Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ÖMER KOZAN (Retirement Date : 16/01/2019 ) FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  1979
  Specialization in Medicine  Hacettepe University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı  1983
  Specialization in Medicine  Sağlık Bak-Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1992
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1993
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Comparison of two different techniques for balloon sizing in percutaneous mitral balloon valvuloplas...  2016
  2  Diagnostic value of combining heart rate recovery and P-wave changes with exercise-induced changes i...  2015
  3  The Predictive Value of Fragmented QRS and QRS Distortion for High-Risk Patients with STEMI and for ...  2015
  4  Kapiller kandan protrombin zamanı monitorizasyonunun güvenilirliği...  2014
  5  Rapid retraction of a postinfarction intramyocardial dissecting hematoma...  2014
  6  Anjiyotensin reseptör blokerlerinin kardiyovasküler süreçteki yerleri...  2013
  7  The evaluation of hypertensive patients who are supposedly under control according to office blood p...  2012
  8  When and in which patients would you initiate antihypertensive treatment with a fixed combination?...  2012
  9  The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive ...  2011
  10  An observational study to evaluate the clinical practice of cardiovascular risk management among hyp...  2011
  11  Influences of acute and chronic aerobic exercise on the plasma homocysteine level...  2007
  12  Effects of brisk walking program on plasma homocysteine level and lipid profile in sedantary young s...  2006
  13  Tricuspit atrezisi...  2005
  14  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy in persistent atrial fibrillati...  2005
  15  Subklaviyen ve Renal Arter Stenozu Saptanan Bir Olguda Düşük Protein C ve Protein S Aktivitesi....  2004
  16  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
  17  Atrial fibrilasyonda transözafageal ekokardiografi kılavuzluğunda ve düşük molekül ağırlık...  2003
  18  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  19  Takayasu's arteritis with bilateral renal artery stenosis: Unilateral kissing balloon angioplasty...  2002
  20  Catheter induced vasospasm in the right external iliac and femoral arteries during a cardiac diagnos...  1999
  21  Kalp Yetmezliğinde Anjiotensin II Antagonistleri...  1999
  22  Recovery of left atrial mechanical functions after electirical and pharmacologic cardioversion...  1999
  23  Akut miyokard enfarktusunden sonra kontraktil fonksiyonlari bozulan miyokardin canliliginin degerlen...  1999
  24  Use of intraventricular dispersion of the peak diastolic flow velocity as a marker of left ventricul...  1998
  25  Compliant vs non-compliant balloons - A prospective randomized study...  1998
  26  Infusion versus bolus injection of Tc-99m tetrofosmin in the identification of viable myocardium...  1998
  27  Directional coronary atherectomy versus coronary angioplasty in vessels longer than 3 mm in diameter...  1998
  28  Tip II diyabetik birey çocuklarında erken metabolik değişiklikler...  1998
  29  Nedeni Bilinmeyen Ateş Tablosu ile Seyreden İnfektif Endokardit:7 Olgu Sunumu...  1998
  30  Correlation between serum lipoprotein(a) and angiographic coronary artery disease in non-insulin-dep...  1997
  31  Koroner Anjiyografi sırasında sağ koroner arterin distalinde tespit edilen koroner arter spazmın...  1997
  32  Non-invasive diagnosis and management of coronary arteriovenous fistula - A case report...  1997
  33  Tip II diabetes mellitus ve lipoprotein(a)...  1997
  34  Sol ventrikul diastol sonu basincinin noninvazif bir yontem olan transtorasik ekokardiyografi ile ol...  1997
  35  Sublingual nitrate plus Tc-99m tetrofosmin infusion in the detection of severely ischemic myocardium...  1996
  36  Urginea maritima (Squill) toxicity...  1995
