Tr

Professor Doctor ABİDİN CENK ERDAL FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR AND THORACIC

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Marmara University Tıp Fakültesi  1992
  Specialization in Medicine  Kocaeli University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  2000
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Effect of Bivalirudin on Neointimal Hyperplasia and Endothelial Proliferation in Rabbit...  2020
  2  TAVI in a Patient with Single Coronary Artery: The Choice of Self-Expandable Valve may be Reasonable...  2016
  3  Inhibitory effect of adenosine on intimal hyperplasia and proliferation of smooth muscle cells in a ...  2015
  4  Treatment of an unusual complication of transfemoral TAVI with a new technique: successful occlusion...  2015
  5  Early Biventricular Molecular Responses to an Acute Myocardial Infarction...  2012
  6  Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  7  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu ...  2008
  8  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  9  Transplantasyonun immünolojik temelleri...  2007
  10  Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım...  2007
  11  aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı...  2007
  12  Mutation analysis of the Vangl2 coding region revealed no common cause for Tetralogy of Follot...  2007
  13  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi ...  2007
  14  Kardiovasküler hastalıkların Wnt sinyal iletim yolakları...  2006
  15  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ...  2006
  16  ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI...  2006
  17  Triküspit atrezisi cerrahi tedavi seçenekleri ve Fontan dolaşımı...  2006
  18  Retro-oesophagial arteria subclavia dextra ve non-recurrent nervus laryngealis inferior "olgu sunumu...  2005
  19  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  20  sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması...  2005
  21  ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları...  2005
  22  Dev interkostal arter anevrizması...  2005
  23  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  24  Pulmonary segmental artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetr...  2005
  25  Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu...  2004
  26  Arteria Vertebralis V1 Segmentinin Anatomik Özellikleri ve Cerrahi Önemi...  2004
  27  Diltiazem provides higher internal mammary artery flow than nitroglycerin during coronary artery byp...  2004
  28  Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması...  2004
  29  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  30  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an...  2004
  31  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  32  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  33  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  34  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  35  Aortic ruptured following lung resection in invasive aspergillosis...  2003
  36  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  37  Coronary Artery Bypass Grafting with or without Cardiopulmonary Bypass and Cellular İmmunity : Chan...  2002
  38  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome...  2002
  39  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygul...  2002
  40  Yüksek İrtifanın Koroner Arter Hastalığı Ve Sistemik Hipertansiyon Üzerine Etkileri...  2002
  41  İnternal İlyak Ven Orijinli Sağ Atriuma Uzanan Miksoma: Olgu Sunumu...  2001
  42  Aynı seansta Off-pump Koroner Bypass ve Abdominal Aort Anevrizma Onarımı...  2001
  43  Video Asist Apikal Trombektomi: Olgu Sunumu...  2001
  44  anjiyoplasti mi cerrahimi koroner kalp hastalığı tedavisinde günümüzde seçimler...  1996
 • NO NAME DATE
  1  A Large Registry of TAVI with Two Types of Bioprosthetic Valves: High Procedural Success with Low Ra... 22/10/2015 - 25/10/2015
  2  Transcathater aortic valve implantation (TAVI) in a patient with severe aortic stenosis and single c... 23/10/2014 - 26/10/2014
  3  A large series of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bioprosthetic val... 23/10/2014 - 26/10/2014
  4  Echocardiographical assesment of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bi... 23/10/2014 - 26/10/2014
  5  TAVI sonrası gelişen ventriküler septal defektin perkutan yolla başarılı şekilde kapatılmas... 06/03/2014 - 09/03/2014
  6  Transkateter aortik kapak implantasyonunun (TAVI) ekokardiyografik parametrelere kısa dönem etkisi... 26/10/2013 - 29/10/2013
  7  İleri aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI)... 26/10/2013 - 29/10/2013
  8  Transfemoral yolla transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası nadir bir komplikasyon: Perimemb... 26/10/2013 - 29/10/2013
  9  Sinus valsalva anevrizma rüptürü... 27/10/2010 - 31/10/2010
  10  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  11  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  12  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  13  Kronik Venöz Yetmezlikte Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi (SEPS) ve Saphen Ven Cerrah... 01/11/2007 - 05/11/2007
  14  combined endovascular and surgical procedures in patients with aortic aneurysms who have got proble... 18/10/2007 - 19/10/2007
  15  anology of endovascular stent graft and open surgery implantation in abdominal aortic aneurysms... 18/10/2007 - 19/10/2007
  16  Torakal Aort ,Abdominal Aort ve İliak Arter Anevrizmasının Tek Seansta Endovasküler Stent Greft ... 22/05/2007 - 26/05/2007
