Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ÖMÜR NECZAN ÖZMEN FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENGLISH LANGUAGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION ( THE ENGLISH LANGUAGE )

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Pazarlama  1977
  Master's Degree  Boğaziçi University İDARİ BİLİMLER İşletme Bölümü  1980
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1986
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1989
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Davranış  1990
  Full Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  1996
 • NO NAME YEAR
  1  Koronavirüs (COVİD-19) Sürecinde Afet Çalışanlarının Motivasyonlarına İlişkin Bir Araşt...  2023
  2  Learning Capability, Organizational Resilience, Organizational Performance, and Market Turbulence: A...  2023
  3  Bibliometric analysis of academic publications on tourism and humor...  2023
  4  Leadership Behavior, Ethical Climate, Job Performance And Service Quality: An Ethical Perspective Fr...  2023
  5  Digitalizing business structure and remote working: A qualitative data analysis...  2023
  6  Deneyime Açıklık ve Yönetim Kademelerinde Yükselme İlişkisinde Örgütün Girişimcilik Yöne...  2022
  7  DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE LİDERLİK: SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME...  2022
  8  The mediating effect of work engagement on innovative work behavior and the role of psychological we...  2022
  9  Effects of Transformational Leadership on Organizational Change Management and Organizational Ambide...  2021
  10  Örgütsel çatışma yönetimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde demografik de...  2020
  11  Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendi...  2020
  12  Dijital Liderlik Çalışmalarına Bir Bakış...  2020
  13  ORGANIZATIONAL LEARNING CAPABILITY: A REVIEW OF EMPIRICAL RESEARCH ...  2019
  14  Endüstri 4.0'a Bütüncül Bir Yaklaşım: Örnek Olay Analizi ve Stratejik Yol Haritası...  2019
  15  Turizm gelişimi ile kültürel kimlik olgusu arasındaki ilişki: Alaçatı örneği...  2018
  16  Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış...  2016
  17  Çalışanın Örgütle Sosyal Mübadele Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti: İşe Cezbolmanın ve ...  2015
  18  Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma...  2013
  19  Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu Üzerindeki Düzenleyici Etkisi...  2013
  20  The Relationship between Cultural Tightness-Looseness and Organizational Innovativeness: A Comparati...  2013
  21  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  22  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belir...  2012
  23  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res...  2012
  24  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector...  2012
  25  Strategic and Market Oriented Behaviours in Turkish Plastics Industry...  2012
  26  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2011
  27  Analyzing the Barriers Encountered in Innovation Process Through Interpretive Structural Modelling: ...  2010
  28  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...  2007
  29  A User Study of Online Databases in Graduate Management Education...  2007
  30  Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araş...  2007
  31  Akademisyenlerin Örgütsel ve Mesleki Bağlılılığının İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Ara...  2005
  32  Bilişsel Tarz ve Öğrenme Biçiminin Öğrenci Performansı Açısından Önemi : İşletme Fakül...  2004
  33  Bilgi Yönetiminin Etkinliğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Y...  2004
  34  Türkiye'de İşgörme Anlayışı; Tanımı ve Boyutları...  2003
  35  Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanecilerin Rolü ve Dokuz Eylül Ün...  2003