  37  Basarili koroner anjiyoplasti sonrasi ambulatuar elektrokardiyografi ile saptanan miyokard iskemisi...  1995
  38  Sol ana koroner tam tikanmalari....  1993
  39  Gunde tek doz enalaprilin antihipertansif etkinliginin 24 saatlik ambulatuvar kan basinci olcum tekn...  1993
  40  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi (2 olgu...  1993
  41  Iki boyutlu ekokardiyografi ile saptanan indifferensiye mezansim hucreli sarkom olgusu...  1993
  42  Perkutan transluminal koroner anjiyoplasti: 505 olgunun erken donem sonuclari...  1993
  43  505 olguda koroner anjiyoplasti komplikasyon ve ongorduruculeri...  1993
  44  Cilazapril : Klinik etkinliginin 24 saatlik ambulatuvar kan basinci olcum teknigi ile degerlendirilm...  1993
  45  65 yas uzeri olgularda perkutan transluminal anjiyoplasti sonuclari...  1993
  46  Determination of the degree of aortic regurgitation using pulsed doppler echocardiography with respe...  1993
  47  Influence of angiotensin converting enzyme inhibition to segmental wall motion abnormalities due to ...  1993
  48  Restenosis after successful coronary angioplasty: Kosuyolu experience....  1993
  49  Internal mammary artery anomalies...  1993
  50  Effect of ACE inhibititon on exercise capacity in patients with chronic congestive heart failure due...  1993
  51  Coronary sinus lactate extraction and oxygen content in patients with angina pectoris and normal cor...  1993
  52  Effect of angiotensin converting enzyme inhibition on mortality in patients with severe congestive h...  1993
  53  Normal erişkinlerde sineanjiografik metodlarla sağ ventriküler post ekstrasistolik potensiasyonun...  1993
  54  Sol internal mammariyan arter: Koroner arter cerrahisi oncesi anjiyografik bulgular...  1993
  55  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi...  1992
  56  Koroner arter hastaligina bagli kronik konjestif kalp yetersizliginde anjiyotensin konverting enzim ...  1992
  57  Perkutan mitral balon valvuloplastide atriumlar duzeyinde soldan saga sant: siklik ve alti aylik tak...  1992
  58  Mitral darliginda renkli dopler akim ile kapak alani tayini...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Severe Coronary Artery Disease In An Adolescent with Familial Hypercholesterolemia (type 2a)... 09/09/2015 - 13/09/2015
  2  Echocardiographical assesment of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bi... 23/10/2014 - 26/10/2014
  3  A large series of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bioprosthetic val... 23/10/2014 - 26/10/2014
  4  Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü ile başvuran hastalarda 12 derivasyonlu EKG?de parçalanm... 26/10/2013 - 29/10/2013
  5  Transkateter aortik kapak implantasyonunun (TAVI) ekokardiyografik parametrelere kısa dönem etkisi... 26/10/2013 - 29/10/2013
  6  Akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde 12 derivasyonlu EKG 'de parçalanmış QRS trombolitik ... 26/10/2013 - 29/10/2013
  7  İleri aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI)... 26/10/2013 - 29/10/2013
  8  Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case repor... 11/10/2012 - 14/10/2012
  9  Miyokardiyal iskemi tayininde egzersiz stres testinde rutin dışı iki parametrenin değeri; p dalg... 27/10/2011 - 30/10/2011
  10  Predictors of left ventricular dysfunction: results from Heart fAilure Prevalence and Predictors in ... 28/08/2010 - 01/09/2010
  11  Heart fAilure Prevalence and Predictors in TurkeY (HAPPY): N-terminal B-type natriuretic peptide sub... 28/08/2010 - 01/09/2010
  12  Prevalence of heart failure in Turkish adult oopulation: results from Heart fAilure Prevalence and P... 28/08/2010 - 01/09/2010
  13  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement... 24/05/2007 - 27/05/2007
  14  Sistatin-C Düzeyinin Koroner Arter Hastalığı Ve Ciddiyeti İle İlişkisi... 24/11/2006 - 28/11/2006
  15  Akut ve kronik aerobik egzersizin plazma homosistein üzerine etkileri... 17/11/2006 - 19/11/2006
