Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor BAHRİYE OYA İTİL FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CHEST DISEASES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1984
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  1993
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
 • NO NAME YEAR
  1  COVID-19: vaccination vs. hospitalization...  2021
  2  Facing Pandemic: Burnout in Physicians in Turkey...  2021
  3  The effect of Oxygen application with nCPAP for the prevention of desaturation during EBUS-TBNA...  2021
  4  The predictors of COVID-19 mortality in a nationwide cohort of Turkish patients...  2021
  5  How were Non-COVID pulmonary patients and diseases affected from COVID-19 pandemic period?...  2021
  6  The effect of oropharyngeal exercise in patients with moderate and severe obstructive sleep apnea us...  2021
  7  COVID-19 Pandemic and the Global Perspective of Turkish Thoracic Society...  2020
  8  The impact of obesity and its associated sleep disorders either alone or in combination towards syst...  2020
  9  Efficacy of thymoquinone in the treatment of experimental lipopolysaccharide-induced acute lung inju...  2020
  10  Airway and sleep disorders in patients with acromegaly...  2018
  11  Uykuda Hipoventilasyon sendromları...  2017
  12  Uykuda Solunum Bozukluklarında Güncel Gelişmeler...  2017
  13  Uykuda Solunum Bozukluklarının Sonuçları...  2017
  14  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  15  Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Ap...  2016
  16  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku ...  2016
  17  İzmir ilindeki göğüs hastalıkları uzmanlarının obstrüktif uyku apne sendromu tanı ve tedav...  2016
  18  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
  19  santral alveoler hipoventilasyonlu hastada diyafragma pil uyarı sistemi:olgu sunumu ve ilk türkiye...  2015
  20  Prevalence of sleep discorders in the turkish adult popilation epidemiology of sleep study...  2015
  21  Obstruktif Uyku Apne Sendromunda preoperatif değerlendirme...  2015
  22  The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients...  2013
  23  The effects of anxiety and depression symptoms on treatment adherence in COPD patients...  2013
  24  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  25  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda C-Reaktif Protein Düzeyleri...  2012
  26  The trends of revelance about telling lung cancer diagnosis : Social constraints, medical practise i...  2012
  27  Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function According to New Criteria and Determinants in Acro...  2012
  28  Pseudotumor cerebri associated with Pickwichian syndrome and obstructive sleep apnea syndrome-a case...  2011
  29  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
  30  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromunda egzersiz kapasitesinin...  2010
  31  0rta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığında 6 dakika yürüme ve merdiven çıkma testle...  2009
  32  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
  33  The effects of body fat distribution on pulmonary function tests in the overweight and obese...  2009
  34  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  35  Dental technician's pneumoconiosis; a case report ...  2008
  36  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  37  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
  38  Hastane Kökenli Pnömoni Olgularında Etken Dağılımı ve Prognoza Etkili Faktörler...  2007
  39  Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital acquired pneumonia cases...  2007
  40  Comparison of the Sit-to-Stand Test with 6min walk test in patients with chronic obstructive pulmona...  2007
  41  Uzun süreli oksijen tedavisinin etkinliği ve hasta uyumu...  2007
  42  Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successf...  2006
  43  Bronkoskopi sırasında saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar...  2006
  44  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  45  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  46  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  47  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  48  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  49  Endobronchial metastases from extrathoracic malignancies...  2005
  50  A prospective multicentre clinical trial comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus et...  2005
  51  Acil Serviste Erişkin Spontan Pnömotorakslı Hastaların Analizi: Olgu Serisi....  2005
  52  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  53  Task-based learning ( TBL) in Dokuz Eylül University Medical School Turkey...  2004
