Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SEMA GÜNERİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Akut fibrinöz perikarditlerde yönetim...  2015
  2  Başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranı: Akut koroner sendromlu hastalarda mortalitenin olduğu g...  2014
  3  A mandatory modification in extracorporeal biventricular assist device (BIVAD) implantation: interco...  2013
  4  The effects of chronic usage of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor bl...  2013
  5  Kardiyovasküler Sistem Öyküsü İle İlgili Özellikler ve Semptomlar...  2012
  6  The Relationship Between Resistant Hypertension and Arterial Stiffness...  2012
  7  The effect of quinapril on plasma level of tissue inhibitor matrix metalloproteinase 1 left ventricu...  2010
  8  The association of beta-fibrinogen 455 G/A gene polymorphism with left atrial thrombus and severe sp...  2010
  9  Coronary invasive procedures in women...  2010
  10  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  11  Assessment of aortic stiffness and ventricular functions in familial mediterranean fever...  2008
  12  Second oldest patient with implanted permanent cardiac pace-maker in the world...  2008
  13  Evaluation of serum anti-cardiolipin and oxidized low-density lipoprotein levels in chronic periodon...  2008
  14  Ventricular diastolic function of ankylosing spondylitis patients by using conventional pulsed wave ...  2008
  15  Percutaneous coronary intervention in a patient with a single right coronary artery: A case report a...  2007
  16  Does the ventriculography influence left ventricular hemodynamics?...  2007
  17  Sodium bicarbonate, N-acetylcysteine, and saline for prevention of radiocontrast-induced nephropathy...  2007
  18  Tc-99m HMPAO Scintigrahy in Amiodarone-induced Acute Lung Toxicity Comparison with Tc-99m DTPA Inhal...  2006
  19  Are complex coronary lesions more frequent in patients with diabetes mellitus?...  2006
  20  Effects of carvedilol therapy on arrhythmia markers in patients with congestive heart failure....  2006
  21  Influence of carvedilol on serum digoxin levels in heart failure: Is there any gender difference?...  2006
  22  Comparison of Remifentanil and Fentanyl in Anaesthesia for Elective Cardioversion...  2006
  23  The effect of raloxifene on cardiac autonomic regulation in osteoporotic women...  2006
  24  The Relationship Between Hypertensive Retinopathy And Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphis...  2006
  25  Left Atrial Appendage Flow Velocity Predicts Cardioversion Success In Atrial Fibrillation....  2006
  26  Usefulness of preprocedural soluble CD40 ligand for predicting restenosis after percutaneous coronar...  2006
  27  Hipertrofik Kardiyomiyopatide Risk Belirleme: "Noninvaziv Yöntemler"...  2005
  28  The relationship between angiotensin converting enzyme gene polymorphism, coronary artery disease, a...  2005
  29  Chest pain, dynamic electrocardiography changes and ventricular arrhythmia in a patient with thoraci...  2005
  30  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy in persistent atrial fibrillati...  2005
  31  The Accuracy of Technetium-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Corona...  2004
  32  An unusual presentation from xylazine-ketamine....  2004
  33  Stent restenozunda girişimsel tedavi yöntemleri....  2004
  34  Koroner arter anomalisi: Konjenital sol sirkumfleks arter yokluğu....  2004
  35  Esansiyel hipertansiyonda hedef organ hasarı sayısı ile anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfi...  2004
  36  Bilateral koroner arter fistülü....  2003
  37  Hipertrofik kardiyomiyopatide ani kardiyak ölüm ve risk belirleyicileri...  2003
  38  Radyal arter yoluyla koroner anjiyografi: Güvenilirlik ve uygulanabilirlik....  2003
  39  Atrial fibrilasyonda transözafageal ekokardiografi kılavuzluğunda ve düşük molekül ağırlıklı heparin...  2003
  40  A rare complication of aortic valve replacement: Aorto-right atrial fistula....  2003
  41  Koroner arter hastalığının ciddiyeti ile endotel disfonksiyonu arasındaki ilişki...  2003
  42  Anstabil Angina Pektoriste Uzun Dönem Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler....  2003