  16  A new therapeutic option for the patients with recurrent neurocardiogenic syncope: Ambulatory tilt t... 03/09/2005 - 07/09/2005
  17  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt e... 27/11/2004 - 30/11/2004
  18  Sedanter gençlerde tempolu yürüyüş eğitiminin plasma homosistein seviyesi ve lipid profili üz... 28/10/2004 - 31/10/2004
  19  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım... 11/10/2003 - 14/10/2003
  20  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy: Results with low molecular wei... 19/02/2003 - 22/02/2003
  21  Cardioversion with low molecular weight heparin under the guidance of transesophageal echocardiograp... 19/02/2003 - 22/03/2003
  22  Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  23  Bilateral renal arter stenozlu Takayasu arteriti kissing balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesi... 15/10/2002 - 19/10/2002
  24  Persistan atriyal fibrilasyonda TEE kılavuzluğunda yapılan kardiyoversiyonun sonuçları... 05/10/2002 - 08/10/2002
  25  Akut Miyokard Enfarktüsünde Primer Balon Anjiyoplasti ve Primer Stent Uygulaması: İşlemsel ve u... 11/10/2000 - 14/10/2000
  26  Akut miyokard enfarktusunde primer balon anjiyoplasti ve primer stent implantasyonu: islemsel ozelli... 09/10/1999 - 12/10/1999
  27  Dev Hücreli arteritisde perikard tutulumu ve temporal arterlerin doppler ultrasonografi bulguları... 26/10/1998 - 30/10/1998
  28  Amlodipinin diastolik disfonksiyonun duzeltilmesinde sagladigi yararin, diastolik disfonksiyonun yen... 10/10/1998 - 13/10/1998
  29  Akut Miyokard Enfarktüsü Geçiren Olguların Primer PTCA ve Primer Stent İmplantasyonunun Erken v... 10/10/1998 - 13/10/1998
  30  Amlodipinin Diyastolik Disfonksiyonun Düzeltilmesine Sağladığı Yararın Diyastolik Disfonksiyon... 10/10/1998 - 13/10/1998
  31  Direksiyonel koroner aterektomi uygulanan anjina pektorisli hastalarda erken ve gec donem sonuclar... 10/10/1998 - 13/10/1998
  32  Stent-ici restenozunda rotablator uygulamasinin erken ve gec donem sonuclari.... 10/10/1998 - 13/10/1998
  33  Akut miyokard enfarktusu olgularinda primer PTCA ve primer stent implantasyonunun erken ve gec donem... 10/10/1998 - 13/10/1998
  34  Stabil anjina pektoris'li hastalarda "cutting balloon angioplasty' nin erken ve gec donem sonuclari.... 10/10/1998 - 13/10/1998
  35  Diastolik disfonksiyonu olan hastalardaki erken mitral diastolik akim hizinın intraventrikuler degi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  36  Direksiyonel Koroner Ateroktomi Uygulanan Angina Pektorisli Hastalarda Erken ve Geç Dönem Sonuçla... 10/10/1998 - 13/10/1998
  37  Erken diastolik mitral akim hizinin intraventrikuler degisiminin idiopatik dilate kardiyomiyopatili... 10/10/1998 - 13/10/1998
  38  Early and late results of primary balloon angioplasty and primary stent implantation in acute myocar... 22/08/1998 - 26/08/1998
  39  Immediate and chronic results of cutting balloon angioplasty in patients with stable angina pectoris... 22/08/1998 - 26/08/1998
  40  Early and long term results of rotational atherectomy in cases with in-stent restenosis... 22/08/1998 - 26/08/1998
  41  Primary Balloon Angioplasty as the first line treatment of acute myocardial infarction,... 01/06/1998 - 04/06/1998
  42  Total okluzyon koroner anjiyoplastide basari gostergeleri... 29/09/1997 - 03/10/1997
  43  Yuksek riskli akut miyokard enfarktusu olgularinda primer PTCA ve primer stent implantasyonu sonucla... 29/09/1997 - 03/10/1997
  44  Kompliyan ve nonkompliyan balonlar: randomize bir calisma... 29/09/1997 - 03/10/1997
  45  Uc milimetreden kucuk koroner arterlerde Cutting balon anjiyoplasti ile konvansiyonel balon anjiyopl... 29/09/1997 - 03/10/1997
  46  Erken diastolik mitral akim hizinin intraventrikuler degisiminin, diastolik disfonksiyonu olan atriy... 29/09/1997 - 03/10/1997
  47  Kimyasal ve elektiriksel kardiyoversiyon yapilan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon so... 29/09/1997 - 03/10/1997
  48  Koroner arter hastaligi olan olgularda renal arter stenozu sikliginin anjiyografik taranmasi.... 29/09/1997 - 03/10/1997