  54  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  55  Montelukast Tedavisi İle İlişkili Churg-Strauss Sendromu....  2002
  56  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Se...  2002
  57  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda solunum fonksiyon testi ve inhalasyon perfüzyon sintigrafisi b...  2002
  58  Küçük hücreli akciğer kanserinde p53 ekspresyonunun kemoterapiye yanıt ve sağ kalım üzerine...  2002
  59  Tl-201 uptake in bone and soft tissue involvement of sarcoidosis...  2001
  60  İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkiley...  2001
  61  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  62  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
  63  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  64  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
  65  Effect of p53 expression on response to chemotherapy and survival in small cell lung cancer....  1999
  66  Attitudes of medical faculty physicians about taking occupational history....  1999
  67  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  68  Detection of primary lung cancer: Comparison of Tl-201, Ga-67 and Tc-99m HMPAO labeled leucocyte ima...  1998
  69  Apoptosis,Bcl-2 and p53 expression and their relation to tumor's stage in nonsmall cell lung carcino...  1997
  70  Sistemik lupus eritematozus' lu bir hastada akciğer tutulumunun değişik yönlerinin gözlenmesi...  1997
  71  An unusual Case of a localized Reactive Inflamatory lesion in Lung: A Localise Form of Intersisial...  1997
  72  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survi araştırması...  1996
  73  High resolution computed tomography findings in pulmonary tuberculosis...  1996
  74  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde diferansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi...  1996
  75  Ege Bölgesindeki malign mezotelyoma sıklığının araştırılması...  1996
  76  Tüberküloz kemoprofilaksisi konusunda hekimlerimizin bilgi ve görüşleri...  1995
  77  Ankiste Ampiyemli Bir Olguda Fibrinolitik Tedavi...  1995
  78  Evre lllB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi ön ...  1995
  79  Bir olgu nedeniyle kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs...  1995
  80  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları...  1995
  81  İnterstisyel akciğer hastalıklarında YRBT bulguları ve pulmoner fonksiyon testleri ile korelasy...  1995
  82  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATP'az enzimi aktiviteleri...  1995
  83  iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatikte albendazol kullanımı...  1995
  84  The effects of theophylline on serum alprazolam levels...  1994
  85  Nazilli merkezindeki ilkokullarda BCG yapılma sıklığı ve PPD pozitifliği...  1994
  86  Akciğer kanserinde Dört Tümör belirleyicisi....  1993
  87  Akciğerin "Small Cell" kanserlerinde Prognostik faktörlerin Araştırılması....  1991
 • NO NAME DATE
  1  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  2  İzmir ilindeki göğüs hastalıkları uzmanlarının obstrüktif uyku apne sendromu tanı ve tedav... 06/04/2016 - 10/04/2016
  3  EBUS uygulaması sırasında desatürasyonun önlenmesinde n-CPAP ile Oksijen uygulan masının etki... 06/04/2016 - 10/04/2016
  4  OSAS lı hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümü(MPV)... 02/04/2015 - 04/04/2015
  5  OSASlı hastalarda CPAP tedavisinin eritrosit dağılım genişliği üzerine etkisi... 02/04/2015 - 04/04/2015
  6  Göğüs duvarında dev AVM saptanan olguda ÇKBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  7  FMF'e sekonder gelişen pulmoner ve kardiyak amiloiloz... 02/04/2014 - 06/04/2014
  8  MS zemininde gelişen multiple intrakranial tuberkülom olgusu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  9  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  10  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  11  Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türki... 25/04/2013 - 28/04/2013
  12  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  13  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  14  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  15  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  16  Evaluation of Left Ventricular diastolic dysfunctions according to new Criteria and determinants of ... 01/03/2012 - 04/03/2012
  17  The diagnostic role of F-18 FDG PET-CT in the patients with pleural thickening and pleural effusion... 03/07/2011 - 07/07/2011
  18  The diagnostic value of inreased F-18 FDG uptake in sürrenal glands... 03/07/2011 - 07/07/2011
  19  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 14/05/2011 - 16/05/2011