  36  Migrant Women in Waged Domestic in Turkey...  1999
  37  Women Managers in Turkey: The Impact of Leadership Styles and Personality...  1998
  38  Endüstri Psikologlarının İşletmelerdeki Yeri ve Önemi...  1995
  39  Türk Özel Kesim Endüstrisinde Erkek ve Kadın Yönetici Profili...  1995
  40  Bilgisayar Eğitiminden Türk Endüstri Yöneticilerinin Beklentileri...  1995
  41  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri II...  1993
  42  Türkiye'de Yöneticilere ilişkin Demografik Özelliklerin Bilgisayar Kullanımına Etkisi...  1993
  43  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri I...  1993
  44  Türkiye'nin Tanıtılması Açısından Halkla İlişkiler Modelinin Analizi...  1992
  45  The Role Perception of Tourism Personnel in the Promotion of Turkey...  1991
  46  Teknoloji, İş Tasarımı ve Birim Etkinliği Üzerine Bir Araştırma...  1991
  47  Kadın Yöneticiler...  1991
  48  Farklı Örgütsel Çevrelerde Örgüt Yapısı ve Kişilerarası Tutumların Rol Çatışması ve R...  1991
  49  Yöneticilik Eğitiminde Öğretici Nitelikler...  1991
  50  Üniversitenin Çevreyi Algılaması...  1991
  51  Türkiye'nin Tanıtılmasında Turizm Görevlilerinin Rollerini Algılamaları...  1990
  52  Yönetici Olarak Kadınlar: Duyguları, Güdüleri, Başarıları, Problemleri...  1990
  53  Güç Tipleri ve Grup Etkinliği...  1989
  54  Grup Dinamiği ve Liderlik Tipi Uygulaması...  1989
  55  Bireylerce Algılanan Şekliyle Yaşam Kalitesi...  1985
  56  Büro Yerleşiminde Yeni Yaklaşımlar...  1983
  57  Halkla İlişkiler Uzmanlarının Özellikleri ve Eğilimleri Araştırması...  1983
  58  Örgütlerde Değişime Yatkınlık...  1982
 • NO NAME DATE
  1  İşyeri Arkadaşlığının İş Gören Performansına Etkisinde İşyerinde Sıkılmanın (Boreout... 02/11/2023 - 04/11/2023
  2  Örgütsel Performansı Artıran Bir Değişken Olarak Dijital Olgunluk ve Öncülleri: Tekstil İş... 21/09/2023 - 23/09/2023
  3  İŞ TUTKUSUNUN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI RO... 21/09/2023 - 23/09/2023
  4  Dijitalleşmeye Genel Bir Bakış: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analiz... 03/11/2022 - 05/11/2022
  5  Dijitalleşen İnsan Kaynakları Yönetimi: Bibliyometrik Bir Analiz... 03/11/2022 - 05/11/2022
  6  Türkiye'de Ulusal ve Uluslararası İşletme Hareketliliği-İşletme Göçü... 08/09/2022 - 08/09/2022
  7  Dijitalleşen İK ve İK Uzmanlarının Dijitalleşme Algıları: Nitel Bir Araştırma... 04/07/2022 - 05/07/2022
  8  Farklı Kuşakları Yönetme Kursu... 08/06/2022 - 10/06/2022
  9  Değişen Sosyal ve İş Yeri Bağlamlarında Dedikodu Kavramına Yeniden Bakış: Bir Öncül Çal... 26/05/2022 - 28/05/2022
  10  Deneyime Açıklık ve Yönetimsel Kariyer Başarısı İlişkisinde Örgütün Girişimcilik Yönel... 25/05/2022 - 28/05/2022
  11  DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE LİDERLİK: SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME... 02/09/2021 - 04/09/2021
  12  COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN TUTUMLARI: ÜÇ FARKLI KISITLAMA DÖ... 02/09/2021 - 04/09/2021
  13  COVID-19 SALGINININ İŞ YAŞAMINA ETKİLERİ... 01/04/2021 - 02/04/2021
  14  Dijitalleşmenin İşe Alımlarda Yetkinlikler ve Beceriler Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araş... 02/09/2020 - 05/09/2020
  15  İşletme Eğitiminde Dijital Okuryazarlığın Ölçümüne İlişkin Keşifsel Bir Çalışma... 21/11/2019 - 22/11/2019
  16  Dijital Liderlik Çalışmalarına Bir Bakış... 01/11/2019 - 02/11/2019
  17  Neden Afetlere Mukavemetli Toplum?... 26/04/2019 - 26/04/2019
  18  Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendi... 18/04/2019 - 20/04/2019
  19  Endüstri 4.0'a Bütüncül Bir Yaklaşım:Örnek Olay Analizi ve Stratejik Yol Haritası... 18/04/2019 - 20/04/2019
  20  Liderlik-Mizah: Bir İçerik Analizi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  21  İçsel Motivasyon ve Duygusal Tükenme İlişkisi: Aile Motivasyonunun ve İş Yükünün Biçimlen... 10/05/2018 - 12/05/2018