  43  Acil Servise Akut Miyokard İnfarktüsü ile İlk Kez Başvuran Kadın ve Erkeklerde 28 Günlük Sağkalım Fa...  2002
  44  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım farklı ...  2002
  45  Brugada sendromu'nun EKG bulgularına sahip asemptomatik bir olgu: neler yapmalı?...  2002
  46  Akut Miyokart İnfarktüsü Geçiren Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Primer PTCA Uygulaması...  2002
  47  Head up Tilt Table Testing with low dose sublingual Isosorbid Dinitrate in the Evaluation of Unexpla...  2002
  48  Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılması sonrası gelişen abdominal rektus kılıfı hematomu: üç ol...  2002
  49  Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde ventriküler aritmi riski ve noninvaziv aritmi gösterg...  2002
  50  Primary stenting in a patient with acute myocardial infarction and primary antiphospholipid syndrome...  2002
  51  Atriyal Fibrilasyonun Elektrofizyolojik Temelleri...  2002
  52  Akut Miyokard İnfaktüsünde Reperfüzyon Tedavisi ve Klinik Çalışmalar...  2002
  53  The effect of simvastatin treatment on plasma ubiquinone, blood ATP concentrations, total antioxidan...  2002
  54  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin 6 ve active T lenfosit düzeyleri ve iskemi...  2001
  55  Açıklanamayan senkop olgularının değerlendirilmesinde dilaltı düşük doz izosorbid dinitrat ile yapıl...  2001
  56  Perikardiyal Tutulum gösteren Kardiyak Amiloidoz Olgusu...  2000
  57  Bifurkasyon lezyonlarında koroner stent ve balon anjioplasti uygulaması sonuçları....  2000
  58  Koroner stent implantasyonu sonrası restenozun belirlenmesinde QT dispersiyonu....  2000
  59  Heart rate variability, late potentials and QT dispersion as markers of myocardial involvement in pa...  2000
  60  Fistula connecting the right coronary artery to the right atrium: hitherto underscribed association...  2000
  61  Behçet Hastalığında Myokard Tutulumunun Değerlendirilmesinde Geç Potansiyellerin Değeri....  1999
  62  "Vasovagal senkop"...  1999
  63  Value of QT dispersion in diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation....  1999
  64  Early ticlopidine-induced hepatic dysfunction, dermatitis and irreversible aplastic anemia after cor...  1998
  65  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  66  Kalıcı Pacemaker sonrası gelişen vena cava superior sendromu: İki olgu nedeniyle...  1996
  67  İnfektif endokarditte transtorasik ve transözofajiyel ekokardiyografi bulguları...  1994
  68  Atrial septal defekt tanısında transözofajial ve transtorasik 2-boyutlu renkli doppler ekokardiyogra...  1994
  69  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  70  Mitral yetmezliğinde pulmoner venöz akımın trans-özefajial pulsed Doppler ekokardiografi ile incelen...  1994
  71  Transözofajiel ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografi ile tespit edilen mitral yetmezliğinin...  1994
  72  Bir brucella endokarditi olgusunda çift kapak replasmanı...  1993
  73  Age related digoxin-alprazolam interaction...  1993
  74  Mitral stenozlu hastalarda pulmoner venöz akımın pulse doppler ile tetkiki...  1993
  75  İntrakardiyak kitlelerin görüntülenmesinde iki-boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntül...  1992
  76  Akut myokard infarktüsünde serum magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi...  1989
  77  Retrosternal ağrıya yol açan bir Morgagni Hernisi olgusu...  1989
  78  Akut myokard infarktüsünün serum lipoprotein fraksiyonlarına etkisi....  1989
  79  Sistemik Lupus Eritematozusta kalp...  1988
  80  Libman Sacks Endokarditi...  1988
  81  Akut inferior myokard infarktüslü hastalarda D2'deki R/Q oranının prognostik değeri....  1988
  82  Akut myokard infarktüsünden sonra erken ve geç dönemde prognozu belirleyen faktörlerin önemi...  1988
  83  Hafif ve orta derecede hipertansiyon tedavisinde kaptopril...  1988
  84  Subendokardial myokard infarktüsleri...  1988
 • NO AD TARİH
  1  Clinical outcome and mortality in patients with ICD for primary prevention... 26/08/2022 - 29/08/2022
  2  Primer Profilaksi İçin ICD (İmplantable Cardioverter Defibrillator) İmplante Edilmiş Hastalarda... 24/03/2022 - 27/03/2022
  3  A Rare Complication; We Have Two... 12/11/2020 - 15/11/2020