  20  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İliş... 14/05/2011 - 16/05/2011
  21  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 13/04/2011 - 17/04/2011
  22  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Test... 13/04/2011 - 17/04/2011
  23  Airway and sleep disorders in acromegaly patients... 18/09/2010 - 22/09/2010
  24  Akromegali Hastalarında Görülen Solunum Yolu Ve Uyku Bozuklukları... 05/05/2010 - 09/05/2010
  25  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap... 03/05/2010 - 04/05/2010
  26  Sleep extracts... 03/05/2010 -
  27  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life... 03/05/2010 - 04/05/2010
  28  The diagnostic value of increased F-18 FDG uptake in sürrenal glands in PET-CT... 25/04/2010 - 29/04/2010
  29  Postoperatif radyoterapi gören küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognostik fakt... 21/04/2010 - 25/04/2010
  30  The relationship between physical activity level and the functional parameters in patients with obst... 12/09/2009 - 16/09/2009
  31  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ... 12/09/2009 - 16/09/2009
  32  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  33  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzeri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  34  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  35  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fiziksel aktivite düzeyi ve fonksiyonel parametreler ara... 08/04/2009 - 12/04/2009
  36  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin belirlenmesind... 06/11/2008 - 06/11/2008
  37  Obstrüktif uyku apne sendromu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda egzersiz ... 06/11/2008 - 06/11/2009
  38  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 06/10/2008 - 09/10/2008
  39  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 04/10/2008 - 08/10/2008
  40  A Project on Computer-based Case Simulation for Clinical Years of Medical Education... 30/08/2008 - 03/09/2008
  41  Öğrencilerin Klinik Sorgulama ve Problem Çözme Becerilerinin Bilgisayara-dayalı Olgu Simulasyon... 06/05/2008 - 09/05/2008
  42  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve y... 23/04/2008 - 27/04/2008
  43  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  44  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  45  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  46  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  47  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve ... 11/04/2008 - 13/04/2008
  48  Orta-ağır şiddetli KOAHlı olgularda Merdiven çıkma testinin oksijen desatürasyonunu belirleme... 11/04/2008 - 13/04/2008
  49  KOAH'lı olgularda merdiven çıkma test parametreleri ile solunum fonksiyon test sonuçları arası... 11/04/2008 - 13/04/2008
  50  Ağır Şiddetli KOAH'lı Hastalarda Eksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin Ka... 11/04/2008 - 13/04/2008
  51  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  52  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  53  Case presentation: poorly differentiated neuroendocrine carcinoma with primary mediastinal lymph nod... 13/09/2006 - 16/09/2006
  54  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome... 05/09/2006 - 05/09/2006
  55  Primary Pulmonary Lymphoma Presenting As A Pulmonary Mass With Cavitation... 02/09/2006 - 06/09/2006
  56  Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Çok Değişkenli Sağ Kal... 01/09/2006 - 03/09/2006
  57  Olgu Sunumu: Primer mediastinal lenf nodu yerleşimli az diferansiye nöroendokrin karsinom... 19/04/2006 - 23/04/2006
  58  Kavitasyon Gösteren Primer Pulmoner Lenfoma Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  59  Diş Teknisyeni Pnömokonyozu Olgusu... 19/04/2006 - 23/04/2006
  60  KOAH'ta Denge ve Etkileyen Faktörler... 23/09/2005 - 25/09/2005
  61  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)... 03/06/2005 - 06/06/2005
  62  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  63  Trakeobronşial anomaliler... 27/04/2005 - 01/05/2005
  64  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  65  KOAH Hastalarında Short Form-36 Yaşam Kalitesi ve Nottingham Sağlık Profili Anketlerinin Birbirl... 27/04/2005 - 01/05/2005
  66  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  67  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  68  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  69  Balance and affecting factors in patients with COPD... 04/09/2004 -
  70  Endotrakeal/endobronşial metastazlar: Klinik, radyolojik ve endoskopik özellikleri... 28/04/2004 - 01/05/2004
  71  KOAHta Fonksiyonel Bağımsızlık... 28/04/2004 - 01/05/2004