  22  Endüstri 4.0: İnsan ve İnsan Kaynakları Yönetimi Neresinde?... 10/05/2018 - 12/05/2018
  23  Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Sistem Geliştirme Çalışmaları... 07/12/2017 - 08/12/2017
  24  Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirilerinde Bağlam Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım... 25/05/2017 - 27/05/2017
  25  Üniversite - Sanayi İşbirliği Odağında Açık İnovasyon Ekosistemi Yaratımı Üzerine Strate... 25/05/2017 - 27/05/2017
  26  GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN FİRMA KABİLİYETLERİNE OLAN MERKEZİ ARTIRICI ETKİSİ ve BU K... 04/05/2017 - 06/05/2017
  27  Liderlik Paradoksu: Gücün Karanlık Yüzü... 04/11/2016 - 05/11/2016
  28  Stratejik Bir Yönelim Olarak Farklı Modlar Bağlamında Açık İnovasyon... 29/05/2016 - 31/05/2016
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış... 17/09/2015 - 18/09/2015
  30  Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendir... 14/05/2015 - 16/05/2016
  31  Lisansüstü Derslerin Öğrenim Çıktılarında Eşbiçimlilik Sorunu: AR-GE ve İnovasyon İçeri... 14/05/2015 - 14/05/2015
  32  Okul Müdürlerinin Güdüleyici Dil Kullanımları İle Öğretmen Özyeterliği İlişkisinde Dü... 07/11/2014 - 08/11/2014
  33  University Students Conflicts with Peers and Faculty and their Resolution Strategies... 04/07/2014 - 07/07/2014
  34  University Students Conflicts in Residential Settings... 04/07/2014 - 07/07/2014
  35  İnsan Kaynakları Yönetim Stratejilerinin Yeni Kuşağın Farklılaşan İş Değerleri Açısınd... 22/05/2014 - 24/05/2014
  36  AR-GE Merkezi Belgeli İşletmelerde İnovasyon Kültürünü Anlamaya Yönelik Keşifsel Bir Araşt... 22/05/2014 - 24/05/2014
  37  Üniversite Öğrencilerinin Kaldıkları Yerlerde Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm Strat... 09/04/2014 - 12/04/2014
  38  Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Arkadaşları ile Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm S... 09/04/2014 - 12/04/2014
  39  Türkiye'de İşgörme Anlayışı: Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin İnsan Ka... 30/05/2013 - 01/06/2013
  40  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  41  Örgüt Kültüründe Yeni Bir Boyut olan Sıkılık-Esneklik ile Örgütsel Yenilikçilik İlişkis... 24/05/2012 - 26/05/2012
  42  Strategic and Market Oriented Behavior in Turkish Plastics Industry... 26/04/2012 - 27/04/2012
  43  A Comparison on Technology Readiness Level among Generations in Turkish Context... 30/05/2011 - 31/05/2011
  44  Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Davranışsal Faktörleri Belirlemey... 26/05/2011 - 28/05/2011
  45  Teknolojiye Hazırlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Uyarlama Çalışması... 05/05/2011 - 07/05/2011
  46  Tedarik Zinciri Yönetiminde Strateji Kullanımı: Yazın Taraması ve Sınıflandırma... 05/05/2011 - 07/05/2011
  47  Bilişim Teknolojilerinin Kabülünde Kişisel Yenilikçilik Bilişim Teknolojisi Kaygısı ve Özye... 20/05/2010 - 22/05/2010
  48  İnovasyon Sürecinin Performansını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  49  The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Res... 06/05/2010 - 08/05/2010
  50  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector... 13/07/2009 - 14/07/2009
  51  Yenilik Sürecinde Karşılaşılan Engellerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle İncelenmesi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  52  Türk Plastik Sektöründe Stratejik Yönlü - Pazar Yönlü Olma Boyutlarına İlişkin Bir Araşt... 21/05/2009 - 23/05/2009
  53  Öz Benlik Değerlendirmeleri ve İş Doyumu İlişkisinde İşin Algılanan Özelliklerinin Rolü... 16/05/2008 - 18/05/2008