  17  Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İntravenöz İloprost Tedavisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  18  Subfasyal Endoskopik Perforatör ven Cerrahisi... 22/05/2007 - 26/05/2007
  19  Erişim Sorunu Taşıyan Aort Anevrizmalı Olgularda Kombine Endovasküler Cerrahi Yaklaşım... 22/05/2007 - 26/05/2007
  20  Abdoinal Aort Anevrizmalarında ;EVSG ile Açık Cerrahi Uygulamalarının Karşılaştırılması... 22/05/2007 - 26/05/2007
  21  Aort Anevrizmaları ve Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu İle Onarımı... 22/05/2007 - 26/05/2007
  22  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  23  Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) on intimal hyperplasia and proliferat... 09/09/2006 - 13/09/2006
  24  Absence of mutations in human Vangl2 gene in Tetralogy of Fallot... 26/03/2006 - 31/03/2006
  25  Molecular characterization of Wnt/b-catenin signalling pathway after myocardial infarction... 03/03/2006 - 08/03/2006
  26  Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyon ile Onarımı... 18/05/2005 - 22/05/2005
  27  Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ... 18/05/2005 - 22/05/2005
  28  sol akciğer alt lob içine rüptüre desenden torasik aort anevrizması... 18/05/2005 - 22/05/2005
  29  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  30  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  31  Sol arkus aorta ile aberrant sağ subklavyan arter... 01/09/2004 - 05/09/2004
  32  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  33  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  34  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  35  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  36  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  37  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  38  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  39  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  40  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  41  kabg cerrahisinde internal mammariyan arter spazmının önlenmesinde diltiazem ve nitrogliserinin e... 24/10/2003 - 28/10/2003
  42  cardiac hydatic cyst located in ınteratrial septum: a case report. 52.... 11/07/2003 - 10/07/2003
  43  Konjenital supravalvüler ve valvüler aort darlığı olan Williams sendromlu hastada cerrahi tedav... 23/10/2002 - 27/10/2002
  44  Total kavopulmoner konneksiyon (2 olgu dolayısıyla)... 23/10/2002 - 27/10/2002
  45  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  46  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  47  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  48  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  49  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  50  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 23/10/2002 - 27/10/2002
  51  Asemptomatik aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  52  İnvaziv Aspergillozda akciğer rezeksiyonu sonrasında görülen aort rüptürü... 23/10/2002 - 27/10/2002
  53  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı... 23/10/2002 - 27/10/2002
  54  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  55  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome... 09/10/2002 - 12/10/2002
  56  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery... 09/10/2002 - 12/10/2002
  57  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an... 09/10/2002 - 12/10/2002
  58  Homogreft Kullanmaksızın Gerçekleştirilen Ross Prosedürleri... 03/05/2001 - 06/05/2001
  59  Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromlu Fallot Tetralojisinde Yeni Bir Düzeltme Tekniği... 03/05/2001 - 06/05/2001
  60  Otojen Aort Dokusu ile Pulmoner Rekonstrüksiyon... 03/05/2001 - 06/05/2001
  61  Homozigot Familial Hiperkolestrolemili Olguda Freestyle Bioprotez ile Ross-Konno Operasyonu ve Ostiu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  62  Biyolojik Kapaklı Konduitler ile Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonları... 03/05/2001 - 06/05/2001
  63  Biri Sağ Koroner Arterden Çıkan Sol İnen Koroner Artere Sahip Sol Pulmoner Arteri Olmayan Fallot... 03/05/2001 - 06/05/2001
  64  Suprakardiak Tip Total Anormal Pulmoner Venöz Konneksiyon... 20/10/1998 - 24/10/1998
  65  Femoral Venöz Pseudoanevrizma... 23/04/1998 - 26/04/1998
  66  Kronik Venöz Yetmezlikte Rekonstriktif Cerrahi... 23/04/1998 - 26/04/1998
  67  Video Asist Torakoskopik Cerrahi Uygulamalarımız... 20/04/1998 - 24/04/1998
  68  Göğüs Duvarında İkincil Nüksü Olan Kist Hidatik Olgusu... 29/10/1996 - 01/11/1996
  69  Biyoprotez Kalp Kapağı Yapımında Tercih Edilmesi Gereken Kimyasal Maddenin Araştırılması... 29/10/1996 - 01/11/1996
  70  DE-T2 Biyoprotez Kalp Kapağının İnvitro Uygulaması... 29/10/1996 - 01/11/1996
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Biomechanics of Circulation Comparative Kinesiology of the Human Body...  2020
 • NO NAME DATE
  1  Ratlarda akut myokard enfarktüsü sonrası Wnt/beta katenin sinyal ileti yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin araştırılması...  5/2005 - 5/2006
  2  Ratlarda akut myokard enfarktüsü sonrası Wnt/beta katenin sinyal ileti yolağının non-iskemik alan üzerindeki etkilerinin belirlenmesi...  5/2005 - 5/2006
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Cardiovascular and Thoracic , Director of Science Branch, July 2019- July 2022
  2 Kalp Damar Hastaliklari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2012- October 2014