Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor ZİYA KURUÜZÜM FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1989
  Specialization in Medicine  SSK Buca Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji An  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Can Some Viral Respiratory Infections Observed Before the Pandemic Announcement Be Related to SARS-C...  2023
  2  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 20...  2022
  3  The Efficacy of Hydroxychloroquine and Azithromycin Combination Therapy on Hospital Mortality in COV...  2021
  4  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  5  Surveillance of COVID-19 patients at a university hospital in Turkey...  2021
  6  Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019...  2021
  7  COVID-19 Pandemic Action Plan of a University Hospital...  2021
  8  Correlation between Hepatitis C Virus Antibodies in Saliva and Serum: A Safe Method for Epidemiologi...  2020
  9  COVID-19 S: A new proposal for diagnosis and structured reporting of COVID-19 on computed tomography...  2020
  10  Covid-19 Pandemisinin Normalleşme Sürecenin Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi...  2020
  11  Adult'onset Still's Disease, An Unusual Cause of Severe Acute Liver Injury: A Case Report...  2020
  12  İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklar...  2019
  13  Solid tümörlü düşük riskli febril nötropenik olgularda oral amoksisilin/klavulanat ve siprofl...  2010
  14  Rate of chronicity and time of disapparance of HBsAg following acute hepatitis B...  2009
  15  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  16  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  17  Comparison of rifampicin and moxifloxacin efficacy in an experimental model of animal brucellosis...  2008
  18  Sağlık çalışanlarında kan ve beden sıvılarıyla oluşan mesleksel yaralanmalar: Bir anket ç...  2008
  19  Clinical significance of basal core promoter and precore mutations in chronic hepatitis B...  2007
  20  Tüberküloz meninjit olgularının değerlendirilmesi...  2007
  21  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  22  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  23  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  24  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  25  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
 • NO NAME DATE
  1  COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel... 13/03/2023 - 16/03/2023
  2  Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonu İstenilen Hastaları... 13/03/2023 - 16/03/2023
  3  COVID-19 Pandemisi öncesi 6 aylık dönemde gözlemlenen viral pnömonilerin pandemi deneyimleri do... 24/05/2022 - 28/05/2022
  4  İnfektif Endokardit Olgularının Klinik, Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi ve Mortalite ile... 09/03/2022 - 12/03/2022
  5  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  6  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  7  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  8  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  9  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  10  Kronik Hepatit B?li Hastalarda Golgi Protein 73 (Gp73) Ekspresyonu ile Karaciğer Hasarı ve HBV DNA... 28/03/2018 - 31/03/2018
  11  Sağlıkta Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin İşlem Sayısına Etkisi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  12  Weil hastalığı Anamnez ve Erken Tedavinin Önemi. Bir Olgu Sunumu... 25/03/2017 -
  13  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  14  Akut Karaciğer Hasarı ile Seyreden Erişkin Başlangıçlı Still Hastalık Olgusu... 22/11/2016 - 27/11/2016
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  16  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  17  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  18  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  21  Correlation between Hepatitis C virus antibodies in saliva and serumk: a safe way for epidemiologica... 10/05/2014 - 13/05/2014
  22  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  23  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  24  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  25  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  27  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  29  Spontan kayba uğrayan bir kronik delta hepatiti olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  30  Kırkaltı ay seropozitif kalan bir akut viral hepatit A olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  31  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2007 - 05/09/2007