  54  İşletme Performansını Artırma Stratejisi: Pazar Yönlü - Öğrenme Yönlü ve Yenilikçi Olma ... 16/05/2008 - 18/05/2008
  55  1980'lerden günümüze örgüt yapısı, örgüt çevresi ve örgüt teknolojisi ilişkisi... 16/05/2008 - 18/05/2008
  56  Bilgi İşçisi Olarak Doktorların Örgütsel Ve Mesleki Özdeşleşmelerinin İş Ve Kariyer Doyum... 25/05/2007 - 27/05/2007
  57  A Research on Identifying Innovation Process and Innovation Performance in Big Companies... 25/05/2007 - 26/05/2007
  58  Korsanlığın Altın Çağı Üzerine Örgütsel Bir İnceleme... 25/05/2006 - 27/05/2006
  59  Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Denemesi... 25/05/2006 - 27/05/2006
  60  İşletme Yönetimi Eğitiminde Elektronik Veri Tabanlarının Değerlendirilmesi... 12/05/2005 - 14/05/2005
  61  Değerler ve Adalet... 12/05/2005 - 14/05/2005
  62  Information Seeking Behavior of Individuals in Logistics... 30/06/2004 - 02/07/2004
  63  Beceri ve Öğrenme Biçimi : İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Performanslarındaki Rolleri... 27/05/2004 - 29/05/2004
  64  Eğitimle Desteklenmeyen Kültürel Değişim Ne Kadar Başarıya Ulaşılabilir?... 01/01/2004 - 01/01/2004
  65  Pandoranın Kutusu: Bir Örgüt Kültürü Öyküsü... 22/05/2003 - 24/05/2003
  66  İş Görme Anlayışı: Tanımı ve Boyutları... 22/05/2003 - 24/05/2003
  67  Türkiye'de İşgörme Anlayışı; Tarihsel Bir İkilem... 23/05/2002 - 25/05/2002
  68  Bilgi Yönetimi Modelleri: Bileşenlerin İncelenmesine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve... 10/05/2002 - 11/05/2002
  69  Çalışanların Bilgisayar Sisteminden Beklentilerini Etkileyen Faktörler Performans İlişkisi... 23/11/2000 - 26/11/2000
  70  Impact of Western Management Values Upon Turkish Organizations... 24/07/2000 - 24/07/2000
  71  Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan Bir Endüstri İşletmesinde Müşteri ve ÇAlışan Doyumunun Öl... 12/11/1998 - 14/11/1998
  72  Bilgi İşlem Birimlerinin Hizmet Kalitesi Açısından Ölçülmesi üzerine Bir İnceleme... 12/11/1998 - 14/11/1998
  73  A Study on Succession in the Archetype Small Family Owned Business in Turkey... 28/05/1998 - 31/05/1998
  74  Yöneticilik Eğitiminde Etkili Öğrenme Tasarımı: Bir Uygulama... 21/05/1998 - 23/05/1998
  75  Kişilerin Örgütsel Kültür Tercihlerine İlişkin Ulusal Kültür Farklılıkları... 12/05/1998 - 14/05/1998
  76  A Perceptual Study of Turkish Private and Public Sector Organizations? and Managers? Value, Attribut... 01/01/1998 - 01/01/1998
  77  Örgütsel bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
  78  Özürlü Bireylerin İstihdam Edilmelerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
  79  Türk kamu özel Sektör Yönetici ve Örgütlerin Özellik ve Değerlerinin Algılanması : Karşı... 07/05/1997 - 09/05/1997
  80  Güç Tipine Dayalı Olarak Kişilik Profilleri ve İş Doyumu İlişkisi... 12/11/1995 - 13/11/1995
  81  Women Managers in Turkey: Personalities, Leadership Styles and Demographic Characteristics ? The Imp... 06/07/1995 - 08/07/1995
  82  Perceptual Study of Turkish Managers' and Organizations' Characteristics : Contrast and Contradictio... 06/07/1995 - 08/07/1995
  83  Do Personality and Leadership Style Make a Difference: The Case of Women Managers in Turkey... 01/06/1995 - 01/06/1995
  84  Belediye'de İş Kaynaklı Stres... 01/01/1995 - 01/01/1995
  85  Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem... 01/01/1995 - 01/01/1995
  86  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İş Yapısı Özellikleri, İş Doyumu ve Sorunlar... 04/05/1994 - 07/05/1994
  87  Leadership Behaviours of Turkish Managers... 01/01/1994 - 01/01/1994
  88  Work Value of Managers from Different Organizational Levels in Economic Development... 01/01/1994 - 01/01/1994
  89  Türk Özel Sektör Yöneticilerin Liderlik Davranışları... 01/01/1994 - 01/01/1994
  90  Türk Yöneticilerinin İş Ahlakına İlişkin Değerleri... 01/01/1994 - 01/01/1994
