39  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  40  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Metal Döküm İşçilerinde Hava Yolu Yanıtları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  41  Silikoziste sık görülen YRBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  42  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  43  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  44  Can red blood cell morphology be an indicator for COPD exacerbations... 06/09/2014 - 10/09/2014
  45  Pulmonary effects of frying vegetable oils: An experimental study... 06/09/2014 - 10/09/2014
  46  Correlation between red cell distrubition widt and disease severity and mortality in COPD patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  47  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  48  Slikozis oluşumunda yeni bir meslek: Olgu sunumu... 02/04/2014 - 06/04/2014
  49  Silikozisli bir vaka... 02/04/2014 - 06/04/2014
  50  KOAH da hastalık ağırlığı ve mortalite ile RDW (red cell distrubition width) ilişkisi... 02/04/2014 - 06/04/2014
  51  Primer Trakeobronşial amiloidozis... 02/04/2014 - 06/04/2014
  52  KOAH alevlenmesinde eritrosit morfolojisi bir belirteç olabilir mi?... 02/04/2014 - 06/04/2014
  53  Kızartma Yağına Maruziyetin pulmoner Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Çalışma... 02/04/2014 - 06/04/2014
  54  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
  55  Erken KOAH' da sigara içme düzeyi ve fonksiyonel bozukluk arasındaki ilişki... 02/10/2013 - 06/10/2013
  56  Derin kızartmanın iç hava kalitesine etkisinin partükül madde CO ve CO' derişimleri ile incele... 18/09/2013 - 20/09/2013
  57  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
  58  Asiner ventilatuar inhomojenite ve hiperinflasyon sigara içenlerde erken KOAH'ı ayırt edebilir... 03/04/2013 - 07/04/2013
  59  kabg cerrahisi uygulanan koah tanısı almış olgularda respiratuvar kas gücünün araştırılmas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  60  sternotomi ve torakotomi uygulamasının respiratuvar kas gücü üzerine etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  61  Phenotype properties and status of corticosteroid resistance among patients with uncontrolled asthma... 13/05/2011 - 18/05/2011
  62  KIZARTMA YAĞI DUMANINA MARUZ KALANLARDA SOLUNUMSAL ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI... 13/04/2011 - 17/04/2011
  63  KOAH?lı Kadın Olgularımızda Farklı Olan Nedir?... 13/04/2011 - 17/04/2011
  64  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  65  Kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastane içi göğüs fizyoterapi programına uyumunun be... 05/05/2010 - 09/05/2010
  66  ASTIMI KONTROL ALTINA ALINAMAYAN OLGULARDA KLİNİK SORUNLAR VE STEROİD REZİSTANSI (ön çalışma... 05/05/2010 - 09/05/2010
  67  OMALİZUMAB UYGULAMASI VE ETKİNLİĞİ: BİR YILLIK GÖZLEM ÇALIŞMASI... 05/05/2010 - 09/05/2010
  68  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  69  Deskuamatif intersitisiyel pnömoni: olgu sunumu... 25/10/2008 - 29/10/2008
  70  Effects of exercise in patients with moderate to severe asthma... 04/10/2008 - 08/10/2008
  71  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  72  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  73  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  74  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  75  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Egzersizin Etkisi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  76  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  77  Orta ve Ağır Şiddetli Hastalarda Egzersizin Etkisi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  78  Bullet expectoration: a case presentation... 04/10/2007 - 08/10/2007
  79  The coexistence of small cell lung cancer and active lung tuberculosis in an old patient... 02/09/2007 - 06/09/2007
  80  High Frequency of Pneumoconiosis and Other Work-related Health Problems Among Dental Technicians in ... 18/05/2007 - 23/05/2007
  81  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Kapasite ve Etkileyen Faktörler... 04/05/2007 - 06/05/2007
  82  Orta ve ağır şiddetli astımlı hastalarda dispneye bağlı efor korkusunun değerlendirilmesi... 25/04/2007 - 29/04/2007
  83  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  84  Endobronşiyal Metastaz Yapan Testis Leiomyosarkomu Olgusu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  85  Fear of effort in patients with COPD... 02/09/2006 - 06/09/2006
  86  Diş Teknisyeni Pnömokonyozu Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  87  Yaşlı hastada eş zamanlı olarak küçük hücreli akciğer kanseri ve aktif akciğer tüberkülo... 19/04/2006 - 23/04/2006
  88  İzmir Karabağlar bölgesindeki mobilya üretim işyerlerinde çalışanların çalışma özellikl... 19/04/2006 - 23/04/2006
  89  Eksaserbasyon döneminde KOAH'lı hastalara uygulanan göğüs fizyoterapisinin etkinliği... 19/04/2006 - 23/04/2006
  90  KOAH'lı hastalarda efor korkusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  91  COGNITIVE FUNCTION AND ITS EFFECT TO QUALITY OF LIFE STATUS IN PATIENTS WITH COPD ... 15/02/2006 - 17/02/2006
  92  Yaşlı KOAH lı Olgularda Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  93  KOAH'ta Denge ve Etkileyen Faktörler... 23/09/2005 - 25/09/2005
  94  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Bilişsel Fonksiyonun Yaşam Kalitesine Etkisi... 23/09/2005 - 25/09/2005
  95  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis... 17/09/2005 - 21/09/2005
  96  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  97  KOAH Hastalarında Short Form-36 Yaşam Kalitesi ve Nottingham Sağlık Profili Anketlerinin Birbirl... 27/04/2005 - 01/05/2005
  98  Araştırma Görevlisi Tıp Doktorlarının İleri Kardiyak Yaşam Desteği Bilgi Düzeylerinin Beli... 24/11/2004 - 27/11/2004
  99  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  100  Balance and affecting factors in patients with COPD... 04/09/2004 -
  101  Orta-Ağır şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Uygulanan Pulmoner Rehabili... 28/04/2004 - 01/05/2004
  102  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  103  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  104  KOAH'ta Denge Fonksiyonu ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2004 - 01/05/2004
  105  KOAH'lı Olgularda Bilişsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi... 28/04/2004 - 01/05/2004
  106  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  107  Do the residents in the emergency department appropriately manage patients with acute asthma attack?... 13/09/2003 - 17/09/2003
  108  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  109  The determined to shoulder problems at chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  110  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  111  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  112  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  113  Orta-ağır şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda 6 dakika yürüme test... 17/10/2002 - 20/10/2002
  114  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Kolumna Vertebralis Fonksiyonelliğinin De... 17/10/2002 - 20/10/2002