  4  Is the bolus intravenous administration of sodium bicarbonate immedıately before contrast exposure... 22/10/2018 -
  5  Mortality Determinants in ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) implanted patients... 21/03/2013 - 24/03/2013
  6  Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri... 27/10/2011 - 30/10/2011
  7  The association between resistant hypertension and aortic stiffness... 27/08/2011 - 31/08/2011
  8  ekstrakorporeyal biventriküler yapay kalp (BiVAD) implantasyonunda zorunlu bir modifkasyon : inter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  9  İntravenöz trombolitik tedavi verilmiş akut iskemik inme hastalarında kardiyovasküler risk fakt... 10/11/2009 - 15/11/2009
  10  Başarılı reperfüzyon tedavisi uygulanan ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü olgularında y... 25/10/2009 - 29/10/2009
  11  Semptom süresi ile beyaz küre nötrofil sayısı arasındaki ilişki ve primer perkutan girişimle... 22/10/2009 - 25/10/2009
  12  Beta fibrinogen 455 G/A gene polymorphism is associated with left atrial thrombus and severe spontan... 30/08/2008 - 03/09/2008
  13  Relation between the VEGF level and myocard ischemia in patients with collateral vessels and single-... 18/05/2008 - 21/05/2008
  14  Koroner arter hastalığı ile erektil disfonksiyonun ilişkisi: Anjiyografik ateroskleroz bulgular... 26/11/2007 - 28/11/2007
  15  Egzersiz efor testinde istirahat ve efor sonrası ölçülen beyin natriüretik peptid düzeylerinin... 19/10/2007 - 23/10/2007
  16  Diabetes Mellitus Hastalarında Endotel Disfonksiyonunun Ve Karotis İntima Media Kalınlığının ... 19/10/2007 - 23/10/2007
  17  Is evaluation of endothelial dysfunction and carotid intima media thickness valuable for predicting ... 01/09/2007 - 05/09/2007
  18  The Influence of Resting Heart Rate and Diastolic Functions on B-type Natriuretic Peptide Levels in ... 24/06/2007 - 27/06/2007
  19  Kontrast nefropatisinin önlenmesinde sodyum bikarbonat infüzyonunun N-Asetil sistein ve serum fizy... 24/11/2006 - 28/11/2006
  20  Atriyal fibrilasyonlu olgularda "Brain Natriuretic Peptide" düzeyleri dinlenme-kalp hızı ve diyas... 24/11/2006 - 28/11/2006
  21  ST yüksekliği olmayan akut koroner sendromlu hastalarda klopidogrel tedavisinin perkütan koroner ... 24/11/2006 - 28/11/2006
  22  Tek damara stent implante edilen stabil angina pektorisli hastalarda periferik kan mononsit kemoatra... 24/11/2006 - 28/11/2006
  23  Hipertansif hastalarda kinaprilin TIMP-1 düzeyi, sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fraksiyo... 24/11/2006 - 28/11/2006
  24  Kollateral damarları olan kronik tek damar total oklüde hastalarda VEGF düzeyi ile miyokard iskem... 24/11/2006 - 28/11/2006
  25  Tc-99m HMPAO scintigraphy in amiodarone induced acut lung toxicity... 22/10/2006 - 27/10/2006
  26  Kronik periodontitis ve esansiyel hipertansiyonun kontrolü arasındaki ilişki... 21/09/2006 - 23/09/2006
  27  Prospective randomized study of sodium bicarbonate, N-acetylcysteine, and saline for prevention of r... 02/09/2006 - 06/09/2006
  28  Prospective randomized study of sodium bicarbonate, N-acetylcysteine, and saline for prevention of r... 02/09/2006 - 06/09/2006
  29  Bifurkasyon ve osteal koroner lezyonların sıklığı diyabetik hastalarda diyabeti olmayanlara gö... 26/11/2005 - 29/11/2005
  30  Hipertansif hastalarda diş kaybına sebep olan kan basıncı değerleri olabilir mi?... 26/11/2005 - 29/11/2005
  31  Stabil koroner arter hastalarında işlem öncesi bakılan sCD40Ldüzeyinin stent restenozunu öngö... 26/11/2005 - 29/11/2005
  32  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Doku Doppler İle Değerlendirilen Sol Ventrikül Diyastolik Disfon... 26/11/2005 - 29/11/2005
  33  Ventricular Diastolic Functions of Ankylosing Spondylitis Patients by Using Conventional Pulsed Wave... 12/11/2005 - 17/11/2005
  34  Effects of two different statins on HSCRP levels in patients with acute coronary syndrom... 29/10/2005 - 01/11/2005
  35  Comparison of Endothelial Functions with Flow Mediated Dilatation in Women with and without Preeclam... 03/09/2005 - 07/09/2005
  36  The prevalence of left ventricular diastolic dysfunction assessed by tissue Doppler imaging in patie... 03/09/2005 - 07/09/2005
  37  Preprocedural soluble CD40L predicts restenosis after percutaneous coronary intervention in patients... 03/09/2005 - 07/09/2005