  91  Bilgisayar Sisteminin Etkililiğinin Kullanıcı Doyumu ve Katılımcı Açısından İncelenmesi... 01/01/1994 - 01/01/1994
  92  Türk Endüstri İşletmeleri Açısından Bilgisayar Faaliyetlerinin Düzenlenmesi... 01/01/1994 - 01/01/1994
  93  Bilgisayar Eğitiminden Türk Endüstri Yöneticilerinin Beklentileri... 01/01/1993 - 01/01/1993
  94  Türk Özel Kesim Endüstrisinde Erkek ve Kadın Yönetici Profili... 01/01/1992 - 01/01/1992
  95  Yönetimde Kadının Rolünü Etkileyen Faktörler... 01/01/1992 - 01/01/1992
  96  Bilgi Teknolojisi Uygulamalarının Yöneticilerin Stress Düzeyleri Üzerindeki Etkisi... 01/01/1992 - 01/01/1992
  97  Yönetici Olarak Kadınlara Karşı Tutumlar... 01/01/1992 - 01/01/1992
  98  Endüstri Psikologlarının İşletmelerdeki Yeri ve Önemi: Türkiye Uygulaması... 01/01/1992 - 01/01/1992
  99  Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Özelliklerine ve Kişilik Tiplerine göre İş Doyumu... 22/11/1991 - 24/11/1991
  100  Seyahat Etme Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme... 01/01/1991 - 01/01/1991
  101  Üniversitenin Çevreyi Algılaması... 01/01/1991 - 01/01/1991
  102  Cinsiyete ve Bilim Dalına Göre Akademisyenler Arasında İşin Yapısı, İş Doyumu, Performans D... 01/01/1991 - 01/01/1991
  103  Konaklama Sektöründe Yöneticilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler... 16/11/1990 - 18/11/1990
  104  Turizm Görevlilerinin Rollerini Algılayışları... 16/11/1990 - 18/11/1990
  105  Hastanelerde Örgütsel Etkinlik Alanlarının Belirlenmesi ve Örgütsel Etkinlik Ölçümü... 01/01/1990 - 01/01/1990
  106  Kişilik Özellikleri ve İşin Özellikleri Arasındaki Uyum Sonuçları Üzerine Bir İnceleme... 01/01/1990 - 01/01/1990
  107  Türkiye'nin Tanıtılması Açısından Halkla İlişkiler Modelinin Analizi... 01/01/1990 - 01/01/1990
  108  How Managerial Women of Different Performance Levels Perceive Stress... 27/04/1987 - 28/04/1987
  109  Örgütlerde Değişime Yatkınlık... 01/01/1982 - 01/01/1982
  110  Endüstride Alkolizm Sorunu... 01/01/1982 - 01/01/1982
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiyede Halkla İlişkiler Modelinin Analizi...  1994
  2  Yönetici Profili...  1992
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  ETİK LİDERLİĞİN ETİK İKLİM VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Sosyal & Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar...  2023
  2  Etik Liderliğin Etik İklim Ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Kavramsal Bir Değerlendirme Sosyal & Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar...  2023
  3  İZMİRLİ YÖNETİCİLERİN DEĞER PROFİLİ Geçmişten Geleceğe İzmir-İzmir'in Ticari ve Ekonomik Durumu-Kurtuluşunun 100. Yılında...  2022
  4  Bulgaristan'dan gelip İzmir'e yerleşmiş Türk soylu göçmenlerin kamusal alanda görünürlüğünün ve toplumla uyumlarının göç kuramları ve bütünleşme açısından incelenmesi İzmir'de Bulgaristan'dan gelen Türk soylu göçmenler...  2013
  5  Bilgi çağında stratejik yönetime bakış Bilgi Çağında Yönetim...  2013
  6  Bilimsel araştırmalarda etik Etik...  2012
  7  Sosyo Ekonomik Durum - İstihdam/Sanayi/Ticaret İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  8  İstihdam/sanayi/ticaret İzmir Kent Sağlk Profili 2009 Güncelleme...  2011
  9  Yeni Ekonomi Düzeninde Yenilik Kavramı Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik...  2010
  10  Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada yaşam kalitesi ve izmir'de yerleşik roman vatandaşların yaşam kalitesi göstergeleri İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2007
  11  Factors Affecting Female Managers Carries in Turkey The Economics of Women and Work in the Middle East and North, Africa...  2001
  12  Eleman Seçiminde Kişi-Kültür Uyumunu Belirlemeye Yönelik Üç Görgül Çalışma Türkiye'de Yönetim ve İnsan Kaynakları Uygulamaları...  2000