  115  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  116  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  117  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  118  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  119  Kahvecilerde çevresel tütün dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  120  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  121  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  122  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında omuz problemlerinin incelenmesi... 01/03/2002 - 01/03/2002
  123  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  124  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  125  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  126  Role of chest radiographs in the management of patients with chest pain and dyspnea in the emergency... 04/10/2001 - 07/10/2001
  127  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  128  Addison hastalığı olan diabetes mellitus olgusunda atipik yerleşim ve seyirli pulmoner tüberkü... 30/05/2001 - 02/06/2001
  129  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma... 30/05/2001 - 02/06/2001
  130  Churg-Strauss sendromu... 30/05/2001 - 02/06/2001
  131  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  132  Prevalence of Bronchial Astma in Medical Students... 30/08/2000 - 03/09/2000
  133  Is Withdrawal of Inhaled Corticosteroid Therapy Possible in stable Mild-Moderate Persistent Bronchia... 30/08/2000 - 03/09/2000
  134  Havayolu hastalığı riski yüksek bir işkolu olarak keçecilik... 09/04/2000 - 13/04/2000
  135  Tıp Fakültesi öğrencilerinde bronş astması prevalansı... 09/04/2000 - 13/04/2000
  136  İzmir'deki kuş sevenler dernekleri üyelerinde hipersensitivite pnömonitisi ile uyumlu semptomlar... 09/04/2000 - 13/04/2000
  137  Stabil hafif-orta persistan bronş astımlı olgularda inhale kortikosteroid tedavi kesilebilir mi?... 09/04/2000 - 13/04/2000
  138  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  139  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  140  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  141  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  142  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  143  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  144  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  145  Pamuk iplik fabrikası çalışanlarında pamuk tozuna bağlı solunumsal etkiler ve bissinozis prev... 05/06/1999 - 09/06/1999
  146  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  147  Dev bir plevral soliter tümör... 20/10/1998 - 24/10/1998
  148  Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz... 20/10/1998 - 24/10/1998
  149  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  150  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  151  Ege bölgesinde uzun süreli oksijen tedavisi uygulaması (emekli sandığı verilerine göre)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  152  Acil servisimize bir yılda başvuran reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu olguları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  153  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  154  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  155  Astma polikliniğimizin üç yıllık izlem sonuçları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  156  Seramik fabrikası çalışanlarında solunumsal bulgular ve silikozis sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  157  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  158  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  159  farklı inhaler tekniklerine hastaların uyumları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  160  Bronkioloalveolar karsinom iyi bir taklitçidir... 08/06/1997 - 11/06/1997
  161  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  162  Astma Polikliniğine Başvuran Hastalarımızın Genel Özellikleri... 06/05/1996 - 10/05/1996
  163  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  164  İnterstisyel fibrozis olgularında HRCT bulguları ve değişimlerin gösterdiği yaygınlığın p... 18/09/1994 - 21/09/1994
  165  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  166  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  167  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  168  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
  169  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  170  Yaşlılarda Teofilin Alprazolam etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
  171  Rinoserebral Mukormikoz... 08/11/1990 - 11/11/1990
  172  Tümöral Plörizelerde CEA ve diğer Laboratuvar incelemelerinin tanı değeri... 08/09/1985 - 12/09/1985
 • NO AD YIL
  1  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
  2  Ekstrasellüler Martiks, 1. Uluslar arası katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Ma...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Gebelik ve Bronşiyal Astım Allerjik Hastalıklar ve Bronşiyal Astım...  2005
  2  Gebelik ve Bronşiyal Astma Allerjik Hastalıklar Bronşiyal Astım...  2004
  3  Meslek Astımı Bronş Astması 2001...  2001
  4  Solunumsal Aciller Paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Soma Termik Santral Çevresinde Yaşayanlarda Saçta Mineral Analizi"...  11/2015 - /
  2  AKUT astımda kontrole ulaşma geçerlik ve güvenirliği...  5/2014 - 12/2015
  3  ASTIM&KOAH da uygulama ve sonuçların gözlenmesi...  7/2012 - 12/2015
  4  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  5  Kızartma Yağı Dumanının Solunum Sistemi Üzerindeki Etkisinin Sıçan Modelinde Araştırılması...  8/2011 - 9/2016
  6  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  7  Türkiye Spirometri Standardizasyon Çalışması...  2/2007 - 8/2007
  8  interstisyel Akc hastalığında çevresel ve mesleki maruziyet...  2/2007 - 10/2007
  9  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  10  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü sunum dalında birincilik ödülü...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2022- Aralık 2022
  2 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2022- Mart 2023
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2022- Mart 2023
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2022- Mart 2023
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2019- Haziran 2021
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Kasım 2020
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2016- Kasım 2019
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  9 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2011- Mart 2011
  11 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  12 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2009- Haziran 2012
  13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2008- Mart 2011
  14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2004- Ağustos 2004
  15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2000- Kasım 2003
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Eylül 1996- Eylül 1999
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1996- Eylül 1999