  38  Effects of carvedilol therapy on QT dispersion in patients with congestive heart failure... 03/09/2005 - 07/09/2005
  39  A new therapeutic option for the patients with recurrent neurocardiogenic syncope: Ambulatory tilt t... 03/09/2005 - 07/09/2005
  40  Ankilozan spondilitte ventriküler fonksiyonların yeni ekokardiyografik metodlarla değerlendirilme... 30/08/2005 - 04/09/2005
  41  Left ventricular function is affected in ankylosing spondylitis assessed by tissue doppler imaging... 08/06/2005 - 11/06/2005
  42  Konjestif kalp yetmezliği tedaivisine eklenen karvedilolün serum digoksin düzeyleri üzerine olan... 27/11/2004 - 30/11/2004
  43  Behçet hastalığı olanlarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni y... 27/11/2004 - 30/11/2004
  44  Kalp yetmezlikli hastalarda karvedilol tedavisinin aritmi göstergelerine etkisi... 27/11/2004 - 30/11/2004
  45  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt e... 27/11/2004 - 30/11/2004
  46  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  47  Koroner mikrosirkülasyonun ve yavaş akımın değerlendirilmesinde rutin koroner anjiyografinin ku... 11/10/2003 - 14/10/2003
  48  Tip 2 diyabetli hastalarda koroner arter hastalığı gelişimi ile anjiyotensin dönüştürücü e... 11/10/2003 - 14/10/2003
  49  Hep aynı soru: Sağ koroner arter mi, sirkumfleks mi?... 11/10/2003 - 14/10/2003
  50  5 florourasilin QT süresi ve QT dispersiyonu üzerine kümülatif etkisi... 11/10/2003 - 14/10/2003
  51  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım... 11/10/2003 - 14/10/2003
  52  Tip 2 diyabetli hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi ve anjiyotensin dö... 11/10/2003 - 14/10/2003
  53  Tip 2 diyabetli hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi ile stent restenozu... 11/10/2003 - 14/10/2003
  54  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy: Results with low molecular wei... 19/02/2003 - 22/02/2003
  55  Cardioversion with low molecular weight heparin under the guidance of transesophageal echocardiograp... 19/02/2003 - 22/03/2003
  56  Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu... 23/10/2002 - 27/10/2002
  57  Akut myokard infarktüsünde primer stentleme... 05/10/2002 - 08/10/2002
  58  Acil servise miyokard infarktüsü ile ilk kez başvuran kadın ve erkeklerde 28 günlük sağkalım... 05/10/2002 - 08/10/2002
  59  Persistan atriyal fibrilasyonda TEE kılavuzluğunda yapılan kardiyoversiyonun sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  60  Perkütan koroner girişim sırasında trimetazidinin kardiyoprotektif etkisinin değerlendirilmesi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  61  The effects of angiotensin receptor blockers on restenosis in patients with undergoing elective perc... 21/10/2001 - 24/10/2001
  62  Is direct stent implantation superior to stenting after predilation? Mid term results of direct sten... 21/10/2001 - 24/10/2001
  63  The prognosis of coronary artery ectasia or aneurysms... 21/10/2001 - 24/10/2001
  64  Efficacy and safety of coronary stenting in elderly patients... 21/10/2001 - 24/10/2001
  65  Dil altı izosorbid dinitrat ile yapılan tilt masası testi: hangi açıda ve hangi nitrat dozuyla ... 13/10/2001 - 16/10/2001
  66  Koroner arter ektazi ve/veya anevrizmalarının morbidite ve mortalite üzerine etkisi... 13/10/2001 - 16/10/2001
  67  Kardiyoinhibitör tip nörokardiyojenik senkop: dilaltı izosorbid dinitrat ile yapılan tilt masas... 13/10/2001 - 16/10/2001
  68  The correlation between DHEA-S levels and the degree of coronary artery disease (CAD) in patients wi... 04/10/2001 - 06/10/2001
  69  The correlation between DHEA-S levels and regional fat distribution in patients with and without cor... 04/10/2001 - 06/10/2001
  70  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve visseral adipöz doku d... 11/10/2000 - 14/10/2000
  71  Hipertansif Sol Ventrikül Hipertrofisinde Aritmi Riski ve Noninvaziv Aritmi Göstergeleri İle İli... 11/10/2000 - 14/10/2000
  72  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve KAH derecesi arasındaki... 11/10/2000 - 14/10/2000
  73  Hipertansiyon, İzole Sistolik Hipertansiyon Ve İzole Ofis Hipertansiyonunda Ventriküler Aritmi Ri... 11/10/2000 - 14/10/2000