  13  Invisible Employment: Women as Waged Domestic Workers in Turkey Bargaining in Diversity: Colour, Gender and Ethnicity...  1997
  14  Perceptual Study of Turkish Managers? and Organizations? Characteristics: Contrats and Contradictions Cultural Complexity in Organizations : Inherent Contrasts and Contradictions...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Covid19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Kayıpları...  10/2022 - 4/2024
  2  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015
  3  Sosyal ikilemlerde güven ve iş birliği: Düzenleyici odağın rolü...  11/2014 - 9/2017
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Bağlı Birimleri Ar-Ge ve İnovasyon Kültür Envanteri...  9/2014 - 8/2021
  5  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  6  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
  7  Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi...  4/2012 - 10/2014
  8  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 - 2013...  4/2011 - 8/2011
  9  Bologna ECTS Bilgi Paketi...  2/2011 - /
  10  İşyerinde Güvene Dayalı İlişkilerin Analizi: Türkiye ve Hollanda Örneği...  9/2010 - 12/2011
  11  Leylekten Gunumuze Ureme Sagligi Projesi (LGUS)...  11/2006 - 11/2006
  12  DEÜ Stratejik Planlama...  11/2005 - 11/2005
  13  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  14  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
  15  Raising International Business Awareness(RIBA)...  1/2004 - 11/2007
  16  Kurumsallaşma Sürecinde Tekstil-Tekstil Konfeksiyon ve Deri-Deri Konfeksiyon Sektörlerin incelenmesi...  1/2000 - 12/2000
  17  TARİŞ Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  8/1998 - 8/1998
  18  İTHALAT VE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Değerlendirme Projesi...  9/1998 - 10/1998
  19  TARİŞBANK Müfettiş Yardımcılığı Değerlendirme Projesi...  11/1998 - 12/1998
  20  Dünya Bankası İGEME Tarımsal İşletmeler Danışmanlık Projesi...  1/1997 - 3/1997
  21  Balçova Termal Tesisleri Reorganizasyon Çalışmaları...  5/1989 - 12/1990
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Reorganizasyon Projesi...  1/1989 - 12/1989
 • NO NAME YEAR
  1  Boğaziçi Üniversitesi  1979
  2  British Council, Congress on Women in Management  1992
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu , December 2022-Continues
  2 DEÜ Rectorate Koronavirüs Komisyonu Member, September 2021- July 2022
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, April 2021- April 2024
  4 DEÜ Rectorate Üniversite Eğitim Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Member, August 2020-Continues
  5 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Management and Organization ( The English Language ) , Director of Science Branch, June 2020- July 2022
  6 DEÜ Rectorate Kariyer Planlama Dersi İçerik Tasarlama Komisyonu Member, March 2020-Continues
  7 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, February 2020- July 2022
  8 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, February 2020- July 2022
  9 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2020- July 2022
  10 DEÜ Rectorate Bologna Eşgüdüm Komisyonu (Öğrenci İşleri D.B.) Member, March 2019-Continues
  11 DEÜ Rectorate İç Konrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (SGDB) Member, January 2019-Continues
  12 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, October 2018- October 2021
  13 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2018- February 2021
  14 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Management and Organization ( The English Language ) , Director of Science Branch, June 2017- June 2020
  15 Anlaşmazlik Çözümü Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2016- August 2019
  16 Graduate School of Social Sciences Afet Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dali , Director of Science Branch, June 2015- June 2016