  49  PTKA islemi sirasinda kantitatif koroner anjiyografi yontemi, gorsel degerlendirme ve el kalibresi i... 29/09/1997 - 03/10/1997
  50  Utilization of intraventricular dispersion of the peak diastolic flow velocity as a marker of left v... 25/09/1997 - 29/09/1997
  51  Pace-maker Lead Endokarditi: Olgu Sunumu.... 02/06/1997 - 06/06/1997
  52  Tip II diyabetik birey çocuklarında metabolik değişiklikler... 19/05/1997 - 24/05/1997
  53  Total okluzyon koroner anjiyoplastide basari gostergeleri.... 16/10/1996 - 20/10/1996
  54  Target organ changes in mild to moderate systemic hypertension of short duration... 18/06/1996 - 21/06/1996
  55  Hiberne miyokardin saptanmasinda sublingual nitrat + Tc 99m infuzyonunun yeri.... 16/05/1996 - 19/05/1996
  56  Tip 2 diabetes mellitus ve lipoprotein (a)... 15/04/1996 - 19/04/1996
  57  Serum lipoprotein(a) düzeyleriyle koroner anjiografi olgularının ilişkisi... 15/04/1996 - 19/04/1996
  58  Koroner arter fistulleri... 23/06/1994 - 24/06/1994
  59  Hipertansif hastalarda EKG değişikliklerinin koroner anjiografi ile karşılaştırılması... 23/06/1994 - 24/06/1994
  60  Koroner kalp hastaligina bagli agir konjestif kalp yetmezliginde ACE inhibisyonunun mortalite uzerin... 28/09/1993 - 01/10/1993
  61  ACE inhibisyonunun koroner arter hastaligina bagli sol ventrikul segmenter duvar hareket bozuklugu u... 28/09/1993 - 01/10/1993
  62  Koroner arterleri normal bulunan tipik anjinal yakinmali olgularda atrial pacing altinda koroner sin... 28/09/1993 - 01/10/1993
  63  ACE inhibisyonunun koroner arter hastaligina bagli kronik konjestif kalp yetmezlikli hastalarda egze... 28/09/1993 - 01/10/1993
  64  HLA Class 1 and Class II ( DR and DQ ) antigen associations in coronary artery disease.... 29/08/1993 - 02/09/1993
  65  Koroner anjiyografisi normal gogus agrili kadinlarda risk faktorleri... 27/09/1992 - 01/10/1992
  66  Koroner arter hastaliginda HLA-A,B,C ve D antijenleri tayini : Bagisiklik yanit etkenler icin Turk t... 27/09/1992 - 01/10/1992
  67  Iki boyutlu ekokardiyografi ile saptanan nadir bir kalp tumoru olgusu... 27/09/1992 - 01/10/1992
  68  Pulmoner darlik ile pulmoner kapakta bir kan kisti ( olgu bildirisi )... 27/09/1992 - 01/10/1992
  69  Sol ana koroner tam tikanmasi... 27/09/1992 - 01/10/1992
  70  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi... 27/09/1992 - 01/10/1992
  71  Sol internal mammarya arter : Koroner cerrahi oncesi anjiyografik bulgular.... 27/09/1992 - 01/10/1992
  72  Perkutan mitral balon valvuloplastide atriumlar duzeyinde soldan saga sant: siklik ve alti aylik tak... 27/09/1992 - 01/10/1992
  73  505 olguda PTCA sonuclari... 27/09/1992 - 01/10/1992
  74  Miyokard enfarktusu sonrasi gec potansiyel varliginin onceden belirlenmesinde yuzey EKG QRS skorunun... 10/09/1991 - 13/09/1991
  75  Miyokard infarktusu sonrasi gec potansiyel gelismesini etkileyen faktorler... 10/09/1991 - 13/09/1991
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Gögüs Agrılı Hastaya Yaklasım Aile hekimligi basucu kitabı,...  2012
  2  Kalp Yetersizliginde Revaskülarizasyon A'dan Z'ye Kronik Kalp Yetersizligi...  2010
  3  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
 • NO NAME DATE
  1  SPIRE 2...  6/2015 - /
  2  RE-DUAL PCI...  10/2014 - /
  3  SPIRE 1...  11/2014 - /
  4  Farklı İki Egzersiz Modelinin Plazma Homosistein Düzeyi Üzerine Akut Etkileri...  1/2004 - 1/2004
 • NO Responsibility
  1 Dokuz Eylül University , Rector Counselor, August 2012- August 2016
  2 Kalp Damar Hastaliklari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2012- March 2015
  3 Kalp Damar Hastaliklari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, April 2010- August 2011
  4 Dokuz Eylül University , Rector Counselor, August 2008- August 2012
  5 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Cardiology , Director of Science Branch, December 1994- December 1997
  6 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, December 1993- December 1996