  74  Hipertansif Hastalarda Farklı Sol Ventrikül Geometrilerinde Aritmi Riski... 11/10/2000 - 14/10/2000
  75  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin-6 ve aktive T lenfosit düzeyleri ve iskem... 11/10/2000 - 14/10/2000
  76  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede "Head-up" tilt masası testi ve bir provakasyon ilacı olar... 11/10/2000 - 14/10/2000
  77  Short and mid-term results of direct stent implantation in coronary lesions... 02/10/2000 - 05/10/2000
  78  Levels of C-reactive protein, interleukin-6 and Activated T lymphosit in patients with unstable ang... 02/10/2000 - 05/10/2000
  79  The effect of the cardiac troponin T measurement on the spesificity of exercise stress test... 02/10/2000 - 05/10/2000
  80  Early and mid-term clinical and angiographic outcome after coronary stenting in women?,... 02/10/2000 - 05/10/2000
  81  Bedside autonomic function test results in patients with vazovagal syncope... 23/09/2000 - 27/09/2000
  82  Electrocardiographic predictors of paroxysmal atrial fibrillation in patients with congestive heart... 23/09/2000 - 27/09/2000
  83  P wave dispersion in patients with hyperthyroidism... 23/09/2000 - 27/09/2000
  84  Arrythmogenicity in hypertension with left ventricular hypertrophy and its relationship with noninva... 26/08/2000 - 30/08/2000
  85  Is there any myocardial inflammation or cell injury even after uncomplicated coronary interventions... 26/08/2000 - 30/08/2000
  86  The effects of captopril on serum digoxin levels in patients with congestive heart failure... 29/06/2000 - 01/07/2000
  87  Head up tilt table testing with low dose Isosorbide dinitrate in the evaluation of unexplained sync... 17/05/2000 - 20/05/2000
  88  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzeri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  89  Kaptoprilin serum digoksin düzeyine etkisi... 01/11/1999 - 05/11/1999
  90  Myxoma and stroke... 19/10/1999 - 22/10/1999
  91  Tc-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy to Detect Restenosis After Stent Implantation a... 09/10/1999 - 13/10/1999
  92  Koroner balon anjioplasti ve stent uygulamaları sonrası oluşan minör myokard hasarı ile toplam ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  93  Klinik konjestif kalp yetmezliği olgularında paroksismal atriyal fibrilasyonun elektrokardiyograf... 09/10/1999 - 12/10/1999
  94  Hipertiroidi olgularında p dalga dispersiyonu... 09/10/1999 - 12/10/1999
  95  Borderline koroner Lezyonlarında girişim kararı verilmesinde operatör deneyimine karşılık kor... 09/10/1999 - 12/10/1999
  96  Küçük damarlara stent implantasyonu: Anjiografik ve klinik sonuçlar.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  97  Head-up tilt masası testi sonuçlarının erken dönemdeki kalp hızı değişiminden öngörüleb... 09/10/1999 - 12/10/1999
  98  Hipertansif Hstalarda Noninvaziv Aritmi Göstergeleri... 09/10/1999 - 12/10/1999
  99  Unstable angina pektoriste uzun dönem mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler... 09/10/1999 - 12/10/1999
  100  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 09/10/1999 - 12/10/1999
  101  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  102  Bifurkasyon lezyonlarında stent ve PTCA Deneyimi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  103  Koroner lezyonlarında direkt stent uygulaması.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  104  Diabetik hastalarda koroner stent uygulamasının erken dönem sonuçları... 09/10/1999 - 12/10/1999
  105  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede kolay ve kullanışlı bir yöntem olarak düşük doz izo... 09/10/1999 - 12/10/1999
  106  Mitral Yetmezliğinin Transözafageal Ekokardiyografide PİSA Yöntemi İle Değerlendirilmesi ve Di... 09/10/1999 - 12/10/1999
  107  IGF-I, IGFBP-1 and IGFBP-3 levels in atherosclerotic patients with/without type II diabetes mellitus... 03/06/1999 - 06/06/1999
  108  Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy to detect restenosis after stent implantation a... 18/04/1999 - 21/04/1999
  109  Stent uygulaması ve başarılı perkütan koroner anjioplasti (ptca) sonrası restenozun saptanmas... 21/03/1999 - 24/03/1999
  110  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 20/10/1998 - 24/10/1998