  32  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2007 - 05/09/2007
  33  Solid tümörlü febril nötropenik olgularda oral amoksisilin/klavulanik asit ve siprofloksasin kul... 14/03/2007 - 18/03/2007
  34  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  35  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  36  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  37  Nadir görülen enfeksiyon etkenleri; Arcanobacterium bernardiae ve Arcanobacterium haemolyticum: İ... 14/03/2007 - 18/03/2007
  38  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  39  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  40  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  41  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  42  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  43  Sağlık çalışanlarında perkutan yaralanma sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  44  Kırkaltı ay seropozitif kalan bir akut viral hepatit A olgusu... 02/09/2006 - 05/09/2006
  45  Clinical and laboratory aspects of a trichinellosis outbreak in İzmir... 18/07/2004 - 23/07/2004
  46  Comparison of the efficacy of rifampicin and moxifloxacin in experimental brucellosis in a rat model... 01/12/2003 - 05/12/2003
  47  Duration of seropositivity of IgM Anti-HAV after acute viral hepatitis A infection... 10/05/2003 - 13/05/2003
  48  Tüberküloz menenjitli 33 olgunun değerlendirilmesi... 30/03/2003 - 03/04/2003
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  50  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  51  Piperasilin / tazobaktamın hastane kökenli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatları ... 03/10/1999 - 08/10/1999
  52  The determination of minimum inhibitory concentrations of glycopeptide antibiotics to methicillin- r... 20/05/1999 - 22/05/1999
  53  Aminoglikozid direnç mekanizmalarının çok merkezli araştırması: SSK İzmir Eğitim Hastanesi ... 17/05/1999 - 19/05/1999
  54  B tipi akut viral hepatit olgularındaki kronikleşme oranlarının yıllara göre değişimi... 04/11/1998 - 06/11/1998
  55  Akut viral hepatit olgularının hepatit tiplerinin dört yıllık değişimi... 04/11/1998 - 06/11/1998
  56  Stafilokokların metisilin direnci ve çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları... 01/06/1998 - 05/06/1998
  57  The comparison of efficacy of three commercially available hepatitis B vaccines... 26/04/1998 - 30/04/1998
  58  A single dose of hepatitis B vaccine in anti-HBc total positive, HBsAg and anti-HBs negative persons... 26/04/1998 - 30/04/1998
  59  The comparison of efficacy of three commercially available hepatitis B vaccines... 26/04/1998 - 30/04/1998
  60  Kronik hepatit ve karaciğer sirozunda hepatit B, C, D virüs göstergelerinin araştırılması... 07/11/1996 - 09/11/1996
  61  The seroepidemiology of chronic viral hepatitis and cirrhosis in aegean region... 20/07/1995 - 22/07/1995
  62  İki hemodiyaliz merkezinde hepatit C virüs antikorları bulunuş sıklığı... 18/04/1994 - 21/04/1994
  63  Kan donörlerinde ve hemodiyaliz hastalarında hepatit C virüsü antikorlarının araştırılması... 27/04/1993 - 30/04/1993
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Hastane infeksiyonlarında sorun olan mikroorganizmalar; Çoğul dirençli Gram negatif nonfermentatif aerobik bakteri infeksiyonları ve sağaltımları Hastane İnfeksiyonları...  2009
  2  İnfeksiyon açısından riskli hastane bölgeleri ve önlemleri; Diyaliz ünitesi ve enfeksiyon önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  3  Gastroenteroloji - Akut Viral Hepatitler İç Hastalıkları...  2008
  4  Ürogenital Sistem Enfeksiyonları - Üretritler Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  5  Sağlık çalışanlarında kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları riski ve temas sonrası profilaksi DEÜ Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  6  Sistemlere yönelik öykü ve fizik muayene, Lenfatik sistem öykü ve fizik muayenesi Dokuz Eylül Üniversitesi Kliniğe Giriş; Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  7  İzolasyon DEÜ Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  8  Hastane infeksiyonlarında sorun olan mikroorganizmalar; Dirençli Gram Negatif Nonfermentatif Aerobik Bakteri İnfeksiyonları ve Sağaltımları. Hastane İnfeksiyonları...  2003
  9  İnfeksiyon açısından riskli hastane bölgeleri ve önlemler; Diyaliz Ünitesi ve İnfeksiyon Önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Tükürükten Ayrıstırılan HCV Antikorları ile Serumdaki HCV-RNA Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi...  2/2008 - 1/2010
 • NO NAME DATE
  1  BUHASDER sözel bildiri birincilik ödülü...  2017