  72  KOAH'ta Denge Fonksiyonu ve Etkileyen Faktörler... 28/04/2004 - 01/05/2004
  73  Obstruktif uyku apne sendromluhastalarda C-reaktif protein düzeyleri... 01/10/2003 - 05/10/2003
  74  nadir bir dekortikasyon komplikasyonu: torasik insizyonel tüberküloz fistülü: olgu sunumu... 27/09/2003 - 27/09/2003
  75  Comparison of six-minute walking test and stair climbing test in mild to moderate chronic obstructiv... 01/09/2003 - 01/09/2003
  76  Hafif-Orta Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6 Dakika Yürüme ve Merdiven Çık... 23/04/2003 - 23/04/2003
  77  Solunumsal yoğun bakım biriminde izlenen olgularda sonuçlar ve medikal yaklaşım... 23/04/2003 - 26/04/2003
  78  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  79  Hafif-Orta Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6 Dakika Yürüme ve Merdiven Çı... 17/10/2002 - 20/10/2002
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  81  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulguları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  82  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)... 14/09/2002 - 18/09/2002
  83  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  84  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  85  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Send... 24/04/2002 - 28/04/2002
  86  Oksijen Konsantratörü Kullanımında Etkin Kullanımı Sınırlayan Faktörler ve Nedenleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  87  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Cisplatin/Gemsitabin kemoterapisinin etkinliği... 24/04/2002 - 27/04/2002
  88  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  89  Opere olan akciğer kanserli olgularımız ve sağkalım sonuçları... 24/04/2002 - 27/04/2002
  90  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  91  Evaluation of Alveolo-Capillary Membrane Permeability and Pulmonary Perfusion Abnormalitiesin Patien... 28/09/2001 - 03/10/2001
  92  Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonia... 22/09/2001 - 26/09/2001
  93  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  94  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  95  Hastane kökenli pnömonilerde prognostik faktörler... 30/05/2001 - 02/06/2001
  96  All trans retinoik asit sendromu (ATRA sendromu)... 30/05/2001 - 02/06/2001
  97  The relationship between Tc-99m tetrofosmin uptake washout rates and p-glycoprotein expression in lu... 02/09/2000 - 06/09/2000
  98  Clinical Features of Patients in Medical Intensive Care Unit... 30/08/2000 - 03/09/2000
  99  The effects of body fat distribution on pulmonary function tests in obesity... 30/08/2000 - 03/09/2000
  100  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs stajında uygulanan probleme dayalı ``İyi Reç... 01/11/1999 - 05/11/1999
  101  effect of P53 expression on response to chemotherapy and survival in small cell lung cancer... 09/10/1999 - 13/10/1999
  102  KOAH'lı hastalarda yardımcı solunum kas kuvveti ile göğüs kafesi esnekliği arasındaki ilişk... 05/06/1999 - 09/06/1999
  103  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  104  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  105  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  106  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  107  Antifosfolipid antikor sendromu (bir olgu nedeniyle)... 05/06/1999 - 09/06/1999
  108  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  109  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  110  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  111  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  112  Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler (PF) ve hipofosfateminin PF olarak önem... 27/04/1999 - 01/05/1999
  113  Operabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli ( KHDAK ) olgularda adjuvan radyoterapi sonuçla... 27/04/1999 - 01/05/1999
  114  İnoperabl ve metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK) radyote... 27/04/1999 - 01/05/1999
  115  General characteristics of our multiple primary cancer cases... 01/10/1998 - 04/10/1998
  116  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  117  Tekrarlayan pnömoni ile seyreden multipl myelom olgusu... 06/05/1998 - 10/05/1998
  118  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  119  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  120  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  121  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  122  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  123  Bronkioloalveolar karsinom iyi bir taklitçidir... 08/06/1997 - 11/06/1997
  124  Pulmoner soliter nodüller: Bekle gör? Operasyon?... 08/06/1997 - 11/06/1997