  17 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, January 2015- January 2018
  18 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Management and Organization ( The English Language ) , Director of Science Branch, June 2014- June 2017
  19 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Deputy Director of Department, April 2014- April 2014
  20 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, April 2014- April 2014
  21 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2013- November 2016
  22 Faculty of Business Administration İşletme Fakültesi , Akts/De (Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Diploma Eki) Koordinatörü, September 2013-Continues
  23 Anlaşmazlik Çözümü Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, April 2013- April 2016
  24 Kalite Ve Mükemmellik Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, January 2013- January 2016
  25 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, January 2012- January 2015
  26 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Director of Department, April 2011- April 2014
  27 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, April 2011- April 2014
  28 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2010- November 2013
  29 Anlaşmazlik Çözümü Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, October 2009- October 2012
  30 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Director of Department, April 2008- April 2011
  31 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, April 2008- April 2011
  32 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) , Center Director, December 2007- April 2009
  33 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, October 2007- October 2010
  34 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Deputy Director of Department, October 2007- April 2008
  35 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2006- October 2007
  36 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, December 2005- December 2008
  37 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2005- November 2008
  38 Anlaşmazlik Çözümü Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, October 2005- October 2008
  39 Dokuz Eylül University , Vice Rector, August 2005- August 2008
  40 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) , Center Director, December 2004- December 2007
  41 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2003- November 2006
  42 Faculty of Business Administration , Deputy Dean, July 2001- September 2001
  43 Dokuz Eylül University , Vice Rector, August 2000- August 2005
  44 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Accounting and Financing ( The English Language ) , Deputy Director of Science Branch, January 1999- February 1999
  45 Ingilizce Isletme Bolumu , Deputy Director of Department, January 1999- January 2002
  46 Faculty of Business Administration , Dean, July 1998- July 2001
  47 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, July 1998- July 2001
  48 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Vice Director of Department, July 1998- July 2001
  49 Faculty of Business Administration , Deputy Dean, July 1998- July 1998
  50 Faculty of Business Administration Department of International Relations In English Language , Vice Director of Department, November 1996- September 1999
  51 Faculty of Business Administration , Vice Dean, February 1996- July 1998
  52 Faculty of Business Administration Department of International Relations In English Language , Vice Director of Department, November 1993- November 1996
  53 Faculty of Business Administration , Vice Dean, September 1993- February 1996
  54 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, June 1993- June 1996