  111  The value of QT dispersion in the diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation... 18/10/1998 - 21/10/1998
  112  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  113  Technetium-99m tetrofosmin spect to detect restenosis after successful percutaneous coronary angiopl... 05/10/1998 - 07/10/1998
  114  Late potentials, QT dispersion and heart rate variability as markers of myocardial involvement in Be... 05/10/1998 - 07/10/1998
  115  Radyokontras nefropati patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü... 04/10/1998 - 09/10/1998
  116  Evaluation of Lp(a) and lipid peroxides in patients undergoing coroner angiography... 09/08/1997 - 11/08/1997
  117  Normal prostetik kapak fonksiyonlanın transtorasik ve transözofajial ekokardiyografi ile değerlen... 01/10/1994 - 04/10/1994
  118  Kalıcı pacemaker takılmış hastalarda trombosit aktivasyonunun flow sitometre ile tayini... 01/10/1994 - 04/10/1994
  119  Hipertansif hastalarda EKG değişikliklerinin koroner anjiografi ile karşılaştırılması... 23/06/1994 - 24/06/1994
  120  Age-related digoxin-alprazolam interaction.... 30/06/1993 - 03/07/1993
  121  Koroner Anjiyografi Bulguları İle Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması... 27/09/1992 - 01/10/1992
  122  İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajial Ekokardiyografi Bulguları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  123  Koroner Arter Fistül ve Arterio-Venöz Malformasyonları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  124  İnfektif Endokardit Sırasında Açık Kalp Cerrahisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  125  İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  126  Cerrahi olarak tedavi edilen bir brucella endokarditi olgusu... 10/09/1991 - 13/09/1991
  127  Yaşlılarda Digoksin-Alprazolam Etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
  128  Akut Myokard İnfarktüsünde serum Magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi... 23/10/1988 - 26/10/1988
  129  Akut myokard infarktüsü geçiren hastalarda HbA1c, fruktozamin değerleri, stres hiperglisemisi ve... 23/10/1988 - 26/10/1988
  130  Akut myokard infarktüsünde kan lipidlerindeki erken ve geç dönem lipid değişikliklerinin incel... 23/10/1988 - 26/10/1988
  131  Kalp yetmezliği olan hastalarda nifedipin verilmesinin serum digoksin düzeyine etkisi.... 23/10/1988 - 26/10/1988
  132  Akut myokard infarktüsü geçiren hastalarda kısa ve uzun dönem prognozunu etkileyen faktörlerin... 18/06/1987 - 19/06/1987
  133  Akut inferior myokard infarktüsü geçiren hastalarda D2?deki R/Q oranının kısa ve uzun dönemde... 18/06/1987 - 19/06/1987
  134  Esansiyel Hipertansiyonlu 20 hastada Captopril etkisinin araştırılması... 18/06/1987 - 19/06/1987
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dislipidemi tedavisinde yeni ufuklar Lipid bozuklukları ve ateroskleroz...  2015
  2  Antikoagülan, Antiagregan ve fibrinolitik droglar. Kardiyovasküler Klinik Farmakoloji...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Perkutan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTKA) Sonrası 8 Haftalık Egzersiz Egitiminin Etkinliginin Degerlendirilmesi...  5/2005 - 6/2006
  2  Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda tedaviye karvedilol eklenmesinin serum digoksin düzeyine etkisi...  1/2004 - 1/2005
  3  A phase IIIb-IV, randomised, open label trial evaluating the efficacy and safety of tenecteplase together with unfractionated heparin (UFH) prior to early PCI as compared to standard primary PCI in patients with acute myocardial infarction (Assent-4 PCI)...  10/2003 - 4/2005
  4  Konjestif kalp yetmezliği olan hastaların serum digoksin düzeylerine kaptoprilin etkileri...  1/1998 - 1/1998
  5  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzerine etkileri...  4/1998 - 5/1999
  6  An open prospectively ramdomized comparison of hirulog versus heparin in patients receiving aspirin and thrombolysis (streptokinase) for the treatment of acute myocardial infarction. TMC-97-03. The Hirulog Early Reperfusion/Occlusion (HERO-2) Trial...  6/1998 - 6/2000
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Nisan 2011
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2006- Şubat 2009
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2003- Şubat 2006