  125  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza... 08/06/1997 - 11/06/1997
  126  Radiologic behavioral characteristics in brain metastasis of lung cancer... 02/03/1997 - 07/03/1997
  127  Üç olgu nedeniyle vena kavanın gelişimsel anomalileri... 06/10/1996 - 10/10/2006
  128  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonu... 05/10/1996 - 09/10/1996
  129  Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları... 05/10/1996 - 09/10/1996
  130  Levels of desmosin and isodesmosin in lung cancer... 16/09/1996 - 19/09/1996
  131  An Unusual case of a localised, reactive inflamatory lesion in lung: a localised form of lymphoid in... 25/05/1996 - 29/05/1996
  132  Apoptosis,Bcl-2 and p53 expression and their relation to tumor?s stage in nonsmall cell lung carcino... 25/05/1996 - 29/05/1996
  133  Metastatik olan ve olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) CD44 ifadesi... 06/05/1996 - 10/05/1996
  134  Tüberküloz kemoprofilaksisi hakkında hekimlerimizin bilgi ve görüşleri... 02/11/1995 - 04/11/1995
  135  Prognostic factors in lung cancer with brain metastasis... 29/10/1995 - 02/11/1995
  136  Akciğer kanseri beyin metastazlarının radyolojik davranış özellikleri... 18/06/1995 - 22/06/1995
  137  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde survi araştırılması... 11/06/1995 - 14/06/1995
  138  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde differansiasyon derecesi ile survinin ilişkisi... 11/06/1995 - 14/06/1995
  139  Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması,... 11/06/1995 - 14/06/1995
  140  Evre lll A / lll B küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçları... 29/05/1995 - 02/06/1995
  141  Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve definitif radyotera... 29/05/1995 - 02/06/1995
  142  Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postoperatif radyoterapi ile sadece ... 29/05/1995 - 02/06/1995
  143  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açıs... 28/05/1995 - 02/06/1995
  144  Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler... 28/05/1995 - 02/06/1995
  145  Bir olgu nedeni ile Wegener granülomatozu... 18/09/1994 - 21/09/1994
  146  İnterstisyel fibrozis olgularında HRCT bulguları ve değişimlerin gösterdiği yaygınlığın p... 18/09/1994 - 21/09/1994
  147  Göğüs hastalıklarında grip aşısı kullanımının klinik sonuçları... 18/09/1994 - 21/09/1994
  148  Kitle lezyonunu taklit eden pulmoner infarktüs... 18/09/1994 - 21/09/1994
  149  Akciğer kanserinde eritrosit membranı total ve Na+-K+-ATPaz aktivitesi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  150  Pulmoner kist hidatikte albendazol kemoterapisi... 18/09/1994 - 21/09/1994
  151  Erythrocyte membrane total and Na-K-ATPase activities in lung carcinoma... 22/06/1994 - 26/06/1994
  152  Kemoterapi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan toraks içi sınırlı küçük hücreli akciğer ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  153  Akciğer kanserli olgularda uzak metastazların organlara göre dağılımı... 03/05/1993 - 07/05/1993
  154  Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondansetronun etkinliği... 03/05/1993 - 07/05/1993
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Sağlıkta Şiddet, Yasal Düzenlemeler ve COVİD 19 Her Yönüyle COVİD - 19...  2020
  2  Uykuda Solunum Bozuklukları Uyku Apne Sendromu Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı...  2020
  3  PAP Tedavisinde Sorunlar ve Çözemleri Uykuda Solunum Bozuklukları...  2015
  4  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
 • NO NAME DATE
  1  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
 • NO NAME DATE
  1  Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongre Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Bildiri Ödülü...  2012
 • NO Responsibility
  1 Uyku Ve Bilinç Durumlari Teknolojisi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2017- October 2018
  2 Uyku Ve Bilinç Durumlari Teknolojisi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2012- October 2015
  3 Faculty of Medicine Internal Medicine , Director of Department, November 2011- November 2014
  4 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, November 2011- November 2014
  5 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases , Director of Science Branch, March 2011- March 2014
  6 Vocational School of Health Services Ambulance and Emergency Care Services , Head of The Programme, September 2003- May 2005
  7 Vocational School of Health Services , Member of College Board, September 2003- May 2005
  8 Vocational School of Health Services , Vice College Director, August 2002- May 2005